• No results found

TELIASONERA ÅRSREDOVISNING Nästa steg:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TELIASONERA ÅRSREDOVISNING Nästa steg:"

Copied!
128
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

T e liaSonera Årsr edovisning 2002

Nästa steg:

T E L I A S O N E R A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2

(2)

TeliaSonera är det ledande telekommunikations- företaget i Norden och Baltikum. Kunderbjudandet består av tjänster inom mobil kommunikation, Internet, datakommunikation och fast telefoni.

TeliaSonera är den ledande mobiloperatören i Sverige och Finland, den näst största i Norge och den fjärde största i Danmark. TeliaSonera har en stark ställning även i Estland, Lettland och Litauen genom delägande i ledande mobiloperatörer. Därutöver har TeliaSonera ägarandelar i mobiloperatörer även i Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien.

TeliaSonera är i Sverige och Finland den största leverantören av röst- och datakommunikation baserad på fasta nät och har en betydande ställning även i Dan- mark. TeliaSonera har en stark ställning även i Baltikum genom delägande i ledande fastnätsoperatörer i Estland, Lettland och Litauen.

TeliaSonera erbjuder även internationella carriertjän- ster i eget högkapacitetsnät. TeliaSonera har en stark ställning på carriermarknaden i Europa och är marknads- ledande i Norden och Baltikum.

TeliaSonera har närmare 30 000 anställda och omsatte 80 979 MSEK 2002 (pro forma).

TeliaSonera-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Helsingfors Börs och Nasdaq.

Finansiell information

Bolagsstämma 8 maj 2003

Delårsrapport januari–mars 8 maj 2003 Halvårsrapport januari–juni 31 juli 2003 Delårsrapport januari–september 29 oktober 2003

Bolagsstämma 2003

För information om bolagsstämman 2003 och hur man anmäler sig, se sidan 42.

Frågor om innehållet kan ställas till:

TeliaSonera AB, Investor Relations 123 86 Farsta tel. 08-713 1000 fax 08-713 6947 www.teliasonera.se, Investor Relations.

Tryckta rapporter beställs på:

tel. 08-713 7143 fax 08-604 5472 www.teliasonera.se, Investor Relations.

Innehåll

2 Året i korthet

4 Koncernchefen har ordet 8 Strategisk inriktning och

bakgrund till samgåendet 14 TeliaSonera Sverige 18 TeliaSonera Finland 22 TeliaSonera Norge,

Danmark och Baltikum 26 TeliaSonera International

32 Ansvarsfördelning, styrning och kontroll

38 Styrelse

39 Ledande befattningshavare 40 TeliaSonera-aktien

44 Förvaltningsberättelse 47 Ekonomisk översikt 55 Koncernens redovisning

inkl noter – IAS 94 Koncernens redovisning

inkl noter – ÅRL

108 Moderbolagets redovisning inkl noter

121 Förslag till vinstdisposition

122 Revisionsberättelse

123 Åtta år i sammandrag

125 Kontakt

(3)

Omvandla skalfördelar till kundvärde

…är nästa steg

(4)

Året i korthet

Samgåendet mellan Telia och Sonera genomfördes den 9 december efter att aktieägare motsvarande 95 procent av aktierna och teckningsoptionerna i Sonera accepterat Telias erbjudande om byte av Sonera-aktier mot Telia-aktier. Koncernen bytte namn till TeliaSonera och noterades, utöver den befintliga noteringen på Stockholmsbörsen, också på Helsingfors Börs och Nasdaq. Direkt efter

samgåendet påbörjades arbetet med att integrera de två företagen.

Resultatutveckling 2002, pro forma

• Nettoomsättningen var i nivå med föregående år. För Telia och Sonera ökade nettoomsättningen 5 procent respektive 6 procent för jämförbar verksamhet

• Underliggande EBITDA ökade till 25 457 MSEK (21 768) och marginalen stärktes till 31,4 procent (26,9)

• Starkt fritt kassaflöde om 9 534 MSEK (–7 008)

(5)

TeliaSonera – Resultatöversikt, pro forma *

MSEK MEUR

2002 20012002 2001

Nettoomsättning 80 979 80 925 8 809 8 803

Omsättningsförändring (%) 0,1 9,3 0,1 9,3

Underliggande EBITDA 25 457 21 768 2 769 2 368

Underliggande EBITDA-marginal (%) 31,4 26,9 31,4 26,9

Rörelseresultat –45 958 9 586 –5 000 1 043

Underliggande rörelseresultat 7 320 –1 514 796 –165

Resultat efter finansiella poster –46 791 5 253 –5 090 571

Nettoresultat –32 890 2 143 –3 578 233

Resultat per aktie (SEK/EUR) –7,03 0,46 –0,76 0,05

Fritt kassaflöde 9 534 –7 008 1 037 –762

CAPEX 11 183 21 189 1 216 2 305

* Pro forma visar TeliaSoneras resultat om samgåendet skett vid ingången av 2001. Definitioner av begrepp och nyckeltal, se sidan 92.

• Stark tillväxt inom mobilverksamheten och ökad lönsamhet på samtliga nordiska marknader. Rekordhöga marginaler om 50 procent i den svenska (kvartal 4) och finska mobilverksamheten (helår). Stark tillväxt i mobilverksamheterna i Fintur, Turkcell och MegaFon

• Hög underliggande EBITDA-marginal om 37,4 procent (36,5) i den svenska fast- nätsverksamheten, trots minskade intäkter

• Kostnader om totalt 53 278 MSEK för omstrukturering och effektivisering inom främst den internationella 3G-verksamheten, International Carrier och danska fast- nätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som minskade till –45 958 MSEK (9 586). Underliggande rörelseresultat ökade till 7 320 MSEK (–1 514). Nettoresultatet uppgick till –32 890 MSEK (2 143) och resultatet per aktie blev –7,03 SEK (0,46)

• Utdelningen föreslås öka till 0,40 SEK per aktie (2001 totalt 0,20 SEK), i linje med

ny policy om årlig ökning av utdelningen

(6)

Koncernchefen har ordet

Från ord till handling

…är nästa steg

(7)

Koncernchefen har ordet

2002 var året då TeliaSonera gick från ord till handling.

Året präglades mycket av arbetet med att planera samgåendet, vilket också en stor del av det som rapporterats både internt och i media har kretsat kring. Utöver detta har ingen möda sparats när det gäller att utveckla den operativa verksamheten. Ett kvitto på det är den goda marginalutveckling vi visade under förra året. Särskilt gläd- jande är den positiva utvecklingen inom mobilverksamheten såväl på hemmamarknaden i Norden och Baltikum som i Ryssland, Eurasien och Turkiet.

Glädjande är också att vi i det nya TeliaSonera kunnat inleda 2003 med en tydlig strate- gisk inriktning, klar ansvarsfördelning på plats och ansvariga för verksamheten utsedda.

Om TeliaSonera hade varit ett bolag under hela förra året hade vi visat en stor förlust i rörelsen. Men även detta är ett tecken på handling. Vi har under förra året, både i Telia och i Sonera, tagit tag i problemområdena; Soneras internationella satsningar på 3G och Business Services samt Telias satsning på internationella carriertjänster och fast- nätsverksamhet i Danmark. Detta förklarar det negativa nettoresultatet.

Efter många års tal om konsolidering och fusioner mellan teleoperatörer i olika

länder blev förra året det år då vi visade att detta är möjligt i verkligheten. Fusionen mellan Telia och Sonera innebär att två

starka verksamheter med spetskompetens

från några av världens mest avancerade

telekommarknader nu har blivit ett.

(8)

Åtgärderna visar den beslutsamhet som ska prägla TeliaSonera när det gäller att göra det som behövs för att förbättra lönsamheten. Framtida satsningar kommer att ske utifrån en affärsmässig men försiktig utgångspunkt och riskerna ska vara kända och avspeglas i den möjliga avkastningen.

Handling är något som även ska känneteckna 2003.

Först och främst gäller det att förbättra vår affärsverksamhet. TeliaSonera verkar i en bransch med goda framtidsutsikter. Möjligheterna är långt ifrån uttömda med dagens teknik. Framtidens teknikutveckling kommer att möjliggöra fler och bättre kundlösningar för både nytta och nöje.

Ökad kundorientering med förenklade produkter och förbättrad service kommer att underlättas av att vi nu har erfarenhet från fler välutvecklade marknader att falla tillbaka på. Inom strategiskt viktiga produkt- och tjänsteområden samlas kunskapen från samt- liga marknader i kompetenscentra, som ska styra den långsiktiga utvecklingen. Vi ska bättre utnyttja vår konkurrensfördel genom att utnyttja hela bredden i produktutbudet;

fast, mobilt och Internet. Vi ska slipa vår kommersiella skicklighet i framtagandet av konkurrenskraftiga erbjudanden. Detta innebär att vi stärker våra möjligheter att ta marknadsandelar i utvalda segment på hemmamarknaden. I grunden handlar det om att ha nöjda kunder. Tillsammans med nöjda medarbetare är det grunden för att kunna skapa lönsamhet i affärsverksamheten.

Framtagandet av synergier är i full gång. Vi har redan bland annat beslutat om en gemensam MMS-plattform, skapat roamingmöjligheter mellan Telias och Soneras tråd- lösa bredbandstjänster; HomeRun och wGate; samt lanserat en nordisk IP-VPN-tjänst för företag som vill knyta ihop sina datanät. Dessutom har vi tagit ett antal prestige- kontrakt för kunder med nordisk verksamhet. Vår nordiska produktportfölj och möjlig- heten att betjäna kunder på nordisk basis har starkt bidragit till att dessa kunder valt TeliaSonera.

Ytterligare ett prioriterat område är kostnaderna. Konkurrensen är intensiv. Därför gäller det att skapa en konkurrenskraftig kostnadsnivå, självklart ställd i relation till den service- nivå och det mervärde företaget förväntas leverera till kunderna.

TeliaSonera är ett kunskapsföretag som är starkt beroende av personalen. Gensvaret på budskapet att det är kunder och lönsamhet som gäller har varit mycket positivt. I tider av förändring kan dock osäkerheten kring framtiden kännas större än normalt.

Koncernchefen har ordet

6 T E L I A S O N E R A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2

(9)

Koncernchefen har ordet

Vi står inför stora förändringar och kommer inte att kunna undvika att dessa även berör personalen. TeliaSonera kan drivas effektivare som ett integrerat bolag framöver och det finns dessutom betydande effektiviseringsmöjligheter i bland annat TeliaSonera Sverige och TeliaSonera Finland enskilt. I ett kunskapsföretag vet medarbetarna oftast vad som krävs för att göra en viss förbättring. Därför är det viktigt att ge möjlighet till såväl tidig medverkan som genuin påverkan både för att kunna hitta bra lösningar och för att kunna ge så många som möjligt en chans att vara med i planeringen av föränd- ringar som kan beröra personalen.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att ytterligare mejsla ut vår strategi på lång sikt och den vision vi har för TeliaSonera. Arbetet har startat och engagerar åtskilliga i företaget.

En tydlig vision är en förutsättning för att kunna skapa ett gemensamt och sammanhållet TeliaSonera med en gemensam inriktning.

Det TeliaSonera vi bygger vilar på tre fundament; nöjda kunder genom kundorientering, nöjda medarbetare genom aktiv medverkan i arbetet för att skapa TeliaSonera och för- bättrad lönsamhet genom ett hängivet arbete för att ta hem synergier, öka vår kostnads- effektivitet, åtgärda våra problemområden och att skapa lönsam tillväxt. Jag är övertygad om att det TeliaSonera vi håller på att bygga kommer att visa sig vara en värdefull tillgång i samband med en framtida konsolidering av den europeiska telekommarknaden.

Vi kommer att ha problem på vägen. Men vi kommer inte att väja för lösningarna. Vi kommer att utmanas. Men vi kommer att bjuda på en match. Och vi kommer tillsam- mans att kunna bygga ett TeliaSonera som är ett telekomföretag av världsklass.

Slutligen vill jag tacka dels våra anställda för tålmodigt arbete under ett tufft år och dels mina aktieägarkollegor för det tålamod ni visat i väntan på förbättrade resultat.

Stockholm i april 2003

Anders Igel

Koncernchef och verkställande direktör

(10)

Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet

Öka kund- och aktieägarvärdet

…är nästa steg

(11)

Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet

Det yttersta motivet bakom bildandet av TeliaSonera var att skapa ett företag som bättre än de två ursprungliga bolagen kan skapa värde för sina aktieägare och kunder.

Samgåendet har lett till det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum med ökad tillväxtpotential och förbättrade framtidsutsikter. Bolagens mark- nadspositioner och det faktum att företagen kompletterar varandra väl strategiskt, var starka motiv bakom samgåendet och bildandet av TeliaSonera.

Strategisk inriktning

TeliaSoneras huvudinriktning är att på bästa sätt betjäna sina kunder och skapa värde för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera ska främst inrikta sig på att vidareutveckla verksamheten på sin hemmamarknad, som består av Norden och Baltikum. TeliaSonera ska också sträva efter att utveckla och skapa värde i sina internationella mobilverksamheter i Ryssland, Turkiet och Eurasien. Den nya koncernen kommer även att eftersträva förbättrad lönsamhet i den omstrukturerade internationella carrierverksamheten.

TeliaSonera ska vara en leverantör av telekomtjänster, som skapar värde för kunderna, snarare än att erbjuda tekniska lösningar eller anslutningar till nät. TeliaSonera kommer därför att påskynda omställningen från ett teknikorienterat till ett kundorienterat förhåll- ningssätt.

Telia och Sonera har – var för sig – varit ledande på sina respektive hemma-

marknader Sverige och Finland, två av de

mest utvecklade telekommarknaderna

i världen. Den nya koncernen blir nu det

ledande telekommunikationsföretaget

i Norden och Baltikum.

(12)

Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet

1 0 T E L I A S O N E R A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2

Marknadsledande i Norden

Efter samgåendet är TeliaSonera den klart ledande mobiloperatören i Sverige och Finland, den näst största i Norge och fjärde största i Danmark. Sammanlagt uppgick antalet mobilkunder i Norden till 7,9 miljoner i slutet av 2002. TeliaSonera är även den största leverantören i Norden av röst- och datatjänster baserade på fasta nät med ledande marknadspositioner i Sverige och Finland och med marknadsnärvaro även i Danmark.

Konsolidering i Baltikum

Samgåendet har stärkt positionen också i Baltikum där de två bolagen hade gemen- samma intressen i både mobil- och fastnätsoperatörer. Genom samgåendet ökade koncernens ägarandel i fastnätsoperatören Lietuvos Telekomas i Litauen till 60 procent och i mobiloperatören Omnitel till 55 procent medan ägarandelen i den lettiska mobil- operatören Latvijas Mobilais Telefons steg till 60 procent. Det innebär att TeliaSonera har kontroll över bolagen, som nu konsolideras som dotterbolag. Ägandet i vardera fastnäts- och mobiloperatörsbolaget Eesti Telekom (Estland) och fastnätsbolaget Lattelekom (Lettland) är efter sammanslagningen 49 procent.

Operatörsbolagen i Baltikum hade 1,8 miljoner mobilkunder och 2,1 miljoner fastnäts- anslutningar vid slutet av året.

Stärkt position i Ryssland och Eurasien

Samgåendet har stärkt positionen även i Ryssland och Eurasien. TeliaSonera äger 43,8 procent i den ryska mobiloperatören MegaFon och 37,1 procent i den turkiska mobiloperatören Turkcell samt 58,55 procent i Fintur. Bolagen hade vid slutet av året sammanlagt 20,4 miljoner mobilkunder.

Fullt sortiment på hemmamarknaden

TeliaSoneras hemmamarknad omfattar Norden och Baltikum. I Sverige, Finland och de tre baltiska länderna erbjuder TeliaSonera ett fullt sortiment av telekomtjänster. I Norge och Danmark erbjuder TeliaSonera inledningsvis ett urval av tjänster. Ambitionen är att ha ett komplett sortiment av telekomtjänster på hela hemmamarknaden. Vidgningen av kunderbjudet kommer dock endast att ske under förutsättning att lönsamhet kan uppnås.

Storleken gör att TeliaSonera kan betjäna sina kunder på hemmamarknaden bättre

genom att bland annat erbjuda pannordiska kommunikationstjänster samtidigt som den

stora kundbasen skyndar på utvecklingen av nya erbjudanden, till exempel tjänster

som integrerar fast och mobil kommunikation.

(13)

Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet

Kundorienterat förhållningssätt

För att öka lönsamheten och skapa tillväxt på hemmamarknaden har ansvarsfördel- ningen ställts om från ett teknikorienterat till ett mera kundorienterat förhållningssätt.

För att säkra kundvärdet och sätta kunden i centrum har de enheter som arbetar närmast kunderna organiserats i kundsegment, istället för i produktdimension.

För att tillgodose kundernas behov av lättanvända och ändamålsenliga tjänster ska TeliaSonera sträva efter nytänkande vid utveckling av olika erbjudanden och involvera kunderna tidigt i utvecklingsprocessen. TeliaSoneras samtliga produkter och tjänster ska vara enkla att förstå, enkla att köpa och enkla att använda.

TeliaSoneras breda utbud av produkter och tjänster, i kombination med den omfattande kundbasen, skapar förutsättningar för effektiv paketering och ökad korsförsäljning.

Med TeliaSoneras omfattande resurser vad gäller nät och teknikplattformar skapas också möjligheter att utveckla integrerade erbjudanden som kombinerar det mobila nätets, det fasta nätets och Internets alla möjligheter. TeliaSonera kommer även att utvidga erbjudandet till företagskunderna med telekomrelaterade IT-tjänster som erbjuds i samarbete med partners.

Utveckla den internationella verksamheten

TeliaSonera ska sträva efter tillväxt även i de internationella mobilverksamheterna under förutsättning att avkastningskrav och andra villkor kan uppfyllas.

TeliaSonera är via delägda bolag verksamt på snabbt växande mobilmarknader med stora utvecklingspotentialer i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSoneras samlade kompetens på mobilområdet kommer att väsentligt stärka bolagens förmåga att skapa tillväxt. Ambitionen är att den ryska marknaden på sikt ska utgöra en del av TeliaSoneras hemmamarknad. Den delägda turkiska mobiloperatören Turkcell (37,1 procent) betraktas dock som en finansiell placering.

TeliaSonera har ett konkurrenskraftigt erbjudande på den internationella carrier-

marknaden, baserat på ett eget högkapacitetsnät i Europa och över Atlanten. Carrier-

marknaden präglas dock fortfarande av turbulens och överkapacitet. Efterfrågan på

internationella carrriertjänster är starkt beroende av tillväxten för bredbandstjänster på

slutkundmarknaden, en marknad som haft en svagare utvecklig än förväntat. Den

pågående omstruktureringen av TeliaSoneras internationella carrierverksamhet skapar

dock förutsättningar för förbättrad lönsamhet.

(14)

Betydande samordningsvinster

Samgåendet mellan Telia och Sonera beräknas ge betydande samordningsvinster främst vad gäller kostnader och investeringar i den helägda nordiska verksamheten.

Besparingsmöjligheterna bedöms vara störst inom produktutveckling, IT-system, nät och teknikplattformar, men besparingar kan även göras inom administrationen.

Samgåendet möjliggör synergier både i utvecklingsledet och i förvaltningen och driften av nät och IT-system. TeliaSoneras storlek innebär också ökad förhandlingsstyrka och möjligheter till mer fördelaktiga leverantörskontrakt vid inköp av varor och tjänster.

Samgåendet beräknas också ge intäktssynergier då TeliaSonera har ett bredare och attraktivare utbud av produkter och tjänster och en större kundbas än vad Telia och Sonera hade var för sig. Även när det gäller kompetens finns tydliga synergier, när spjutspetskompetens inom respektive bolag kommer hela TeliaSonera till del.

Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet

1 2 T E L I A S O N E R A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2

Kostnads- och investeringssynergier

TeliaSonera räknar med att uppnå väsentliga samordningsvinster och har identifierat och kvantifierat kostnads- och investeringssynergier inom ett antal områden, i huvudsak inom de helägda nordiska verksamheterna.

Förverkligandet av samordningsvinsterna är förenat med kostnader av engångskaraktär beräknade till 2 miljarder kronor för perioden 2003-2005.

Kostnadssynergier 2005

De årliga kostnadssynergierna, vid utgången av 2005, beräknas uppgå till 2,3 miljarder kronor (250 miljoner euro).

Utveckling av produkter och tjänster, 32%

Koncernfunktioner, 9%

Nätdrift och produktion, 14%

Inköp, 18%

IT-system och infrastruktur, 27%

Utveckling av produkter och tjänster, 38%

Nätdrift och produktion, 4%

Inköp, 38%

IT-system och infrastruktur, 20%

Investeringssynergier 2005

Årliga investeringsbesparingar väntas uppgå till

cirka 640 miljoner kronor (70 miljoner euro) vid

utgången av 2005.

(15)

Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet

Samordningsvinster kommer att kunna utvinnas även i Baltikum och Ryssland.

Samgåendet innebär en större marknadsnärvaro och möjligheter att utvinna synergier i marknadsledet, produktionen och infrastrukturerna. Ett ökat ägande i dessa bolag skulle möjliggöra ytterligare samordningsvinster.

Kostnads- och investeringsbesparingarna kommer att öka successivt. I den nordiska verksamheten räknar företagsledningen med att kostnadssynergierna uppgår till 2,3 miljarder kronor på årsbasis vid slutet av 2005. Beräknat på månadsbasis väntas TeliaSonera uppnå ungefär 20 procent av detta årliga belopp vid utgången av 2003 och 50 procent vid utgången av 2004. De årliga investeringsbesparingarna förväntas uppgå till 640 miljoner kronor vid slutet av 2005. Beräknat på månadsbasis väntas TeliaSonera uppnå cirka 30 procent av detta årliga belopp vid utgången av 2003 och 60 procent vid utgången av 2004. Totalt beräknas synergierna efter 2005 ge ett kassa- flöde före skatt på cirka 2,7 miljarder kronor årligen. I synergierna har intäktssynergier och synergier i Baltikum ej medräknats.

Att förverkliga synergierna är förenat med kostnader bland annat därför att överlappande verksamheter ska avvecklas. Kostnaderna, som är av engångskaraktär, beräknas till 2 miljarder kronor sammantaget under perioden 2003-2005.

Ökad vinst och kassaflöde

TeliaSonera räknar med att på sikt kunna uppnå en betydande ökning av såväl vinst som kassaflöde. Detta ska ske genom lönsam tillväxt, genom att synergierna mellan Telia och Sonera förverkligas och genom att de effektiviseringar och rationaliseringar som pågår separat i Telia och Sonera fullföljs. Att skapa lönsamhet i carrierverksamheten och i fastnätsverksamheten i Danmark är också en viktig del i arbetet med att förbättra vinsten och kassaflödet.

TeliaSonera har en stark finansiell ställning, skuldsättningsgraden var i slutet av året väsentligt lägre än för flertalet europeiska teleoperatörer.

Starkare position på hemmamarknaden

TeliaSonera har för avsikt att ytterligare stärka sin position på hemmamarknaden,

Norden och Baltikum, och därmed utveckla verksamheten till en alltmer värdefull till-

gång i bolaget. Eventuella förvärv eller samgåenden kommer att aktualiseras endast

om det förbättrar möjligheten att betjäna kunderna och ökar företagets värde. På

längre sikt är intentionen att delta i en europeisk konsolidering genom att utnyttja en

allt starkare hemmamarknadsbas i Norden och Baltikum.

(16)

TeliaSonera Sverige

Att göra det mesta av varje kundrelation

…är nästa steg

(17)

TeliaSonera Sverige

Den svenska marknaden för telekommunikation är en av världens mest utvecklade. En liberal lagstiftning, världens högsta IT-mognad och en stark inhemsk telekomindustri är faktorer som bidragit till den snabba utvecklingen.

Den höga IT-mognaden och låga etableringströsklar har attraherat ett brett spektrum av aktörer alltifrån multi- nationella teleoperatörer till inhemska teleoperatörer, data- företag, systemintegratörer och nischaktörer.

Konkurrensen är väl utvecklad inom samtliga produkt- områden. Kunderna kan när som helst byta leverantör och behålla sitt telefonnummer. Det betyder att TeliaSonera nu kommer att agera och konkurrera på samma villkor som andra leverantörer och erbjuda produkter och tjänster på affärsmässiga grunder och med kundernas bästa för ögonen.

TeliaSonera är en fullsortimentsleverantör i Sverige, och agerar i huvudsak under varumärket Telia. Huvudproduk- terna är mobil kommunikation, fast telefoni, Internet och datakommunikation samt mervärdestjänster, service och support.

Den svenska marknaden omfattar nära 9 miljoner invånare. Det svenska näringslivet präglas av en stor andel multinationella företag jämfört med de flesta europeiska länder. Många av dessa företag har ett stort behov av avancerade kommunikationslösningar, och TeliaSonera har en mycket stark position i detta segment.

Mobil kommunikation

Inom mobil kommunikation finns idag tre operatörer med

egna nät, TeliaSonera, Tele2 och Vodafone. Därtill kommer ett antal tjänsteleverantörer som köper kapacitet men agerar mot kund under eget varumärke.

TeliaSonera har ett brett utbud av mobila tjänster.

Snabbare mobila datatjänster (GPRS) lanserades 2001 och mobila multimediatjänster (MMS) lanserades 2002.

Vid slutet av året hade TeliaSonera 3 604 000 mobilkunder i Sverige och en marknadsandel på cirka 50 procent.

Konkurrensfördelarna är nätets goda täckning, hög service- grad och det stora utbudet av mervärdestjänster.

Licenser för tredje generationens mobila nät, 3G, har delats ut till fyra operatörer. TeliaSonera har ingen egen licens i Sverige utan bygger nät tillsammans med Tele2.

TeliaSonera erbjuder redan 3G-liknande tjänster via sitt GSM-nät i Sverige, till exempel MMS, positioneringstjänster och spel. Kommersiell lansering av tjänster i 3G-nätet sker när telefoner finns tillängliga i tillräcklig omfattning och när det är möjligt att koppla samtal mellan de olika mobilnäten.

Internet och datakommunikation

I Sverige uppskattas det totala antalet Internetanslutningar till fem miljoner, vilket motsvarar en penetrationsgrad på cirka 56 procent, en av de högsta i världen. Sverige är ledande i Europa även inom bredband med en penetrations- grad på 13 procent vid slutet av 2002.

TeliaSonera har ett stort utbud av Internetaccesser, vilket bidragit till företagets starka ställning på marknaden.

Vid slutet av året hade TeliaSonera 1 156 000 Internet-

TeliaSonera har marknadens bredaste utbud av

produkter och tjänster i Sverige. Samtidigt finns

en kundrelation med i princip samtliga företag

och privatpersoner. Kombinationen skapar unika

möjligheter att utveckla den svenska affären.

(18)

Den svenska marknaden för telekommunikation är mycket utvecklad. TeliaSonera har en unik ställning då företaget har en relation med i princip samtliga privat- personer och företag. Totalmarknaden i Sverige förväntas uppvisa fortsatt tillväxt trots höga penetrationer. Det är främst efterfrågan på mobila tjänster, Internet, bredband och datanät-

verkslösningar som driver tillväxten. TeliaSoneras mål är att växa och nå ökad lönsamhet i Sverige.

Fortsatt tillväxt väntas trots höga penetrationer

TeliaSonera Sverige

accesskunder och en marknadsandel på 45 procent. Den främsta konkurrenten på uppringt Internet är Tele2. Inom bredbandsaccess finns ett flertal leverantörer, varav Bredbandsbolaget, Bostream och UPC tillhör de större.

TeliaSonera är ledande även på bredband både inom privat- och företagssegmentet.

TeliaSonera har ett brett utbud av nationella och inter- nationella datanätverkstjänster avsedda för företag och marknadsandelen beräknas till närmare 60 procent. De främsta konkurrenterna är Utfors/Telenor, WorldCom och Song Networks.

Merparten av nätverkstjänsterna bygger på traditionella dataplattformar, men stora satsningar görs nu för att utveckla datanätverkstjänster baserade på Internet (IP).

Fast telefoni och fasta nät

Under 90-talet har stora investeringar gjorts i fasta nät och i dagsläget finns fem större nät i Sverige vid sidan av TeliaSoneras. Därtill kommer ett antal regionala nät, som ägs av främst energibolag och kommuner.

TeliaSonera är den ledande nätoperatören i Sverige.

TeliaSoneras nationella fibernät når 95 procent av företa- gen i Sverige. Samtidigt har stora satsningar gjorts på utbyggnaden av ADSL och TeliaSonera kan idag leverera

bredband via ADSL till 75 procent av hushållen i Sverige.

TeliaSonera har ett stort utbud av tjänster baserade på fasta nät i Sverige. Bastjänsten, telefoni, är starkt konkur- rensutsatt. Prispressen har varit stor under 90-talet men dämpats väsentligt de senaste två åren.

Marknadsandelen på telefonitrafik beräknades till 54 procent vid slutet av 2002. Positionen är allra starkast inom nationell telefoni. De främsta konkurrenterna är Tele2, WorldCom, Song Networks, Utfors/Telenor och ACN. Vid utgången av året hade TeliaSonera 6 441 000 telefonianslutningar i Sverige, inklusive ISDN.

Fortsatt marknadstillväxt

Totalmarknaden i Sverige förväntas uppvisa fortsatt tillväxt trots höga penetrationer. Det är främst efterfrågan på mobila tjänster, Internet, bredband och datanätverkslös- ningar som driver tillväxten. TeliaSoneras mål är att växa och nå ökad lönsamhet i Sverige.

TeliaSonera har en unik ställning på den svenska mark- naden då företaget har en relation med i princip samtliga privatpersoner och företag. Tillsammans med det breda utbudet av produkter och tjänster skapar detta goda möjligheter att för varje enskild kund erbjuda en attraktiv lösning.

Antal mobilkunder

1 000-tal 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

0

2000 20012002

Antal Internetaccesskunder

1 000-tal 1 250

1 000

750

500

250

0

2000 20012002

Antal fasttelefonikunder

1 000-tal 7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2000 20012002

(19)

Affären i Sverige var tidigare organiserad i produktdimension och den produktansvarige arbetade mot samtliga kundseg- ment inom sitt produktområde. Med den nya indelningen i kundsegment, blir det möjligt att utveckla anpassade lös- ningar för varje kundgrupp och varje individ då segmenten har tillgång till koncernens hela utbud av produkter och tjänster. Att varje segment har fullt lönsamhetsansvar sätter ytterligare fokus på kunden och affären.

Segment Storföretag

TeliaSonera har en mycket stark position inom segmentet Storföretag, som omfattar de 1 000 största företagskun- derna och organisationerna i Sverige.

Många av företagen och organisationerna befinner sig i en förändringsfas, där de är starkt beroende av effektiva kommunikationslösningar, både för den inre effektiviteten och i kontakten med marknaden, partners och leverantörer.

Valet av leverantör är av stor strategisk betydelse. Telia- Sonera kommer att bearbeta dessa kunder med särskilt anpassade säljresurser och med nya målgruppsanpassade erbjudanden.

För TeliaSonera är det ett prioriterat område att utveckla lösningar som integrerar fast och mobil kommunikation, röst och data. Kunderna ska kunna använda alla typer av tjänster, men slippa investera i flera olika infrastrukturer.

Segment Företag

Segmentet Företag ansvarar för de små- och medelstora företagskunderna, som i Sverige uppgår till nära 900 000.

TeliaSonera har en stark position i segmentet, men mark- nadsandelarna har minskat de senaste åren. Utmaningen är nu att ta tillbaka marknadsandelar, utan att försämra lönsamheten i segmentet.

TeliaSonera har i segmentet, utöver den egna säljorga- nisationen, ett starkt nätverk av återförsäljare och partners.

Det krävs dock ökade satsningar på förstärkt lokal och regional närvaro för att TeliaSonera ska kunna möta det stora behov av telekom och IT som många små- och medelstora företag har.

Förutom den förbättrade närvaron ska TeliaSonera satsa på att utveckla både anpassade och paketerade, standardiserade lösningar. För att åstadkomma detta krävs en ytterligare segmentering av kundgrupperna.

Segment Privat

TeliaSonera har en stark position inom privatkundsegmen- tet i Sverige. Ambitionen är nu att utnyttja den ledande positionen till att utveckla värdeadderande och prisvärda tjänster som gynnar privatkundernas kommunikations- mönster och användningen av telekommunikation.

Enkelhet, lättillgänglighet och trygghet är nyckelbe- grepp i utvecklingen av erbjudandet till privatkunderna.

Sammantaget bedöms förutsättningarna att stärka ställ- ningen i segmentet som goda. Redan under våren kommer TeliaSonera att öka säljinsatserna och erbjuda nya pakete- rade lösningar till privatkunderna. Samtidigt fortsätter arbetet med att förbättra servicen. TeliaSonera har idag 1 002 000 privatkunder med Internetaccess, 2 510 000 med mobil kommunikation och 3 890 000 med fast telefoni.

Segment Operatörer

TeliaSonera säljer i Sverige under varumärket Skanova nättjänster på grossistbasis till andra operatörer inom fyra områden: telefoni, nätkapacitet, Internetaccess och sam- lokalisering. Skanova har i dagsläget relation med 150 grossistkunder.

Vissa grossistprodukter är reglerade, exempelvis samtrafik och kopparaccess, vilket betyder att TeliaSonera enligt telelagen är skyldig att tillhandahålla tjänsten till kost- nadsbaserade priser. Andra tjänster är kommersiellt utveck- lade och erbjuds på marknadsmässiga villkor. Det mest omfattande erbjudandet är ADSL-lösningar till operatörer.

TeliaSonera Sverige

(20)

Ett mer integrerat kunderbjudande

…är nästa steg

TeliaSonera Finland

(21)

TeliaSonera Finland

Finland präglas av ett mycket utvecklat näringsliv, med grund i den traditionella skogs-, verkstads- och metall- industrin. Den snabbväxande inhemska telekom- och elektronikindustrin har dock fått en allt mer framskjuten roll det senaste årtiondet, och har kommit att sysselsätta en allt större del av landets 5 miljoner invånare.

Den finska telekommarknaden är mycket utvecklad.

Bidragande orsaker till detta är bland annat den starka inhemska industrin, den relativt höga IT-mognaden, och den tidiga avregleringen av telemarknaden.

I Finland agerar TeliaSonera som en fullsortiments- leverantör, till övervägande del under varumärket Sonera.

I produktsortimentet ingår mobil kommunikation, fast tele- foni, Internet och datakommunikation samt mervärdes- tjänster, service och support.

Mobil kommunikation

I Finland finns tre mobiloperatörer med egna nät. Penetra- tionen är mycket hög, hela 85 procent, och rösttrafiken tenderar att alltmer flyttas över från de fasta till de mobila näten. Karaktäristiskt för den finska mobilmarknaden är den låga andelen kontantkortskunder.

TeliaSonera är den ledande mobiloperatören i Finland med en marknadsandel på närmare 60 procent. Nätets goda täckning och höga kvalitet utgör, tillsammans med en framskjuten position inom tjänsteutvecklingen och ett omfattande tjänsteutbud, några av konkurrensfördelarna.

TeliaSonera Finland har ett brett utbud av mobila tjänster där telefoni och meddelandetjänster är de dominerande tjänsterna. Sedan 2001 erbjuds snabbare mobila data-

tjänster (GPRS) och 2002 introducerades även mobila multimediatjänster (MMS) på marknaden.

Av konkurrenterna med egna nät är Radiolinja störst med ungefär en tredjedel av marknaden, medan DNA, som ingår i Finnet-gruppen, har en relativt liten men väx- ande marknadsandel jämfört med de övriga två. På mark- naden finns också ett antal tjänsteleverantörer varav två, Saunalahden Serveri och RSLCom, köper kapacitet i TeliaSoneras nät och agerar under egna varumärken.

Intresset för mervärdestjänster bland TeliaSoneras 2,5 miljoner finska mobilkunder blir allt starkare i takt med att telefoner och tjänster blir allt mer avancerade. TeliaSonera har en 3G-licens i Finland, och utbyggnad sker nu till ett GSM/3G dual-band-nät. Nätet kommer att byggas ut vartefter tillgången på mobilterminaler och efterfrågan på tjänster ökar. TeliaSonera planerar att lansera de första 3G-tjänsterna under 2003.

Internet och datakommunikation

Andelen hushåll anslutna till Internet är relativt hög i Finland, drygt 40 procent. TeliaSoneras marknadsandel för privat- kunder är omkring 25 procent vilket motsvarar 234 000 anslutningar. Av dessa har ungefär 71 000 en bredbands- anslutning. Penetrationen för Internetaccess bland hus- hållen bedöms öka i takt med att bredbandskapaciteten i Finland byggs ut.

TeliaSonera har möjlighet att erbjuda Internet- och bredbandstjänster till kunder över hela landet, även i de områden där TeliaSonera saknar egna nät. Bredbands- erbjudandet är dock koncentrerat huvudsakligen till de

TeliaSonera ska i Finland stärka sin ställning

genom att använda det kompletta produkt-

och tjänsteutbudet till att ta fram nya, mer

integrerade kunderbjudanden.

(22)

2 0 T E L I A S O N E R A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2

TeliaSonera Finland

områden där TeliaSonera har egna nät samt till Helsingfors- området. Efterfrågan på bredband är stor även i företags- segmentet.

TeliaSonera har ett brett utbud av Internet- och data- kommunikationstjänster på den finska marknaden. Telia- Sonera äger också Finlands ledande Internetportal, genom vilken ett stort antal portaltjänster erbjuds. Av tjänsterna riktade mot privatpersoner är det dock uppringt Internet och bredbandsuppkopplingar som genererar de största intäkterna.

Mot företagskunderna marknadsförs ett fullt sortiment av datatjänster, volymmässigt främst bastjänster som datalinjer till nätverkslösningar, men även så kallade tele- komrelaterade IT-tjänster, exempelvis säkerhetslösningar.

TeliaSoneras datatjänster är i huvudsak baserade på etablerade teknologier, men utvecklingen går mot mer sofistikerade lösningar baserade på IP-nät.

TeliaSoneras främsta konkurrenter inom Internet- och datatjänster är bland annat Elisa (uppringt Internet och bredband), Sanoma WSOY Group (bredband via kabel-tv i Helsingforsområdet) och MTV3 (uppringt Internet).

Fast telefoni och fasta nät

Den finska marknaden för fast telefoni är geografiskt frag- menterad med många lokala operatörer som agerar i olika geografiska områden och med tre operatörer som har landstäckande transportnät och erbjuder nationell lång- distanstelefoni och internationell telefoni. TeliaSoneras nät är det mest omfattande fasta nätet i Finland.

TeliaSoneras marknadsandel för nationell långdistans- telefoni uppskattas till 38 procent. Inom internationell telefoni är TeliaSonera marknadsledande med omkring 50 procents marknadsandel. På nationell långdistanstelefoni och internationell telefoni är Elisa och Finnet de främsta konkurrenterna. TeliaSonera är också en stor leverantör av trafik och nätkapacitet på den finska grossistmarknaden, med en marknadsandel på cirka 25 procent.

TeliaSoneras fasta, lokala nät täcker i huvudsak östra och norra Finland. I dessa regioner, som motsvarar upp- skattningsvis 27 procent av befolkningen, har TeliaSonera en klart ledande ställning inom fast telefoni. Finnet-gruppen är marknadsledande i mellersta och västra Finland, medan Elisa, den största lokala operatören, är verksam bland

annat i Helsingforsområdet.

Räknat i antalet telefonanslutningar motsvarar Telia- Soneras omkring 721 000 anslutningar en marknadsandel på knappt 30 procent. Räknat i värde har dock TeliaSonera närmare 35 procent av marknaden för fasta nät i Finland.

Rösttelefonin i TeliaSoneras fasta nät har minskat under ett antal år. Utvecklingen är dock densamma för de allra flesta operatörer. Volymerna för andra tjänster baserade på det fasta nätet, exempelvis ADSL, ökar dock år för år.

Goda möjligheter till fortsatt tillväxt

TeliaSonera avser att försvara den ledande positionen inom mobil kommunikation och att fortsätta växa inom Internet- och datatjänster.

Genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster ska TeliaSonera tillgodose kundernas behov av kompletta telekom- och telekomrelaterade IT-lösningar. För att uppnå ett mer kundorienterat arbetssätt gjordes under 2002 stora förändringar i ansvarsfördelningen. Idag arbetar marknadsförings- och försäljningsorganisationen mot tre kundsegment: Privat, Företag och Storföretag. Varje seg- ment har egna försäljnings- och supportresurser och fullt ansvar för såväl kundnöjdhet som lönsamhet. Organisa- tionens ökade fokus på slutkunden skapar bättre förutsätt- ningar att skapa kundvärde, nya kundrelationer och stärkt kundlojalitet.

Segment Storföretag

Marknadssegmentet Storföretag innefattar omkring 400 företag, och TeliaSonera är idag en av de ledande leveran- törerna av mobil kommunikation, fast telefoni och telekom- relaterade IT-tjänster i segmentet.

För kunderna i segment Storföretag är valet av leve- rantör av stor strategisk betydelse. För att komma ifråga som huvudleverantör krävs bland annat ett brett utbud, möjlighet att skapa anpassade lösningar, samt en flexibel kostnadsstruktur. Generellt ökar också efterfrågan på outsourcing-lösningar. TeliaSonera avser att bygga vidare på sin etablerade position i segmentet genom satsningar på försäljning och fördjupad dialog med kunderna.

Segment Företag

Segment Företag innefattar cirka 120 000 finska företag.

(23)

TeliaSonera Finland

TeliaSonera har idag en ledande position i segmentet.

TeliaSonera har en klar ambi- tion att växa inom segmentet och framförallt öka försäljningen av Internet- och datatjänster. Efter- frågan på denna typ av tjänster är stark och växande bland Finlands små och medelstora företag.

Liksom i segmentet Storföretag ska TeliaSonera öka fokuseringen på försäljningsprocessen och dialogen med kunden i syfte att skapa förutsättningar för mer anpassade och flexibla standard- lösningar med utgångspunkt i TeliaSoneras breda utbud av produkter och tjänster.

Segment Privat

TeliaSonera har en mycket stark position inom privatsegmentet i Finland. Inom mobil kommunika- tion och bredband är TeliaSonera marknadsledande. Inom fast telefoni har TeliaSonera starka positioner i de regioner där Telia- Sonera har egna nät. Konkurren-

sen är dock mycket hård inom mobil kommunikation, Internetaccess och fast telefoni.

TeliaSoneras ambition i segmentet är att vara den leverantör som har den bästa och närmaste relationen till kunden. TeliaSoneras mål är att all kundkontakt sker i en gemensam kanal, oavsett om det gäller fast telefoni, mobil kommunikation, eller Internet- och datatjänster.

Fullsortimentsleverantör med mycket stark marknadsposition

Penetrationen inom mobil kommunikation i Finland är mycket hög, hela 85 procent.

Rösttrafiken tenderar att alltmer flyttas över från de fasta till de mobila näten. TeliaSonera avser att försvara sin ledande position inom mobil

kommunikation och att fortsätta växa inom Internet och datatjänster.

Antal mobilkunder

1 000-tal 3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2000 20012002

Antal Internetaccesskunder

1 000-tal 300

250

200

150

100

50

0

2000 20012002

Antal fasttelefonikunder

1 000-tal 800 700 600 500 400 300 200 100

0 2000 20012002

(24)

TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum

Utveckla mobilitet,

Internet och bredband

…är nästa steg

(25)

I Norge och Danmark drivs TeliaSoneras verksamhet genom helägda dotterbolag, medan den i Baltikum huvud- sakligen drivs via majoritets- och minoritetsägda bolag.

I de baltiska länderna erbjuder TeliaSonera ett fullt sortiment av telekommunikationstjänster medan erbjudan- det i Norge är begränsat till mobila tjänster. I Danmark erbjuds, förutom mobila tjänster och kabel-tv, även ett begränsat antal fastnätstjänster.

TeliaSonera är marknadsledare i de baltiska länderna och marknadstvåa respektive marknadsfyra i Norge och Danmark inom mobil kommunikation. TeliaSonera har där- utöver en betydande position inom fast telefoni på slut- kundmarknaden i Danmark.

Telemarknaderna i Norge och Danmark är mycket utvecklade med hög penetration inom fast och mobil kommunikation. I de baltiska länderna är penetrationen betydligt lägre, vilket skapar möjligheter för framtida tillväxt.

Övergripande målsättningar

Det övergripande målet för TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum är att ytterligare stärka marknadspositionen, skapa tillväxt och förbättrad lönsamhet genom att utnyttja den samlade marknadsnärvaron i regionen och utvinna synergier i såväl marknadsledet som i produktion och infrastrukturer. Samgåendet mellan Telia och Sonera har medfört att TeliaSonera nu konsoliderar de baltiska mobil- operatörerna Omnitel och Latvijas Mobilais Telefons och fastnätsoperatören Lietuvos Telekomas, vilket väsentligt ökar möjligheterna till samordningsvinster.

I Norge, Danmark och de baltiska länderna bedöms ut- vecklingspotentialen inom det mobila området vara fortsatt god. I Estland, Lettland och Litauen finns dessutom stor tillväxtpotential inom Internet och bredband. TeliaSoneras starka position inom fastnätsverksamheten i de baltiska länderna gör det möjligt att ta tillvara denna potential.

På sikt – och under förutsättning att möjligheten till lön- sam expansion uppstår – kommer TeliaSonera att erbjuda ett fullt sortiment av tjänster på samtliga marknader i regionen.

Norge – framgångsrika satsningar inom mobil kommunikation

Marknaden för mobil kommunikation i Norge är, liksom i övriga Norden, mycket utvecklad med en penetration på 85 procent. Specifikt för landet är den mycket utbredda användningen av SMS.

I Norge erbjuder TeliaSonera mobila tjänster via opera- tören NetCom, som förvärvades under 2000. NetCom marknadsför ett brett utbud av mobila tjänster till företag och privatpersoner. Under 2001 lanserade NetCom snabbare mobila datatjänster (GPRS) och i början av 2003 lanserades mobila multimediatjänster (MMS). Den stora användningen av SMS på den norska marknaden skapar goda förutsättningar för lansering av mobila datatjänster.

NetComs marknadsandel uppgår till närmare 30 procent och antalet kunder var 1 088 000 vid slutet av 2002. En fortsatt stark kund- och trafikutveckling ger NetCom en utmärkt position för att vidareutveckla den mobila affären.

Huvudkonkurrenten på den norska marknaden är Telenor.

TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum

Samgåendet mellan Telia och Sonera innebär

väsentligt framflyttade positioner i de baltiska

länderna, marknader med stor tillväxtpotential,

framförallt inom mobil kommunikation, men

också inom Internetaccess och bredband.

(26)

På marknaden finns också ett antal tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer.

En stadigt ökande intäkt per kund (ARPU) har varit en bidragande orsak till NetComs starka utveckling. Förbätt- ringen av ARPU har uppnåtts dels genom att andelen abonnemangskunder ökat, dels genom en kraftig ökning av antalet skickade SMS. Abonnemangskunderna utgjorde i slutet av året 50 procent av NetComs kundstock.

Fyra 3G-licenser är utdelade i Norge. NetCom och Telenor har en licens var. De två övriga licenserna är indragna. Den norska regeringen beslutade i början av 2003 att Telenor och NetCom ska få uppskov med 3G- utbyggnaden. De två företagen kommer att få ytterligare 15 månader på sig att klara utbyggnaden av det nya nätet.

Danmark – eget landstäckande GSM-nät stärker ställningen

TeliaSonera erbjuder i Danmark mobila tjänster och fast telefoni till företag och privatpersoner och nätkapacitet till operatörer och tjänsteleverantörer. Tjänsterna erbjuds under varumärket Telia. Dessutom erbjuds bredbands- internet och kabel-tv via helägda Telia Stofa.

Mobilmarknaden är mycket hårt konkurrensutsatt. De största konkurrenterna är Tele Danmark (TDC), Sonofon och Orange, varav TDC är störst. TeliaSoneras marknads- andel beräknades till cirka 10 procent vid slutet av året.

1998 öppnade TeliaSonera sitt GSM 1800-nät för kom- mersiell lansering. 2002 färdigställdes ett landstäckande GSM-900-nät, vilket innebär att TeliaSonera kan erbjuda

attraktivare tjänster och bättre priser. Utbudet av tjänster är stort, och snabbare mobila datatjänster (GPRS) och mobila multimediatjänster (MMS) lanserades 2001 respek- tive 2002.

Under 2002 ökade antalet mobilkunder med drygt 60 procent till 466 000. I takt med att antalet kunder ökat har även lönsamheten förbättrats.

Fyra 3G-licenser är utdelade för den danska markna- den. TeliaSonera har en, och de övriga licenstagarna är TDC, Orange och Hi3G.

TeliaSonera har ungefär 13 procent av kabel-tv-mark- naden genom Telia Stofa, som även erbjuder bredbands- anslutningar till Internet över kabel-tv-nätet. Telia Stofa är den näst största leverantören av kabel-tv och den största leverantören av bredbandsinternet via kabel-tv i Danmark.

TeliaSonera erbjuder även tjänster baserade på fasta nät. Verksamheten har haft en otillfredsställande utveckling och under 2002 har åtgärder vidtagits för att vända utveck- lingen. Olönsamma produkter har säljstoppats och försälj- ningen koncentreras nu till fast telefoni för företag och privatkunder och till nätkapacitet för operatörer och tjänste- leverantörer. TeliaSonera är den tredje största leverantören av fast telefoni på slutkundmarknaden och den näst största leverantören av nätkapacitet i Danmark. Den dominerande aktören är TDC.

Estland – stark utveckling för mobila tjänster

Med cirka 1,4 miljoner invånare är Estland det minsta landet i Baltikum. Landet har utvecklats snabbt mot marknads-

ekonomi och bedöms ha goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. I Estland erbjuder TeliaSonera mobila tjänster via Eesti Mobiiltele- fon, som ägs till 49 procent, samt fast telefoni, Internet och datakommunikation via Eesti Telefon, ägt till 49 procent.

I Estland upphörde monopolet på fast telefoni den 1 januari 2001. Pene- trationen inom fast kommu-

TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum

Framflyttade positioner

Utvecklingspotentialen bedöms vara fortsatt god inom det mobila området, liksom inom Internet och bredband. Diagrammen nedan avser den samlade kundstocken för Norge, Danmark och Baltikum, inklusive delägda bolag.

Antal mobilkunder

1 000-tal 3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2000 20012002

Antal Internetaccesskunder

1 000-tal 350

300

250

200

150

100

50

0

2000 20012002

Antal fasttelefonikunder

1 000-tal 3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0 2000 20012002

(27)

TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum

nikation har under ett antal år varit oförändrad på cirka 35 procent medan penetrationen på det mobila området beräknades till drygt 60 procent vid årsskiftet. Internet- penetrationen är låg, men efterfrågan på Internetaccess ökar kraftigt.

Eesti Mobiiltelefon marknadsför ett brett utbud av mobila tjänster. Användningen av mobila tjänster är utbredd i Estland. Betalning av parkeringsavgifter sker till exempel i stor utsträckning via mobiltelefon. Snabbare mobila data- tjänster (GPRS) lanserades under 2001 och mobila multi- mediatjänster (MMS) är planerade till 2003. Eesti Mobiil- telefon hade vid slutet av året 428 000 kunder och en marknadsandel på drygt 50 procent. Huvudkonkurrenterna är Radiolinja Eesti och Tele2 Eesti.

Under 2002 fastställdes reglerna för utdelning av 3G- licenser i Estland. Fyra licenser ska delas ut och kostnaden för varje licens har beräknats till 3,19 miljoner euro.

TeliaSonera erbjuder fast telefoni, Internet och datakom- munikation via Eesti Telefon, som ägs till 49 procent. Eesti Telefon är marknadsledare med en marknadsandel inom fast telefoni på ungefär 80 procent. Huvudkonkurrenterna är Tele2 och Uninet.

Inom Internetaccess är tillväxten mycket stark. Antalet kunder med ADSL uppgick till cirka 30 000 vid slutet av året.

Lettland – 55 procent marknadsandel inom mobil kommunikation

Lettland har en population på cirka 2,3 miljoner, och landet har en god ekonomisk tillväxt. TeliaSonera erbjuder i Lettland mobil kommunikation via delägda Latvijas Mobilais Telefons, och fast kommunikation genom delägda Lattelekom.

Penetrationen inom mobil kommunikation har de senaste åren ökat kraftigt och uppgick vid slutet av 2002 till cirka 37 procent. Efterfrågan på Internetaccesser har tagit fart på senare år och penetrationen beräknas öka de närmaste åren.

Latvijas Mobilais Telefons, som ägs av TeliaSonera till 60,3 procent (49 procent direkt ägande och 11,3 procent indirekt ägande via Lattelekom), erbjuder ett brett utbud av mobila tjänster. Snabbare mobila datatjänster (GPRS) introducerades under 2002. Latvijas Mobilais Telefons hade vid slutet av året 474 000 kunder och en marknads- andel på omkring 55 procent. Den enda konkurrerande

operatören är Tele2. På marknaden finns också ett antal tjänsteleverantörer.

Latvijas Mobilais Telefons och Tele2 har förvärvat en 3G-licens vardera.

TeliaSonera erbjuder fast telefoni, Internet och data- kommunikation via Lattelekom, som ägs till 49 procent.

Den 1 januari 2003 upphörde monopolet på fast kommu- nikation i Lettland, vilket betyder att ett antal nya operatörer förväntas etablera sig på marknaden. Efterfrågan på Internet- access har börjat ta fart i Lettland.

Litauen – 850 000 mobilkunder och god tillväxt Litauen har cirka 3,5 miljoner invånare, och en stark eko- nomisk utveckling. Mobilmarknaden är fullt konkurrens- utsatt medan monopolet på fast telefoni upphörde den 1 januari 2003. Liksom i de övriga baltiska länderna är tillväxten kraftig inom mobila tjänster medan fast telefoni har låg penetration och svag tillväxt. Användandet av Internet har hitintills varit lågt inom landet men tillväxten har nu börjat ta fart. Penetrationen för mobiltelefoni var i slutet av året 45 procent.

TeliaSonera erbjuder ett brett utbud av mobila tjänster via Omnitel, som ägs till 55 procent. Snabbare mobila data- tjänster (GPRS) lanserades 2001 och mobila multimedia- tjänster (MMS) 2002. Omnitel är den ledande mobilopera- tören i Litauen och hade vid slutet av året 850 000 kunder och en marknadsandel på cirka 54 procent. Konkurrenterna är Bite och Tele2.

Fasta tjänster erbjuds via Lietuvos Telekomas, ägt av TeliaSonera till 60 procent. Tjänsterna innefattar fast tele- foni, Internet och datakommunikation.

Internetpenetrationen i Litauen är låg, mycket beroende

på att en mycket begränsad del av hushållen har tillgång

till egen PC. Tillväxten inom Internetaccess började dock

ta fart under 2002 och antalet kunder med uppringt Inter-

net (inklusive ISDN) uppgick vid årets slut till 40 000 och

antalet bredbandskunder via ADSL till drygt 10 000.

(28)

TeliaSonera International

Miljoner potentiella kunder

…är nästa steg

(29)

MegaFon – en av Rysslands ledande mobiloperatörer TeliaSonera är i Ryssland 43,8-procentig delägare i Mega- Fon, en av Rysslands ledande mobiloperatörer. Den ryska marknaden är en av de marknader där TeliaSonera fram- över ser en stor tillväxtpotential på det mobila området.

Ambitionen är att Ryssland på sikt ska bli en del av Telia- Soneras hemmamarknad.

Marknaden för mobil kommunikation växer snabbt i Ryssland. Penetrationen är fortfarande låg, cirka 12 pro- cent vid slutet av 2002. I de större städerna är den dock betydligt högre, i Moskva och S:t Petersburg är penetra- tionen exempelvis 50, respektive 30 procent.

MegaFon bildades 2002 genom att North West GSM, där Telia och Sonera hade ägarintressen, slogs ihop med det av Sonera delägda Sonic Duo och ett antal andra regionala ryska operatörer. TeliaSonera äger idag, direkt och indirekt, 43,8 procent av MegaFon. Övriga ägare är det ryska telekomkonglomeratet Telecominvest samt CT-Mobile.

MegaFon är idag verksamt i Moskva, S:t Petersburg- regionen, Volgaområdet, Kaukasus och Ural. MegaFon har dock licenser för Rysslands samtliga 89 regioner med totalt 150 miljoner invånare.

MegaFon erbjuder ett brett utbud av mobila tjänster. I Moskva och S:t Petersburg har MegaFon lanserat mobila multimediatjänster (MMS) och andra avancerade tjänster, bland annat positioneringstjänster. Snabbare mobila datatjänster (GPRS) kommer att lanseras under 2003.

Sett till antalet kunder är MegaFon Rysslands tredje största operatör med cirka 3 miljoner kunder vid slutet av 2002. I Moskva är marknadsandelen förhållandevis låg

(4 procent) medan marknadsandelarna är betydligt högre i S:t Petersburg (65 procent), Volga och Kaukasus (25-30 procent) och i Ural (15 procent). Den totala marknads- andelen uppgick vid årsskiftet till cirka 16 procent. Utveck- lingen under året har varit stark och antalet kunder ökade med omkring 230 procent.

MegaFon har ambitionen att bli en av de ledande pan- ryska mobiloperatörerna med tonvikt på de tätbefolkade områdena. De två huvudkonkurrenterna är MTS och Vimpelcom, där de största utländska ägarna är Deutsche

Tillväxten i kundstocken i delägda mobiloperatören MegaFon (43,8 procent) var mycket stark under året – hela 230 procent. Sammanlagt har MegaFon 3 miljoner kunder, vilket

gör företaget till den tredje största operatören i Ryssland, med starka positioner i bland annat S:t Petersburg, Volga- området och Kaukasus.

TeliaSonera International

TeliaSonera International söker tillväxtmöjligheter i utvalda regioner utanför hemmamarknaderna, i huvudsak inom mobil kommunikation.

MegaFon – kraftig tillväxt i Ryssland

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1999 2000 2001 2002

Antal mobilkunder

1 000-tal

(30)

2 8 T E L I A S O N E R A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2

Telekom respektive Telenor. MegaFon kommer att lansera alltmer avancerade tjänster i takt med att marknaden mognar. Idag ligger huvudfokus på att öka kundbasen genom att utnyttja den konkurrensfördel som företaget har genom sina landstäckande GSM-licenser.

Fintur agerar på tillväxtmarknader i Eurasien

TeliaSonera utökade under 2002 ägarandelen i Fintur från 35,1 procent till 58,55 procent, vilket betyder att Fintur konsolideras som dotterbolag. Turkcell är den andra stora ägaren med 41,45 procent.

Fintur agerar på marknader där penetrationen inom fast och mobil kommunikation är låg och tillväxtpotentialen hög. Idag är Fintur delägare i mobiloperatörer i Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. Fintur har också en ännu outnyttjad GSM 1800-licens i Ukraina.

Länderna, som är tidigare republiker i före detta Sovjet- unionen, har genomgående låg BNP per capita, men den ekonomiska utvecklingen är snabb, främst i Kazakstan.

Fintur ska växa ytterligare genom att öka antalet kunder, lansera alltmer avancerade tjänster i takt med efterfrågan och successivt – i takt med att penetrationen ökar – foku- sera allt hårdare på de stora konsumenterna av mobil kommunikation. Fintur kommer också att sträva efter att utvinna synergier mellan Fintur-bolagen, bland annat inom tjänsteutvecklingen.

Kazakstan – snabb ekonomisk tillväxt

Kazakstan har närmare 15 miljoner invånare och är till ytan drygt sex gånger så stort som Sverige. Landet är mycket glest befolkat och 9 procent av befolkningen bor i den största staden Almaty. Penetrationen är 5,6 procent inom mobil kommunikation och 13 procent inom fast telefoni.

Ekonomin växer mycket snabbt och BNP per capita är den högsta i de länder där Fintur bedriver verksamhet.

Kazakstan är en betydande oljeexportör.

Kazakstan är Finturs största marknad och stod för 47 procent av Finturs intäkter under 2002. Kazakstan är också

TeliaSonera International

Istanbul

Moskva

Novosibirsk

Rostov

Ankara S:t Petersburg

Volgograd

Baku Tbilisi Chisinau

Kazan

Omsk

Almaty

M O L D A V I E N

G E O R G I E N

T U R K I E T A Z E R B A J D Z J A N

K A Z A K S T A N

R Y S S L A N D

(31)

TeliaSonera International

den marknad som de närmaste åren beräknas bidra starkast till såväl omsättning som resultat i Fintur.

I Kazakstan äger Fintur 51 procent av mobiloperatören KCell, som har ett brett utbud av mobila tjänster. Med en marknadsandel på 74,2 procent är KCell landets ledande operatör. Antalet kunder var vid slutet av året 614 512, en ökning med 45 procent sedan 2001. Användandet av SMS ökar kraftigt i Kazakstan och SMS-användningen är hög även i ett nordiskt perspektiv. Lanseringar av snabbare mobila datatjänster (GPRS) och mobila multimediatjänster (MMS) planeras till 2003. KCell har två konkurrenter, varav den största är TOO Kartel (varumärkena Kmobile och Excess).

Azerbajdzjan – mycket stark marknadsposition Fintur äger 51,3 procent i Azercell, den ena av två mobil- operatörer i Azerbajdzjan. Landet, som har 8 miljoner invå- nare, har en snabbt växande ekonomi och BNP bedöms fortsätta öka de kommande åren. Mobilpenetrationen är cirka 10 procent i Azerbajdzjan, medan penetrationen av fasta telefoner ligger runt 9 procent.

Azercell är med en marknadsandel på över 80 procent den ledande operatören både inom företags- och privat-

kundsegmentet. Antalet kunder uppgick vid årsskiftet till 668 598, en ökning med 29 procent sedan 2001. Utbudet av mobila tjänster är brett, och under 2003 planerar Azercell lansering även av snabbare mobila datatjänster (GPRS). En annan stor konkurrensfördel är den goda nättäckningen, som innebär att Azercell kan erbjuda sina tjänster till 93,5 procent av invånarna i Azerbajdzjan.

Den starka positionen på företagsmarknaden beror bland annat på att företaget utvecklat en rad datatjänster anpassade främst för olje- och gasindustrin, vilka i hög grad är pådrivande när det gäller utvecklingen av mera avancerade tjänster. Azercell har en stor andel storkonsu- menter av mobil kommunikation bland sina företagskunder och därmed en hög ARPU i företagssegmentet.

Azercell har ambitionen att stärka sin ställning ytterligare, dels genom att utveckla nya målgruppsanpassade tjänster riktade mot företagsmarknaden, men även genom att utveckla tjänster som kan användas av breda grupper bland privatkunderna.

Georgien – ambition att bli marknadsledande

I Georgien utgör jordbruket en stor del av ekonomin, landet präglas dock starkt av olje- och gasindustrin. Georgien har 4,8 miljoner invånare. Penetrationen är 10,2 procent inom mobil kommunikation och 14 procent inom fast telefoni. Olje- och gasindustrin är stora användare av mobila tjänster.

Fintur agerar i Georgien genom operatören Geocell, som ägs till 83,2 procent. Geocell tillhandahåller ett brett utbud av mobila bastjänster. Under 2002 ökade Geocell sin kundbas med 113 procent till 198 463, vilket innebar att företaget också ökade marknadsandelen med 8 procent- enheter från 32 till 40 procent. Geocell är marknadstvåa i Georgien efter Magticom.

Geocells uttalade mål är att vara den ledande mobil- operatören i Georgien, vilket man också var fram till 2000.

Satsningar görs nu på ytterligare utbyggnad av nätet, som vid slutet av 2002 täckte drygt 80 procent av befolkningen i Georgien.

Moldavien – snabb kundtillväxt

Moldavien har 3,5 miljoner invånare (Transnistria borträknat), och liksom i Georgien utgör jordbrukssektorn en stor del av ekonomin. Landet är mycket fattigt, men den ekonomiska

Fintur – låga penetrationer och stark tillväxtpotential

Fintur (delägt till 58,55 procent) agerar på marknader där penetrationerna inom fast och mobil kommunikation är låga, och tillväxt-

potentialen hög. Idag är Fintur delägare i mobiloperatörer i Azer- bajdzjan, Georgien, Kazakstan och

Moldavien. Diagrammet avser den samlade kundstocken för dessa operatörer.

1 750

1 500

1 250

1 000

750

500

250

0

1999 2000 2001 2002

Antal mobilkunder

1 000-tal

References

Related documents

Jag samtycker till att länsstyrelsen eller Sametinget, för min räkning, söker medfinansiering från PTS för projektet som marknadsanalysen avser.. Jag har tagit del av villkoren

Aktieägare som önskar följa stämman på distans via internet skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör redan per fredagen den 29 februari 2008 och

Kommunstyrelsen föreslås besluta anta riktlinjer för hantering av kommunens anslag till social investeringsfond enligt förslag..

Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 29 april 2003, fullständiga villkor för den här emissionen

• Fritt kassaflöde sjönk 37,4 procent till 3 857 MSEK (6 160) på grund av lägre utdel- ning från intressebolag och högre betald skatt. • Antalet abonnemang ökade under

• Fritt kassaflöde ökade till 4 583 MSEK (2 829) som ett resultat av högre EBITDA och en utdelning på cirka 1,2 GSEK från Turkcell Holding. • Antalet abonnemang ökade

Minskningen var främst hänförlig till en redovisning av uppskjutna skattetillgångar om cirka 850 MSEK i fjärde kvartalet, främst i Finland, efter ett positivt beslut rörande

För 2015 är vårt mål ett EBITDA resultat omkring 2014 års nivå, före engångsposter, i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar samt CAPEX på cirka 17 miljar- der

CAPEX exklusive kostnader för licenser och frekvenser steg till 3 782 MSEK (3 641) och CAPEX i relation till nettoomsättningen exklusive kostnader för licenser och frekvenser,

Kassaflödet för första kvartalet 2014 har omräknats för jämförbarhet till följd av omklassificering av balanser mellan likvida medel och kortfristiga placeringar. Tidigare

• God utveckling i merparten av verksamheterna, men prispress och övergången från fast till mobilt och Internet i Sverige och Finland minskade EBITDA-marginalen till 33,1

• Nettoomsättningen minskade 8 procent jämfört med samma kvartal föregående år på grund av lägre försäljning av fast telefoni och att av- talet om leverans av nätkapacitet

För ytterligare information, se motsvarande avsnitt i TeliaSonera Årsredo- visning 2005. Per den 30 juni 2006 hade TeliaSonera räntebärande fordringar på intressebolaget OAO MegaFon

Trots detta ökade omsättningen för fast kommunikation 9 procent på grund av de nya reglerna för prissättning av trafik från fast till mobil (56 MSEK) samt ökad omsättning

• EBITDA-marginalen, före engångsposter, minskade till 33,6 pro- cent (36,9) på grund av minskat resultat i Finland inom mobil och i Sverige inom fast kommunikation. Marginalen

Ändringarna innebär bland annat: (a) att transaktionsutgifter kostnadsförs när de upp- står, (b) att villkorad tilläggsköpeskilling alltid redovisas till verkligt värde och

• Fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen 2 procent jämfört med samma kvartal året innan till följd av prissänkningar inom mobil kom- munikation och lägre

• Positiva effekter från det pågående omstruktureringsprogrammet, och en upplösning av reserveringar på 310 MSEK i fjärde kvartalet mer än kompenserade för nedgången

Delårsrapport januari-juni 2007. I lokala valutor ökade nettoomsättningen 5,5 procent. I lokala valutor steg nettoomsättningen 6,0 procent. • Antalet abonnemang ökade

Prissättningen kan försvåra eller rentav omöjliggöra konkurrenternas inträde på den relevanta marknaden och därmed stärka det dominerande företagets ställning

Adam och David anser att barn och familj är positivt eftersom det ger erfarenheter som är positiva i arbetet: ”Att få barn är en naturlig del av livet, vilket arbetsgivaren

In instances of sexual abuse that occur exclusively online, children may be forced or in- duced to send or post nude or sexually explicit images of themselves, or the abuser may

Här blir Nina passiv och läsaren får följa hennes tankar: ”Hon vill skrika till de andra: ’Det är vår trädgård, gå härifrån!’ så att hon får ha lotterna för sig