• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 05 2012   

 

P R O T O K O L L       12.6.2012   

   

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA  6/2012   

Tid: 12.6.2012 kl. 16.00    Plats:  Inveon, Lundagatan 8   

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS  1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §   FASTSTÄLLANDE AV SEMESTRAR  

5 §   UPPSÄGNING AV TJÄNST (BJÖRKSTRAND) 

6 §   UTBILDNINGSCHEFESTJÄNSTENS UPPGIFTSBESKRIVNING OCH LEDIGANSLAGNING  7 §   ÄNDRINGAR I DEN INTERNA FÖRVALTNINGEN FR 1.8.2012 

8 §  LOKALT AVTAL OM SAMARBETSFÖRFARANDE  9 §  UTBILDNINGSDAGAR 9‐10.8.2012 

10 §   STADSSTYRELSENS INITIATIV 4.6.2012 

11 §  INTYG ÖVER UTLÄNDSK EXAMENS MOTSVARIGHET  12 §   PRINCIPER FÖR TJÄNSTLEDIGHETER I SAMKOMMUNEN  13 §  FASTSTÄLLANDE AV STIPENDIER 2012 

14 §  RESERAPPORTER 

15 §  TILLSÄTTANDE AV ENHETSCHEF FÖR INVEON KULTUR  16 §   ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET 

17 §  ANSTÄLLANDE AV VIKARIE FÖR KURATOR 

18 §  ANTAGNING AV STUDERANDE TILL STUDIER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN  19 §  ANTAGNING AV STUDERANDE TILL YRKESSTARTEN 

20 §  STUDIEPLATSER I KOMPLETTERINGSANSÖKAN 2012   

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

(3)
(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

     

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det  skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto‐

kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och  kungörs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Nancy Lökfors och Petra Paakkanen utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 14.6.2012 på samkommunens  officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 13.6.2012  på samma tavla. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

     

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

 

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna  att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan  därmed verkställas. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

     

(5)

4 §   FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER / LEDNINGSGRUPPEN   

Ledningsgruppens semestrar fastställs av styrelsen i huvudsak enligt de personliga referen‐

serna. 

 

Semesterrätten (återstående) och önskemålen är följande (29.5.2012): 

 

Backman Frank  2+38  2.7‐5.8.2012 

Björkstrand Alf  7+9+33+12   16.6‐31.7.2012 

Mickels Solveig  4+38  25.6‐22.7.2012, 14‐27.1.2013 

Söderberg Johan  7+38  4.6.2012, 18.6‐15.7.2012 

Träskelin Gunilla  17+6  31.5.2012 

   

JS  Förslag: Semestrar fastställs enligt önskemålen ovan. För outtagen semester betalas se‐

mesterersättning. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(6)

5 §   UPPSÄGNING AV TJÄNST / BJÖRKSTRAND   

Utbildningschef Alf Björkstrand har med ett 15.5.2012 daterat brev sagt upp sig från utbildnings‐

chefstjänsten per 31.7.2012, brevet har också sänts som e‐postbilaga med innehållet nedan: 

 

”Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland/Styrelsen   

Undertecknad, Alf Björkstrand säger upp mig från tjänsten som samkommunens  utbildningschef, så att min sista dag i samkommunens tjänst blir den 31 juli 2012. 

Undertecknad tar ut det mesta av innestående semesterdagar mellan 18.6.2012  och 31.7.2012. 

 

Jag vill passa på att tacka styrelsen för visat förtroende och för det samarbete vi har  gjort. 

   

Jakobstad  15.5.2012    ALF BJÖRKSTRAND 

        Alf Björkstrand, utb.ch. 

Uppsägningen sänds både som bilaga i mail och som brev.” 

   

JS  Förslag: Uppsägningen godtas så att sista anställningsdag är 31.7.2012. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

(7)

 

6 §   UTBILDNINGSCHEFESTJÄNSTENS UPPGIFTSBESKRIVNING OCH LEDIGANSLAGNING   

 Utbildningschefens uppgiftsbeskrivning fastställdes som en del organisationsreformen 1.1.2009 då  Östra Nylands yrkesskola och Borgå hantverks‐ och konstindustriskola sammanfördes till Inveon –  Östra Nylands yrkesinstitut. 

Under den tid organisationen tillämpats har vissa utvecklingsbehov i uppgiftsfördelningen kunnat  konstateras. I samband med att utbildningschefstjänsten nu blir vakant är det ändamålsenligt att se  över uppgiftsbeskrivningen och beakta de utvecklingstankar som uppkommit under åren. 

 

Nuvarande beskrivning av utbildningschefens uppgifter omfattar: 

‐ ansvar för ledning och utveckling av samkommunens vuxen‐ och läroavtalsutbildningsverksam‐

het 

‐ ansvar för ledning och utveckling av samkommunens internationella verksamhet 

‐ ansvar för utvecklandet av marknadsföringen av sitt ansvarsområdes utbildningstjänster 

‐ ansvar för utvecklandet av nya verksamhetsformer och strategier inom sitt ansvarsområde 

‐ att vara ersättare för samkommunens utvecklingschef 

‐ övriga av samkommunstyrelsen tilldelade uppdrag 

‐ att besluta om avtal inom fastställda ramar 

‐ att leda samkommunens läroavtalsbyrå   

Utöver dessa föreslås som nya komponenter i uppgiftsbeskrivningen att 

‐ bereda frågor i anknytning till utbildningspersonalens utbildning  

‐ bereda ärenden i anknytning till utbildningspersonalens välmående 

‐ samordna verksamheten mellan institutets resultatenheter 

‐ bistå rektor i utvecklandet av Inveons verksamhet 

‐ bereda anställningsbeslut för kortvariga vikariat 

‐ utföra vid behov övriga av förman givna uppgifter 

‐ bidra vid beredningen av grunderna för antagning till samkommunens utbildning 

‐ bidra vid beredningen av grunder för yrkesinstitutets läroplaner 

‐ bidra vid beredningen av yrkesutbildningens kvalitativa och kvantitativa målsättningar 

‐ utgöra stödperson för studerandekåren   

Utbildningschefen fungerar som en så kallad utförarorganisation inom samkommunen där beställa‐

ren i huvudsak är rektor. Uppgifterna gäller i huvudsak Östra Nylands yrkesinstitut Inveon och dess  verksamhet, de samkommunala uppgifterna kvarstår dock tillsvidare liksom den formella statusen  inom organisationen. 

 

JS  Förslag: Utbildningschefens uppgiftsförteckning fastställs enligt bilaga. Förteckningen bygger på  ovan relaterade utvecklingstankar. 

  Utbildningschefstjänsten lediganslås att sökas senast 28 juni 2012 kl 13.00. Vid besättandet av  tjänsten värdesätts pedagogiskt kunnande samt erfarenhet av yrkes‐ och vuxenutbildning. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(8)

 

7 §   ÄNDRINGAR I DEN INTERNA FÖRVALTNINGEN FR 1.8.2012   

Samkommunens ledningsgrupp har diskuterat möjligheten att övergå till en förenklad modell av  delaktighet inom den interna förvaltningen i samkommunen och Inveon. Övergången förutsätter  ett lokalt avtal mellan arbetsgivaren och de representerade huvudavtalsorganisationerna. 

Formellt innebär det att det nuvarande avtalseniga samarbetsorganet kompletteras både till sam‐

mansättning och till uppgiftsbeskrivning så att alla uppgifter som nu handhas dels av inveons led‐

ningsgrupp, dels av samkommunens ledningsgrupp och dels av arbetarskyddskommissionen skulle  sammanföras till ett enda organ som med andra ord skulle ta del av all beslutsgång inom samkom‐

munen och Inveon. 

 

Enda undantagen utgör lärarkårens lagstadgade uppgifter och STUDS‐gruppens arbete. Det lokala  avtalet är under arbete, de ovan nämnda grupperna tar del av förändringstanken och ger sitt even‐

tuella stöd för övergången före styrelsemötet. 

 

Avtalet kunde innehålla bestämmelser om vilka ärenden organet behandlar och hur behandlingen  sker. En modell kunde vara att arbetstagarparten utser ORGANETS ordförande och att behandling‐

en av ärenden i organet sker på basen av beredning av den tjänsteinnehavare som idag är föredra‐

gande för ärendena i styrelsen. Således skulle rektor i ORGANET beredda och föredra Inveons ären‐

den, utvecklings‐ och utbildningschefen bereda och föredra sina ansvarsområdens ärenden. Likaså  skulle direktören bereda och föredra de ärenden han föredrar i styrelsebehandlingen och arbetar‐

skyddschefen skulle bereda och föredra sitt ansvarsområdes ärenden i ORGANET. 

 

Organets beslut verkställs av behörig myndighet eller föredras enligt ORGANETS beslut för styrelsen  av respektive föredragande. Om föredragande i organet anmält avvikande åsikt på grund av lagstri‐

dighet i ORGANETS beslut eller förslag till beslut avgörs ärendet eller föredras ärendet med beak‐

tande av laglighetsaspekten av behörig myndighet. 

 

Fördelar med detta system skulle kunna vara ökad delaktighet i beslutsfattandet, ökad insyn och  framförallt bättre beredning och färre möten. 

 

Frågan om mötesarvode för detta organs sammanträde bör ägnas uppmärksamhet i det fortsatta  arbetet. Mötestakten kunde i princip vara ett möte var tredje vecka. 

Sammansättningen är öppen för diskussion, alltför stor bör gruppen inte vara för att vara funkt‐

ionsduglig. 

Ändamålsenligt verkar vara en sammansättning bestående av arbetarskyddsfullmäktige, arbetar‐

skyddschef, rektor, utbildningschef, utvecklingschef, direktör, resultatenhetscheferna, studiehand‐

ledning (inklusive kex‐lärarna) samt huvudavtalsorgansationernas representanter. 

Samarbetsorganet, samkommunens ledningsgrupp och Inveons ledningsgrupp har uttalat sitt stöd  för förändringen. 

Arbetarskyddskomissionen föredrar att dess verksamhet inte skulle höra till samarbetsorga‐

net(bilaga). 

 

JS  Förslag: Styrelsen omfattar ovanrelaterade förändring i den interna förvaltningen och har bered‐

skap att godkänna ett lokalt avtal om detta nya sätt att samarbeta. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

(9)

8 §  LOKALT AVTAL OM SAMARBETSFÖRFARANDE   

  Ett förslag till lokalt avtal om samarbete är under arbete, nuläget presenteras i bilagan och det slut‐

liga förslaget vid sammanträdet. 

 

  Samarbetsorganet har omfattat förslaget. 

 

JS  Förslag: Styrelsen godkänner för sin del det lokala avtalet om samverkan. 

 

Beslut: Styrelsen godkänner för sin del det lokala avtalet om samverkan. 

 

   

   

(10)

9 §  UTBILDNINGSDAGAR 9‐10.8.2012   

Östra Nylands yrkesinstitut Inveons läsår inleds traditionellt men 1‐2 utbildningsdagar för hela per‐

sonalen. För läsåret 2012‐2013 har planerats utbildningsdagar till 9‐10.8.2012 och denna gång är  avsikten att besöka Viimsi Spa i Estland. 

 

Det detaljerade programmet är inte ännu slutgiltigt, dels fattas styrelsens utresetillstånd dels vissa  föreläsare. Om styrelsens tillstånd fås för utbildningsdagen fortsätter planeringen av dagarna. 

 

JS  Förslag: Styrelsen godkänner utbildningsdagarna i Estland och tar ställning till om styrelsen som  helhet deltar (med delvis eget program) eller om enskilda styrelsemedlemmar deltar i dagarna. 

 

  Beslut: Styrelsen godkänner förslaget till utbildningsdagar enligt utdelat program. Enskilda styrel‐

semedlemmar anmäler sig till dagarna. 

   

   

(11)

10 §   STADSSTYRELSENS INITIATIV 4.6.2012   

Stadsstyrelsen behandlar frågan om tillsättande av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare  av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad vid sammanträdet 4.6.2012. Om stadsstyrelsen  godkänner stadsdirektörens beslutsförslag bör samkommunen utse representanter till arbets‐

gruppen.  

Ärendet har formulerats enligt nedan: 

 

Alla anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet i Borgå stad planerar betydande lokala lo‐

kal‐ och fastighetsutvecklingsprojekt med anknytning till anordnande och utveckling av ut‐

bildningen. I praktiken förutsätter alla projekt Borgå stads medverkande genom planlägg‐

ning, markpolitik och ägarpolitik. Staden har också sina behov med anknytning till stadens  egen serviceproduktion, stadsutveckling och stadsplanering. Dessa behov har flera berö‐

ringspunkter med lokalfrågor inom yrkesutbildningen. 

Det gemensamma kravet och den gemensamma utgångspunkten hos Borgå stad och yrkes‐

utbildningens lokala sammanslutningar är att den lokala och högklassiga yrkesutbildningen  som beaktar elevernas och näringslivets intressen utvecklas i området samt de lokal‐ och fas‐

tighetslösningar som behövs för dem. Man ska lägga märke till att bevarandet och ökningen  av utbildningens dragningskraft samt kvalitet för sin del också är beroende av fungerande  och tidsenliga lokallösningar. Ett positivt exempel på detta är campus i Borgå som bildas av  de yrkeshögskolor som är verksamma här. 

I östra Nyland har man gjort utredningar om hur yrkesutbildningen ska anordnas i framtiden. 

Eventuella lösningar som gäller anordnarnätet väntar på statens allmänna riktlinjer. Det är i  varje fall sannolikt att den finansiering som staten riktar till enheter i yrkesutbildningen un‐

der de kommande åren minskar och ändringar i anordnarnätet är att förvänta. Realiteterna i  den allt knappare kommunala ekonomin att på lång sikt bemöta de investeringar som yrkes‐

utbildningen kräver styr samtidigt också den blivande användningen av lokaler och plane‐

ringen av eventuella nyinvesteringar. 

Koordinering och utredning av eventuella ekonomiska och verksamhetsmässiga synergier i  ovannämnda, i Borgå verksamma sammanslutningars lokal‐ och fastighetsutvecklingsprojekt  är väsentliga oberoende av yrkesutbildningens anordnar‐ eller organisationsmodeller. En del  av projekten är också sådana där en optimal utveckling skulle redan ha förutsatt beslut. En  gemensam koordinering säkerställer för sin del också att en eventuell deloptimering som  hänger samman med investeringar och användningen av lokaler kan undvikas. 

När ärendet har beretts har man konstaterat att olika aktörer bör gemensamt och med ut‐

gångspunkter i den praktiska operativa verksamheten börja söka en koordinerad utveckl‐

ingsstig där man kan finna tillräckligt med synergi i lokalfrågor. På grund av detta är en ob‐

jektiv observation av olika genomförandemodeller också viktig. Om man hittar på en tillräck‐

ligt stark vilja och om lösningarna särskilt med hänsyn till den praktiska verksamheten, eko‐

nomiska realiteter samt planläggningen är möjliga, kan även beslutsfattandet i helhetsvis‐

ionen vara snabbt. Det egentliga genomförandet och detaljerade beslut kommer i varje fall  att ta flera år. 

Med tanke på Borgå stad är det i varje framtidsscenario väsentligt att säkerställa att den lo‐

kala yrkesutbildningen utvecklas samt att stöda detta mål. Det ligger också stadens direkta  intresse att främja Borgås egna projekt. Eftersom ärendehelheten som gäller lokaler och fas‐

tigheter är särskilt invecklad och kommer med verkställigheterna att ta flera år, ska det inrät‐

tas en tjänsteinnehavararbetsgrupp för koordinering och beredningen av ärendet. På grund  av sin karaktär som berör flera olika organisationer är det ändamålsenligt att arbetsgruppen  tillställs av stadsstyrelsen och att den begär olika sammanslutningar att utnämna sina repre‐

sentanter till arbetsgruppen. 

För Borgå stads del har man i beredningen preliminärt undersökt möjligheten till olika cam‐

puslösningar inom yrkesutbildningen. Man har närmast från stadsutvecklingens synvinkel ve‐

lat utreda olika alternativ när det gäller de krav på planläggningen och markanvändningen  som en eller flera campuslösningar har. De fastighetsutvecklingsprojekt och fastighetsut‐

vecklingsplaner som olika sammanslutningar har meddelat om har beaktats. Basutgångs‐

punkten för den arbetsgrupp som nu föreslås ska vara att i så lång utsträckning som möjligt  utreda vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska möjligheter som finns för att en eller flera  campushelheter bildas för yrkesutbildningen i Borgå stads område. Områdesavgränsningen  är stort sett områdena Estbacka, Pepot, Näse och Kungsporten. Arbetsgruppen kommer att  förfoga över en utredning av vilka verksamhetsmässiga, tekniska och ekonomiska möjlighet‐

(12)

er den nuvarande Porvoo International Colleges fastighet har för att fungera som enhets‐

skola som lämpar sig för grundläggande utbildning. Arbetsgruppens rapport behandlas i de  berörda beslutsfattande organ. 

 

Till ärendet hör en utredning över placeringsmöjligheter för anordnande av yrkesutbildning på  andra stadiet uppgjord av stadsplaneringen i Borgå 6.4.2012. 

 

Samarbetsorganet har omfattat förslaget. 

 

JS  Förslag: Styrelsen besluter att samkommunen deltar i utredningsarbetet enligt premisserna ovan  och att samkommunens tjänstemannarepresentanter är rektor Solveig Mickels och direktör Johan  Söderberg. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(13)

11 §  INTYG ÖVER UTLÄNDSK EXAMENS MOTSVARIGHET   

Utbildningsstyrelsen är den instans som beslutar om en utländsk examen ska ge behörighet för  tjänst i Finland. Ett beslut av Utbildningsstyrelsen behövs om en person som har studerat utom‐

lands söker en tjänst eller uppgift inom den offentliga sektorn och om det i lagstiftningen finns be‐

hörighetsvillkor för tjänsten eller uppgiften.  

Behörighetsvillkoret kan vara en högskoleexamen på en viss nivå eller en viss examen eller studie‐

prestation avlagd i Finland. I Finland är lärarens yrke reglerat, det vill säga i fråga om uppgifter som  lärare innehåller lagstiftningen behörighetsvillkor rörande utbildning. Om en person som har avlagt  en examen utomlands vill få behörighet för en tjänst eller uppgift som lärare i Finland, ska han eller  hon i allmänhet ansöka om ett beslut av Utbildningsstyrelsen om sin behörighet. 

Förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) inne‐

håller bestämmelser om behörigheten för de flesta uppgifter som lärare.  

Utbildningsstyrelsens beslut baserar sig på lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 

(1093/2007, nedan kallad ”yrkeskvalifikationslagen”), lagen om den tjänstebehörighet som högsko‐

lestudier utomlands medför (531/1986, nedan kallad ”utrikesstudielagen”) eller förordningen om  behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vilken lagstiftning som  ska tillämpas beror på i vilket land examen har avlagts, i vilket land sökanden är medborgare och  vilken behörighet sökanden har. 

För att en person som har fullgjort lärarutbildning utomlands ska få ett beslut om erkännande av  sin examen i Finland för studier som ger lärarbehörighet, ska sökanden i ursprungslandet vara fullt  behörig att inneha en undervisningsuppgift för vilken det i Finland i en lag eller en förordning har  fastställts vissa behörighetsvillkor. När en ansökan behandlas utreds dessutom studiernas  omfång, svårighetsgrad och innehåll, varefter de jämförs med de studier som i Finland krävs för  motsvarande uppgift. I beslutet kan man också ställa tilläggsvillkor gällande studier, en anpass‐

ningstid eller ett lämplighetsprov. 

Beslutet utformas enligt hur lagstiftningen om behörighet är utformad. Utbildningsstyrelsens beslut  ger behörighet för utbildningens del. Det kan också finnas andra villkor gällande uppgiften, såsom  krav på språkkunskaper eller arbetserfarenhet. Dessa ska påvisas för arbetsgivaren på andra sätt.  

 

Samarbetsorganet har omfattat förslaget. 

 

JS   Förslag: Samkommunen förutsätter i fortsättningen intyg över utländsk examens motsvarighet vid  besättandet av tjänster. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(14)

12 §   PRINCIPER FÖR TJÄNSTLEDIGHETER I SAMKOMMUNEN   

Styrelsen har tagit ställning till ansökningar om tjänstledigheter i ökad utsträckning de senaste åren. 

Samkommunen har dock ingen enhetlig princip för beviljandet ledigheter om bygger på subjektiva  rättigheter och således kan avgöras enligt prövning. 

Frågan är av principiell natur och kunde avgöras i samarbete mellan arbetstagarparten och arbets‐

givarparten för att få en enhetlig princip för samkommunen vilken också följer de principer som till‐

lämpas i samkommunens ägarkommuner. 

 

JS  Förslag: Samarbetsorganet gör ett ställningstagande till enhetliga principer för samkommunens  tjänstledigheter. Om detta är acceptabelt kan styrelsen fastställa det att tillämpas från 1.8.2012. 

 

   Beslut: Förslaget godkänns. 

    

   

(15)

13 §  FASTSTÄLLANDE AV STIPENDIER 2012   

Enligt lärarkårens beslut har stipendier från fonder som Östra Nylands yrkesinstitut Inveon admini‐

strerar betalats ut enligt följande: 

 

Gustav Gartz fond    modersmålet        100 € 

Arbetarskyddskommissionen  arbetarskydd        100 €  Handelslag Osla – Varuboden  studieframgång och yrkeskunnande  920 €   

Stipendiater enligt förteckningen i Årsberättelse 2011‐2012. 

 

Handelslaget Oslas förvaltningsråds jubileumsfond betalade 2009 en engångssumma á 5 000 € till  Inveons stipendiefond. Av dessa medel har ca 1 000 € årligen betalats ut som stipendier. 

 

SM   Förslag: Styrelsen fastställer utbetalningen av stipendiemedel, sammanlagt 1 120 €. 

  

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(16)

14 §  RESERAPPORTER   

Följande reserapporter har lämnats in av lärare som gjort studieresor med avgående studerande  våren 2012: 

 

Niclas Isaksson, Nordbygg 21‐23.3.2012  Peter Sandvik, Stockholm 19‐21.4.2012  Bo‐Henrik Björkell, Eskilstuna 9‐12.5.2012 

Annette Wilenius‐Lempinen, Milano 22‐25.5.2012   

Rapporterna bilagda. 

 

SM   Förslag: Rapporterna antecknas för kännedom. 

    

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(17)

15 §  TILLSÄTTANDE AV ENHETSCHEF FÖR INVEON KULTUR   

Enligt yrkesinstitutets instruktion kan styrelsen tillsätta resultatenhetschefer för yrkesinstitutets  fyra resultatenheter. Styrelsen har beviljat resultatenheten för Inveon Kultur avsked från uppdraget  och uppgiften har internt förklarats ledig att sökas. 

 

En person har ansökt om uppdraget: Peter Waltonen som är lärare inom datateknik och datakom‐

munikationsteknik. Waltonens CV är bilagd. 

 

Inveon har ingen erfarenhet av att resultatenhetschefen inte är ordinarie stationerad i undervis‐

ningen i enhetens huvudverksamhetspunkt. Schemaläggning, informationsgång och dylikt kan på‐

verka arbetet. Det är därför motiverat att ytterligare bereda frågan.  

 

SM   Förslag: Ärendet återremiteras för förnyad beredning.  

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(18)

16 §   ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET   

Kurator Katarina Rauhala har varit tjänstledig läsåret 2011‐2012 enligt rektors beslut 269/2011. 

Rauhala anhåller nu om förlängning av tjänstledigheten för tiden 1.8.2012–31.7.2013 (bilaga). I dis‐

kussionerna med Rauhala har framkommit att en förlängd tjänstledighet bland annat ger henne  möjlighet att slutföra en arbetsplatsutbildning i MBT (en terapiform för personlighetsutveckling)  vilken Rauhala bedömer att är professionellt värdefull för henne. 

 

Frågan om tjänstledigheternas maximala längd i Östra Nylands yrkesinstitut Inveon behandlas av  styrelsen i en tidigare paragraf. Samarbetsorganets förslag är inte känt då styrelsens föredragning  skrivs. 

 

SM   Förslag: Kurator Katarina Rauhala beviljas tjänstledighet för tiden 1.8.2012–31.7.2013. Detta beslut  om tjänstledighet är ett engångsbeslut och det kan inte betraktas som ett prejudikat som kan an‐

vändas för hänvisning i senare fall. 

  

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(19)

17 §  ANSTÄLLANDE AV VIKARIE FÖR KURATOR   

I fall styrelsen beviljar Katarina Rauhala tjänstledighet för läsåret 2012‐2013 bör en vikarie anställas. 

Socionom YH Gina von Schoultz har vikarierat Rauhala läsåret 2011‐2012. Von Schoultz är villig att  fortsätta som t.f. kurator i Inveon för tiden 1.8.2012–31.7.2013. 

 

SM   Förslag: Socionom YH Gina von Schoultz anställs som vikarie för kuratorn för tiden 1.8.2012–

31.7.2013. Anställningsvillkoren är de samma som under pågående anställning. Beslutet är villkor‐

ligt och förfaller om ordinarie kurator återvänder till sin tjänst.  

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(20)

18 §  ANTAGNING AV STUDERANDE TILL STUDIER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN   

Utbildningsstyrelsen skickar listor med förslag till antagning av studerande till studier för yrkesinrik‐

tad grundexamen. Listorna kommer till utbildningsanordnaren senast 12.6.2012 och antagningsför‐

slaget kan därmed delas ut vid styrelsens sammanträde. 

 

Följande platser har annonserats i gemensam ansökan 2012: 

Grundexamen inom bilbranschen  16 platser 

Grundexamen i logistik  14 platser 

Grundexamen inom maskin‐ och metallbranschen  14 platser 

Grundexamen inom byggnadsbranschen  18 platser 

Grundexamen inom husteknik  16 platser 

Grundexamen inom el‐ och automationsteknik  16 platser 

Grundexamen inom datateknik och datakommunikat.  14 platser  Grundexamen inom hotell‐, restaurang och catering  16 platser  Grundexamen inom hantverk‐ och konstindustri  12 + 2* platser 

Grundexamen i visuell framställning  16 + 4* platser 

Yrkesstarten  14 platser 

Sammanlagt  172 platser 

 

Platser märkta med * är reserverade för sökande med studentexamen   

SM   Förslag: Studerande antas till studier för yrkesinriktad grundexamen vilka inleds 13.8.2012 enligt  bilagan. Rektor ges fullmakt att komplettera antagningen genom att fylla på existerande grupper,  dock med beaktande av vad som beslutats om kompletteringsansökan. 

  

(21)

19 §  ANTAGNING AV STUDERANDE TILL YRKESSTARTEN   

Ansökning till orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildning,  den s.k. yrkesstarten, görs till yrkesinstitutet direkt. Tills vidare har bara en ansökan kommit. Det är  väntat att ansökningarna till yrkesstarten i huvudsak kommer efter att den ordinarie gemensamma  ansökningens resultat har blivit känt. 

 

SM   Förslag: Rektor ges fullmakt att verkställa antagningen till utbildning som orienterar och förbereder  för grundläggande yrkesutbildning, sammanlagt 14 platser.  

  

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(22)

20 §  STUDIEPLATSER I KOMPLETTERINGSANSÖKAN 2012   

Kompletteringsansökan inom gemensam ansökan pågår 6‐13.7.2012. Ansökan gäller studier som in‐

leds i augusti 2012. Språkprov kan ordnas 23–27.7 och resultaten samt beslut om eventuell antag‐

ning enligt prövning skall registreras senast 27.7.2012. Utbildningsanordnarna får uppgifter om sö‐

kande från utbildningsstyrelsen senast 2.8 och meddelande till de antagna får ges 3.8.2012. 

Inveons platser i kompletteringsansökningen blir klara efter att antagningen allmänna gemen‐

samma ansökan blir klar. Förslaget till platser delas ut vid styrelsens sammanträde. 

 

SM   Förslag: Beslut om studieplatser i kompletteringsansökan fattas på basis av det förslag som delas ut  vid sammanträdet. 

 

   Beslut: Styrelsen godkänner förslaget till kompletteringsansökan enligt bilaga. 

   

(23)

 

 

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

 

Datum för sammanträdet 12.6.2012    Styrelsen   

     

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna 1 och 2   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 3 – 20   

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse‐

yrkande.  

Paragraferna 3 – 20    

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av  den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät‐

telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som  är part eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av  den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät‐

telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som  är part eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

(24)

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet

Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

‐ vilket beslut som överklagas 

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för‐

fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall  också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på  avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de  kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig‐

heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändrings‐

sökande i förvaltningsdomstolen.

   

References

Related documents

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under