MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Full text

(1)

Sekreterare ...

Susanne Ohlsson

Ordförande ... ……….

Ronny Löfquist (S) Underskrifter

Justerande ... ……….

Alexander Engman (L) Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-10-04 Datum för anslags

uppsättande

Datum för anslags nedtagande Plats och tid Räddningstjänsten kl. 08:30-10:45

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria Johansson Arnström (S), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Thom Ericsson (M), Johan Edenholm (KV), Jerzy Golowkin (-), Karin Åkesson (C) (tjg. ersättare), Alexander Engman (L) (tjg. ersättare)

Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson, Ulrika Hjort (Ekonomichef), Åsa Johansson (Utredare/nämndsekreterare) §119, Lars Rosén (Ekonomichef Hyltebostäder) §119

Utses att justera Alexander Engman (L) Anna Roos (C) Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§117-145

(2)

§117 Godkännande av ärendelista

§118 Val av justerare

§119 Information och rapporter

§120 Meddelande kommunstyrelsen 2016

§121 Delegeringsredovisning 2016

§122 Remiss - Ny regional indelning av Sverige

§123 Uppföljning och redovisning 2016 Hylte kommun - Delårsbokslut

§124 Begäran om tilläggsanslag för förskoleplatser

§125 Begäran om tilläggsanslag - Omsorgsnämnden

§126 Tilläggsanslag Löneavtal 2016

§127 Investering Hiss Torups skola

§128 Motionsvar införande av syskonförtur på förskolan

§129 Motionsvar Utbyggnad av solenergi

§130 Motionssvar Religiös specialkost i kommunal verksamhet

§131 Motionssvar Attraktivt boende i Torup

§132 Riktlinjer för intern klimatkompensation

§133 Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling

§134 Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

§135 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

§136 Begäran om planbesked - Detaljplan Kinnared 12:25 mfl

§137 Begäran om planbesked - Detaljplan Västra Åkralt 1:89

§138 Begäran om planbesked, Nyarp 1:20

§139 Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered

§140 Nämndemannaföreningen ansökan bidrag för 2016

§141 Ersättning för utbildningsdag inför allmänna val

§142 Begäran om markköp

§143 Extra ärende: Strategiskt fastighetsförvärv

§144 Räddningsnämnden: Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018

§145 Övriga ärenden kommunstyrelsen 2016

(3)

§117

Godkännande av ärendelista

2016 KS0013 Beslut

Ärendelistan har varit utsänd och kommunstyrelsen beslutar att arbeta efter den med följande ändringar:

 Ärendet Stategiskt markförvärv kommer till.

 Ärendet Begäran om markköp utgår.

(4)

Val av justerare

2016 KS0012 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Alexander Engman (L) och Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

(5)

§119

Information och rapporter

2016 KS0014 Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Presentation av dagens ärenden

Ansvarig handläggare presenterar vissa av ärendena på dagens ärendelista.

Rapport från senaste mötet med tillgänglighetsrådet

Krister Mattsson (S) redogör från förra mötet med tillgänglighetsrådet. Något som kom fram var att kommunen skulle kunna bli bättre på att arbeta in frågorna från det tillgänglighetspolitiska

programmet i kontorens handlingsplaner.

Rapport från senaste mötet med folkhälsorådet

Anna Roos (C) redogör från senaste mötet med lokala folkhälsorådet. Rådet rekommenderade bl.a. att kommunen skulle ta fram ett kontorgemensamt projekt kring värdegrundsarbete.

Svenskt näringslivs rankning

Hylte kommun har stigit på Svensk näringslivs rankning kring företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Handlingar i ärendet

 Lista på ärenden som ska föredras 4 oktober

(6)

Meddelande kommunstyrelsen 2016

2016 KS0011 Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret redovisar de meddelande som har kommit in till kontoret och som det är bra att kommunstyrelsen har kännedom om.

Handlingar i ärendet

 Skolinspektionen 32-2016-799 Beslut gymnasieskola Business School i Halmstad

 Patientnämnden Halland informerar

(7)

§121

Delegeringsredovisning 2016

2016 KS0020 Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisat delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret redovisar de delegeringsbeslut som har tagits.

 Beslut om eldningsförbud i Hylte kommun 2016-06-01

Handlingar i ärendet

 Beslut om eldningsförbud i Hylte kommun

(8)

Remiss - Ny regional indelning av Sverige

2016 KS0269 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

 anta svar på remiss för delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

 svaret är ett gemensamt svar från Region Halland, Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun och Laholms kommun.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Indelningskommittén överlämnade till regeringen den 30 juni 2016 ett delbetänkande benämnt

Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48). Delbetänkandet har bland annat sänts ut på remiss till landets regioner samt utvalda kommuner. I Halland så har Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner utsetts till remissinstanser.

Svaret på remissen ska vara Regeringen tillhanda senast den 6 oktober 2016.

Remissvarets hantering i Halland diskuterades vidkommunberedningens sammanträde den 24 augusti och det beslutades att samtliga kommuner och Region Halland ska skriva ett gemensamt svar och att detta antas av respektive organisation samt att Region Halland skriver det gemensamma svaret.

I framskrivandet av svaret har representanter på tjänstemannaplanet från Region Halland och kommunerna träffats för att samordna. Avstämningar har också skett med den politiska nivån i respektive organisation. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 september 2016, 125 §, att delegera till regionstyrelsens arbetsutskott att samordna och anta remissvaret.

Delbetänkandet

Delbetänkandet ger förslag på att tre nya regioner, Norrland, Svealand och Västra Götaland bildas den 1 januari 2019. I delbetänkandet vidhåller Indelningskommittén tidigare lagt diskussionsunderlag om att ambitionen är att i slutbetänkandet föreslå att övriga delar av landet bildar nya storregioner från den 1 januari 2023. Slutresultatet är alltså att Sverige efter detta datum är indelat i sex regioner.

Delbetänkandet innehåller vissa delar som kommer ha bäring på slutbetänkandets förslag och förslaget på en fortsatt regionindelning. Indelningskommittén har meddelat att man har som ambition att ett slutbetänkande ska avges senast den 31 augusti 2017.

Region Hallands och kommunernas gemensamma svar

(9)

Det gemensamma remissvaret innehåller synpunkter på Indelningskommitténs arbete och slutsatser.

Yttrandet beskriver bland annat Hallands syn på regionfrågan i tidigare utredningar och

Indelningskommitténs kriterier samt demokratifrågan. Sammanfattningsvis ställer sig Halland starkt kritiska till Indelningskommitténs delbetänkande.

Handlingar i ärendet

 §237 KSAU Remiss - Ny regional indelning av Sverige

 Tjänsteskrivelse Regional indelning - tre nya län

 Förslag yttrande betänkandet Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

 anta svar på remiss för delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

 svaret är ett gemensamt svar från Region Halland, Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun och Laholms kommun.

 förklara paragrafen omedelbart justerad

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut i ärendet till kommunstyrelsen.

Yrkande

Ronny Löfquist (S), med instämmande av Anna Roos (C), Karin Åkesson (C) och Thom Ericsson (M), yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att

 anta svar på remiss för delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

 svaret är ett gemensamt svar från Region Halland, Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun och Laholms kommun.

Beslutet skickas till

Region Halland

Finansdepartementet, fi.registrator@regeringskansliet.se

Paragrafen är justerad

(10)

Uppföljning och redovisning 2016 Hylte kommun - Delårsbokslut

2016 KS0001 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för 2016.

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. Eftersom 2016 är första året med kommunens nya styrmodell kommer de flesta av kommunfullmäktiges nyckeltal kopplat mot verksamheterna att mätas första gången under hösten 2016, vilket innebär att ingen samlad bedömning om god ekonomisk hushållning har gjorts. Däremot har en uppföljning på alla finansiella nyckeltal gjorts.

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (accepterad nivå – 1,9 %) uppgår till 2, 1 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 1,9 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Soliditeten (accepterad nivå – 28 %) uppgår till 28,6 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 28,4 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Nämndernas budgetavvikelse (accepterad nivå - +/- 1 %) uppgår till -2,8 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på -2,6 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen inte accepterad nivå för perioden och året.

Självfinansieringsgrad av investeringar (accepterad nivå 95 %) uppgår till 100 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 85 % vid årets slut. Dock kommer inga nya medel lånas upp för att finansiera investeringarna utan kommunen har likvida medel till detta. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden men inte för året.

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (accepterad nivå – 60 %) uppgår till 60,8 % vid delåret och förväntas hamna på 58,3 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen delvis accepterad nivå för perioden och accepterad nivå för året.

(11)

Handlingar i ärendet

 §221 KSAU Uppföljning och redovisning 2016 - Delårsbokslut Hylte kommun

 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016

 Delårsbokslut 2016

Beslutet skickas till

Ekonomichef

(12)

Begäran om tilläggsanslag för förskoleplatser

2016 KS0001 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden på 3 306 165kr. Finansiering genom minskning av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet

Barn- och ungdomsnämnden har vid sitt sammanträde 21 september 2016 begärt tilläggsanslag för förskoleplatser.

Handlingar i ärendet

 §247 KSAU Extra ärende: Begäran om tilläggsanslag för förskoleplatser

 §104 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2016

 Ärendebeskrivning Sammanställning jämförelse placerade barn i förskolan

 BO Utökade lokalkostnader förskola KF 20160616

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

(13)

§125

Begäran om tilläggsanslag - Omsorgsnämnden

2016 KS0001 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 000 000kr.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppmanar omsorgnämnden att noga bevaka utvecklingen av Försäkringskassans nya tolkning av LSS-lagstiftningen.

Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 22 september att begära tilläggsanslag på 1 000 000kr utöver de medel de redan har ansökt om.

Handlingar i ärendet

 §248 KSAU Extra ärende: Begäran om tilläggsanslag omsorgsnämnden

 §60 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

Förslag till beslut

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut.

Yrkande

Ronny Löfquist (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 000 000kr. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden att noga bevaka utvecklingen av Försäkringskassans nya tolkning av LSS-lagstiftningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Omsorgsnämnden

(14)

Tilläggsanslag Löneavtal 2016

2016 KS0219 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade löneskostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabellen i sammanfattningen med 8 213 896 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar också att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråkta 6 890 000 kronor från posten löneavtal i budget 2016, samt genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 1 323 896 kronor.

Beskrivning av ärendet

I budgeten för 2016 finns budgeterat 6 890 000 kronor i finansieringen med benämningen löneavtal.

Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2016.

Lönerörelsen för 2016 är slutförd och avtalet för de tillsvidareanställda (7 776 585 kronor) samt visstidsanställda (437 311 kronor) innebär ett lönepåslag motsvarande 8 213 896 kronor fördelat enligt nedan. Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.

Sammanställning Totalt Kommunstyrelsen 545 224 Räddningsnämnden 106 896

Samhällsbyggnadsnämnden (15 %) 92 637 Arbets- och näringslivsnämnden 464 286 Barn- och ungdomsnämnden 3 792 659 Omsorgsnämnden 3 212 195

Summa 8 213 896

Handlingar i ärendet

 §222 KSAU Tilläggsanslag Löneavtal 2016

 Tjänsteskrivelse - Löneavtal 2016

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

(15)

§127

Investering Hiss Torups skola

2016 KS0283 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten 2016 för projektet hiss Torups skola med 1 700 000 kr till totalt 3 200 000 kr.

Beskrivning av ärendet

I samband med budget 2015 skapades en investeringsbudget på 1 500 000 kr för projektet hiss Torups skola. Beloppet baserades på en uppskattning efter liknande tidigare projekt.. Efter anbud grundande siffror kommer behovet av investeringsbudget att uppgå till 3 200 000 kr vilket innebär en utökning av investeringsbudgeten med 1 700 000 kr.

Handlingar i ärendet

 §245 KSAU Extra ärende: Investering Hiss Torups skola

 Tjänsteskrivelse - Utökat anslag för utbyte av hiss på Torups skola

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

(16)

Motionsvar införande av syskonförtur på förskolan

2015 KS0326 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om införande av syskonförtur på förskolor.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska avslås. Enligt barn- och ungdomsnämdnen har Hylte kommun hela kommunen som enda upptagningsområde, vilket innebär att samtliga sökande står i samma kö för förskoleplats. Eftersom det just nu är kö till barnomsorgen tillämpar Hylte kommun likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen och att ge förtur till syskon skulle ge avkall på denna princip. Det skulle innebära att om man inte redan har barn inskrivna i barnomsorgen blir man

nedflyttad i kölistan om det kommer syskon till någon som redan är inskriven i barn- och

nämndens verksamhet. Det skulle försvåra för vissa att få plats inom barnomsorgen och också komma ut på arbetsmarknaden igen, vilket kan leda till försvårade levnadsförhållanden.

Handlingar i ärendet

 §223 KSAU Motionssvar införande av syskonförtur på förskolan

 Motion införande av syskonförtur på förskola

 §343 Motion införande av syskonförtur på förskolan

 §79 BUN Remiss från KSAU Motion införande av syskonförtur på förskolan

 Remissvar Motion införande av syskonförtur på förskolan

(17)

§129

Motionsvar Utbyggnad av solenergi

2015 KS0328 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Henrik Erlingson (C) och Karin Åkesson (C) har lämnat in en motion om utbyggnad av solenergi. I motionen föreslås att det görs en inventering av kommunala fastigheter och byggnader där solenergi kan byggas, samt tar fram en prioriteringslista utefter lämplighet och investeringsutbyte. Det föreslås också att vid alla omfattande renoveringar och nybyggnationer av kommunala byggnader och flerfamiljshus ska alternativet solenergi beaktas på ytor där så är lämpligt.

Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag på svar på motionen. Kommunfastigheter har i de flesta fall en hög fastighetetsel. Hyltebostäder föreslog i mål- och resursplan (MRP) 2016 att det skulle handlas upp 10st 10kw solcellspaket(ca 70kvm) för avrop. Denna investering ströks ur

investeringsbudgeten. Solcellslösningar har funnits med i alla projekt kommunen drivit de senaste åren men det har funnits bättre lönsamhet i andra energilösningar. Förskolan Sörgården kommer att få en solcellsanläggning och för Örnaskolans låg och mellan kommer det att finnas med som en option i upphandlingen.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har lämnat ett svar på motionen.

Handlingar i ärendet

 §224 KSAU Motionssvar Utbyggnad av solenergi

 Motion Utbyggnad av solenergi

 §344 Motion Utbyggnad av solenergi

 Protokollsutdrag Hyltebostäder § 12 - Motionssvar Utbyggnad solenergi

 Tjänsteskrivelse Motionssvar utbyggnad solenergi

(18)

Motionssvar Religiös specialkost i kommunal verksamhet

2015 KS0315 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet

Finn Dahl (-) har lämnat in en motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet. I motionen föreslås det att:

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta reda på hur många barn och vuxna som serveras ritualslaktat kött eller religiöst välsignad kost, och till vilken kostnad.

2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost skall hanteras i kommunala verksamheter där det kan finnas barn eller andra brukare som inte är religiöst motiverade eller av andra skäl motsätter sig att äta religiös specialkost.

Samhällsbyggnadsnämnden skickar följande yttrande på motionen till kommunstyrelsen:

1. Hylte kommuns skolkök serverar inget kött som är ritualslaktat eller religiöst välsignad kost. I Hylte kommuns policy står att vi sks använda kött som kommer från djur som levt under svensk djurlagsstiftning. Därför bör den första strecksatsen avslås.

2. Om den andra strecksatsen beviljas så utformar samhällsbyggnadskontoret regler och riktlinjer för denna typ av kost.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att första strecksatsen är besvarad och därför anser samhällsbyggnadsnämnden att den andra strecksatsen i motionen faller.

Handlingar i ärendet

 §225 KSAU Motionssvar Religiös specialkost i kommunal verksamhet

 Motion Religiös specialkost i kommunal verksamhet

 §341 Motion Religiös specialkost i kommunal verksamhet

 §64 SBN Svar på ”Motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet”

 Svar på motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet

(19)

§131

Motionssvar Attraktivt boende i Torup

2016 KS0160 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen för att ta upp diskussionen först när detaljplanen vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet

Lennart Ohlsson (C) har lämnat in en motion om attraktivt boende i Torup. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in minst tre entreprenörer/exploatörer att delta i det påbörjade arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området ”Marknadsplatsen” i Torup. Enligt motionen bör man titta på olika möjligheter för hur lägenheterna kan se ut parallellt med planprocessen och på så sätt påskynda möjligheterna till snar inflyttning. Detta för att synpunkter på tillåten byggnadshöjd mm ska beaktas redan under planprocessens gång. Entreprenörer/exploatörer bör bjudas in för att vara med i det nu påbörjade planarbetet – det kan minska tiden för att färdigställa en kommande byggnation.

Målsättningen för detaljplanen för Marknadsplatsen i Torup är att det ska vara en öppen detaljplan.

Därför är avsikten i motionen bra då det är viktigt att detaljplanen utformas så att den inte begränsar för kommande intressenter. Eftersom kommunen i detta fall är markägare kommer

samhällsbyggnadskontoret att föreslå en tillåtande plan där det i stort sätt endast ska finnas

begränsningar i våningsantal och yta. Det finns sedan möjlighet att ställa vidare krav vid en eventuell försäljning av fastigheten.

Motionen yrkar på att kommunstyrelsen bjuder in några entreprenörer parallellt med planprocessen för att påskynda processen vilket skulle leda till snabbare inflyttning. Problemet som kan uppstå när entreprenörer/exploatörer bjuds in i planprocessen är att förhållande i planen kan förändras fram till att den antas. Detta skulle innebära att entreprenörernas/exploatörernas arbete måste omarbetas. Vid den aktuella platsen ska det även genomföras en arkeologisk utgrävning vilket också kan påverka

processen. Det är betydligt lättare att engagera potentiella köpare efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Handlingar i ärendet

 §227 KSAU Motionssvar Attraktivt boende i Torup

 Tjänsteskrivelse Attraktiv boende Torup

 Motion Attraktivt boende i Torup

(20)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen för att ta upp diskussionen först när detaljplanen vunnit laga kraft.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar: Motionen ska återremitteras för att ta upp den igen när detaljplanen har vunnit kraft.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservation:

Anna Roos (C), Karin Åkesson (C) och Thom Ericsson (M) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande om återremiss.

(21)

§132

Riktlinjer för intern klimatkompensation

2016 KS0239 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för intern klimatkompensation och klimatkonto.

Kommunstyrelsens beslut

Meningen Överskott på klimatkontot fördelas årligen på kommunens verksamheter utifrån deras användning av kollektivtrafikresor på sidan 2 ska tas bort ur riktlinjen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att Hylte kommun ska införa ett internt konto för

klimatkompensation. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att riktlinjer för arbetet ska tas fram och vara klara för att börja användas 1 januari 2017.

Kommunledningskontoret har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på riktlinjer för intern klimatkompensation. Riktlinjerna innebär att alla tjänsteresor med flyg och bil som görs inom kommunens verksamheter klimatkompenseras.

Den kostnad som läggs på resorna hamnar på ett internt klimatkonto som används till att

 Arbetsplatserna kan ansöka om pengar till åtgärder för hållbara resor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vilka ansökningar som tilldelas pengar.

 Alla kostnader för resande med kollektivtrafik via Hallandstrafikens företagskort inom Region Halland och på Öresundstågen tas från klimatkontot.

Utbetalning från klimatkontot görs med ett års förskjutning eftersom kontot inte ska gå med underskott och man inte vet i förväg hur mycket pengar som kommer att komma in på kontot. Det innebär att det inte kan göras några utbetalningar från klimatkontot första året.

Handlingar i ärendet

 §228 KSAU Riktlinjer för intern klimatkompensation

 Tjänsteskrivelse riktlinjer för intern klimatkompensation

 Riktlinjer för intern klimatkompensation

 Ärendebeskrivning bilaga riktlinjer för intern klimatkompensation

(22)

Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling

2016 KS0225 Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande och lämnar det till Region Halland.

Beskrivning av ärendet

Region Halland har skickat ett förslag om ändrat ansvar för nutritionsbehandling på remiss till kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har bett omsorgsnämnden att lämna förslag på svar på remissen.

Omsorgsnämnden har sammanfattat konsekvenserna om förslaget antas:

 Förslaget innebär ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för kommunerna för specialistvård.

 Förslaget innebär en ökad kostnad för kommunen för anställning av dietist.

 Kommunfullmäktige lämnar ifrån sig rätten att besluta om annan avgift eller taxa för SärNär.

 Förslaget om ett nytt system för avgifter (högkostnadsskydd) i kommunen kan vara i strid mot gällande lag.

 Om ett nytt högkostnadsskydd införs innebär det en ökad kostnad för kommunen för SärNärprodukter.

 Förslaget innebär två system för SärNär, beroende på om patienten bor på särskilt boende eller i ordinärt boende.

 Ökad kostnad för samtliga tillbehör som SärNär kräver (pumpar, slangar mm) för patienter med hemsjukvård i ordinärt boende.

 Förslaget kan strida mot 2 kap. 2 § kommunallagen genom att att särbehandla invånare som bor på särskilda boenden från invånare som bor i ordinärt boende.

 Förslaget innebär ytterligare ett verksamhetssystem att förhålla sig till med kostnader för administration av bl a användarkonton, inmatning av uppgifter m.m.

 Förslaget innebär att endast legitimerade sjuksköterskor får beställa SärNär något som omsorgspersonalen kan göra idag. Det kan innebära en ökad kvalitet gentemot patient.

 Nya administrativa uppgifter för avgiftshandläggarna och ekonomienheten i kommunen.

 Förslaget kan innebära svårigheter att få korrekt debitering till patienter med hemsjukvård i ordinärt boende då ansvaret för förskrivning (beställning) av olika SärNär-produkter delas mellan huvudmännen.

 Parallella organisationer av specialistvård.

Omsorgsnämnden anser också att förslaget innebär ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för den enskilda kommunen.

(23)

Handlingar i ärendet

 §229 KSAU Särnär - ansvaret för nutritionsbehandling

 Mejl Remiss Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling

 Slutrapport förslag SärNär

 SärNär remissutskick till kommunerna

 §204 KSAU Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling

 §62 ON Remiss Särnär - Ansvar för nutritionsbehandling

 Ärendebeskrivning svar på remiss angående ansvaret för nutritionsbehandling

(24)

Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

2016 KS0204 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta upp frågan om bidrag till grannsamverkanskonferens i samband med justeringstillfället för REP 2017-2019.

Beskrivning av ärendet

Polisen har ansökt om bidrag på 25 000kr till en grannsamverkanskonferens som ska hållas under hösten 2017. I ansökan står det att man ansöker om medel från samtliga kommuner i Halland och vissa andra organisationer. I ansökan står det att 2013 och 2015 genomfördes grannsamverkanskonferenser för kontaktombuden i Halland. De har varit mycket uppskattade och efterfrågan på att kontinuerligt anordna liknande tillställningar vartannat år har framkommit.

Eftersom ansökan rör ett bidrag för 2017 föreslår kommunledningskontoret att frågan tas upp i samband med justeringstillfället för REP 2017-2019.

Handlingar i ärendet

 §230 KSAU Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

 2016 KS0204 Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

 Tjänsteskrivelse Ansökan bidrag grannsamverkanskonferens

 Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

Beslutet skickas till

Polisen (ingemar.linja@polisen.se)

(25)

§135

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

2016 KS0237 Beslut

Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering av yttrandet. Yttrandet ska ha mer fokus på de postitiva aspekterna med förslagen i utredningen än de negativa.

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Hylte kommun har blivit utsedd att vara remissinstans kring slutbetänkandet i utredningen om

arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15). Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på yttrande.

Handlingar i ärendet

 §231 KSAU Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

 Remiss Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling SOU-2016_15

 Tjänsteskrivelse Remiss LOU

 YTTRANDE Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna över yttrandet till finansdepartementet.

Yrkande

Karin Åkesson (C): Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering av yttrandet. Yttrandet ska ha mer fokus på de postitiva aspekterna med förslagen i utredningen än de negativa.

Ronny Löfquist (S): Om ärendet återremitteras delegerar kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärendet.

(26)

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om delegering. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

(27)

§136

Begäran om planbesked - Detaljplan Kinnared 12:25 mfl

2016 KS0263 Beslut

Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Kinnared 12:20. Detaljplanen planeras antas under 2019.

Lagstöd

Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§.

Avgift

Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr alternativt timdebitering för två dagars arbete. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Beskrivning av ärendet

En begäran om planbesked för Kinnared 12:25 och Kinnared 12:20 har kommit in till

samhällsbyggnadskontoret 5 juli 2016, gällande ändring av gällande detaljplan från kontors- och hotellverksamhet samt turistlägenheter till bostäder.

Det gäller ett befintligt hus som tidigare används för bostadsändamål fram till 2003. Detaljplanen 525 ändrades då från bostäder till Kontor, hotell och turistlägenheter. Behovet av hotellverksamhet i Kinnared anses vara litet och det finns större efterfrågan på permanenta bostäder. På fastigheterna idag finns ett flerbostadshus i två våningar som innehåller 11 lägenheter. Möjligheten att använda dessa lägenheter som permanenta bostäder anses vara till fördel för Kinnareds ökande befolkning.

Dessa bostäder kan bidra positivt till samhällsutvecklingen i Kinnared.

Beslut angående planbesked för samma ändring av gällande detaljplan togs 28 maj 2013, och kommunstyrelsen valde då att avslå begäran att inleda en planprocess med bedömningen att den nuvarande användningen ansågs lämplig och det inte fanns skäl att då ändra användningen för området. Situationen har dock förändrats sen senaste prövning, med ett större tryck på bostäder och det finns därför skäl att ompröva ansökan. Enligt Länsstyrelsen Halland har Hylte kommun haft den största procentuella ökningen av befolkning i länet, med 2,62% under 2014. Bostadsproduktionen i Halland har emellertid varit under en längre tid för låg i förhållande till befolkningstillväxten.

(28)

 §81 SBN AU Begäran planbesked Kinnared 12:25 mfl

 Begäran om planbesked Kinnared 12:20 och 12:25

 Tjänsteskrivelse Begäran om planbesked Kinnared 12:25 m.fl.

 Bilder från området

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att lämna förslag till beslut.

Yrkande

Ronny Löfquist (S), med instämmande av Anna Roos (C) och Alexander Engman (L):

Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Kinnared 12:20. Detaljplanen planeras antas under 2019.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

(29)

§137

Begäran om planbesked - Detaljplan Västra Åkralt 1:89

2016 KS0264 Beslut

Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Västra Åkralt 1:89. Detaljplanen planeras antas under 2018.

Lagstöd

Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§.

Avgift

Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr alternativt timdebitering för två dagars arbete. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Beskrivning av ärendet

Fastighet: Västra Hylte 1:89 Sökande: HJL Fastigheter, C/O Hylte Jakt och Lantman AB, 314 43 Hyltebruk

HJL Fastigheter AB har skickat in en begäran om planbesked till samhällsbyggnadskontoret 30 juni 2016, gällande en ny detaljplan för planläggning av handelsområde på fastigheten Västra Hylte 1:89. Idag styrs området av byggnadsplan 501 från 1960. I den planen är området markerat med olika användningsområden. Större delen av området är område för bostadsändamål med fristående hus och en gata mitt genom området. Vidare är en del av planområdet avsatt som område för allmänt ändamål.

Med närheten till Nissastigen anser samhällsbyggnadskontoret att en användning av området som handelsområde är mer passande.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har begärt planbesked hos kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

 §233 KSAU Begäran om planbesked: Detaljplan Västra Åkralt 1:89

 §80 SBN AU Begäran planbesked Västra Åkralt 1:89

 Ansökan om planbesked

 Situationsplan

(30)

Begäran om planbesked, Nyarp 1:20

2016 KS0265 Beslut

Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Nyarp 1:20. Detaljplanen planeras antas under 2018.

Lagstöd

Detta beslut har tagits med stöd av plan- ochbygglagen 5 kap 2-5 §§.

Avgift

Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr alternativt timdebitering för två dagars arbete. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Beskrivning av ärendet

Fastighet: Nyarp 1:20 Sökande: Robert Samuelsson, Nybyvägen 16, 314 92 Långaryd

Robert Samuelsson har skickat in en begäran om planbesked till samhällsbyggnadskontoret 21 juni 2016, gällande en ny detaljplan för planläggning av fritidshus på fastigheten Nyarp 1:20. I den bifogade situationsplanen finns 23 fritidstomter markerade. Tomterna beräknas vara i fyra olika storlekar. 5 i storleken 30x20m, 14 stycken 30x25m, 4 stycken 25x25m och 8 stycken 30x25m.

Utformning och tomtantal utreds i planarbetet. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Det finns närliggande fastigheter med fritidshus, vilket gör att planen utökar befintligt sätt att nyttja närområdet.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har begärt planbesked från kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

 §249 KSAU Extra ärende: Begäran om planbesked, Nyarp 1:20

 Ansökan om planbesked, Nyarp 1:20

 Karta Nyarp 1:20 - Nya tomter utmarkerade

 §79 SBN AU Begäran planbesked, Nyarp 1:20 (Skärshult)

Protokollsanteckning

Anna Roos (C) vill lämna följande protokollsanteckning: I planarbetet är det av stor vikt att hänsyn tas till befintliga vandring- och motionsleder så att området kan fortsätta att vara tillgängligt för rekreation.

(31)

Beslutet skickas till

Samhällsbyggadsnämnden

(32)

Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered

2015 KS0319 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera med 50 000 kr. Kommunstyrelsen väljer att inte finansiera hela summan som föreningen ansöker om med motiveringen att föreningen bör sänka ambitionsnivån på renoveringen. Medel betalas ut när kostnaderna är verifierade. Finansiering sker när föreningen har skickat in sin verifiering på deras kostnader.

Beskrivning av ärendet

Drängsereds samhälls- och bygdegårdsförening har för avsikt att under 2016 höja standarden på vår bygdegård genom att renovera kök och slipa alla parkettgolv. Nuvarande kök är gammalt och delvis renoverat någon gång tidigt 90-tal. För att detta ska vara ekonomiskt genomförbart tänker föreningen ansöka om medel hos Boverket. Ett av villkoren för att detta ska godkännas är att kommunen är med och stöttar med 30% av den totala kostnaden. Boverket står för 50% och föreningen står för resterande 20%. Den totala summan för projektet är beräknad till 349 750 kr inkl. moms. Om ansökan beviljas skulle Hylte kommun i så fall stå för 104 925 kr.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet 19 april att begära in en offert från föreningen, vilket föreningen nu har skickat in.

Handlingar i ärendet

 §238 KSAU Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård

 Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered

 VB: Bidrag Drängsered (2/2)

 Protokollsutdrag §15 ANN Bidragsansökan Drängsereds bygdegård

 Ärendebeskrivning sammanställning bidrag till bygdegårdsföreningar 2011-2015

 §106 KSAU Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered

 Komplettering av ansökan om bidrag - offert

 Komplettering av ansökan om bidrag

 §336 Bidragsansökan Drängsereds samhälls- och bygdegårdsförening

 §64 KSAU Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera med 50 000 kr. Kommunstyrelsen väljer att inte finansiera hela summan som föreningen ansöker om med motiveringen att föreningen bör sänka

(33)

ambitionsnivån på renoveringen. Finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Medel betalas ut när kostnaderna är verifierade.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar på följande ändring. Finansiering sker när föreningen har skickat in sin verifiering på deras kostnader.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists ändringsyrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Drängsereds samhällsförening (anders.nickel@telia.com) Ekonomienheten

(34)

Nämndemannaföreningen ansökan bidrag för 2016

2016 KS0238 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag från nämndemannaföreningen i Halmstad med motiveringen att föreningen inte är verksam i Hylte kommun samt att bidraget enligt ansökan ska användas till utbildningsinstatser, något som domstolarna har ansvar för.

Beskrivning av ärendet

Nämndemannaföreningen i Halmstad har ansökt om bidrag från Hylte kommun. Föreningen ansöker om 1000kr per nämndeman som kommunfullmäktige har utsett. Kommunfullmäktige har utsett 6st nämndemän.

Enligt de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag som kommunfullmäktige antagit kan ett bidrag endast beviljas om föreningen är verksam i kommunen. Föreningen är inte verksam i kommunen.

I ansökan står det att bidraget ska användas till föreningens verksamhet som består av studiecirklar, studieresor och informationsmaterial för att underlätta nämndemännens arbete. Enligt den statliga utredningen om uppdraget som nämndeman (SOU 2013:49) kan en lokal nämndemannaförening ansöka hos Nämndemännens riksförbund om utbildningsmedel. Enligt förordningen med tingsrättsinstruktion (SFS 1996:381) är domstolarna skyldiga att utbilda nämndemän, både nya nämndemän när de tillträder, men att även genomföra repetitionsutbildningar. Det borde därför inte vara kommunen som sponsrar till denna del utan istället vara domstolen eller Nämndemännens riksförbund.

Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås med motiveringen att föreningen inte är verksam i kommunen samt bidraget enligt ansökan ska användas till utbildningsinstatser, något som

domstolarna har ansvar för.

Handlingar i ärendet

 §236 KSAU Nämndemannaföreningen ansökan bidrag för 2016

 Nämndemannaföreningen anhåller om bidrag för 2016

 Tjänsteskrivelse Bidrag nämndemannaförening i Halmstad

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

(35)

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag från nämndemannaföreningen i Halmstad med motiveringen att föreningen inte är verksam i Hylte kommun samt att bidraget enligt ansökan ska användas till utbildningsinstatser, något som domstolarna har ansvar för.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsen beviljar ansökan på 6000kr från nämndemannaförening. Det ska finanseras via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Ronny yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Nämndemannaföreningen i Halmstad (Björn Sandwall, Knipan 62, 302 60 Halmstad)

(36)

Ersättning för utbildningsdag inför allmänna val

2016 KS0286 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den person som Socialdemokraterna vill nominera till valnämndens ordförande ska få ersättning för Länsstyrelsens och Valmyndighetens utbildningsdag 18 oktober 2016 inför de allmänna valen 2018. Personen har rätt till timersättning i form av schablon alternativt förlorad arbetsförtjänst samt milersättning.

Beskrivning av ärendet

Valnämndens ordförande har avsagt sig samtliga uppdrag som personen har i kommunen.

Kommunfullmäktige kommer ta upp avsägelsen på sitt sammanträde 20 oktober och även välja en ny ordförande för valnämnden.

Länsstyrelsen i Halland och Valmyndigheten kommer dock ha en gemensam utbildningsdag den 18 oktober 2016. Under denna dag kommer de ta upp alla saker som valnämnden kommer behöva tänka på, från val av vallokaler till valnämndens preliminära rösträkning som sker på onsdagen efter valdagen. Övriga halländska kommuner kommer också vara med, vilket gör det möjligt för de som är med under dagen att skapa kontakter. Det är väldigt viktigt att både ordförande och vice ordförande i valnämnden kan vara med på utbildningen.

Men eftersom den nye ordföranden inte är formellt vald på sitt uppdrag har personen inte heller rätt till ersättning. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen tar ett beslut om att

personen får ersättning i form av timersättning samt milersättning.

Enligt valberedningens arbetsformer som beredningen beslutade om vid sitt sammanträde 9 december 2014 (§ 38) ”äger” ett parti den plats som man fått i en nämnd. Det innebär att om en ledamot avsäger sig sitt uppdrag är det dennes parti som utser en ersättare. Det är Socialdemokraterna som ”äger”

platsen som ordförande.

Handlingar i ärendet

 §246 KSAU Extra ärende: Ersättning för utbildningsdag inför allmänna val

 Tjänsteskrivelse Rätt till ersättning för utbildning inför allmänna val

(37)

§142

Begäran om markköp

2016 KS0292

Ärendet utgår.

(38)

Extra ärende: Strategiskt fastighetsförvärv

2016 KS0295 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun förvärvar fastigheterna Kambo 1:12 och Kambo 1:26 till en köpeskilling av 320 000 kronor. Finansiering sker från investeringsanslaget för markförvärv.

Beskrivning av ärendet

Hylte kommun äger fastigheten Kambo 1:5 som ligger tätortsnära vid södra infarten till Hyltebruk. I direkt anslutning till denna fastighet är fastigheterna Kambo 1:12 och Kambo 1:26 till salu.

Hylte kommun har blivit erbjuden att köpa fastigheterna. Fastigheterna omfattar 34 597 m2 och det förslagna priset är 320 000 kronor.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Strategiskt fastighetsförvärv

 Kambo 160907

Beslutet skickas till

Ekonomienheten Kommunchefen

(39)

§144

Räddningsnämnden: Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018

2016 KS0083 Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Hylte kommun 2016- 2018.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. I handlingsprogrammet beskrivs hur kommunen ska arbeta förebyggande för att minska risker för olika händelser. Handlingsprogrammet omfattar även den förebyggande och operativa delen av räddningstjänsten.

Förslag till handlingsprogram har också skickats på remiss till samverkande myndigheter, kommunala nämnder och stiftelsen Hyltebostäder för yttrande.

Handlingar i ärendet

 §244 KSAU RN: Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018

 Förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Hylte kommun 2016-2018

 Förslag Handlingsprogram f skydd mot olyckor - Hylte kommun 2016-2018

 Varbergs kommun Handlingsplan för skydd mot olyckor Hylte kommun 2016-2018

 Länsstyrelsen Samrådsyttrande Handlingsprogram Hylte kommun 2016

 Halmstads kommun Remissvar Handlingsprogram för skydd mot olyckor Dnr KS 2016/0284

 Gislaveds och Gnosjös kommuner remissvar handlingsprogram skydd mot olyckor

 Halmstad kommun remissvar handlingsprogram skydd mot olyckor

 §48 ON Remiss handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018, 2016 KS0083

 §69 SBN Handlingsprogram för skydd mot olyckor

 Remiss Handlingsprogram för skydd mot olyckor

 Falkenbergs kommun Remissvar Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun

 §65 BUN Remiss från Kommunstyrelsen Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot

(40)

 §36 ANN Remiss Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018

(41)

§145

Övriga ärenden kommunstyrelsen 2016

2016 KS0018

Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :