Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-01-11

Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson.

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Enligt en lagrådsremiss den 22 december 2016 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 2. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Hans Hagelin.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :