Anmälan Installation av eldstad och rökkanal

Download (0)

Full text

(1)

Marks kommun Telefon 0320 21 70 00 vx Organisationsnummer Samhällsbyggnadsförvaltningen E-post pbn@mark.se 212 000-1504

511 80 KINNA

Anmälan

Installation av eldstad och rökkanal

Avgift tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Fastighet

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Postnummer och ort

Fastighetsägare,namn (om annan än sökanden) Fastighetägarens adress Postnummer och ort

Sökande/byggherre

Sökande är betalningsansvarig

För- och efternamn/företag Personnummer/organisationsnummer

Adress (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges på denna blankett) E-postadress Telefon (även riktnummer) Kontaktperson, namn, telefon, e-postadress (om annan än sökande)

Byggherrens namn (om annan än sökande) Byggherrens personnummer/oganisationsnummer

Byggherrens adress (om annan än sökande) E-postadress Telefon (även riktnummer)

Ev. annan fakturaadress Ev. referenskod, projektID

Byggnadstyp

Enbostadshus Tvåbostadshus Flerbostadshus Fritidshus Annan byggnad eller anläggning, specificera

Installation eller väsentlig ändring av

Eldstad Rökkanal Vedpanna/pelletskamin Brännare Skorsten Spiskasett Annat, specificera

Eldstad Skorsten

Typ/beteckning Typ/beteckning

Installatör Installatör

Bifogade handlingar och uppgifter

Ritningar Teknisk beskrivning Kontrollplan Prestandadeklaration

Ort och datum Sökandes underskrift Byggherrens underskrift (om annan än sökande)

(2)

Marks kommun Telefon 0320 21 70 00 vx Organisationsnummer Samhällsbyggnadsförvaltningen E-post pbn@mark.se 212 000-1504

511 80 KINNA

Information för blankett ”Bygganmälan – Installation av eldstad och rökkanal

Allmänt

För ändring eller nyinstallation av eldstad, t.ex. braskamin, behöver inte bygglov sökas. Däremot ska en bygganmälan med en anmälan om kontrollansvarig föras. Du själv kan stå som kontrollansvarig.

Blanketten lämnas in i två exemplar. Vi tar beslut på kontrollplan och skickar tillbaka ett exemplar till dig.

När arbetet är klart skriv under på nedre delen av blanketten och skicka tillbaka till Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ett besiktningsbevis från skorstensfejarmästare.

Handlingar som ska lämnas in:

Ritningar. 1 ex plan- och fasadritningar som utvisar eldstadens placering samt rökkanalens läge och höjd över taknock.

• Teknisk beskrivning. För prefabricerad eldstad och rökkanal inlämnas prestandadeklaration. För platsbyggd eldstad / rökkanal lämnas arbets- eller konstruktionsritning.

Bygganmälan avser det tekniska utförandet, som konstruktioner och brandskydd.

Bygg- och miljökontoret, miljökontoret handlägger olägenheter som uppkommer i samband med eldning.

Rök från vedeldning kan påverka hälsan negativt. Allmänt gäller att man aldrig får elda så att det uppstår olägenheter för omkringboende.

Eldning med annat än ved och vedprodukter är inte tillåtet.

Klagomål på fastbränsleeldning, främst vedeldning, ökar. Det är främst de som bor i täta bostadsområden som kan uppleva röken besvärande.

Om klagomål bedöms som berättigade kan Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten besluta om inskränkning eller förbud mor eldning.

Information lämnas av

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten 0320 21 71 90 Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten 0320 21 80 00

Sotningsväsendet 0705 18 27 28

(3)

www.mark.se

Marks kommun Postadress:

511 80 Kinna Telefon:

0320 21 70 00

Information om personuppgiftsbehandling

Marks kommun kommer att behandla dina per- sonuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s data- skyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig Plan- och byggnadsnämnden 511 80 Kinna

E-post: pbn@mark.se Telefon: 0320 2 17 190 Dataskyddsombud

Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@mark.se eller telefon 0320 21 76 71.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i syfte att hand- lägga ärenden inom nämndens ansvarsområden enligt gällande nämndreglemente. Handlägg- ningen kan innebära att:

• uppgifter registreras i myndighetens adress- register för enklare kommunikationsadmi- nistration,

• uppgifterna användas för att utföra kundun- dersökningen Löpande Insikt. Undersök- ningen är en servicemätning för kommuner- nas myndighetsutövning,

• uppgifterna hämtas via e-tjänsten för att an- söka om lov, anmälan och förhandsbesked.

Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidare- behandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning. Som ett led i arkivverk- samheten så kan nämnden publicera ett digitalt, publikt arkiv för vissa ärendetyper.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning och hantering av allmänt intresse.

Vilka kommer att ta del av personuppgif- terna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och eventuella personupp- giftsbiträde som kommunen kan komma

att tar hjälp av. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Markör för utförandet av kundundersökningen Löpande Insikt. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta person- uppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personupp-

gifter som kommunen behandlar om dig och få

felaktiga personuppgifter rättade. Om du har in-

vändningar mot hur kommunen hanterar dina

personuppgifter kan du lämna klagomål till Data-

inspektionen som är tillsynsmyndighet.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :