SWEDENCARE. 44% organisk tillväxt Nya tillväxtmarknader lyfts fram Stark finansiell ställning 34,10 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NASDAQ OMX First North

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

538 1 mån (%) 12,9

Nettoskuld (MSEK) -7,1 3 mån (%) 31,7

Enterprise Value (MSEK) 531 12 mån (%) 17,6

Soliditet (%) 72,9 YTD (%) 29,7

Antal aktier f. utsp. (m) 15,8 52-V Högst 37,5

Antal aktier e. utsp. (m) 15,8 52-V Lägst 22,0

Free Float (%) 41,2 Kortnamn SECARE

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 53,7 85,5 105 126

EBITDA (MSEK) 13,7 23,5 31,3 38,8

EBIT (MSEK) 11,3 17,5 30,5 38,0

EBT (MSEK) 11,9 16,2 29,9 37,7

EPS (just. SEK) 0,62 0,75 1,44 1,82

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 100,2 59,1 22,7 20,2

EPS tillväxt (%) N/A 20,9 92,3 26,1

EBIT-marginal (%) 21,1 20,4 29,0 30,1

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 40,0 35,1 23,7 18,8

P/BV (x) 6,9 6,0 5,9 4,8

EV/S (x) 7,4 4,8 4,8 3,9

EV/EBITDA (x) 28,8 17,3 16,2 12,7

EV/EBIT (x) 34,9 23,4 16,6 12,9

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Håkan Svanberg & Co HC AB 32,2% 0,3215 32,2%

Mastan AB 13,3% 0,1333 13,3%

Jcc Group Invest Sweden AB 13,3% 0,1333 13,3%

Staffan Persson 5,1% 0 5,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Per Malmström 1Q-rapport

VD Håkan Lagerberg 2Q-rapport

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium, Holdings

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning BOLAGSBESKRIVNING

44% organisk tillväxt. För det fjärde kvartalet uppvisade Swedencare en nettoomsättning om 22,6 MSEK (15,4), motsvarande en tillväxt om 47% y/y, varav 44% organiskt.

Vi hade räknat med 22,3 MSEK. Bruttomarginalen stärktes med 480 bps Y/Y till 74,1% (69,3) där vår prognos var 73,1%. ProDen-produkter stod för 73% av försäljningen och NutriScience/övriga produkter för 27%. Avseende rörelsekostnaderna lyfte Swedencare fram att marknadsaktiviteterna i Q4 minskade till normala nivåer och därmed fick vi se en sekventiell minskning, vilket även vi hade räknat med. EBITDA ökade kraftigt till 6,8 MSEK (1,5), motsvarande en EBITDA-marginal om 29,8% (9,9) – en hårsmån från bolagets målsättning om 30% EBITDA- marginal. Vi hade räknat med 5,8 MSEK respektive 26,1%

och avvikelsen härleds främst vårt lägre bruttomarginalantagande. EPS ökade med hela 521% Y/Y till 0,24 SEK (0,04) gentemot vår prognos om 0,20 SEK – således 22% bättre än vårt estimat.

Nya tillväxtmarknader lyfts fram. Som förväntat blev det enbart mindre lanseringar av Dental Bones i Europa under Q4. Dock väntar sig bolaget en omfattande lansering på ett antal marknader under våren 2018. Därutöver kommunicerade Swedencare att samarbetet med EQT-ägda Musti Group under 2018 kommer att utökas till Nutrimas hundlinje. Bolaget lyfte återigen fram Kina som en långsiktigt intressant marknad, men valde även att nämna Australien, Brasilien och Ryssland som potentiella tillväxtmarknader framgent.

Stark finansiell ställning. Efter integration av NutriScience under 2017 är Swedencare återigen redo att förvärva. Med en nettokassa och möjlighet till ytterligare skuldfinansiering ser vi det som sannolikt med minst ett förvärv under 2018. Vi har reviderat upp bruttomarginalen under prognosperioden och genomfört mindre upprevideringar i OPEX. Därutöver går Swedencare över till IFRS fr.o.m. 1 januari 2018 vilket medför att bolaget slutar skriva av goodwill löpande. Vår EPS-prognos för 2018e ökar med 20% till följd av förändringen. Swedencares målsättning om 80 MSEK i omsättning för 2017 slogs med råge och nu hägrar det långsiktiga målet om 200 MSEK 2020 – vi räknar med 146 MSEK, vilket inte inkluderar framtida förvärv.

RÖSTER

2018-04-26 2018-08-23

• 44% organisk tillväxt

• Nya tillväxtmarknader lyfts fram

• Stark finansiell ställning

Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

22 24 26 28 30 32 34 36 38

2017-02-15 2017-05-15 2017-08-10 2017-11-02 2018-01-30

SECARE OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Totala Intäkter 22,9 18,3 21,6 22,8 22,1 25,0 28,2 29,7 27,2 54,2 85,7 105 126 146

Handelsvaror -6,2 -4,8 -5,1 -5,9 -5,9 -6,8 -7,1 -7,5 -8,8 -11,6 -21,9 -27,2 -32,4 -37,4

Bruttoresultat 16,7 13,6 16,5 17,0 16,2 18,2 21,1 22,2 18,4 42,5 63,7 77,7 93,7 108

Personalkostnader -4,9 -5,5 -5,1 -6,2 -5,7 -5,7 -5,6 -6,3 -3,2 -13,9 -21,7 -23,2 -26,5 -30,3

Övriga externa kostnader -4,6 -4,7 -5,2 -4,0 -5,1 -5,4 -6,3 -6,4 -6,4 -14,6 -18,5 -23,2 -28,4 -32,8

EBITDA 7,2 3,4 6,2 6,8 5,4 7,2 9,1 9,5 8,8 13,7 23,5 31,3 38,8 45,3

Avskrivningar -1,4 -1,5 -1,5 -1,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -2,4 -6,1 -0,8 -0,8 -0,8

EBIT 5,7 1,9 4,7 5,1 5,3 7,0 8,9 9,3 8,7 11,3 17,5 30,5 38,0 44,5

Finansnetto -0,3 -0,5 -0,5 0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,5 -1,2 -0,6 -0,3 -0,2

EBT 5,5 1,4 4,2 5,1 5,1 6,8 8,8 9,2 8,7 11,9 16,2 29,9 37,7 44,3

Skatt -1,6 -0,5 -1,0 -1,3 -1,2 -1,6 -2,1 -2,2 -1,9 -2,1 -4,4 -7,2 -9,1 -10,6

Nettoresultat 3,9 0,8 3,2 3,8 3,9 5,2 6,7 7,0 6,7 9,8 11,8 22,7 28,7 33,7

EPS f. utsp. (SEK) 0,25 0,05 0,20 0,24 0,24 0,33 0,42 0,45 N/A 0,62 0,75 1,44 1,82 2,13

EPS e. utsp. (SEK) 0,25 0,05 0,20 0,24 0,24 0,33 0,42 0,45 N/A 0,62 0,75 1,44 1,82 2,13

Omsättningstillväxt Q/Q 49% -20% 18% 5% -2% 13% 13% 6% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 67% 65% 61% 47% -3% 36% 30% 31% 11% 100% 59% 23% 20% 16%

Bruttomarginal 73,0% 74,1% 76,3% 74,9% 73,4% 72,9% 74,9% 74,7% 68,5% 79,1% 74,6% 74,0% 74,3% 74,4%

Just. EBITDA-marginal 31,4% 18,3% 28,7% 30,0% 24,7% 28,7% 32,4% 32,1% 32,8% 25,6% 27,5% 29,8% 30,8% 31,1%

Just. EBIT-marginal 25,1% 10,2% 21,8% 22,6% 23,8% 27,9% 31,7% 31,5% 32,4% 21,1% 20,4% 29,0% 30,1% 30,5%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 8 11 16 24 30 35 EPS N/A 0,62 0,75 1,44 1,82 2,13

Förändring rörelsekapital -4 -9 -3 1 -5 -3 Just. EPS N/A 0,62 0,75 1,44 1,82 2,13

Kassaflöde löpande verksamheten 4 2 13 25 25 32 BVPS N/A 3,59 4,38 5,82 7,13 8,76

Kassaflöde investeringar -2 -36 -1 -1 -1 -1 CEPS N/A 0,12 0,79 1,57 1,58 2,03

Fritt kassaflöde 2 -34 12 24 24 31 DPS N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde fin. verksamheten -2 51 -8 -8 -8 -8 ROE 62% 28% 19% 28% 28% 27%

Nettokassaflöde 1 17 4 16 16 23 Just. ROE 62% 28% 19% 28% 28% 27%

Soliditet 71% 63% 73% 79% 81% 83%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

13 57 69 92 112 138 Antal A-aktier -

19 90 95 116 138 167 Antal B-aktier 15,8

-3 4 -7 -31 -47 -70 Totalt antal aktier 15,8 +46 (40) 859 33

3 21 24 40 56 79 www.swedencare.se

13 82 86 101 121 147

8 9 13 12 16 19

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

22,3 22,8 108 105 125 126

EBITDA 5,8 6,8 31,6 31,3 38,2 38,8

0,20 0,24 1,20 1,44 1,54 1,82

1%

Kassa och bank Totala tillgångar Nettoskuld MSEK

Eget kapital Per Albin Hanssons Väg

41 205 12 Malmö

Sysselsatt kapital Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium

2019E Estimat

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

RESULTATRÄKNING MSEK

KASSAFLÖDE

Just. EPS (SEK)

2%

18%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

2%

17%

22%

-3%

-1%

20%

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

4Q 2017A 2018E

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & EBITDA, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & JUST. EBITDA-MARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBITDA-MARGINAL (R12m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBITDA

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 5 10 15 20 25 30 35

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2015 2016 2017 2018

Omsättning EBITDA-marginal

-2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

67%

69%

71%

73%

75%

77%

79%

81%

83%

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2015 2016 2017 2018

Bruttomarginal

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2015 2016 2017 2018

EBITDA-marginal EBIT-marginal

(4)

Grundplåten i Swedencares affär är produktfamiljen ProDen som innefattar: PlaqueOff Teeth and Gums, PlaqueOff Pulver, Dental Bites och Dental Care Bones. Då produkterna behöver användas dagligen för att erhålla bästa resultat medför det att en stor andel av intäkterna kan ses som repetitiva. Den bevisade systemiska effekten (effekt uppkommer på annat ställe än där det applicerats) och trogna konsumenter leder även till att bruttomarginalen i produktfamiljen bedöms vara hög.

I november 2016 förvärvades det irländska djurhälsbolaget Ecuphar Ltd, med varumärket NutriScience. Bolaget har en stor egenutvecklad produktportfölj inom fem terapiområden – leder, ålderdom, mage, lugnande och immunförsvar – för hästar, katter och hundar.

Swedencare erbjuder även produkterna: Glucosamin som hjälper till att förnya muskler, ledband och senor, Stomax som återställer bakteriefloran i tarmsystemet, ProDen Allergenius & Syno- Vital Pet som minskar mängden allergener på huden samt Easypill, en lättarbetad och välsmakande massa i vilket läkemedel kan döljas för att underlätta medicinering av husdjur.

ProDen är den viktigaste produktgruppen

Förvärvade Ecuphar Ltd 2016

Swedencare börjar få ett bredare produktsortiment HÖG FÖRVÄNTAD MARKNADSTILLVÄXT

Den globala marknaden för kosttillskott till husdjur väntas ha en CAGR om 6,4%

5,7% CAGR FÖR AMERIKANSK HUSDJURSINDUSTRI

Under 2016 spenderade amerikaner cirka 66,8 miljarder USD på sina husdjur i form av mat, förnödenheter, veterinärvård, receptbelagda och receptfria läkemedel samt andra produkter och tjänster (exempelvis grooming). För 2017 väntas marknaden öka cirka 3,9% till 69,4 miljarder USD vilket innebär en CAGR om 5,7% sedan 2001. Den europeiska marknaden för kosttillskott riktade till husdjur uppgick till cirka 1,4 miljarder USD 2015 medan marknaden i Nordamerika uppgick till cirka 1,5 miljarder USD. Fram till 2020 förväntas dessa marknader uppvisa en stabil tillväxttakt. Om vi ser till den globala marknaden för kosttillskott till husdjur uppgick den till cirka 4,6 miljarder USD under 2015. Marknaden väntas uppgå till 7,0 miljarder USD 2022 och bedöms ha en CAGR om cirka 6,4%.

Trenderna på husdjursmarknaden drivs främst av utvecklingen på den nordamerikanska marknaden och de tre starkaste trenderna är: (1) humanisering av husdjur (2) förebyggande omvårdnad (3) premiumprodukter.

6,4% CAGR FÖR KOSTTILLSKOTT

SWEDENCARES PRODUKTFLORA

Källa: Bolagsrapporter, Mordor Intelligence Källa: Bolagsrapporter, Mordor Intelligence

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e

Globala marknaden för kosttillskott (miljarder USD) 0,0

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Total försäljning i husdjursindustrin i USA (miljarder USD)

6,4% CAGR 2015-2022e 5,7% CAGR 2001-2017e

(5)

Källa: Remium, Capital IQ Källa: Remium, Capital IQ

Adj EV/EBITDA (x) 2018e, Swedencare vs Peers EV/SALES 2018e (x), Swedencare vs Peers VÄRDERING, PEER CAGR (%)

Försäljnings-CAGR (%) 2017e-2019e EBIT-CAGR (%) 2017e-2019e

VÄRDERING, PEER MULTIPLAR (X) PEERS

Utländska jämförelseobjekt Swedencare är ett förhållandevis litet djurhälsobolag och avsaknaden av andra svenska noterade

företag inom liknande nisch medför att vi får jämföra med utländska jämförelseobjekt. De bolag vi har använt oss av har alla markant högre bolagsvärde (EV) då det är ovanligt med mindre noterade djurhälsobolag i Swedencares storlek. EV sträcker sig mellan franska Vetoquinol på cirka 570 miljoner EUR och upp till amerikanska Zoetis på cirka 42 miljarder USD.

Vidare föreligger det även stora skillnader i respektive bolags produktportföljer, antal djur produkterna vänder sig till samt hur intensiv forskning och utveckling som bedrivs för att nämna några exempel. Zoetis har produkter för åtta olika djurarter (boskap, gris, kyckling, får, fisk, hund, katt och häst) och över 10% av arbetsstyrkan arbetar inom forskning och utveckling.

Tydliga likheter men även stora skillnader

Källa: Remium, Capital IQ Källa: Remium, Capital IQ

0 5 10 15 20 25

EV/EBITDA 2018e (X) Average (X)

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

EV/Sales 2018e (X) Average (X) 0%

5%

10%

15%

20%

25%

Rev CAGR 2017e-2019e (%) Average (%)

0%

10%

20%

30%

EBIT CAGR (%) 2017e-2019e Average (%)

(6)

OPEX/FÖRSÄLJNING, OMSÄTTNING & EBITDA R12M

PRODUKTFÖRDELNING

OMSÄTTNING PER PRODUKT, 2017 (%)

Källa: Remium, bolagsrapporter OMSÄTTNING PER PRODUKT (MSEK)

Källa: Remium, bolagsrapporter

Källa: Remium, bolagsrapporter Källa: Remium, bolagsrapporter

OMSÄTTNING & EBITDA R12M (MSEK) GEOGRAFISK FÖRDELNING

Källa: Remium, bolagsrapporter Källa: Remium, bolagsrapporter

OPEX/FÖRSÄLJNING (%) 2015-2020e

OMSÄTTNING PER GEOGRAFI (MSEK) OMSÄTTNING PER GEOGRAFI, 2017 (%) 0,0

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

2016A 2017A

ProDen PlaqueOff Dental Bites Dental Bones NutriScience Övriga produkter

64%

7%

3%

22%

4%

ProDen PlaqueOff Dental Bites Dental Bones NutriScience Övriga produkter

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

2016A 2017A

Asien USA Övriga Europa UK/Irland

Frankrike Norden RoW

11%

21%

19%

28%

9%

9% 3%

Asien USA Övriga Europa UK/Irland Frankrike Norden RoW

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Personalkostnader/Försäljning Övriga externa kostnader/Försäljning 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

0 5 10 15 20 25 30 35

0 20 40 60 80 100 120

Omsättning R12M EBITDA R12M

(7)

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

54 85 105 126 146 nmf nmf

EBITDA 14 24 31 39 45 nmf nmf

EPS 0,62 0,75 1,44 1,82 2,13 nmf nmf

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 40,0 35,1 23,7 18,8 16,0 nmf nmf

28,8 17,3 16,2 12,7 10,3 nmf nmf

34,9 23,4 16,6 12,9 10,5 nmf nmf

7,4 4,8 4,8 3,9 3,2 nmf nmf

P/FCF (x) neg. 36,0 22,6 22,5 17,4 nmf nmf

P/BV (x) 6,9 6,0 5,9 4,8 3,9 nmf nmf

ROA (%) 11% 12% 20% 21% 20% nmf nmf

ROE (%) 28% 19% 28% 28% 27% nmf nmf

14% 20% 30% 31% 30% nmf nmf

ROC (%) 19% 28% 50% 58% 65% nmf nmf

-9% 3% 4% 4% 6% nmf nmf

0% 0% 0% 0% 0% nmf nmf

15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

391 415 538 538 538

396 408 507 491 468

P/E (x) EV/EBIT (x)

Datum Kurs CY +1Y

2018-02-20 34,10 16,6 12,9

2017-11-30 26,00 24,0 14,8

2017-09-14 24,10 20,3 12,7

2017-06-02 25,30 19,4 14,0

2017-03-09 25,30 18,3 13,9

2016-12-07 25,50 22,7 15,1

2016-09-07 27,50 22,1 15,7

EV/EBIT EV/EBIT EV/EBIT EV/EBIT EV/EBIT EV/EBIT EV/EBIT Market Cap (MSEK)

EV (MSEK)

*Medel = 37,5 *Medel = 29,1

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

FRAMÅTBLICKANDE NYCKELTALSHISTORIK

Multipel Historisk EV/EBIT-värderingsutveckling för innevarande år samt nuvarande värdering

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%) Omsättning

0 10 20 30 40 50

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

P/E (x) Medel

0 10 20 30 40

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

EV/EBIT (x) Medel

22,1 22,7

18,3 19,4 20,3 24,0

16,6 12,9

0 5 10 15 20 25 30

2016-09-07 2016-12-07 2017-03-09 2017-06-02 2017-09-14 2017-11-30 2018e 2019E

(8)

Premiumprodukter inom djurhälsa

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning bedrivs i cirka 50 länder världen över. Efter förvärv av bolagets tre största återförsäljningsbolag sker ungefär 80% av försäljningen via egna kanaler och cirka 20% via återförsäljare. Förvärven medför att bolaget kommer närmare slutkunden och ökar möjligheten till förbättrade marginaler.

Ett snabbväxande djurhälsoföretag

Bakgrunden till Swedencare är tandläkaren Sune Wikners studier om algen Ascophyllum Nodosum och dess effekt på munhälsa. Studierna på människor och hundar visade att en kost innehållande havsalgen minskade mängden plack, tandsten samt besvär vid blödande tandkött och som en följd förbättrades även andedräkten.

Arbetet resulterade i en produkt för humanmarknaden i form av en tablett och för hundar och katter togs ett pulver fram som fick namnet ProDen Plaqueoff. Båda preparaten verkar via blodomloppet och ger en systemisk effekt vilket innebär att effekt ges på annat ställe än där det applicerats. Den aktiva ingrediensen Ascophyllum Nodosum skördas utmed den nordnorska atlantkusten.

Swedencare är ett snabbväxande och lönsamt varumärkesbolag inom djurhälsa. Bolaget använder sigt främst av externa producenter i Sverige, Frankrike och USA men har i och med förvärvet av Ecuphar Ltd erhållit en egen produktionsanläggning på Irland.

Produktionsanläggning i egen regi skapar flexibilitet i takt med ökade volymer och sedan mars 2017 producerar Swedencare ProDen PlaqueOff i fabriken.

Med de förändringar som Swedencare har genomgått under de senaste åren har omsättningen, sett till geografi och produktfördelning, förändrats markant. Tidigare dominerade PlaqueOff Pulver, men med förvärvet av bland annat varumärket NutriScience och lanseringar av ytterligare produktgrupper har Swedencare idag en mer diversifierad produktportfölj. Lanseringen av Dental Bones har tagits emot väl av marknaden och Swedencare har under 2017 även designat om och utvecklat produkterna från NutriScience till en Swedencarelinje. Dental Bones är ett tuggben som innehåller PlaqueOff pulver och benet reducerar därmed plack och tandsten. Produkten innehåller även antioxidanter som försvarar immunsystemet samt omega 3 och 6 som stärker hy och päls hos djuren. 2014 lanserades Dental Bites, ett husdjursgodis med likadan funktion som pulvret. Försäljningsvolymerna har motsvarat bolagets förväntningar. Dessutom tecknades bland annat ett nordiskt försäljningsavtal för produkten Easypill. Produkten underlättar medicinering då husdjursägare i många fall upplever svårigheter med att få djuren att svälja tablettbaserade preparat.

ProDen Plaqueoff minskar mängden plack och tandsten

Snabbväxande och lönsamt djurhälsobolag

Stora förändringar har skett de senaste åren

Swedencare har en mer diversifierad produktportfölj

idag

(9)

Kina och USA torde vara de viktigaste marknaderna

framgent

Husdjur anses vara en del av familjen

Swedencare har samarbeten med foderproducenter

Djurhälsobranschen väntas stå inför en konsolidering Under 2006 erhölls patent för ProDen PlaqueOff i 34 länder, inklusive EU och USA,

och efterföljdes av patent för den japanska marknaden under 2010. Bolagets patent för ProDen PlaqueOff löper till september 2021.

Bolaget har inlett ett större samarbetsavtal med den tyska underleverantören Veracus där avsikten är att ProDen PlaqueOff ska ingå i premiumfoder producerat av flera stora europeiska foderproducenter. Framgent väntar sig Swedencare ytterligare samarbeten med foderproducenter för att på så sätt öka volymen av bolagets råvara. Därutöver har bolaget erhållit ett flertal förfrågningar om framtida samarbeten kring ProDen PlaqueOff. Det har bland annat mynnat ut i ytterligare ett samarbete med en foderproducent, EQT-ägda Musti Group. Tillsammans har de lanserat en kattfoderlinje, med varumärket Nutrima, innehållandes ProDen PlaqueOff. I början handlar det om små volymer, men en hundfoderlinje bör inte vara långt borta. I foderprojekt har bolaget väldigt höga bruttomarginaler (uppskattningsvis ~90%) och med ytterligare lanseringar kan det med tiden få materiell resultatpåverkan på koncernen.

Djurhälsobranschen förväntas stå inför en konsolidering eftersom den kännetecknas av ett stort antal mindre aktörer med svårighet att nå ut på den globala marknaden till följd av bristande distribution. Swedencare är en mindre aktör men har etablerade samarbeten med veterinärsföretag, en av världens största försäljare av receptfria produkter till apotek samt djuraffärskedjor inom premiumsegmenten. Målsättningen är att börsnoteringen och nyemissionen under sommaren 2016 ska medföra att de kan förvärva produkter eller produktbolag, utnyttja sin breda distribution och vara en aktiv part i konsolideringen.

Finansiell målsättning för Swedencare är att omsättningen 2020 ska överstiga 200 MSEK. Därtill ska EBITDA-marginalen överstiga 30%.

Patent löper ut 2021 USA, Storbritannien och Frankrike är, och torde fortsätta vara, viktiga marknader för

Swedencare. Därutöver är efterfrågan på algbaserade premiumprodukter hög på de asiatiska marknaderna vilket lett till att Japan, Kina och Sydkorea snabbt blivit några av bolagets viktigaste marknader. Framgent lyfter Swedencare framförallt fram USA och Kina som de två marknader med störst potential. Produkterna finns hos utvalda tandläkare, hälsokostaffärer, djuraffärer och veterinärkliniker över hela världen.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

Humanisering - Långsiktig trend på husdjursmarknaden

Den långsiktiga trenden på husdjursmarknaden är humanisering och att fler anser att husdjuret är en del av familjen. Utvecklingen drivs främst ifrån USA och anammas av resterande marknader med följden att konsumenter är mer villiga att spendera på husdjursprodukter än tidigare. Humaniseringen har även inneburit ett växande intresse för förebyggande omvårdnad med essensen att främja en sund livsstil och undvika dålig kost. Det har lett till en större efterfrågan på premiumprodukter och marknaden i USA för munhälsoprodukter förväntas växa med cirka 9% per år fram till 2019.

Tillväxt genom samarbeten, försäljningsavtal och förvärv

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :