• No results found

KIRUNA KOMMUN Ansökan om stadigvarande tillstånd Socialförvaltningen cateringverksamhet för slutna sällskap enligt 8 kap 4 § alkohollagen(2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KIRUNA KOMMUN Ansökan om stadigvarande tillstånd Socialförvaltningen cateringverksamhet för slutna sällskap enligt 8 kap 4 § alkohollagen(2010:1622)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KIRUNA KOMMUN Ansökan om stadigvarande tillstånd Socialförvaltningen cateringverksamhet för slutna

sällskap

enligt 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622)

Namn Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

E-postadress Telefonnummer

Cateringverksamhetens namn

Tillredningsadress Postadress

Aktuellt serveringstillstånd Ja Nej Ange kommun

Under vilken period önskas servering Årligen Årligen under perioden

Klockslag när servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00-01.00, om ej annat beslutas)

Vad som önskas serveras

Starköl Vin Spritdryck Annan jäst alkoholdryck

Underskrift

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande Ansökningsdatum

Blanketten skickas till: Kiruna kommun, socialförvaltningen, 981 85 Kiruna

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Depositionsavgift för hyra (i kronor) Redovisa nummer på bilaga. Förskottsbetalning av hyra (i kronor) Redovisa nummer

För ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där tillställningen pågår i upp till tre dagar: 3 000 kronor. Om tillställningen pågår i mer än tre dagar: 6

Ansökningsavgiften för handläggning av ansökan om nytt serveringstillstånd eller vid ägarskifte kostar 12 000 kronor per ansökan. Om du redan har ett befintligt serveringstillstånd

Enligt Alkohollagen 8 kap 4 § kan den som bedriver cateringverksamhet beviljas stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap under förutsättning att den lokal där

Tog länsstyrelsen, själv eller tillsammans med andra aktörer, fram något material utifrån arbetet med beviljade projektmedel för att utveckla tillsynen och/eller arbetet med