• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2006:814) om foder och ani- maliska biprodukter ska ha följande lydelse.

24 § I 31 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen.

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

SFS 2018:1014

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

b) endast omvandlar material som avses i avsnitt 1 punkt 2, och c) uppfyller alla övriga relevanta krav i den här förordningen. 13 Detta är livsmedel som genomgått en

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

Kontrollen har utförts som ett led i Länsstyrelsens roll som kontrollmyndighet över foder i primärproduktionen enligt 12 b förordning (2006:814) om foder och animaliska

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns