Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §2 Med hälso- och sjukvård avses i denna lag verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, lagen (2018:744) om försäkringsmedi- cinska utredningar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel en- ligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred- ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

2Senaste lydelse 2017:62.

SFS 2018:748

Publicerad den 13 juni 2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :