Styrelsen 04/2009. Protokoll

Full text

(1)

Styrelsen 04/2009

Protokoll 27.4.2009

(2)

Styrelsen 27.04.2009 s. 2

FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2009

Tid: 27.4.2009 kl. 15.30

Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, kulturenheten Lundagatan 8, Borgå

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 § ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG

5 § LÄROAVTALSGRUPP INOM VVS-UTBILDNINGEN 6 § SEMESTERPENNING – LEDIG TID

7 § SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND – EN PRESENTATION 8 § LEDIGANSLAGNING AV LEKTORAT

9 § LEDIGANSLAGNING AV STUDIEHANDLEDARTJÄNST 10 § LÄRARES DELTAGANDE I KLASSRESOR

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

ORDFÖRANDE MAGNUS BJÖRKLUND

Magnus Björklund

(3)

Styrelsen 27.04.2009 s. 3

P R O T O K O L L 04/2009

Tid: 27.04.2009 kl. 15.30 – 17.45 Plats: Inveon, Lundagatan 8, Borgå Medlemmar: Magnus Björklund

Torolf Bergström Kari Hagfors Nancy Lökfors Petra Paakkanen Stefan Sandström Gunilla Träskelin Övriga: Solveig Mickels

Johan Söderberg

Underskrifter:

_________________ _________________

Magnus Björklund Johan Söderberg

Ordförande Sekreterare

Protokoll

justering: Protokollet har granskats och godkänts / 2009.

_________________ _________________

Protokollet har varit framlagt till påseende / 2009 i samkommunens kansli.

Intygar:

_____________________

Protokollsutdragets riktighet bestyrkes / 2009 _____________________

(4)

Styrelsen 27.04.2009 s. 4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

Förslag: Kari Hagfors och Nancy Lökfors utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 12.05.2009 på samkom- munens officiella anslagstavla i Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 11.05.2009 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 27.04.2009 s. 5

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Följande beslut har fattats av tjänsteinnehavare och sänts till styrelsen enligt bilaga:

rektor, Inveon, beslutsprotokoll nr 17-19/2009

resultatenhetschef teknik, beslutsprotokoll nr 1/2009

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar be- slutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommu- nallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

(6)

Styrelsen 27.04.2009 s. 6

4 § ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG

Utbildningsstyrelsen kommer att lediganslå projektanslag att sökas under våren enligt följande:

Statsunderstöd kan sökas för

* Service- och utvecklingsverksamhet för den yrkesinriktade specialundervisning- en

* Internationell verksamhet inom yrkesutbildningen

* Verkställande av yrkesprov inom den grundläggande yrkesutbildningen * Ordnande av grundläggande yrkesutbildning för idrottsutövare

* Ordnande av grundläggande yrkesutbildning för invandrare * Utvecklande av en mångprofessionell studerandevård

* Utvecklande av flygplansmekanikerutbildningen /riktad ansökan * Strategiarbete för natur och miljöutbildningen /riktad ansökan * Stöd för ibruktagande av arbetskapacitetsintyget

* Yrkesstarten/riktad ansökan * Utvidgad inlärning i arbetet * Inlärningen i arbetet och yrkesprov

* Utredning av utvecklingsbehoven inom bilbranschen * Branscher utsatta för arbetskraftsbrist

* Samordning av funktioner och verksamhet inom den svenskspråkiga yrkesut- bildningen

Därutöver kan senast 5.5.2009 ansökas om understöd för utvecklandet av lärmiljöer.

Ansökningarna utarbetas bland annat inom bland annat Utbildningsunionen och pre- senteras för styrelsen vid detta eller nästa sammanträde.

JS Förslag: Styrelsen godkänner de ansökningar som hinner bli färdiga till detta möte att inlämnas och ger tjänstemannaledningen fullmakt att bereda och inlämna också even- tuella övriga ansökningar om projektbidrag.

Beslut: Förslaget godkänns. Ansökan för Utbildningsunionens finansiering godkänns av styrelsen enligt bilaga.

(7)

Styrelsen 27.04.2009 s. 7

5 § LÄROAVTALSGRUPP INOM VVS-UTBILDNINGEN

Utbildningschef Alf Björkstrand som ansvarar för samkommunens vuxen- och läroav- talsutbildning planerar starta en läroavtalsgrupp inom Inveon för vvs-utbildning enligt bifogad dokumentation.

Vuxenutbildningsenheten bör komma överens med ungdomsutbildningen vad gäller användning av utrymmen och personal.

JS Förslag: Styrelsen godkänner att utbildningen inleds och informationen antecknas för kännedom.

Beslut: Styrelsen godkänner att utbildningen inleds och betonar att den är öppen för alla intresserade. Informationen antecknas för kännedom.

(8)

Styrelsen 27.04.2009 s. 8

6 § SEMESTERPENNING – LEDIG TID

Samkommunen har under tider av sämre ekonomi föredragit att frivilliga byten av semesterpenningen mot ledig tid görs.

Trots att samkommunens ekonomi för tillfället inte förutsätter eller är i behov av den- na typ av balanserande åtgärder är det skäl att bibehålla denna möjlighet som en del av samkommunens personalpolitik.

JS Förslag: För tjänsteinnehavare och arbetstagare som önskar avstå semesterpenningen mot ledig tid är detta möjligt också för senaste semesterkvalifikationsårs del enligt samma villkor som tidigare (bifogas).

Beslut: Förslaget godkännes.

(9)

Styrelsen 27.04.2009 s. 9

7 § SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND – EN PRESENTATION Eftersom styrelsen förnyats till stor del kommer samkommunen att presenteras för styrelsen. Ett urval av dokument bifogas föredragningslistan och en analys av nuläget och en inledande diskussion om framtiden är planerad till detta första möte.

Vid följande sammanträde är avsikten att gå på djupet och göra upp riktlinjerna för ekonomiplanen 2010-2012 och precisera de strategiska tyngdpunkterna.

JS Förslag: Informationen i bilagorna antecknas för kännedom.

Beslut: Förslaget i bakgrundsdokumenten antecknas för kännedom.

(10)

Styrelsen 27.04.2009 s. 10

8 § LEDIGANSLAGNING AV LEKTORAT

En inventering av innehavarna av yrkesinstitutets lektorat och av den kompetens tjänsterna som helhet bör representera har gjorts våren 2009, i samarbete mellan rektor och resultat- enhetschefer. Sammanställningen finns i bilaga.

Inventeringen visar att yrkesinstitutet har 31 lektorstjänster: 25 i yrkesämnen (14 ordinarie innehavare), 5 i allmänna ämnen (3 ordinarie innehavare), 1 i gymnastik och hälsokunskap (0 ordinarie innehavare). Ytterligare nyckeltal finns i bilagan.

Enligt kommunallagen skall tjänster som inte innehas ordinarie lediganslås att sökas eller dras in. Om lektorers behörighet för ordinarie tjänst stadgas i F 986/98. Andelen behöriga lä- rare är en kvalitetsfaktor som rapporteras till undervisningsministeriet, och som ingår i be- räknandet av upprätthållarnas resultat.

Beroende av redovisningens perspektiv kan behörighetsgraden hos yrkesinstitutets lektorer konstateras vara något mellan 52 % (ordinarie anställda) och 63 % (samtliga lärare). I vardera fallen är siffran alldeles för låg.

Att höja andelen behöriga, ordinarie lektorer är en del av det utvecklingsuppgift som yrkesin- stitutet ålagts av samkommunens ägare. Mot denna bakgrund är det ändamålsenligt att le- diganslå de vakanta lektoraten. Målet med lediganslagningen av tjänsterna är då att så små- ningom höja andelen behöriga lärare. Ett delmål föreslås vara att andelen behöriga lärare kan höjas till över 75 % inom fem år.

För tillfället pågår ansökning till behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare i Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Beslut om antagning till utbildningen fattas efter urvalsprov som ordnas 25-27.5.2009. Antagningsresultaten torde bli klara första veckan i juni. Ett antal per- soner som t.f. handhar lektorat i Inveon har sökt till lärarutbildningen.

En lediganslagning av lektoraten har diskuterats av Inveons ledningsgrupp och samkommu- nens samarbetsorgan. Vartdera organet har beslutat omfatta förslaget.

Förslag till formulering av annons samt annonseringens omfattning och tidtabell i bilaga.

SM Förslag: 13 lektorat och 2 lektors vikariat i Östra Nylands yrkesinstitut Inveon lediganslås att sökas hos styrelsen senast 18.5.2009 kl 15.30. Behörighetskrav enligt F 986/98. Till tjänsten vald person bör uppvisa godtagbart utdrag ur straffregistret enligt L 504/02 och godtagbart läkarintyg. För avlöning, undervisningsskyldighet och övrigt som hör till anställningsförhål- landet tillämpas Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal.

Tjänsterna och vikariaten bör tillträdas 1.8.2009.

Beslut: Förslaget godkänns.

(11)

Styrelsen 27.04.2009 s. 11

9 § LEDIGANSLAGNING AV STUDIEHANDLEDARTJÄNST

Samkommunstämman inrättade 16.4.2009 en studiehandledartjänst för Östra Nylands yrkes- institut Inveon. Om behörighetskraven för tjänsten stadgas i F 986/98. Tjänsten bör ledigför- klaras att sökas så att den kan tillträdas 1.8.2009.

Förslag till formulering av annons samt annonseringens omfattning och tidtabell i bilaga.

SM Förslag: Studiehandledartjänsten lediganslås att sökas hos styrelsen senast 18.5.2009 kl 15.00 enligt bilaga. Behörighetskrav enligt F 986/98. Till tjänsten vald person bör uppvisa godtagbart utdrag ur straffregistret enligt L 504/02 och godtagbart läkarintyg. För avlöning, undervisningsskyldighet och övrigt som hör till anställningsförhållandet tillämpas Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal. Tjänsten bör tillträdas 1.8.2009.

Beslut: Förslaget godkänns.

(12)

Styrelsen 27.04.2009 s. 12

10 § LÄRARES DELTAGANDE I KLASSRESOR

Studerande och lärare planerar klassresor utomlands enligt följande:

28-30.4.2009 Husbyggare 3

Resans mål: Tekniska museet, Stockholm (program bifogat) Lärare som reser med gruppen: Niclas Isaksson, Bjarne Pettersson 7-9.5.2009 Elmontör 3, Elektronikmontör 3, Automationsmontör 3 Resans mål: Tekniska museet, Stockholm (program bifogat)

Lärare som reser med gruppen: Gunnar Bomberg, Christian Cederdahl, Krister Björk 7-9.5.2009 Chaufför 3, Fordonsmekaniker 3, Verkstadsmekaniker 3

Resans mål: Tekniska museet, Stockholm

Lärare som reser med gruppen: Bo-Henrik Björkell, Tom Eklund, Peter Tallberg, Kjell Bro- ström

Övrigt: Ansökt om understöd från Pohjola-Norden 19.5.2009 Miljöbygge 2 och 3

Resans mål: Restaureringsobjekt i Tallinn (program bifogat) Lärare som reser med gruppen: Wesley Koivumäki

Övrigt: Erhållit understöd från Pohjola-Norden

Klassresorna för de avgående klasserna har blivit en tradition genom åren. Enligt veder- tagen kutym ordnas de så att inga extra kostnader uppstår för yrkesinstitutet. Nödvän- diga undervisningsarrangemang för de tre studerande inom Inveon teknik som valt att inte delta i resan har vidtagits. Dessa studerande deltar i det praktiska arbetet med de klasser som har normal undervisning. För miljöbygges del gäller att årskurserna 2 och 3 samundervisas, varför resan gäller inte bara de avgående studerandena.

SM Förslag: Lärarna Niclas Isaksson, Bjarne Pettersson, Gunnar Bomberg, Christian Ceder- dahl, Krister Björk, Bo-Henrik Björkell, Tom Eklund, Peter Tallberg och Kjell Broström be- viljas rätt att på tjänstetid resa till Stockholm med avgående klasser inom Inveon Hus- teknik och Inveon Teknik enligt beredningen. Wesley Koivumäki beviljas rätt att på tjäns- tetid resa till Tallinn med årskurs 2 och 3 inom Inveon kultur (miljöbygge) enligt bered- ningen. Researrangemangen bör vara sådana att inga extra kostnader uppstår för yrkes- institutet.

Beslut: Förslaget godkänns.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :