• No results found

Dags att gå från socialpolitik till arbetsmarknadspolitik!Handikappförbundens ordförande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dags att gå från socialpolitik till arbetsmarknadspolitik!Handikappförbundens ordförande"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Pressmeddelande/-inbjudan

Dags att gå från socialpolitik till arbetsmarknadspolitik!

Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman talar idag, tisdagen den 23 februari, på Arbetsmarknadsdepartementets och Socialdepartementets gemensamma konferens om villkoren på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

En stor grupp människor utestängs från arbetsmarknaden idag. Människor med en funktionsnedsättning väljs i stor utsträckning bort och nekas

tillträde till arbetsmarknaden. Detta oavsett konjunkturläge och

regeringsfärg. Det handlar inte om några små grupper - i Sverige har var tionde människa en nedsatt arbetsförmåga beroende på sin

funktionsnedsättning.

Allt för länge har handikappolitik, som hanteras av Socialdepartementet, dominerat när det gäller att säkra rätten till arbete för människor med funktionsnedsättning. Handikappförbunden anser att det är dags att tala i termer av arbetsmarknadspolitik och använda arbetsmarknadspolitiska verktyg för att skapa en inkluderande arbetsmarknad.

Handikappförbunden konstaterar att trots den historiskt långa

högkonjunkturen i Sverige då sysselsättningen i samhället i stort ökade, har utvecklingen varit den motsatta för människor med

funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga – det vill säga en sjunkande sysselsättningsgrad.

Detta är ett misslyckande för både lagstiftaren och för arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen på arbetsmarknaden innebär att staten har överlåtit en stor del av arbetsmarknadens funktion till parterna. Parterna har varit bra på att företräda dem de är satta att företräda, de som har arbete. Däremot har varken lagstiftaren, staten, eller parterna lyckats skapa en arbetsmarknad som inkluderar personer med en

funktionsnedsättning. Utanförskapet för dessa har inte förändrats sen det började mätas 1996.

För att en inkluderande arbetsmarknad ska bli verklighet krävs ett nytt synsätt på människor med funktionsnedsättning och nedsatt

arbetsförmåga. Det krävs att vi går från socialpolitik till

arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsdepartementet har en avgörande roll i det arbetet.

Pressinbjudan –se sida 2!

(2)

Pressinbjudan

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Den 10 mars breddar Handikappförbunden diskussionen om framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Frågorna om arbete, försörjning och

rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter, näringsliv och

handikapporganisationer till en dialog om vad som måste ske för att skapa ett samhälle där alla är en resurs i arbetslivet.

Ur programmet:

Rättighet eller bidrag? – individens möte med Försäkringskassan Antoinette Hetzler, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Samhällets dubbla normer – vilka krav ställs på individen?

Camilla Nordgren, Fil. Dr., Institutionen Hälsa och Samhälle, Malmö högskola.

Paneldebatt med arbetsmarknadens parter och företrädare för valets regeringsalternativ under ledning av K-G Bergström.

Medverkande: Signhild Arnegård Hansen, Svenskt Näringsliv, Anette Carnhede, Fackförbundet ST, Gunnar Axén (M) ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och Luciano Astudillo (S), ledamot i

Arbetsmarknadsutskottet .

Välkommen till Handikapppförbundens mötesplats onsdagen 10 mars på Hotell Birger Jarl i Stockholm. Dagen startar klockan 10 och är slut klockan 16.

Media är inbjudna att delta under hela eller delar av dagen. Programmet i sin helhet ligger på Handikappförbudens webb

www.handikappforbunden.se.

Kontakt:

Janna Olzon , pressansvarig, 073-443 95 09, 08-546 404 62 Mikael Klein, politisk sekreterare, 08-546 404 34

References

Related documents

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

Det är vidare visat att patienter med lätt till måttlig artros som tränar med måttlig intensitet löper mins- kad risk att försämras eller behöva artroplastik- operation

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

Venös luftemboli som kom med injektion har oftast inga kliniska konsekvenser, men kan migrera till lungan och leda till hypoxi.. Större venösa luftemboli kan hindra flödet i

De kommunala bostadsföretagens omedelbara kostnader för att avveckla drygt 3 600 lägenheter för att nå balans på bostadsmarknaden i de kommuner som är mycket

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet

Utredningen om producentansvar för textil lämnade i december 2020 över förslaget SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil till regeringen.. Utredningens uppdrag har varit

Myndigheternas individuella analyser ska senast den 31 oktober 2019 redovi- sas till Regeringskansliet (Socialdepartementet för Forte, Utbildningsdeparte- mentet för Rymdstyrelsen

ökade medel för att utöka satsningarna på pilot och systemdemonstrationer för energiomställningen. Många lösningar som krävs för ett hållbart energisystem finns i dag

Vatten är en förutsättning för ett hållbart jordbruk inom mål 2 Ingen hunger, för en hållbar energiproduktion inom mål 7 Hållbar energi för alla, och för att uppnå

Avslutningsvis presenterar vi i avsnitt 6 förslag på satsningar som Forte bedömer vara särskilt angelägna för att svensk forskning effektivt ska kunna bidra till omställningen till

I dag medför Rymdstyrelsens begränsade möjligheter att delta i Copernicus och ESA:s övriga jordobservationsprogram och Rymdsäkerhetsprogrammet att Sverige och svenska aktörer

största vikt för både innovation och tillväxt, samt nationell och global hållbar utveckling, där riktade forskningsanslag skulle kunna leda till etablerandet av

Processer för att formulera sådana mål är av stor betydelse för att engagera och mobilisera olika aktörer mot gemensamma mål, vilket har stor potential att stärka

Forskning och innovation är avgörande för att uppmärksamma och förstå stora förändringar, liksom för att hitta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar utveckling

Eftersom författarna till föreliggande studie inte bara vill belysa hur kvinnors kroppsuppfattning påverkas efter genomgången bröstrekonstruktion till följd av mastektomi utan

(Hall, 1997, s.230) Dock är inte den här typen av scen så vanligt förekommande i varken Westworld eller Äkta Människor, utan det är framför allt de kvinnliga

En överklagad plan kunde inte ändras när den väl överklagats utan endast avslås eller bifallas, det gällde också att den som framför överklagandet endast kunde klaga

Därefter har skett en ökning av det polisanmälda våldet mellan klockan 03.00 och 07.00 år 2013 jämfört med år 2012, vilket skulle kunna vara en konsekvens

Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.

Det innebär att de krav som Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) idag ställer för att bevilja anordnare tillstånd för att få bedriva assistans behöver kompletteras med krav

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2019.. Ta din chans