KIRUNA KOMMUN Ansökan om stadigvarande tillstånd Socialförvaltningen cateringverksamhet för slutna sällskap enligt 8 kap 4 § alkohollagen(2010:1622)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KIRUNA KOMMUN Ansökan om stadigvarande tillstånd Socialförvaltningen cateringverksamhet för slutna

sällskap

enligt 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622)

Namn Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

E-postadress Telefonnummer

Cateringverksamhetens namn

Tillredningsadress Postadress

Aktuellt serveringstillstånd Ja Nej Ange kommun

Under vilken period önskas servering Årligen Årligen under perioden

Klockslag när servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00-01.00, om ej annat beslutas)

Vad som önskas serveras

Starköl Vin Spritdryck Annan jäst alkoholdryck

Underskrift

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande Ansökningsdatum

Blanketten skickas till: Kiruna kommun, socialförvaltningen, 981 85 Kiruna

Figure

Updating...

References

Related subjects :