• No results found

TEAM SCANDINAVIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TEAM SCANDINAVIA"

Copied!
56
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

,N S s >

1

Telegrafi- sandningar fran SL5B0

W- i1

(2)

144MHz

430MHz

1200MHz

DIAMOND

CFX-4160 (D) CF-520 (D) 1.3-56/140-470

DIAMOND & COMET

MODELL Frekvens MHz

MX-3000 (T) MX-3000N (T)

1.6-160/350-500/ 1.6-160/350-500/ 1.3-150/350-540

MODELL MX-37(D) MX-37D(D) MX-72(D) MX-72N(D) MX-72D(D) MX-2000(T)

Frekvens MHz 1.6-470/900-1300 1.6-470/900-1300/ 1 6-30&140-150/ 1.6-30&140-150/ 1.6-30&140-150/ 1.5-60/110-17

400-460 400-460 400-460 300-900 300-900

Dampning dB 0.25/0.45 0.15/0.25 0.25/0.4 0.15/0.25 0.1/0.2 0.15/0.2/0.25

Effekt PEP 400/50W 100/50 lkW&400/250 lkW&400/250 lkW&400/250 800/800/500 Isolation mer an 45dB mer an 45dB mer an55dB mer an 60dB mer an 60dB mer an 60dB**

Anslutning ut PL-259/N N*/N* PL-259/PL259 PL-259/N PL-2597PL-259* 3xPL-259

Anslutning in N-hona* N-hona* SO-239 SO-239 SO-239 SO-239

Artikelnummer 34081 34082 34083 34085 34084 34206

Pris 335:- 350:- 270:- 325:- 260:- 500:-

tUMtl

MODELL CF-416MM(D) CF-416MN(D) CFX-431 (T) CFX-4310m CFX-514J(T) CFX-5140(T) Frekvens MHz 1.3-150/ 1.3-150/ 1.3-150/400-500/ 1.3-150/400-500/ 1.3-90/130-200/ 1.3-90MHz/130-

350-540 350-540 900-1400 900-1400 380-300 380-500

Dampning dB 0.15/0.25 0.15/0.2 0.2/0.3/0.4 0.15/0.25/0.3 0.2/0.25/0.3 0.2/0.25/0.3

Effekt PEP 800/500W 800/500W 1000-200W 1000-200W 800-500W 800-500W

Isolation mer an 60dB mer an 60dB mer an 50dB mer an 50dB mer an 55dB mer an 55dB Anslutning ut PL-259/PL259 PL-259/N PL-259/N/N PL-259/N/N* SO-239x3 PL-259x3*

Anslutning in SO-239 SO-239 N* N* SO-239 SO-239

Artikelnummer 84417 84416 84431 84432 84514 84515

Pris 330:- 355:- 455:- 400:- 370:- 370:-

water-proof !

3-band Antenna 1200MHz

f

144MHz

430MHz

V V V

Filter for inkoppling av flera antenner till VHF/UHF-transceiver med en antenningdng, en duo-/triobandsantenn till VHF/UHF-transcei­

ver med tvd-/tre antenningdngar eller tvd/tre olika transceivrar till tvd/tre olika antenner.

CFX-

ft 431

0

COMET & DIAMOND DUPLEX-/TRIPLEXFILTER

TEAM SCANDINAVIA

Danmark: NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjorring, Tel. 98 - 90 99 99, Telefax. 98 - 90 99 88 Norge: VHF Communication A/S, Postboks 16, BRYN, N-0611 Oslo 6,

Tel. 02- 63 09 30, Telefax. 02 - 63 11 11 Finland: Televisioapu OY, Box 837, SF-00101 Helsingfors 10,

Tel. 0 - 730 970/ 766 330, Telefax. 0 - 730 907 Finland: Uranus Tuonti OY, Box 15, SF-Lapua KP-10,

Tel. 64 - 38 73 13 Telefax. 964 - 33 10 49 Dampning dB

Effekt PEP Isolation Anslutning ut Anslutning in Artikelnummer Pris

SO-239 =

900-1300 0.2/0.3/0.4 800/500/200 mer an 55dB**

PL-259/PL-259/N N-hona*

34300

900-1300 0.15/0.25/0.3 800/400/200 mer an 55dB’*

PL-259/N/N N-hona*

34305 520:-

0.1/0.2 800/500 mer an 60dB PL-2597PL-259*

SO-239 NY 250:-

0.2/0.2 700/600 mer an 40dB PL-259/PL-259 SO-239 NY 250:- 500:-

PL-hona (UHF)

* monterade direktifiltret, ** inom amatfirbanden , D - duplexfilter, T - triplexfilter Skandinavisk generalagent

SWEDISH RADIO SUPPLY AB

Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5 OPPET TIDER 09.00—16.00 LUNCHSTANGT 12.00—13.00

Postgiro 33 73 22-2 Telefon Bankgiro 577 - 3569 Telefax Telex

054-10 03 40 054-11 80 34 66158SRSSCAN S

-4310

XU- o f-U

fog;

A

CFX-4310

□ o

(3)

14 15 17

20

21 22 25

.4 .5 10

CEPT-licensen...27

SSA HAMSHOP... 32

Diplomspalten...34

Nya medlemmar... 37

VHF-spaJtenm... 38

Radiosamband...42

CW-spalten... 43

Novisspalten... 44

RPO-spalten... 45

Satelliter... 46

Fran distrikt och Idubbar...47

HAM-annonscr...50

Innehall

Telegrafisandningar fran SL5BO Arsmotesprotokoll...

Packetspaken...

Phonopeater...

Stomo CQF/CQM/CQP612...

Telegrafitraning...

Tekniska notiser...

DX-spalten...

SWL-spaken...

Referat och kopieringsservice ...

Tester-kortvag...

Funktionarslistan...

SSA-BULLETINEN

Bidrag till bulletinen skall vara redaktoren tillhanda se- nast tisdagar kl 12. Telefon, telefax 0451-223 68. Ej ef- ter kl 21, (ring och forvarna om fax).

Via packetsom privatbrev till

SM7JRD, Anders Larsson, Ubbaltsvagen 8,

280 20 Vrttsjd.

Telefon 0451- 223 68

Kansliet semester-

stangt!

15 Juli -12 Aug

Fran redaktorens horisont

Med detta nr 6 har vi natt till halvlek i Arets QTC utgivning. Vi pA Tryckericen- trum har levererat fem nummer av sandareamatorernas husorgan. Vi har alia lart mycket under detta halvAr.

For det forsta har vi fatt lara oss en hel del om de specifika saker som galler for den breda hobby som radioamatdrer over hela landet agnar sig At. Sedan har vi fatt en mycket stimulerande kontakt med manniskor aktiva i foreningen. Inte minst alia de duktiga personer som sliter som spaltredaktorer manad efler manad.

Undertecknad far ocksA passa pa att tacka for senast - dvs Arsmotet i Sundsvall.

Sjalv kom jag dit efter att ha arbetat dygnet runt i en vecka och var val inte precis i topptrim. Det verkade dock alia de sandareamatdrer som kom till motet vara.

Det var manga intressanta moten och diskussioner och jag hoppas att fa vara med pA fler traffar.

Jag har lovat att komma ut och halsa pA i klubbar och pA moten av olika slag.

Hittills har jag haft fullt upp med att fA ihop tidningen, samtidigt med att jag har avslutat ett antal andra uppdrag. Nu hoppas jag dock att vi har kommit ikapp sA att vi kan boija arbeta med framforhAlining.

Ett mycket angenamt problem ar att fler och fler vill bidra till tidningen. Detta staller dock krav pA korrektursvang mm. Vi har arbetat hArt med detta och hop­

pas att i vAra nya lokaler i Goteborg kunna fArriktigt god ordning.

Vi lovar att QTC skall bli annu battre, speciellt om Du lasare hjalper till - skicka bilder pA antenner, utrustning, moten osv.

73 Robert

ArgAng 63 1991 SW ISSN 0033 4820 TRYCKERICENTRUM I HARNOSAND

Organ for foreningen Sveriges Sandareamatdrer

Redaktor: Robert Hulander, Tryckericentrum, Box 220 29, 400 72 GOTEBORG.

Tel: 031-22 10 37,fax: 23 1 1 90, mobiltfn: 010-51 29 57

Ansvarig utgivare:

Annonser:

Kansli:

SM5BRW, Hans Thorgren, Isflaksvagen 4, 722 31 VASTERAS. Tbl 021-241 19 Tryckericentrum Goteborg, Box 220 29, 400 72 GOTEBORG, Ibl 031 - 22 10 37

Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta (Baksidan av nr 41), Ibl 08-60 44 006, Fax 08-60 44 007 Hamannonser postgiro 27 388-8, Ovrigt: Postgiro: 52 27 7-1, Bankgiro: 370-1075.

Expeditionstid: Tisd-torsd 10.00-12.00,13.00-15.00. Ovrig tid telefonsvarare.

Utgivningsschema QTC

Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Manusstopp 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 Sista minuten 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/11 QTC till posten 1/7 1/8 2/9 1/10 1/11 2/12

Detta ar det schema som skall galla for resten av Aret. Posten behover ca 3 dagar pA sig for att fA ut tidningen over landet. Sverige ar ett mycket start land. Tyvarr gar det inte att fA ut tidningen samtidigt over hela landet.

JC*Nr6*91

3

(4)

Telegrafisandningarna for nyborjare och for de som tranar for att uppnA en hogre mottagnings form Aga, fortsatter frAn Armens Stabs- och Sambandsskola (SL5BO) i Enkoping.

Verksamheten borjade redan pA 50-ta- let och utsandningarna skedde frAn Ma- rieberg i Stockholm. Stationssignalen var SHQ och frekvenserna var interna- tionellt tilldelade. Vid flyttning till Upp­

sala 1959 fortsatte sandningarna med samma signal fram till 1968. De aldre antennerna och sandaren byttes dA ut och samtidigt passade vi pA att moder­

nises kursinnehAllet samt overgick frAn pappersremsor till kassetter.

Verksamheten fortsatte Anyo 1972 med signalen SL5BO och forlade sand­

ningarna till 80-metersbandet. Utsand­

ningarna skedde frAn en av kasernerna pA Polacksbacken och antennen utgjor- des av en 80-meters dipolantenn pA cir- ka 15 meters hojd. Effekten var 500W.

Som bekant flyttade skolan frAn Upp­

sala till Enkoping (gamla P 1-omrAdet) dar vi ar samgrupperade med signalre- gementet S 1. Flyttningen skedde under sommaren 1982 dA vi hade vArt sand- ningsuppehAll.

Sandningarna har hela tiden skotts av personalen vid trafikdetaljen och un­

der senare delen av 80-talet har kapten Kjell Larsson -SM5BFC-, kapten Jan Lindell -SM5MXN- och l.byrAingenjor Claes Carlsson -SM5HQN- svarat for verksamheten.

I samband med min pension, hosten 1991, vill jag passa pA tillfallet att tacka

alia de hundratals radioamatdrer som avlagt sina teori- och telegraferingsprov hos oss. Kanske har ni ocksA deltagit i nAgon av de mAnga telegraferingskurser vi genomfort. Numera medger inte ar- betsbelastning att vi lagger ner sA mycket tid for provtagningar och darfor

har prowerksamheten nedgAtt till att endast omfatta militar personal.

Det ar med visst vemod jag konstate- rar att antalet avlagda telegraferings­

prov i Sverige nedgAr samt att nivAn pA telegraferingskunskaperna sankts.

Samtidigt ar det gladjande att annu en gAng konstatera att vAr hobby ar sA mAngfasetterad att alia intresserikt- ningar kan tillgodoses.

Som en liten morot At alia de som haft och har ambitionen att avlagga ett 80- taktsprov i telegrafering, horde en hogre effektgrans pA t ex 750 W inforas. Jag tror att detta skulle kunna innebara att flera av vAra telegraferingskunniga kamrater satsade lite extra. Som ni vet sA ar en telegraferingskunskap i 60-takt en allt for lAg troskel for att kunna gora uppehAll ett par Ar och sedan komma tillbaka till samma nivA, utan allt for mycket traning. For en militar telegra- fist ar 80-takt (KANON-installning) den lagsta takten for att bli krigsplacerings- bar. Denna takt motsvarar cirka 88-takt med PARIS-installning, den installning som Televerket anvander vid provtag- ning for radioamatorcertifikat.

Avstorningstjansten har gladjande nog kommit med en egen spalt i QTC.

For dvrigt ter sig QTC nu mycket pro- fessionell och kommer sakert att forbli

Telegrafisandningar fran SL5B0

SM5BFC och SM5MXN

4

Nr 6*91

(5)

det ocksA, det beror mycket pA oss med- lemmar. Sjalv avgAr jag, efter endast ett par Ar, som avstorningsfunktionar i Uppland, men kommer sjalvklart att fortsatta hjalpa de amatdrer, som beho- ver min hjalp. Under alia mina aktiva Ar har det blivit ett hundratal avstor- ningsfall som Atgardats. Min forhopp- ning ar att avstorningsfunktionarerna skall erhAlla en bank i form av Fakta- blad, som kan sandas ut till de berorda ifall inte telefonkontakt ar tillracklig.

Faktabladen skall ha olika svArighets- grader i avhjalpandet varvid de anvands endast i stigande skala. Atskilliga ar de hjalpmedel som nu Anns utplacerade har och var och som betalats av mig per- sonligen.

Slutligen - hjartligt tack till alia de som lyssnat pA vAra utsandningar frAn SL5BO, till alia de inom FRO, som del- tagit i vAr distanskorrespondens for in- larning och vidareutbildning i telegrafe- ring med hjalp av kassetter. OcksA ett tack till alia er som avlagt certifikatprov hos oss och darigenom fort vAr fantastis- ka hobby vidare. Det hade inte kunnat ske utan det mycket goda samarbete

som vi har med Ulla-Britt Taxen, Mar- gareta Persson och Eva-Lisa Johansson vid Televerket Radio i Handen.

Vi har sedan 1982 vid Armens Stabs- och Sambandsskola anvant datorstod vid telegrafering, och i stort anvant den kurs som SSA nu ger ut pA kassetter. I samband med overgAng till persondato- rer har vi vidareutvecklat kursen och den ingAr nu som underlag vid samtliga militara utbildningsforband och skolor inom armen.

Kapten Jan Lindell -SM5MXN- kom­

mer att fr o m oktober 1991 overta chef- skapet for trafik-, data- och transmis- sionsdetaljen vid skolan.

Jag vet att Armens Stabs- och Sam­

bandsskola aven i fortsattningen kom­

mer att gynna radioamatorrorelsen och darifrAn rekrytera och hamta kunska- per for att i krig varna om vAr ratt, att i ett fritt land kunna idka den hobby som vi sjalva onskar.

Kjell SM5BFC

Foto: Ola Berglind PROGRAM for telegrafisandningar September 02 1991 - april 27 1992

Telegrafisandningar fran radio SL5BO

• Tid:

September 02 - december 12 1991 Januari 13 - april 27 1992

Mandagar och torsdagar kl 1830-2045

Uppehall i sandningama sker

april 16 och april 20 1992

• Frekvens:

3650 (±5) kHz

• Sandningsklass: J3e (lagre sidband)

• Lektionsprogram:

Tid Mandag Tbrsdag Anteckningar

1820-1830

1830-1915 GU GU

Installningssignal

1915-1920

1920-2005 GU GU

Uppehall (rast) - installningssignal

2005-2025 40-takt 80-takt 2025-2045 60-takt 100-takt

GU = Grundlaggande morseinlaming med lararkommentarer.

Takttraning utgors av fingerad kryptotek (militara meddelanden) och klart spr&k.

Fingerad kryptotext

sands

under udda kalenderveckor

och

klart sprak under jamna kalenderveckor.

Forfragningar angaende sandningama samt rapporter, som tacksamt mottages, adresseras till:

Armens Stabs- och sambandsskola Trafikdetaljen

Box 923

199 25 ENKOPING

(§£irC*Nr6*91

5

(6)

<

SM5BRW, Hans utnamner hedermedlemmar.

SM3CER far sin utmarkelse och SM6CTQ star pa tur.

Protokoll fran SSA:s arsmote i Sundsvall den 28/4 1991

§ 1 SSA:s ordforande SM5BRW, Hans Thorgren forklarade 1991 &rs SSA &rs- mote oppnat, och overgick darefter till att dela ut hedersbevis p& foreningens uppskattning av for foreningen gjorda arbetsinsatser.

Som redan utforligt informerats om i QTC 4/91 har SSA styrelse beslutat att utnamna foljande hedersmedlemmar:

SM5CAK, Lars Erik Bohm, SM6CTQ, Kjell Nerlich, SM0BDS, Lars Forsberg, SM3CER, Jan-Eric Rehn.

SM5BDS, Lars Forsberg var ej narva- rande men hade redan tidigare vid ett distriktsmote i SM0 erh&llit sitt for- tjansttecken.

Hedersn&lar tilldelades:

SM7CGW, Bruno Westerlind SM6DEC, Bengt Hogkvist SM7DRQ, Kjell Sanden SM3BP, Olle Berglund

SM7DRQ, Kjell Sanden var ej heller narvarande men kommer att fA sin he- dersn&l vid passande tillfalle.

Ordforanden beklagade till SM4GL, Gunnar Eriksson det synnerligen obe- hagliga misstag som gjorts i &rets Ame- rikanska Callbook. Han kunde forsakra Gunnar att felaktigheterna ej funnits i de uppgifter som lamnats av SSA, och att alia inom foreningen beklagade Gun­

nars situation och hoppades att en snabb korrigering skulle folja.

Till SSA:s Arsmote hade tv& radiogram inkommit via SK3SSK. Det forsta fr&n Radioamatorernas sambandstjanst i OZ genom OZ8O, Erik i Glostrup. Det andra fr&n ARRL Head Quarter Amateurs ge­

nom N4GHI, Geri. B&da tilldnskade SSA ett framg&ngsrikt Arsmote.

§ 2 Som motesordforande valdes SM7CGW, Bruno Westerlind som darmed overtog ordforandeklubban.

§ 3 Som motessekreterare valdes SM5CWV Gunnar Ahl.

§ 4 SM7PIV, Lars Falck och SM5RDF, Alf Nynas valdes, att tillsammans med motesordforanden justera &rsmotespro- tokollet, samt att under Arsmotet funge- ra som rostraknare.

§ 5 Rostlangden omfattade 124 narva­

rande medlemmar medan 87 represen- terades genom fullmakt dvs totalt 211 roster.

§ 6 Kallelse till Arsmotet fanns publi- cerat i QTC 3/91. Att Arsmotet var stad- geenligt utlyst kunde darmed konstate- ras och godkannas av Arsmotet.

§ 7 Den i QTC 3/91 publicerade och genom sartryck, pA Arsmotet tillgangli- ga dagordningen godkandes av Arsmotet.

§ 8 Verksamhets och kassaberattelse, publicerade i QTC 3/91 genomgicks och godkandes.

§ 9 Forste revisor SM5US, Goran Od- hnoff laste upp revisorernas berattelse och tillstyrkte faststallande av resultat och balansrakning samt foreslog att an- svarsfrihet beviljades styrelsen for det gAngna verksamhetsAret.

Revisionsberattelser for SM5WL:s minnesfond, SM5ZK:s donation och SM5LN:s minnesfond upplastes ocksA av Goran och foreslogs bli lagda till hand- lingarna.

§ 10 Arsmotet beviljade styrelsen an- svarsfrihet och faststallde resultat och balansrakning.

§ 11 DA ingen av de valda postrostrak- narna var narvarande foil det pA andre revisor SM5TC, Arne Karlerus att kun- gora resultatet av Arets postrostning. Av inkomna 779 forsandelser kunde 771 godkannas medan 8 kasserades av olika skal.

Efter forsandelsernas oppnande hade tvA rostsedlar kasserats varfor antalet godkanda rostsedlar uppgick till 769.

Rostningen utfoll enligt foljande.

V ordf

SM5BF, Carl-Henrik Walde 542 omvald SM7BNL, Bengt Frolander 208 Sekr

SM5CWV, Gunnar Ahl 702 nyvald Utr sekr

SM0COP, Rune Wande 718omvald Trfsekr HF

SM3AVQ, Lars Olsson 710 omvald Trfsekr

VHF SM0FSK, Peter Hall 693 omvald Forste rev

SM5US, Goran Odhnoff 707 omvald Andre rev

SM5TC, Arne Karlerus 539 omvald SM4GL, Gunnar Eriksson 210 Rev suppl

SM0ATN, Kjell Karlerus 551 omvald SM0ALD, Gunnar Bergstedt 168 DL1

SM1ALH, Erik Jonsson 14/16 omvald DL3

SM3CWE, Ove Persson 55/60 omvald DL5

SM5DYC, Ola Rosengren 121/129 nyvald DL7

SM7DEW, Jan Bexner 144/157 nyvald

Arsmotet faststallde det redovisade valresultatet.

6

Nr 6*91

(7)

ARSMOTET I BILD

SM3AU-Olle, SM2BC1- SSA HAM SHOP. Innanfor disken SM0FSK, Peter

ELFA's "godispasar" undersokes, har av SM3MQH, Jan; SM3AT, Per-Erik o. SM3AU, Olle

SI3SM

En stunds paus mellan inlotsningarna.

SM3GBA

En grupp oldtimers samlad. SM2AG J-Gustav, Ragnar, SM2AKA-Holger, SM3AT-Per-Erik.

SM6CVE, Ulf- talar varmt for amatorradiohistorikforeningen

§ 12 Till ledamoter i styrelsevalbered- ning for 1992 Ars val, valdes som ordina- rie

SM2PYN, Bo Nilsson SM7LBB, Olle Jonsson SM5NWU, Birgitta Nynas som suppleanter valdes SM5HQN, Claes Carlsson SM3CVM, Lars Aronsson SM7LSZ, Goran Jonsson Som sammankallande utsAgs

SM7LBB.

§13 Som postrostraknare for 1992 Ars val, valdes som ordinarie

SM5AKP, Esko Antikainen SM5JE, Borje Gustavsson och som suppieant

SM5BK, Claes Sporrong

§ 14 Arets tre motioner har publicerats i QTC 3/91 tillsammans med styrelsens forslag till behandling.

§ 14:1 Motion nr 1 om en spalt for 50 MHz, med separat redaktor i QTC.

Motionen vAllade ingen diskussion och Arsmotet beslutade i enlighet med sty­

relsens forslag att avslA motionen men att uppdra At styrelsen att handla i mo- tionens anda.

§ 14:2 Motion nr 2 angAende samarbe- te med de Nordiska landerna om gemen- samma portabeltester.

Efler ett par inlagg for resp emot tes­

ter och samarbete, och ett forslag frAn SM4EFW, Gunnar att avslA motionen

val de Arsmotet att folja styrelsens for- slag och anta motionen.

§ 14.3 Motion nr 3 angAende upphand- ling av QTC-produktion i konkurrens.

Eftersom motionaren och styrelsen ar eniga i sin uppfattning valde Arsmotet att folja styrelsens forslag och anta mo­

tionen.

§ 15 Till Arsmotet hade styrelsen framlagt fyra forslag gallande justering av foreningens stadgar, senast publice- rade i QTC 6/90. Dessa forslag har pu­

blicerats i QTC 3/91 och fanns dessutom tillgangliga i sartryck. Genom den kan- de Nisse T^rkfels forsorg hade tvA av forslagen erhAllit samma numrering, namligen 15:2. Dessa tvA forslag skall givetvis numreras 15:2 resp 15:3 i den foljd de ar publicerade.

§ 15:1 Forslag om andring av § 4

"Rostratt”, dar sista stycket skall andras till: "Styrelseledamot fAr varken nyttja egen eller fullmaktsrost for rostning och beslut i frAgan om ansvarsfrihet for sty­

relsen for det gAngna verksamhetsAret eller i annan frAga, som personligen be- ror honom.”

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag och beslutet var en­

halligt.

§ 15:2 Forslag om andring av § 6 "Ute- slutning av medlem”.

SM5BRW, Hans fortydligade styrelsens forslag med att pApeka att den publice­

rade texten ar en andring av texten fore

de tv A sista meningarna i nu gallande text och sAlunda i sin helhet skall lyda enl foljande:

"Medlem som inte betalar Arsavgiften inom forskriven tid avfores ur medlems- registret.

Medlem som i allvarlig omfattning bryter mot foreningens stadgar, eller pA annat satt uppenbarligen skadar foren- ingen och dess syften, kan av styrelsen uteslutas ur foreningen.

For beslut om uteslutning kravs att minst 3/4 av styrelsens ordinarie leda- moter genom uteslutning kravs att minst 3/4 av styrelsens ordinarie ledamoter ge­

nom sluten omrostning rostar for en ute­

slutning. Dessforinnan skall styrelsen dock bereda vederborande tillfalle att avge forklaring.

Utesluten medlem har besvarsratt in- for nastkommande Arsmote."

SM4GL, Gunnar foreslog att styrelsens andringsforslag ej skulle antas bl a med hanvisning till att det endast forekom- mit fyra fall av uteslutning, tvA solklara, en tveksam samt en felaktig som pA grund darav Atertogs. Gunnar foreslog istallet att begreppet 3/4 i styrelsens for- slag skulle andras till enhalligt dvs "For beslut om uteslutning kravs att styrelsen vid sluten omrostning enhalligt rostar for en uteslutning".

Vid votering erholl styrelsens forslag 173 roster och SM4GL 17 roster. DA det- ta innebar 3/4 majoritet kan andringen tas vid nasta extra sammantrade eller Arsmote. forts nasta sida

•Nr 6*91

7

(8)

§ 15:3 Forslag om andring av § 10 ’’Ex­

tra sammantrade” till foljande:

"Extra sammantrade skall aga rum dA styrelsen sA beslutar, eller dA sA begars av revisor, eller dA minst 500 rostberat- tigade medlemmar skriftligen till styrel­

sen gor framstallning om detta med an- givande av de arenden, som pAkallar ut- lysande av extra sammantrade.

Betraffande kallelse och protokoll gal- ler vad som i § 9 stadgas for Arsmote.

Vid extra sammantrade skall punkterna ltom7i§9d obligatorisk forekomma.

Extra sammantrade skall som regel hollas snarast, dock senast tre (3) mA- nader efter gjord framstallning.

Vid extra sammantrade fAr endast be- handlas de arenden som foranlett det extra sammantradet, eller som stAr i omedelbart samband med dessa aren- den.”

SM7BNL, Bengt framforde ett forslag frAn 7 :de distriktets medlemsmote om att antalet 500 skulle ersattas med "10% av medlemsantalet”.

Arsmotet kunde enas om styrelsens forslag och beslutet var enhalligt.

§ 15:4 Forslag om tillagg till punkt 4 i

§ 16 "Valordning vid postrostning” av foljande:

"Foreligger inga forslag utover valbe- redningarnas, skall styrelsen avlysa postrostningen och senast i februari- numret av QTC informera medlemmar- na om detta.”

SM4EFW, Gunnar ansAg att man skulle ha ratt att avstA att rosta pA en person och genom postrostning kunna visa detta, och att postrostning var en viktig demokratisk rattighet.

SM4GL, Gunnar ville att valbered- ningarna skulle ta fram tvA alternativ pA vaije post.

Arsmotesordf SM7CGW, Bruno gjorde den matematiska analysen att utebliven rost knappast kan fA raknas som en rost mot de foreslagna, sarskilt med beaktan- de av det normala valdeltagandet.

Arsmotet beslutade enligt styrelsens forslag och dA ingen av de fullmaktsfor- sedda pA frAga frAn ordf avsAg att an- vanda fullmakterna mot forslaget ansAg ordf att beslutet var taget med 3/4 majo- ritet. Detta bekraftades av Arsmotet.

§ 16 I QTC 3/91 Anns budget for 1991 och preliminar budget for 1992 publice- rad. Arsmotet beslutade att faststalla dessa utan vidare kommentarer.

§ 17 I QTC 3/91 foreslAr styrelsen ett tak for medlemsavgiflen for 1992 pA 330 kr. Arsmotet faststallde detta tak.

§ 18 Redan vid Arsmotet 1990 i Vas- terAs hade GSA i Goteborg forklarat sig villiga att arrangera Arsmotet 1992. NA- gon representant for GSA fanns ej nar- varande for att bekrafta detta, dock trodde sig SM6CWE, Ulf vara saker pA

att arbetet var i full gAng efter som han ombetts skota sysslan som bankettvard.

Tiden for Arsmotet var ej kand.

§ 19 NAgra synpunkter pA verksamheten for innevarande Ar gavs ej av de narvarande medlemmarna, dare- mot gavs och mottogs viss information.

SM5NWU, Birgitta, gav information om sommarens YL-mote 20-23 juni.

SM4EFW, Gunnar tyckte att det to- talutskick av QTC som gjorts inneholl for litet information om SSA.

SM0CWC, Stig trostade med att ett selektivt utskick dar detta ar beaktat, hAller pA att tas fram.

Ett rekordsnabbt Arsmote avrundades till slut av ordf Bruno som berattade en historia frAn sin verksamhet inom skol- styrelsen som han ditintills inte, varken med eller utan avsikt, namnt under Ars- motet.

En skolklass skulle lara sig vad be- greppet motsats innebar. Alla forstod nar froken forklarade att motsatsen till DAG var NATT och till VARM fann man snabbt KALL. Nar froken pA svarta tav- lan skrev HAT blev dock tystnaden for en stund total. Till slut gick ett ljus upp for Kalle som steg upp, gick till tavlan och skrev ordet MOSA. Brunos stav- ningsovning foranleddes av nystavade skyltar mm.

§ 20 Till sist intog SSA ordf SM5BRW, Hans podiet och tackade SM7CGW, Bru­

no for en som alltid perfekt genomford Arsmbtesforhandling. Hans riktade ock- sA ett varmt tack till de funktionarer som nu avgick ur styrelsen, namligen SM5HQN, Claes som DL5, SM7BNL, Bengt som DL7. SM5DEW, Jan avtacka- des som sekreterare och valkomnades omedelbart i sin funktion som nyvald DL7. Till styrelsen halsades SM5DYC, Ola valkommen som nyvald DL5 och SM5CWV, Gunnar som nyvald sekrete­

rare.

Sist men icke minst riktades ett varmt tack till Sundsvalls Radioamatorer for goda arrangemang under ett tak och till utstallarna som visat sina basta sidor, darefter onskades alia en saker hemfard, och forklarades Arsmotet avslutat.

VasterAs 1991-04-30

SM5CWV, Gunnar Ahl SM7CGW, Bruno Westerlind

SM7PIV, Lars Falck SM5RDF, Alf Nynas Justeringsman

Revisionsberattelse for 1990

Vi har granskat foreningens Arsredo- visning, rakenskaper och protokoll samt styrelsens forvaltning for rakenskapsAr- et 1990. Granskningen har utforts en­

ligt god revisionssed.

Arsredovisningen, rakenskaperna och forvaltningen har inte givit anledning till anmarkning.

Vi tillstyrker

att resultatrakningen och balansrak- ningen faststalles samt

att styrelsens ledamoter beviljas an- svarsfrihet for rakenskapsAret.

Stockholm 1991-03-18

Goran Odhnoff Arne Karlerus SM5US SM5TC

Hans Eliaesons minnesfond SM5WL

Revisionsberattelse for 1990, fonder

Vi har granskat fondens Arsredovis- ning, rakenskaper och andra handlingar som lamnar upplysningar om fondens verksamhet for rakenskapsAret 1990.

Granskningen har utforts enligt god re­

visionssed.

Revisionen har inte givit anledning till anmarkning betraffande Arsredovisning­

en, rakenskaperna eller forvaltningen.

Vi tillstyrker

att resultatrakningen och balansrak- ningen faststalles samt

att styrelsens ledamoter beviljas an- svarsffihet for rakenskapsAret.

Stockholm 1991-03-18

Goran Odhnoff Arne Karlerus

SM5US SM5TC

For ovriga fonder,

SM5ZK BO PALMBLAD DONATION 1975 och SM5LN:s MINNESFOND har likalydande revisionsberattelser avgivits.

8

Nr 6*91

(9)

Arsmotesgeneralerna SM3FJF, Jorgen och SM3ESX, Christer SM3GDU, Bengt i fullt arbete med att gora namnskyltar

SSA HAMSHOP bemannad av Ulla fran

kansliet och SM6NYL, Irene Vid entren vantade en standigt leende SM3LIV, Ulla

Amatorradiohistoriska foreningens monter

Satellitspaltens redaktor SM0DZL , Anders i ett besok hos ELFA's SM0CPD, Uno

Vargarda Radio far representera utstallarna genom SM6FUD, Bengt - standigt aktiv fran tidig morgon till mycket sen kvall.

ARSMOTET

Diplomspaltens red SM6DEC, Bengt Kortvagsspaltens red SM3GSP, Gunnar

BILD

Ett urval amatorradioprylar fr&n Vargarda Radio

'Nr 6*91

9

(10)

de ett antal svenska delta- gare. SARTG hade for dvrigt en monter hela

Samordningen av Packet-traAken i mellersta Sverige har nu tagit rejal fart.

I bdijan av mars traffades ett antal Packet-kdrare frAn olika hAll och disku- helgen oppen

dar de som vil- le kunde teck-

na medlemsskap, medlemmar hade moj- lighet att kopiera program ur SARTG :s stora programbanker.

Under eftermiddagen genomfordes ett mote med temat "Packet - oppet forum”

under ledning av SSA:s digital funktio- nar SM5IMJ, Hans. Trots att deltagar- antalet inte var sA stort som man hop­

pats uppkom emellanAt rejala diskussio- ner/debatter. Framforallt diskuterades administrativa frAgor; behover vi en central samordning av Packet i Sverige?, hur skall vi forbattra natet (oka effektiviteten)?, behover vi storre frekvensutrymme? Ja, frAgestallningar- na var mAnga och diskussionen ibland het. Trots att det ibland blev debatt (vil- ket ocksA var neningen med motet) tyck- tes de fiesta narvarande vara ganska overens om framtiden inom Packet. DA det ar oerhort svArt att referera en de­

batt ”utan slut” har jag nedan endast ta­

git upp sAdant som jag uppfattade som att de fiesta var installda pA. En sam­

ordning bdr framforallt ske regionalt och endast i undantagsfall ske centralt, det ar dock onskvart att en samordning sA snart som mojligt kan komma igAng (inom vissa regioner Anns redan idag samarbetsgrupper inom Packet). Vad galler forbattring av natet diskuterades ett stort antal forslag bl.a. forsok till sa- nering av mail-floran. Man var andA ganska overens om att vi idag har ett re- lativt bra nat ratt utnyttjat. Ett valkant problem ar att ”onddig” utlandsk infor­

mation kommer in i natet (med onodig menas information som t.ex. endast ar avsedd for ett annat land). NAgot storre frekvensutrymme lar inte behovas an om man kan genomfora en bra plane­

ring av Packet-trafiken vilket idag Mi­

ler pA att ske.

Packet-mote aven ett antal allmanna frA- gor, bl.a. den genomforda AMTOR-tes- ten som samla- SM5HQN. Un­

der motet dis­

kuterades framfbrt av

E

nrallt lite aldre,fraga som manga, staller framfo-till mig arvad man egentligenskall anvanda Packet till? Hittillshar jagaidrigkunnatge ett bra svar pa denfragan, varfor halier vi egentligenpa med amatorradio?

Att ge ett generellt svar pA nAgon av dessa frAgor ar helt omojligt dA vaije amator har sitt individuella intresse for amatorradio och eventuellt Packetradio.

De nya digitala moderna som kommit pA senare Ar har framforallt okat intres- set bland ungdomar att hAlla pA med amatorradio, vilket torde ge oss en god rekryteringsplattform.

For vissa personer ar Packet en moj- lighet att ”koppla” ihop tvA hobbies (da- torer och radio) medan det for andra ar all den information man kan fA tag i som ar anledningen till intresset. Det ar sAledes to tai t omojligt att forsoka kom­

ma fram till varfor vissa av oss hAller pA med Packetradio, helt klart ar dock att idag ar Packet en av de stdrsta moderna i Sverige. Gissningsvis har idag ungefar var Attonde radioamator en Packetradi- outrustning och antalet bara okar for vaije dag som gAr.

SM5IO:s diagram visar kanda ”packe- terare” i resp. distrikt (enligt SM6KXB:s listor) och antalet tillstAnd i varje di­

strikt delat pA 10 (tillstAnd enligt E:22).

Mycket intressant statistik kan utlasas ur dessa diagram, vilket overlAtes Ar la- saren.

Arsmotet

DA det formodligen pA ett antal stal- len i tidningen Anns referat frAn Arsmo- tet tanker jag endast kommentera en del inom Packet.

Bland utstallama farms en del nyhe- ter, framforallt nya modeller av modem etc. Den kanske mest spannande nyhe- ten var ett ”mini”-modem frAn Pac- Comm (se sep. artikel).

Under lordagen genomfordes tv A mo- ten som berorde digital kommunikation.

Forst ut var SARTG med sitt medlems- mote varvid man ocksA bjod pA ett mycket intressant foredrag om AMTOR

Aktiva pa packet (SM6KXB) Antal tillstand /10

terade upplaggning av forwarding, tra- Ak etc. Enigheten var stor pA motet och mAste ses som nAgot mycket positivt for packet-traAken. FrAgor som bl.a. disku­

terades var utformning av antenner och deras polarisation, om forwarding skall gA pA 70 cm eller 2 m?

Sjalva syftet med motena ar sjalvklart att oka samarbetet mellan de olika par- ter som ar inblandade i traAk-natet, sA- val privatpersoner som klubbar. Ett okat samarbete torde leda till ett battre och effektivare nat, nAgot av ”alla for en, en for alia”.

Nasta mote hAlls i Borlange i slutet av maj och forhoppningsvis fAr vi se ett li- tet langre referat av det motet i nasta spalt.

Lastips

I marsnumret av QST (sidan 9) Anns en mycket intressant ”artikel”. Lastipset kommer frAn SM3DE, Rune.

Artikeln behandlar forvisso en speci- Ak handelse i USA for lite mer an ett Ar sedan, troligtvis ar handelsen helt okand for de Aesta av oss svenskar, men ar mycket intressant dA den behandlar mail och utformningen av dessa. Vad ar reklam? vad kan anses som ett ”riktigt”

mail? Artikeln tar ocksA upp Sysoparnas ansvar for forwarding (av felaktig mail), skall man kunna bli av med licensen for att man sander vidare (forwardar) up- penbart felaktiga mail?

Artikeln ar ocksA intressant pA sA vis att det som tas upp i artikeln inte annu hant i Sverige men kanske inte ar sA lAngt borta.

Program

Nu har den populara programvaran DIGICOM (till C64/C128) ocksA kommit for PC. Det lar inte vara speciellt svArt att bygga om sitt gamla DIGICOM-mo- dem for att fungera tillsammans med en PC, enligt rykten Anns ombyggnadsbe- skrivning etc. tillsammans med pro- grammet. Forhoppningsvis kan vi redan i nasta spalt fA en beskrivning av pro-

PACKET-SPALTEN

SM4SJt>, Tomas Svedberg (@ SK5BB. AROS:SVE.EU) Lokfo rargrand 26 775 00 Krylbo Tel 0226/128 16

10

Nr 6*91

(11)

(

packet

-

spalten

)

grammet och kanske till och med en li- ten recension av n&gon som hunnit pro- va pd det.

Tyvarr foil adressen for SM5TGU, Lars, bort i forra spalten. S& for er som vill ha en kopia p& senaste versionen av DIGIPROM-programmet (till C64/C128(

kommer har Lars adress:

SM5TGU Lars Thunberg Box 109

640 31 Mellosa Tbl. 0157/602 83 Programmering

Tyvarr lyckades jag, trots stora snstrangningar, inte hAlla Tid och Da­

tum programmet i nr 5 felfritt. Ett A rd- kade rami a bort och resultatet blir dA inte sd lyckat, felet ar sA pass enkelt att de fiesta upptacker det nastan direkt men har kommer iallafall den riktiga raden:

160 UT$=KOM$+AAR$+MAN$+...

Jag beklagar det intraffade och hop- pas att inte nAgon haft allt for mycket problem med just det har felet.

Man bdr ocksd observera att efter Tret i komMandot DAYT (rad 140) skall det vara ett mellanslag.

HIMOHAMI 91

heter drets finska radiolager, den 17-21 juli i Jamsa mellan Tam­

merfors och Jyvaskyla (ca 95 km NO Tammerfors).

En betydligt kortare restripp, som du p&borjar med bdtresa till Abo!

Genom Staffan OH2BAW har jag pd AMTOR fdtt lite detaljer om lagret.

Tydligen en flerstjarnig campingplats med bdde stugor och hotell! Bad, fiske och tom golfbana.

Taltplats 60 Mk for hela tiden. Hus- vagn 60 Mk/dygn inkl el, sauna och tvatt/toa/dusch.

Stugor i flera prisklasser:

6-badds 350 Mk/dygn 8-badds 400 Mk/dygn 10-badds 459 Mk/dygn

Hotellrum 270 Mk/enkelrum/dygn.

Dubbelrum 360 Mk. Familjerum for 100 Mk/dygn!

Ring OH6MC, Pekka Valtoselta, sd hjalper han till.

Ihl arbetet 009358-42 44 211

POCKET-PACKET

Utstallarna under drsmoteshelgen i Sundsvall hade fd nyheter pd Packetsi- dan att visa, i de fall man hade nya mo­

deller etc. skiljde de sig inte dt namnvart mot tidigare. Dock fanns en produkt som ronte stort intresse frdn besokarna:

PacComm HandiPacket Portable Packet Controller ar ett modem som all­

deles nyligen lanserats av PacComm.

Modemet gor verkligen skal for sitt namn dd det endast ar 1,28x2,55x4,15 turn stort och vager mycket latt i Ackan.

Som namnet antyder ar modemet framforallt framtaget for alia de som ar intresserade av att kora Packet portabelt eller mobilt. Med hjalp av en barbar radio (handapparat), en mindre terminal/dator och detta modem ar man fullt utrustad for att kora Packet portabelt.(packet- brevlddan med sig i baltet!).

For att underlatta anvandningen av modemet har alia kontroller placerats pd utsidan av modemet (dipswitchar etc.) vilket innebar att man slipper ta sig in i modemet och borja "pilla" bara for att andra ndgon installning.

Modemet ar uppbyggt en Z80- microprocessor och en 8530 HDLC-krets.

Alla komponenter ar av sedvanlig stan­

dard typ och gor modemet darmed rela- tivt servicevanligt. En speciell "carrier detect”-krets tar hand om "alia"? oval- kommna storningar som kan uppstd dd man kor portabelt. Enligt datablad skall det inbyggda batteriet klara 10 timmars kontinuerlig drift. Modemet har en in- byggd krets for att klara PTT-signalen hos handapparater och klarar bdde AX25-protokollet och KISS.

En sedvanlig PacComm brevldda ar implementerat i modemet och rymmer mail upp till 15 Kb.

I ndgon framtida spalt skall vi for- hoppningsvis kunna fa en recension av ndgon anvandare. Av intresset pd ut- stallningen att doma kommer det att Annas en hel del anvandare framover.

Svensk generalagent for PacComm ar Inge Eklund AB i Sundsvall (tel. 060/15 17 15).

Radio Camp Finland

Framdt sommaren lockar alltid Norr- land med ljusa sommamatter.

Varfor inte Anska Lappland! En liten notis i QTC nr 7/90 berattade om SRAL.s sommarlager i Yllasfunfuri, ca 6 mil NO om Pajala.

Med bil Tumba-Skellefted var de for- sta 80 milen awerkade! En av Skellef- teamatdrerna, SM2LWU Erik dkte med vidare norrut.

Efter ytterligare 50 mil nddde vi "San­

ta Claus Land”.

Specialcallet OG9SCL vid foten av fjallet Aera

kortvdgsstatio- ner och ordent- liga beamar var ett ufb QTH for HAM-radio.

De ljusa nat- terna 19-22 juli blev oforglbmli- ga. Radio kor- des dygnet runt av nastan 1000 st OH-amatorer och ett 20-tal (!) SM.

Ett jattear- rangemang som fungerade per-

fekt. De Anska amatdrerna hade en val- ordnad incheckning med datalistor pd alia som "checkade in”. Snabbt och en­

kelt hittade man bekanta signaler. Ty­

varr bara ett fdtal SM, ett antal W, troli- gen med Anskt ursprung, Vlad UA1CK frdn Leningrad.

Tank om vi SM-HAM:s skulle "annek- tera” en svensk vintersportort och gora ndgot liknande! Salenfjallen, 45 mil frdn Stockholm! Eller Sunne i Varmland, som blir narmare for SM6 och SM7. Det Anns val ndgon svensk sisu!

Text: SM0CXM Lane. Tumba (ex SM2CXM) Foto: SM2LWU Erik. Skellefted

Nr 6*91

11

(12)

$365

$435

$743

$811

$585

$342

$585

$895

$515 Hy-Gain Explorer 14

$335 10-15-20m

Mosley TA33M -10-20m Mosley PRO57 10-20m PRO67 0 10-40m KLM, KT34A - 10-20m KLM KT34XA 6 el 10-15-20m KLM, PR067 10-20m

$268 CDE rotorer

$365 HAM IV 220 V

$740 T2X 220 V Packet radio - Kantronics All

mode KAM Paragon 585 - 100KHz-30MHz Corsair II - 10-160m Titan linjfirt PA 3 kW PEP Amp.Supply - LK500ZC LK800C

Butternut vertical.

HF6V+A18-24+160TB R Hf5B-10-20m - Yagi Telex TH7DXS

P.O. Box 117, Lockport, Illinois 60441 USA

ORGANS and ELECTRONICS

Priserna kan Sndras utan foregSende meddelande. Du spar pengar och ffir andfi de senaste modellerna nar Du kdper direkt frfin USA. Priset Du betalar ar i dollar. Skriv (engelska) till W9ADN. VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN.

SSndare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusive forsSkring och flygfrakt till Stockholm eller Gdteborg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull och mer- vflrdesskatt tillkommer. Skriv sS fflr Du de exakta priserna!

SSB-CW

Phonopeater vad ar det?

Alla har vi val provat repeatertrafik n&gon g&ng, och talat med v&ra lokala vanner. Detta sker ju pe VHF:en dagli- gen och ar for oss amatorer ju vardags- mat nu. Annat var det forr. Nar man korde vhf eller som vi i dagligt tai sager, 2:mtr pe femtiotalet, var det snudd p&

trolleri att det fungerade. Jag har suttit m&nga natter och trimmat och lyssnat utan att hora annat an vitt brus. Allt pratande pe 2.mtr var pe den tiden amplitudmodulation. Det tog lite tid innan vi tordes "skrynkla” barv&gen i horisontalled. Detta borjade vi med nar taxi i Stockholm skulle byta ut sina

’’drivankare”, las AGA, mot modern ut- rustning. Jag minns inte Aret sakert, men omkring 1965 var det som jag Enar SM7ABO, Paul SM7CWW och Ewe SM7BJR, borjade dessa experiment. Ef- ter l&ngsam start blev det en stor fluga med tiden. Det blev m&nga AGA jag byggde om. Det ringde en radioamator till mig en dag och talade om att vi fick nog sluta med det. FM var for brett an- s&g han, och tog for mycket plats pe bandet. Dessutom hade det ingen fram- tid, sp&dde han. Nog om gamla tider. Nu over till nya.

Vi har blivit m&nga nu som packar ra­

dio pe bede VHF ovh HF, och tillstrom- ning av nya ’’packare” tycks inte sina.

Att sanda ettor och nollor pe radio kan- ske inte ar se tilltalande for alia, och an- ses ockse ganska opersonligt av en del (kanske med fog). De foddes tanken att man horde ju sanda vanligt tai och se­

dan spara detta med hjalp av den teknik som funnits en langre tid utan att bli anvand av oss radioamatdrer. Man gor ju musik av ettor och nollor med stor

framg&ng (CD), s& varfor inte tai. Sagt och gjort. Jag har under en langre tid kant SM7PNV och bede arbetat och an­

nat samman med honom, s& jag visste att han var lattand. Dar tog jag inte fel.

Han nastan sprang ner mig nar han skulle hem till sin dator for att ”pro- grammera”. Nu ar grundjobbet gjort och Harry och jag har provat hur det hela fungerar. Josses vad roligt vi haft. Annu en ny dimension pe amatorradio.

Jag misstanker att de fiesta redan har forstett hur det gdr till, men jag skall dock forsoka forklara vad jag luddigt ta­

lat om. Det som finns pd prov i ”luften”

kring Angelholm/Klippan-trakten ar de foljande.

En dator med PC med 43 Mb herd­

disk, en IC28 H, en riktantenn i Angel­

holm och en i Klippan. Vi har nastan be- traktningsavst&nd mellan antennerna se vi kor ju inte precis QRO, om man sa­

ger se. Programmet som finns fardigt nu kan de foljande trollkonster. Med hj- halp av vanliga telefontoner (DTMF) kan man skota hela harligheten mycket enkelt.

Med ton nr 1 oppnar Du denna phono­

peater som repeterar allt Du sager med stor noggrannhet och inte lamnar negot forbarmande. Du blir etergiven exakt som Du och Din radio leter. Man kan de placera detta (under) pe toppen av pal­

let och overbringa meddelanden om ock med viss fordrojning. Phonopeatern ar tyst under tiden Du pratar in pe den och nar Du slapper PTT se ar Du och din ra­

dio avslojade (hi). Det ar ett utmarkt satt att fe en modulationsrapport.

Med ton nr 2 oppnar du mailboxen och tommer den pe meddelanden till Dig genom att pe forfregan fren datorn sie in Din code som ar ASCII for de tre eller tve sista bokstaverna i Din anrops- signal.. For min del, ABO blir det 656679. Nar du gjort detta se kommer alia de meddelanden som ar till Dig. Pe slutet av det sista meddelandet kopplar datorn ner stationen och hela saken ar over. Enkelt va?

Med ton nr 3 oppnar Du mailboxen och talar in Ditt meddelande till den amator som Du onskar, genom att pe uppmaning fren datorn sie in mottaga-

rens code och sedan pe ny uppmaning sie in Din egen. Datorn talar hela tiden lugnt med Dig se Du behover inte hetsa.

Du f&r instruktioner efter hand. Mycket enkelt att skota.

Som lasaren nu forster se meste detta bli en ny teknik aven for oss radioama- torer. Inte kan vi heila pe att skriva pe maskin nar vi har fett en rost att tala med. Det kan inte vara lengt borta inn­

an man styr sin dator med rost i stallet for med fingrar. Det ar for ovrigt inte langre an till Angelholm (hi).

Nu hoppas vi (ENAR/HARRY) att Ni skall nappa pe detta och fixa till sedant pe hemorten och i en framtid kunde vi koppla samman dessa talande datorer precis som med noder for packet radio.

De talar med Din egen rost och inte nen STALMANSSTAMMA. Vore det negot for Er se let hora av Er till mig och Har­

ry skall vi hjalpa till med vad vi vet....

Tankar att prova detta aven pe SSB och kortveg finns redan och kommer att provas nu i en nara framtid. Dvs att det ar redan gjort nar Du laser detta. Att se­

dan koppla samman dessa VHF/HF sta­

tioner har ockse foresvavat oss. Dar finns det ett problem och det ar licensin- nehavet. Kanske kunde detta sporra en del till krafttag med CW for att hoja sin licens-nive. Hur menga olika moder jag an har provat under de ca 40 er jag

”lekt” med radio, se fer jag alltid eterfall till att PONDING BRASS.

Tillstendsforfregan ligger hos TV och de funderar nog vad vi heller pe med, Men de har det ju sjalva i sina biltelefo- ner som i sina telefonsvarare. Vad jag kan forste se ar detta en mycket ”saker”

mode att kontrollera om man vill, efter- som det inte forekommer negra koder via radion utan dar ar det klartext.

Ja, detta var en del sme funderingar och jag hoppas att negon mer blir pe- tand av detta och startar sina nya expe­

riment med ADA/DA.

Halsningar fren SM7ABO/SM7PNV med 73.

ELDAFO

ALLT I AMATORRADIO NYTT OCH BEGAGNAT

Formedling av beg. apparater.

r

A

di amat

O

rradiofr

A

gor

med PERSONLIG SERVICE.

Hembesok kan ordnas.

SERVICE PA ALLA MARKEN Ring SM5KG, Klas-Gdran Dahlberg

Tel. 08 - 89 65 00, 89 72 00

Gatuadress: Kvarnhagsg. 126, HasselbygSrd Postadress: Box 3366, 162 03 Vallingby

12

• Nr 6*91

(13)

M IltmZ RA

D^t.33

IT*

19“' 2 A -30.SSY Sikf.

ItFi c&pliz 6

WfOOb

(WtfMtoljT C rAST

02. A

MM LASAK

91050/

mate jeg pr0vde var a kople inn et 10K potmeter i serie med -24V til EX611 (ADC input) for a justere ’’drive” uten ADC. Problemet med den koplingen var at hvis en justerte effekten under 7-8W ville senderen ikke ’’starte” igjen neste gang. Det ble da laget en kopling som vist i figur 2. Denne er na testet ut i 3 transceivere (CQM612 og CQP612). ADC justeres slik at den normal er ”sikkert”

utenfor virkning slik at man har fast spenning fra ADC (PA611). Drive level justeres med et ekstra trimpotmeter, montert pa et lite kort ved siden av TX- antennefilter. Transistoren gj0r at kop­

lingen gir en lavimpedanset spenning til ADC-inngang pa EX611. IK motstand

* Hor av dig till QTC CW- spalten med fragor och und- ringarom telegrafi!

* Vill du ha kontakt med andra nyborjare, skriv enrad till CW-spalten sa vidarebe- fordrarvi.

* Det finns hjalpmedel (disketter,kassetter) som kan gedig fintstod att ytterligare forbattra dina CW-kunskaper.

* Det finnstider och frek- venser for bla Slow-speed och QSO-traffar. Se nattabellen i CW-spalten.

SM7GWF

CQFC12 can M2 C&PtIZ

Inf

•41-Hl—

/nF

EX6//ADC

o>

ZaSAK

begrenser str0m og HF-felter som ellers kan skape problemer for transistoren.

Med denne koplingen kan man pro- blemfritt justere uteffekt fra maksimum (10-12W) ned til 0.2W. En annen fordel med denne koplingen er at det er mulig a justere EXCITER og PA-trinn optimalt med lav utstyring. Alle kretser i EX611 kan na justeres til optimal resonnans- frekvens. Men husk at et PA-trinn skal altid justeres til optimal HF-uteffekt og strpmforbruk ved den maksimale uteffekt man skal brake det pa. Man skal siden ikke justere pa det om en skal midlertidig redusere uteffekt. Jeg har ogsa testet justering av drive pa forskjellige CQF612, med PA611 og PA614 (25W).

TELEGRAFI

* Liten bandbredd

* Starkt genomslag i storningar

* Enkel utrustning

* Roligt att kora

J

Av Jan-Martin N0ding LA8AK Voielia 39/B, N-4623 Kristiansand S.

Storno utstyr er det mest profesjonelle utstyr som na blir tilgjengelig for radioa- mat0rer gratis, eller till lav pris. For til- kopling av TNC kan det ofte vaere et problem at det ikke er positiv spenning i PTT-kretsen. I utstyr for packet-radio b0r man i st0rst mulig utstrekning unnga releer, hvorfor man heller ikke skal vaere dum og sette inn rele her. Det er forsavidt mulig a finne positiv spenning som kan tappes i de forskjellige, men man ma vaere varsom, og det er sikrest ikke a brake noen tilkopling fra positiv spen­

ning som finnes foran regulator i kraft- forsyningen.

Se figur 1:

Det er enkelt a kople opp en oscillator med uA741. Vekselspenningen fra den likerettes og filtreres. I denne koplingen trenger man ca 0.5 til 1mA. Det er mange mater a npkle senderen (tast), selv har jeg prpvd forskjellige. Her er vist hvordan man tilkopler transceiverens ”tast”. Det mest praktiske er a brake en N-kanl VMOS switch FET.

Nar en ikke lenger trenger positiv spenning fra regulator, er det fristende a kople om slik at man slipper a ha en driftspenning som er galvanisk isolert fra jord. Med en metallkanne 7924 1A regu­

lator kan -24V spenningsregulator lpses enkelt. Jeg har byttet 2N3055 ut med 7924, og laget en ny printplate over re- gulatoren som har PTT-kretsen. CQM/

CQP612 gir ca 8W RF ved 1A strpmfor­

bruk.

Se figur 2:

Et annet problem er ADC-kretsen. Den kan gi relativt lite variasjon i uteffekt.

Et annet problem er at den ofte kan gi problematisk stpysideband, det kan vaere sjenerende hvis en har sender og motta- ker som skal virke samtidig, eller flere transceivere pa samme sted. En annen

DU SOM AR NY ELLER BLIVANDE TELEGRAFIAMATOR

<__ ___ ____

Storno CQF/CQM/CQP612 - noen tips

i

•Nr 6*91

13

(14)

Telegrafitraning som alia klarar

Av Lasse Teinvall, SM7SDS

D

etning for kom nogde fiesta - SSA:s somen overrask-nya PC-program for telegrafitraning.

Premiaren agde rum pa arsmo- tet i Sundsvall i slutet av april och for mangablev det en glado- verraskning att kunna ha allt samlat pa en diskett istallet for att behova halla ordning pa ett helt bibliotek avbandkassetter.

Nu ar for allt i varlden artikelforfatta- ren part i malet och det ar val lika bra att overga till att skriva i jag-form med en gang. Det ar alltsa jag, SM7SDS Las­

se, som skrivit SSA:s nya CW-program och det var jag som stod och demonstre- rade det vid arsmotet i Sundsvall.

Huvudtanken har varit att gora ett program for hemmabruk. Folk tranar i och for sig telegrafi pa mycket olika satt - en del foljer en kurs hos sin radioklubb, andra ovar helt pa egen hand. Men for bada kategorierna ar det vardefullt att kunna sitta och trana hemma. Och med det har programmet ar det bara att sla pa sin dator och satta igang.

Syftet har var att astadkomma ett mycket lattanvant program. I princip ska man inte behova kunna nagot om vare sig telegrafi eller datorer. I programmet finns det en sarskild rutin som heter

’’Instruktioner” och dar finns svar pa de fiesta fragor.

Egentbgen har det varit ett helt lag, som varit inkopplat pa utvecklingen av programmet. SM5HQN Claes, som i det civila arbetar pa Armens Stabs- och Sambandsskola i Enkoping, har aktivt tagit del i utformningen av programmet.

Det betyder, att alia pedagogiska ron som man gjort inom det militara ocksa kun- nat arbetas in programmet.

Vardefullt har det ocksa varit att ha med SM7FDO i utvecklingsarbetet. Han ar en av den svenska amatorradions mest

erfarna telegrafilarare. Han har ocksa beta-testat programmet riktigt ordentligt.

Det finns inte en programlus som undsluppit hans granskning.

Telegrafitraning ar framfor allt en fraga om att trana mottagning. Bland expertema finns det t.o.m. dom som re- kommenderar att man inte ror vid tele- grafinyckel forran man ar saker pa mot­

tagning i 60-takt. Da har man namligen fatt ett mycket gott grepp om hur tecknen later och da underlattas sandningstra- ningen hogst avsevart.

Programmet gar ut pa att man laddar in de ovningstexter, som foljer med pa disketten i form av datafller, och sedan tranar man mottagning pa dom. Nybdr- jarkursen, som man kor i 30-takt, omfat- tar 85 filer. Sedan finns det dvningsfiler for alia takter uppat.

En finess ar att man inte behover hal­

la reda pa vilken dvningsfil som man just awerkat. Nar man kor i gang program- met, laddas automatiskt den fil, som man senast tranade pa. Denna minnesfunk- tion omfattar for ovrigt alia installningar som man kan gora. Har man t.ex. stallt in en viss takt, sa behover man inte stalla in den vaije gang man kor igang.

Och om man blir avbruten i sin mot- tagningstraning av att t.ex. telefonen ringer, sa kan man avbryta traningen och sedan ateruppta den fran exakt det stalla dar man stannade. Man kan t.o.m.

ga ur programmet. Nar man gar in i det igen, star startmarkoren pa exakt det stalle dar man slutade. Aven detta om- fattas alltsa av minnesfunktionen.

Om man har egna textfiler som man vill trana pa, sa gar det bra. Program- met accepterar alia filer i ASCII-format.

Det betyder att man kan hamta hem fi­

ler i sin packetbox och trana pa. Eller skriva ihop egna filer pa sin ordbehand- lare.

En grundtanke med programmet ar, att man ska kunna kora det pa vilken IBM-komptatibel persondator som heist.

XT, 286 eller 386 - programmet uppfor sig likadant. Och det anpassar sig ocksa till hur datorn ar utrustad. Sa det kvit- tar om man har fargskarm eller mono- krom skarm, mus eller inte, en eller tva diskettstationer, harddisk eller inte, osv.

Om man inte tycker att morseteck- nen later bra i datorns hogtalare, sa kan man istallet koppla en vanlig morsesum­

mer till nagon av datorns serieportar. En fordel med detta ar ocksa att man kan anvanda horlurar att lyssna med. Pa sa satt slipper man stora omgivningen.

Det har har inte varit nagon uttom- mande beskrivning av CW-programmet och vi far anledningen att aterkomma.

Nagon recension ska det inte heller tol- kas som - den kommer QTC:s CW-skri- bent, SM7GWF Holger, att sta for.

Programmet ingar numera i SSA Hamshop:s sortiment, sa det ar bara att sla en signal till forbundsexpeditionen och bestalla ett exemplar. Tva uppgifter behover vi da, dels vilket diskettformat du anvander (5 1/4 eller 3,5 turn), dels vilken typ av diskett det handlar om (360 kbyte eller 1,2 Mbyte for 5 1/4 turn och 720 kbyte eller 1,44 Mbyte for 3,5 turn).

Har man en harddisk pa sin dator, sa ar det givetvis bekvamast att ladda over programmet och ovningsfilema pa den.

Gor da forst sa att du skapar ett under- bibliotek pa harddisken (som forslagsvis kan fa heta MORSE). Det gor du genom att knappa foljande:

md MORSE

Sedan trycker du pa returtangenten.

Satt darefter in disketten i diskettstatio- nen och knappa in foljande sekvens:

xcopy /s /e /v a:*.* c:\MORSE

Priset for programmet ar 150 kronor, inklusive moms och porto.

14

^ITO Nr 6*91

References

Related documents

ningen andrades fran CFV till CVV oeh i konsekvensen darmed CFM till CVM. loom Kungl Flygforvaltningens Flygmotordetalj fran 1936, fram till Flygmotorbyran 1986, fanns

Projektledaren tror dock att den nya lagen där AF har fått mer ansvar för nyanlända kan resultera i att vissa AF kontor kommer att ha intresse och nytta av att

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med

Tanken att motståndet mot bussgatan berodde på att jag inte tyckte om förändringar störde mig och jag började tänka efter hur min utsikt från verandan, eller

En utgångspunkt är självfallet att man vet hur media arbetar, vilka villkor som gäller och också hur man värderar nyheter, om det finns någon specialreporter som har till uppgift

AMATEUR SATELLITE FUJI AWARD Japan Amateu r Radio Leauge (JARl) ut- ger det här diplomet till lic radioamatörer för verifierade kontakter med tio olika stationer via

När iulten passcrat kompressorn för- delas den till 8 st flanrör genon en luftfördelare som är monterad i direkt anslutning till kompressorn. Inuti för delaren är

Det är bra om så många som möjligt av barnen är närvarande vid jordfästningen, då detta kan vara av stor betydelse för bearbetningen av sorgen den närmaste tiden..