• No results found

Må dåligt av Må Bra - En analys av diskurser i ett hälsomagasin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Må dåligt av Må Bra - En analys av diskurser i ett hälsomagasin "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Version 2010-02-11

Dnr: A 85 592/10

Avtal för elektronisk publicering

§1. Upplåtelse för elektronisk publicering

Upphovsmannen/upphovsmännen/rättighetsinnehavaren/rättighetsinnehavarna, här kallad Författaren/Författarna, ger Göteborgs universitet rätt att publicera angivet arbete, här kallat Verket, i elektronisk form på Göteborgs universitets domän på Internet. Rätten att publicera innebär en rätt att göra Verket tillgängligt för allmänheten på Internet. Upplåtelsen medför inga inskränkningar i Författarens/Författarnas rätt att för egen del använda Verket.

§2. Giltighetstid och uppsägning

Upplåtelsen gäller till dess Författaren/Författarna skriftligen meddelar Göteborgs universitet att denna rätt skall upphöra.

Vid ett upphörande har Göteborgs universitet inte längre rätt att tillgängliggöra Verket på Göteborgs universitets domän på Internet och skall med omedelbar verkan avlägsna Verket med följd att publiceringen upphör. Göteborgs universitet kan i sin tur med omedelbar verkan frånträda avtalet och avlägsna Verket med följd att publiceringen upphör. Något skäl för upphörandet behöver inte anges.

§3. Syfte med publiceringen

Den elektroniska publiceringen skall ske för universitetets forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet och ej för kommersiella ändamål.

§4. Verkets form

Författaren/författarna skall lämna över Verket i enlighet med de instruktioner som universitetet meddelar.

§5. Upphovsmannaskap

Författaren/Författarna ansvarar för att hon/han/de är upphovsman till Verket och att i förekommande fall inhämta

erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i Verket eventuellt ingående material (bilder m.m.) som kan ha annan upphovsman, samt att Författaren/Författarna har rätt att disponera över Verket för publicering i enlighet med detta avtal.

Om det framkommer att Författaren/Författarna inte är upphovsman till del av Verket eller dess helhet eller saknar

erforderliga medgivanden enligt ovan åligger det Författaren/Författarna att i förekommande fall hålla Göteborgs universitet skadeslöst.

§6. Ersättning

Inga ersättningar utgår mot bakgrund av detta avtal. Eventuellt uppkomna kostnader uppbärs av part som kostnaden hänför sig till.

§7. Ikraftträdande

Detta avtal gäller omedelbart efter Författarens godkännande.

Ort & datum: _____________________________________

Verkets titel: _______________________________________________________________________________________

Namnteckning(ar) och förtydligande:

________________________ ________________________ ________________________ ______________________

________________________ ________________________ ________________________ ______________________

2020-06-14 Stenungsund/Falkenberg

Må dåligt av Må Bra - En analys av diskurser i ett hälsomagasin

Alexandra Strandberg

Christina Seger

References

Related documents

därtill knuten familjevård ... Renströmska sjukhuset å Kålltorp ... Romanäs sanatorium ... Lillhagens sjukhus ... Sahlgrenska sjukhuset ... Holtermanska sjukhuset ... Oscar och

Uppgifter från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för psykiskt sjuka för år 1940 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.. Sjukdom

Tab. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1945 angående under året avgångna samt å sjukhuset befintliga och. antalet exspektanter vid

Stockholms högskolas tafvelsamling 180 Stockholmsutställningens dansbana 21 Storkyrkans i Stockholm altarskåp 116 Svenska textilutställningen i Wien 404 Svenska textilutställn..

Särskildt gäller detta naturligtvis om Helsingborgs och det var icke blott ett skämt med lekmannapredikanten, utan ock rama allvaret gentemot köpmannen, när biskop Billing vid

Öch nu, monseigneur, har förste konsuln för länge sedan gått till hvila. Kommendanten, som bar en lykta i handen, bad hertigen

fälle att med understöd af allmänna medel företaga en studieresa till södra och mellersta Sverige för att taga kännedom om där tillämpade osttillverk- ningsmetoder äfvensom

kommer honom äran af att på 1870-talet genom sitt kraftiga uppträdande väsentligt ha bidragit till att hindra de planer, som då voro å bane att rubba de sedan 1855