Delårsrapport maj oktober 2014/15

Full text

(1)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 1 27 november, 2014

Delårsrapport maj – oktober 2014/15

 Den långsiktiga tillväxtstrategin är oförändrad. Försenade order i EMEA och en marknadstillväxt som var lägre än förväntat påverkade resultatet för det första halvåret. En åtgärdsplan är implementerad.

 Orderingången ökade med 2 procent till 5 217 (5 128) Mkr, motsvarande en minskning om 3 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

 Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 4 432 (4 355) Mkr, motsvarande en minskning om 3 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

 EBITA uppgick till 359 (555) Mkr före poster av engångskaraktär. Valutakurseffekterna var neutrala.

 Periodens resultat uppgick till 63 Mkr (183). Vinst per aktie uppgick till 0,16 (0,48) kr före utspädning och 0,16 (0,48) kr efter utspädning.

 Kassaflöde efter löpande investeringar uppgick till -497 (-523) Mkr.

Utsikter för räkenskapsåret 2014/15

 Baserat på rådande marknadsförutsättningar förväntas nettoomsättningen öka med 4 procent (ändrat från 7–9 procent), beräknat på oförändrade valutakurser. EBITA förväntas öka med cirka 6 procent (ändrat från cirka 10 procent), beräknat på oförändrade valutakurser.

 Valuta förväntas ha en positiv påverkan med cirka 7 procentenheter på nettoomsättningstillväxten och cirka 2 procentenheter på EBITA-tillväxten inklusive valutasäkringar.

 Kassaflöde efter löpande investeringar förväntas överstiga 1,1 miljarder kronor motsvarande en kassagenerering som överstiger 60 procent.

* Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser.

Denna rapport innehåller framåtblickande information som kan inkludera, men inte är begränsad till, uttalanden som rör verksamhet och resultat, marknadsförhållanden och liknande omständigheter. Denna framåtblickande information baseras på aktuella förväntningar och prognoser rörande framtida händelser. Även om det förutsätts att förväntningarna som beskrivs i dessa uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtblickande uttalanden förverkligas eller är korrekta. Eftersom denna information innehåller antaganden och uppskattningar som är beroende av risker och osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet skilja sig väsentligt från vad som beskrivs. Några av dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs ytterligare i avsnittet ”risker och osäkerheter”. Elekta åtar sig inte att offentligt uppdatera eller revidera framåtblickande information, vare sig som en följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som krävs enligt lag eller börsens bestämmelser.

Koncernen i sammandrag 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader

aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt Förändr.

Mkr 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Orderingång 2 876 3 101 5 217 5 128 -3% *

Nettoomsättning 2 567 2 443 4 432 4 355 -3% *

EBITA före poster av engångskaraktär 397 407 359 555

Rörelseresultat 310 304 188 350

Periodens resultat 200 191 63 183

Kassaflöde efter löpande investeringar 173 61 -497 -523

Vinst per aktie efter utspädning, kr 0,52 0,49 0,16 0,48

(2)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 2

Verkställande direktören kommenterar

Vi når för närvarande inte upp till verksamhetsmålen på grund av försenade ordrar i EMEA och en lägre marknadstillväxt än förväntat. Vår strategiska agenda har tydliga prioriteringar och åtgärder för att stärka kassaflödet, driva försäljning och förbättra effektiviteten i organisationen. Utfallet kommer att förbättras under räkenskapsårets andra hälft, men inte tillräckligt för att fullt ut kompensera för första halvårets nedslående resultat. Därför har vi justerat utsikterna för helåret och implementerat en åtgärdsplan.

Marknaden

Det långsiktiga tillväxtperspektivet inom cancervård är oförändrat och attraktivt. Vi har en unik position och de främsta lösningarna för att möta behovet på utvecklingsmarknaderna. På etablerade marknader ser vi en växande efterfrågan på mjukvarulösningar som skapar bättre resultat för patienter och löser behovet av högre effektivitet i sjukvårdssystemen. Marknaden för ny utrustning växer långsammare än vad vi förutsåg i början av året på grund av den globala ekonomin, politisk osäkerhet och konsolideringar inom sjukvården, vilket medför större ordrar under en ökad volatilitet.

Orderingång

Beräknat på oförändrade valutakurser minskade orderingången med 3 procent under årets första hälft.

I Europa, Mellanöstern och Afrika var orderingången lägre än under andra kvartalet föregående år. Det var en effekt av långsammare marknadstillväxt och försenade ordrar, varav de flesta förväntas att realiseras under räkenskapsårets andra del. Under andra kvartalet föregående år bokades en stor order i Algeriet varför jämförelsen är utmanande.

Versa HDTM har godkänts för försäljning i både Kina och Japan, vilket innebär goda tillväxtmöjligheter. Det är glädjande att se hur orderingången har förbättrats i Asien och Stillahavsregionen.

I Nordamerika tecknade vi ett omfattande samarbetsavtal med Avera Health omfattande sex av deras regionala cancercenter. I avtalet ingår utrustning och införandet av MOSAIQ:s digitala

patientjournalsystem, behandlingsplaneringssystem och mjukvara för cancerregistrering. Det finns starka förutsättningarna för fler stora ordrar i USA.

Nettoomsättning och EBITA

Nettoomsättningen för första halvåret minskade med 3 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

Asien och Stillahavsområdet visade tillväxt, främst driven av Indien och Kina. Nordamerika förbättrades och redovisade en stark tillväxt för det andra kvartalet. Som väntat började mjukvaruintäkterna i USA förbättras, och vi bedömer att det fortsätter under resten av året. Nettoomsättningen i Europa, Mellanöstern och Afrika var lägre än förväntat på grund av projektförseningar.

Jämfört med första kvartalet förbättrades EBITA och bruttomarginalen. Vi vidtar åtgärder för att anpassa kostnadsökningarna för att visa en starkare EBITA under räkenskapsårets andra hälft.

Kassaflöde

Kassaflöde efter löpande investeringar förbättrades till 173 (61) Mkr under andra kvartalet, vilket innebär en kassagenerering om 54 procent. Det är ett resultat av ett högre operativt kassaflöde i kombination med positiva effekter från minskningen av rörelsekapitalet. Åtgärderna för att ytterligare förbättra kassaflödet förväntas även ge fortsatt effekt under andra halvåret.

Produktutveckling

Elekta är ledande inom innovation på marknaden för strålterapi och strålkirurgi. Vårt engagemang till innovationsarbetet, som beskrivs i den strategiska agendan, är starkt. Det är innovation som är den främsta drivkraften för framtida tillväxt. Under första halvåret investerade vi 689 Mkr i forskning och utveckling. Ett av nyckelprojekten är Atlantic (MRI-styrd strålterapi) som fortlöper enligt plan.

Reaktionen från marknaden var mycket positiv när vi introducerade våra lösningar för informationsstyrd cancervård. En viktig hörnsten i informationsstyrd cancervård är Elektas plattform för Knowledge Management, en analyslösning som erbjuder verktyg och rapporter i realtid för bättre cancervård.

(3)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 3 Åtgärdsplan

För att möta en svagare marknad har vi implementerat ytterligare åtgärder för kostnadskontroll. Samtidigt fortsätter vi att genomföra prioriteringarna enligt vår strategiska agenda. Vi minskar kostnadsbasen genom att eliminera duplicering och tillvarata synergieffekter i verksamheten. Under de kommande kvartalen kommer vi att meddela vilket resultat och vilka fördelar åtgärderna ger.

Utsikter för räkenskapsåret 2014/15

Vi förväntar oss ett bättre andra halvår, baserat på flera faktorer: vi är övertygade om att vi då kan redovisa de flesta av de försenade ordrarna inom EMEA, vi har klartecken att sälja Versa HD™ i Kina och Japan, och vi förväntar oss en volymökning för Leksell Gamma Knife®. Det kommer dock inte att vara tillräckligt för att nå de tillväxtnivåer vi angav i vår prognos i det första kvartalet.

Vi har därför justerat utsikterna för helåret till en nettoomsättningstillväxt på 4 procent (ändrat från 7–

9 procent) beräknat på oförändrade valutakurser. Vi har justerat kostnadstillväxten i enlighet med det.

EBITA väntas öka med cirka 6 procent (ändrat från cirka 10 procent), beräknat på oförändrade valutakurser.

Valuta förväntas ha en positiv påverkan med cirka 7 procentenheter på nettoomsättningstillväxten och cirka 2 procentenheter på EBITA-tillväxten inklusive valutasäkringar.

Kassaflöde efter löpande investeringar förväntas överstiga 1,1 miljarder kronor motsvarande en kassagenerering som överstiger 60 procent (förändrat från 70 procent). Den främsta orsaken till justeringen är en ökad osäkerhet på vissa utvecklingsmarknader.

Niklas Savander – Vd och koncernchef

(4)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 4 Angivna siffror avser sexmånadersperioden 2014/15 och siffror inom parentes avser motsvarande period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Orderingång och orderstock

Orderingången ökade med 2 procent till 5 217 (5 128) Mkr, motsvarande en minskning om 3 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

Orderstocken uppgick till 15 638 Mkr, jämfört med 13 609 Mkr den 30 april 2014. Orderstocken

omvärderas till balansdagskurs. Omräkningen av orderstocken till valutakurser per den 31 oktober 2014 jämfört med den 30 april 2014 medförde en positiv valutaomräkningseffekt om 1 230 Mkr.

* Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser.

Marknadsutveckling Nord- och Sydamerika

Orderingången för första halvåret ökade med 8 procent, motsvarande en ökning med 3 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Under perioden var volymen av Leksell Gamma Knife® stark. I november fattade CMS beslut om nya ersättningsnivåer som även omfattade en återgång till betydligt högre ersättningsnivåer för Leksell Gamma Knife.

Konsolideringen av sjukhus i USA fortsätter och driver marknaden mot fler helhetslösningar och större affärer. Elekta tecknade ett samarbetsavtal med Avera Health. Av ordern bokades över 20 MUSD under kvartalet. Elektas orderingång i Latinamerika var svag under det andra kvartalet, men en förbättrad tillväxt förväntas under resten av året.

Elektas täckningsbidrag i regionen under första halvåret uppgick till 25 (31) procent. Minskningen beror till största delen på en låga mjukvaruintäkter vilka förväntas återhämtas under räkenskapsåret.

Europa, Mellanöstern och Afrika

Orderingången minskade med 5 procent under första halvåret, motsvarande en minskning med

10 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Generellt kännetecknas marknaden av en långsammare utveckling inom försäljning av utrustning och den fortsatta politiska osäkerheten i Mellanöstern.

För att stärka ställningen i Turkiet förvärvade Elekta distributören Mesi Medikal. Elekta har också meddelat sin avsikt att förvärva bolagets polska distributör, RTA.

Elektas täckningsbidrag i regionen under första halvåret uppgick till 29 (34) procent. Minskningen beror i huvudsak på en lägre nettoomsättning.

Asien och Stillahavsregionen

Orderingången minskade med 3 procent under första halvåret, motsvarande en minskning med 1 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Indien och Ostasien uppvisade en gynnsam tillväxt. Marknaden och orderingången i Kina var lägre än föregående år, men utsikterna för helåret är goda.

Under kvartalet fick vi klartecken för försäljning och marknadsföring av Versa HD i både Kina och Japan.

Orderingången i Japan minskade under första halvåret. Efterfrågan i Japan utgörs i första hand av ersättningsinvesteringar.

Elektas täckningsbidrag i regionen under första halvåret uppgick till 22 (23) procent.

Orderingång 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader aug - okt aug - okt Förändr. maj - okt maj - okt Förändr. Förändr.* rullande Förändr. maj - apr

Mkr 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2013/14 2013/14

Nord- och Sydamerika 1 116 1 056 6% 1 815 1 679 8% 3% 4 627 9% 4 491

Europa, Mellanöstern och Afrika 854 1 215 -30% 1 837 1 927 -5% -10% 4 530 7% 4 620

Asien och Stillahavsregionen 906 830 9% 1 565 1 522 3% -1% 3 185 -10% 3 142

Koncernen 2 876 3 101 -7% 5 217 5 128 2% -3% 12 342 3% 12 253

(5)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 5 Nettoomsättning och resultat

* Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser.

Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 4 432 (4 355) Mkr, men minskade med 3 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

Bruttomarginalen uppgick till 38 (43) procent. Under andra kvartalet förbättrades bruttomarginalen till 42 procent huvudsakligen som en effekt av ökade mjukvaruintäkter och en mer gynnsam projektmix jämfört med första kvartalet.

Satsningarna på forskning och utveckling, före aktivering av utvecklingskostnader, ökade enligt plan och uppgick till 689 (591) Mkr, motsvarande 16 (14) procent av nettoomsättningen. Aktiverade

utvecklingskostnader och avskrivningar av utvecklingskostnader inom FoU-funktionen uppgick netto till 213 (151) Mkr. Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 1 055 (1 002) Mkr motsvarande 24 (23) procent av nettoomsättningen. Rörelsekostnaderna ökade med omkring 3 procent jämfört med förra året beräknat på oförändrade valutakurser.

EBITA-effekten av förändrade valutakurser var neutral inklusive valutasäkringseffekter.

EBITA före poster av engångskaraktär uppgick till 359 (555) Mkr. Rörelseresultatet före poster av engångskaraktär var 190 (411) Mkr. Rörelsemarginalen före poster av engångskaraktär uppgick till 4 (9) procent. Den lägre marginalen beror huvudsakligen på lägre försäljningsvolymer kombinerat med kostnadsökningar enligt plan.

Finansnettot uppgick till -107 (-109) Mkr.

Resultat före skatt uppgick till 81 (241) Mkr. Skatten uppgick till -18 (-58) Mkr. Periodens resultat uppgick till 63 (183) Mkr. Vinst per aktie uppgick till 0,16 (0,48) kr före utspädning och 0,16 (0,48) kr efter

utspädning. Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18 (25) procent och räntabilitet på sysselsatt kapital till 15 (20) procent.

Investeringar och avskrivningar

Löpande investeringar ökade till 455 (414) Mkr, varav investeringar i immateriella tillgångar ökade till 308 (225) Mkr. Investeringar i immateriella tillgångar är främst relaterade till FoU-funktionen. Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick totalt till 238 (202) Mkr.

Nettoomsättning 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader aug - okt aug - okt Förändr. maj - okt maj - okt Förändr. Förändr.* rullande Förändr. maj - apr

Mkr 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2013/14 2013/14

Nord- och Sydamerika 834 702 19% 1 482 1 472 1% -4% 3 338 -5% 3 328

Europa, Mellanöstern och Afrika 888 998 -11% 1 545 1 580 -2% -7% 4 185 10% 4 220

Asien och Stillahavsregionen 845 743 14% 1 405 1 303 8% 4% 3 248 1% 3 146

Koncernen 2 567 2 443 5% 4 432 4 355 2% -3% 10 771 2% 10 694

Aktiverade utvecklingskostnader 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt rullande maj - apr

Mkr 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2013/14 2013/14

Aktivering av utvecklingskostnader 164 126 308 223 574 489

varav FoU 163 125 307 222 569 484

Avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader -55 -46 -106 -83 -195 -172

varav FoU -49 -40 -94 -71 -172 -149

Aktiverade utvecklingskostnader, netto 109 80 202 140 379 317

varav FoU 114 85 213 151 397 335

(6)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 6 Kassaflöde

Kassaflöde efter löpande investeringar uppgick till -497 (-523) Mkr, med ett positivt kassaflöde efter löpande investeringar om 173 Mkr i det andra kvartalet. Betalningar avseende det pågående

omstruktureringsprogrammet påverkade kassaflödet med 52 Mkr. En gradvis förbättring av kassaflödet förväntas för det andra halvåret. Kassaflöde efter löpande investeringar förväntas överstiga 1,1 miljarder kronor för räkenskapsåret motsvarande en kassagenerering överstigande 60 procent.

* Kassagenerering beräknas som kassaflöde efter löpande investeringar i förhållande till periodens resultat justerat för avskrivningar.

Finansiell position

Likvida medel uppgick till 942 (2 247 den 30 april 2014) Mkr och räntebärande skulder uppgick till 4 665 (4 486 den 30 april 2014) Mkr. Nettoskulden uppgick därmed till 3 723 (2 239 den 30 april 2014) Mkr. Skuldsättningsgraden var 0,64 (0,36 den 30 april 2014).

Balansräkningen har påverkats väsentligt av förändringar i valutakurserna. Valutakurseffekten vid omräkning av likvida medel uppgick till 106 (20) Mkr. Omräkningseffekten på långfristiga räntebärande skulder uppgick till 256 (-45) Mkr. Eget kapital har påverkats av omräkningsdifferenser om 359 (80) Mkr.

Förändringen av orealiserade kurseffekter på kassaflödessäkringar uppgick till -81 (37) Mkr och redovisas i övrigt totalresultat. Utgående balans avseende orealiserade resultat från kassaflödessäkringar uppgår till -19 (106) Mkr, exklusive skatt.

Omstruktureringsprogram

Omstruktureringsprogrammet som lanserads i slutet av förra räkenskapsåret fortlöper enligt plan. Utgifter relaterade till programmet uppgick till 52 Mkr och har minskat omstruktureringsreserven.

Kassaflöde (utdrag) 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt rullande maj - apr

Mkr 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2013/14 2013/14

Rörelseflöde 355 225 198 167 1 723 1 692

Rörelsekapitalförändring 81 57 -240 -276 -381 -417

Kassaflöde från den löpande verksamheten 436 282 -42 -109 1 342 1 275

Löpande investeringar -263 -221 -455 -414 -822 -781

Kassaflöde efter löpande investeringar 173 61 -497 -523 520 494

Kassagenerering* 54% 21% 35% 32%

(7)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 7 Rörelsekapital

Rörelsekapitalet ökade till 1 752 (1 449 den 30 april 2014) Mkr, motsvarande 16 (14) procent av nettoomsättningen och inklusive lageruppbyggnad för planerade leveranser. DSO* (Days Sales Outstanding) förbättrades med 19 dagar till 84 dagar under sexmånadersperioden.

* DSO (Days Sales Outstanding) beräknas som (Kundfordringar + Upplupna intäkter – Förskott från kunder – Förutbetalda intäkter)/(12 månaders rullande nettomsättning/365).

Förvärv

Förvärv av Mesi Medikal A.S.

Den 24 juli 2014 förvärvade Elekta 100 procent av aktierna i Mesi Medikal A.S., en ledande turkisk distributör av strålbehandlingssystem. Förvärvet stärker Elektas marknadsposition avsevärt i ett land med brist på utrustning och mjukvara för strålbehandling samt ett ökande antal cancerfall. Förvärvspriset består av en fast del om cirka 65 Mkr och en maximal rörlig del om cirka 25 Mkr. Enligt preliminär förvärsanalys uppgår goodwill och immateriella tillgångar till cirka 70 Mkr baserat på maximalt utfall på den rörliga köpeskillingen. Elekta konsoliderar Mesi Medikal A.S. från förvärvstidpunkten och har bidragit med cirka 17 Mkr i nettoomsättning. Förvärvet av Mesi Medikal A.S. beräknas att årligen bidra med 0,3 procent till Elektas nettoomsättning och förväntas bidra positivt till Elektas resultat per aktie.

Förvärvskostnaderna uppgår till 2 Mkr och har redovisats som poster av engångskaraktär i koncernens resultaträkning.

Avsikt att förvärva RTA

Den 25 augusti meddelade Elekta avsikten att förvärva RTA, en ledande polsk distributör specialiserad inom modern strålbehandlingsteknik. Elektas position i Polen stärks avsevärt genom förvärvet. Det slutgiltiga avtalet undertecknas i januari 2015.

Väsentliga händelser efter periodens utgång Låneavtal

Den 11 november 2014 ersattes lånet på 400 Mkr hos Svensk Exportkredit med ett nytt lån på 50 MEur med en fyraårig löptid.

Rörelsekapital 31 okt, 31 okt, 30 apr,

Mkr 2014 2013 2014

Rörelsekapital tillgångar

Varulager 1 314 1 097 1 078

Kundfordringar 3 634 3 253 4 197

Upplupna intäkter 2 051 1 568 1 699

Övriga rörelsefordringar 731 613 566

Summa rörelsekapital tillgångar 7 730 6 531 7 540

Rörelsekapital skulder

Leverantörsskulder 982 1 132 1 295

Förskott från kunder 1 891 1 363 1 686

Förutbetalda intäkter 1 313 962 1 200

Upplupna kostnader 1 497 1 327 1 526

Övriga rörelseskulder 295 295 384

Summa rörelsekapital skulder 5 978 5 079 6 091

Rörelsekapital, netto 1 752 1 452 1 449

% av nettoomsättning 12 månader rullande 16% 14% 14%

(8)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 8 Anställda

Medelantalet anställda uppgick till 3 659 (3 535). Antalet anställda uppgick den 31 oktober 2014 till 3 764 (3 691). Ökningen är i huvudsak relaterad till produktutveckling och förvärvet av Mesi Medikal.

Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick till 34 (27).

Aktier

Under perioden tecknades 79 nya B-aktier genom konvertering av konvertibler. Det totala antalet registrerade aktier i Elekta uppgick den 31 oktober 2014 till 382 828 663, fördelat på 14 250 000 A-aktier och 368 578 663 B-aktier. Antal aktier efter full utspädning uppgick till 400 696 012. Effekten är hänförlig till Elektas konvertibel 2012/17.

Utsikter för räkenskapsåret 2014/15

 Baserat på rådande marknadsförutsättningar förväntas nettoomsättningen öka med 4 procent (ändrat från 7–9 procent), beräknat på oförändrade valutakurser. EBITA förväntas öka med cirka 6 procent (ändrat från cirka 10 procent), beräknat på oförändrade valutakurser.

 Valuta förväntas ha en positiv påverkan med cirka 7 procentenheter på nettoomsättningstillväxten och cirka 2 procentenheter på EBITA-tillväxten inklusive valutasäkringar.

 Kassaflöde efter löpande investeringar förväntas överstiga 1,1 miljarder kronor motsvarande en kassagenerering som överstiger 60 procent.

Risker och osäkerheter

Elektas närvaro på ett stort antal geografiska marknader innebär att koncernen exponeras mot politiska och ekonomiska risker både globalt och i enskilda länder.

Elekta måste hantera en ständigt föränderlig konkurrenssituation. Medicinteknikindustrin kännetecknas av teknisk utveckling och fortsatt utveckling av kunskap och kompetens inom branschen, vilket leder till att företag kontinuerligt lanserar nya produkter och förbättrade behandlingsmetoder. Elekta har som mål att vara ledande inom innovation och erbjuder branschens mest konkurrenskraftiga produktportfölj, utvecklad i nära samarbete med framstående forskare på området. För att säkra fortsatta investeringar i forskning är det viktigt att nya produkter och ny teknik skyddas mot risken för obehörig användning av konkurrenterna. Elekta skyddar sina immateriella rättigheter med hjälp av patent, upphovsrätt (copyright) och varumärkesregistreringar när så är möjligt och anses nödvändigt.

Elekta säljer sina lösningar genom den egna försäljningsorganisationen och genom ett externt nätverk av agenturer och distributörer. För att bolaget ska fortsätta att vara framgångsrikt måste man kunna bygga och upprätthålla framgångsrika kundrelationer. Elekta utvärderar ständigt hur man ska gå in på nya marknader och tar då hänsyn både till möjligheterna och till riskerna som detta innebär. Varje ny marknad har egna myndighetskrav för registrering som potentiellt kan försena produktlanseringar och certifiering. Det politiska systemets stabilitet i vissa länder och den rådande säkerhetssituationen för medarbetare som reser till utsatta områden är två områden som är föremål för ständig utvärdering.

Korruption utgör en risk och ett hinder för utveckling och tillväxt i en del länder. Elekta har infört

särskilda policyer mot korruption som ska vägleda verksamheten. Målsättningen är att följa nationella och internationella förordningar och bestämmelser samt bäst praxis i arbetet mot korruption.

Elekta har verksamhet på flera marknader och därmed omfattas koncernen av ett stort antal lagar, förordningar och bestämmelser, policyer och riktlinjer vad gäller exempelvis hälsa, säkerhet, miljöfrågor, handelsrestriktioner, konkurrens och produktleveranser. I Elektas kvalitetssystem beskrivs dessa krav.

Kraven och efterlevnaden av dem granskas och certifieras av externa tillsynsmyndigheter. Myndigheter i berörda länder, till exempel FDA i USA, genomför dessutom regelbundet inspektioner. Brist på efterlevnad av exempelvis säkerhetsbestämmelser kan leda till att produktleveranser försenas eller stoppas. Ändringar i förordningar, bestämmelser och regler kan även leda till kostnadsökningar för Elekta samt att utveckling och lansering av nya produkter försenas.

(9)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 9 Elekta är även beroende av kompetens för att kunna tillverka avancerad medicinsk utrustning, vilket kräver högt kvalificerade medarbetare. Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och chefer har en betydande påverkan på koncernens framtida framgång.

Svag ekonomisk utveckling och hög statsskuld kan på vissa marknader innebära att privata kunder har svårt att ordna finansiering och att de statliga investeringarna i hälso- och sjukvården minskar. Politiska beslut som kan påverka hälso- och sjukvårdens ersättningsnivåer utgör också en riskfaktor. Elektas

förmåga att kommersialisera sina produkter är beroende av de ersättningsnivåer som sjukhus och kliniker får för olika typer av behandlingar. Ändringar i befintliga ersättningsnivåer för medicinska produkter och nya förordningar och bestämmelser kan påverka den framtida produktmixen på vissa marknader.

Elektas leverans av behandlingsutrustning är till stor del beroende av kundernas beredskap att ta emot leveranser i installationsmiljön. Beroende på avtalade betalningsvillkor kan en försening resultera i försenad fakturering och även påverka tidpunkten för intäktsredovisning. Koncernens kreditrisker är vanligtvis begränsade eftersom kundernas verksamhet till stor del finansieras antingen direkt eller indirekt via offentliga medel.

Elekta är beroende av ett antal leverantörer av komponenter. Det finns en risk att det uppstår svårigheter med leveranserna på grund av omständigheter som ligger utanför Elektas kontroll. Kritiska leverantörer följs upp regelbundet avseende leveransernas punktlighet och komponenternas kvalitet.

I sina verksamheter är Elekta exponerat mot en rad finansiella risker, främst hänförligt till ändrade

valutakurser. På kort sikt reduceras valutakurseffekterna med hjälp av terminskontrakt. Valutasäkring görs med utgångspunkt från förväntad nettoomsättning över en period upp till 24 månader. Bolagets

bedömning av aktuella risker avgör omfattningen av valutasäkringen. Riskexponeringen regleras genom en finansiell policy som har upprättats av styrelsen. Bolagsledningen och finansfunktionen har det

övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker och att ta fram arbetssätt och riktlinjer för finansiell riskhantering. För mer detaljerad information om dessa risker, se not 2 i årsredovisningen 2013/14.

Stockholm den 27 november 2014

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Laurent Leksell Hans Barella Luciano Cattani

Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Siaou-Sze Lien Tomas Puusepp Wolfgang Reim

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Jan Secher Birgitta Stymne Göransson Niklas Savander

Styrelseledamot Styrelseledamot Vd och koncernchef

(10)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 10 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag

(delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag

(delårsrapport) för Elekta AB (publ) per 31 oktober 2014 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 november 2014

PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam Camilla Samuelsson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor

(11)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 11 Telefonkonferens

Elekta har en telefonkonferens den 27 november kl 10:00 – 11:00 CET med vd och koncernchef Niklas Savander samt finansdirektör Håkan Bergström.

För att delta via telefon, ring cirka 5-10 minuter i förväg.

Sverige: +46 (0)8 519 99 030, Storbritannien: +44 (0)20 766 02077, USA: +1 855 716 1592.

Telefonkonferensen kommer också att webbsändas (utan möjlighet att ställa frågor) via länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=884167&s=1&k=DAD0804CEF34CCB8EB5838290FD20DDB

Finansiell information

Delårsrapport maj – januari 2014/15 4 mars, 2015 Bokslutskommuniké maj – april 2014/15 2 juni, 2015

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Håkan Bergström, Ekonomi- och finansdirektör, Elekta AB (publ) +46 (0)8 587 25 547, hakan.bergstrom@elekta.com

Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB (publ) +46 (0)702 100 451, johan.andersson@elekta.com

Elekta AB (publ)

Organisationsnummer 556170-4015

Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes den 27 november 2014 kl. 07:30 CET.

(12)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 12 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är, för koncernen, upprättad enligt IAS 34 och Årsredovisningslagen och, för

moderbolaget, enligt Årsredovisningslagen och RFR 2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av not 1 i årsredovisningen för 2013/14.

Valutakurser

Utländska koncernföretags orderingång och resultaträkningar omräknas till periodens genomsnittskurs medan orderstock och balansräkningar omräknas till balansdagskurs.

Land Valuta

maj - okt maj - okt Förändr. 31 okt, 30 apr, Förändr.

2014/15 2013/14 2014 2014

Euroland 1 EUR 9,153 8,673 6% 9,240 9,067 2%

Storbritannien 1 GBP 11,469 10,181 13% 11,759 11,043 6%

Japan 1 JPY 0,066 0,066 0% 0,066 0,064 3%

USA 1 USD 6,891 6,544 5% 7,357 6,569 12%

Genomsnittskurs Balansdagskurs

(13)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 13 KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader

aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt rullande maj - apr

RESULTATRÄKNING 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2013/14 2013/14

Nettoomsättning 2 567 2 443 4 432 4 355 10 771 10 694

Kostnad för sålda produkter -1 496 -1 381 -2 728 -2 487 -6 288 -6 047

Bruttoresultat 1 071 1 062 1 704 1 868 4 483 4 647

Försäljningskostnader -286 -279 -573 -537 -1 092 -1 056

Administrationskostnader -256 -235 -482 -465 -935 -918

Forsknings- och utvecklingskostnader -226 -220 -476 -440 -902 -866

Valutakursdifferenser 7 3 17 -15 113 81

Rörelseresultat före poster av engångskaraktär 310 331 190 411 1 667 1 888

Transaktions- och omstruktureringskostnader 0 -2 -102 -100

Övriga poster av engångskaraktär -27 -61 0 -61

Rörelseresultat 310 304 188 350 1 565 1 727

Resultat från andelar i intresseföretag -1 -4 -1 -7 -9 -15

Ränteintäkter 9 6 17 11 29 23

Räntekostnader och liknande poster -63 -54 -126 -110 -247 -231

Valutakursdifferenser 2 0 3 -3 4 -2

Resultat före skatt 257 252 81 241 1 342 1 502

Inkomstskatt -57 -61 -18 -58 -310 -350

Periodens resultat 200 191 63 183 1 032 1 152

Resultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 198 189 61 183 1 026 1 148

innehav utan bestämmande inflytande 2 2 2 0 6 4

Vinst per aktie före utspädning, kr 0,52 0,49 0,16 0,48 2,69 3,01

Vinst per aktie efter utspädning, kr 0,52 0,49 0,16 0,48 2,68 3,00

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 200 191 63 183 1 032 1 152

Övrigt totalresultat:

Poster som inte ska omföras till resultaträkningen

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner -3 -3

Skatt 1 1

Summa poster som inte ska omföras till resultaträkningen -2 -2

Poster som senare kan omföras till resultaträkningen

Omvärdering av kassaflödessäkringar -71 72 -81 37 -127 -9

Omräkning av utländsk verksamhet 113 70 359 80 639 360

Skatt 17 -17 18 -9 26 -1

Summa poster som senare kan omföras till resultaträkningen 59 125 296 108 538 350

Övrigt totalresultat för perioden 59 125 296 108 536 348

Totalresultat för perioden 259 316 359 291 1 568 1 500

Totalresultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 258 315 357 293 1 562 1 498

innehav utan bestämmande inflytande 1 1 2 -2 6 2

RESULTATÖVERSIKT 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt rullande maj - apr

Mkr 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2013/14 2013/14

Rörelseresultat/EBIT före poster av engångskaraktär 310 331 190 411 1 667 1 888

Avskrivningar immateriella tillgångar:

aktiverade utvecklingskostnader 55 46 106 83 195 172

förvärv 32 30 63 61 125 123

EBITA före poster av engångskaraktär 397 407 359 555 1 987 2 183

Avskrivningar materiella tillgångar 35 29 68 57 129 118

EBITDA före poster av engångskaraktär 432 436 427 612 2 116 2 301

(14)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 14 KONCERNENS BALANSRÄKNING

Mkr 31 okt, 31 okt, 30 apr,

2014 2013 2014

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 7 419 6 552 6 845

Materiella anläggningstillgångar 754 564 624

Finansiella tillgångar 332 328 359

Uppskjutna skattefordringar 139 100 143

Summa anläggningstillgångar 8 644 7 544 7 971

Omsättningstillgångar

Varulager 1 314 1 097 1 078

Kundfordringar 3 634 3 253 4 197

Upplupna intäkter 2 051 1 568 1 699

Aktuella skattefordringar 49 72 31

Derivatinstrument 116 97 103

Övriga kortfristiga fordringar 731 613 566

Likvida medel 942 1 173 2 247

Summa omsättningstillgångar 8 837 7 873 9 921

Summa tillgångar 17 481 15 417 17 892

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 843 5 045 6 249

Innehav utan bestämmande inflytande 4 11 8

Summa eget kapital 5 847 5 056 6 257

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 3 708 4 302 4 361

Uppskjutna skatteskulder 695 625 687

Övriga långfristiga skulder 183 136 139

Summa långfristiga skulder 4 586 5 063 5 187

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 957 117 125

Leverantörsskulder 982 1 132 1 295

Förskott från kunder 1 891 1 363 1 686

Förutbetalda intäkter 1 313 962 1 200

Upplupna kostnader 1 497 1 327 1 526

Aktuella skatteskulder 32 67 219

Derivatinstrument 81 35 13

Övriga kortfristiga skulder 295 295 384

Summa kortfristiga skulder 7 048 5 298 6 448

Summa eget kapital och skulder 17 481 15 417 17 892

Ställda säkerheter 5 3 9

Eventualförpliktelser 62 136 55

(15)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 15 KASSAFLÖDE 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader

aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt rullande maj - apr

Mkr 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2013/14 2013/14

Resultat före skatt 257 252 81 241 1 342 1 502

Avskrivningar 123 106 238 202 450 414

Räntenetto 45 41 90 85 185 180

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 63 -28 105 18 198 111

Erhållna och betalda räntor -72 -67 -107 -106 -163 -162

Betald skatt -61 -79 -209 -273 -289 -353

Rörelseflöde 355 225 198 167 1 723 1 692

Ökning (-)/minskning (+) av varulager -7 -87 -143 -244 -88 -189

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar -96 -42 455 46 -434 -843

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder 184 186 -552 -78 141 615

Rörelsekapitalförändring 81 57 -240 - 276 - 381 - 417

Kassaflöde från den löpande verksamheten 436 282 -42 -109 1 342 1 275

Investeringar immateriella tillgångar -164 -127 -308 -225 -575 -492

Investeringar övriga tillgångar -99 -94 -147 -189 -247 -289

Löpande investeringar -263 -221 -455 - 414 - 822 - 781

Kassaflöde efter löpande investeringar 173 61 -497 - 523 520 494

Rörelseförvärv och investeringar i intresseföretag 0 0 -47 0 -43 4

Kassaflöde efter investeringar 173 61 -544 -524 478 498

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -866 - 757 -867 - 890 -865 -888

Periodens kassaflöde -693 - 696 -1 411 -1 414 -387 - 390

Omräkningsdifferens 40 37 106 20 156 70

Periodens förändring av likvida medel -653 -659 -1 305 -1 394 -231 -320

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 6 månader 6 månader 12 månader maj - okt maj - okt maj - apr

Mkr 2014/15 2013/14 2013/14

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Ingående balans 6 249 5 547 5 547

Totalresultat för perioden 357 293 1 498

Konvertering av konvertibellån 0 0 0

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande - 33 - 33

Utdelning -763 -763 -763

Summa 5 843 5 045 6 249

Innehav utan bestämmande inflytande

Ingående balans 8 13 13

Totalresultat för perioden 2 -2 2

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 0 0

Utdelning -6 -7

Summa 4 11 8

Utgående balans 5 847 5 056 6 257

(16)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 16 Finansiella instrument

I tabellen nedan presenteras koncernens finansiella instrument för vilka verkligt värde avviker från redovisat värde. För alla övriga finansiella instrument uppskattas verkligt värde motsvara redovisat värde.

Koncernens finansiella tillgångar och skulder som värderats till verkligt värde har klassificerats i hierarkin för verkligt värde. De olika nivåerna definieras enligt följande:

 Nivå 1: Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder

 Nivå 2: Andra observerbara data än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (det vill säga som prisnoteringar) eller indirekt (det vill säga härledda från prisnoteringar)

 Nivå 3: Data som inte baseras på observerbara marknadsdata Mkr

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Långfristiga räntebärande skulder 3 708 3 946 4 302 4 447 4 361 4 614

Kortfristiga räntebärande skulder 957 986 117 117 125 125

30 apr, 2014 31 okt, 2014 31 okt, 2013

Finansiella instrument värderade till verkligt värde

Mkr Nivå

30 apr, 2014 FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultatet:

Derivat – ej säkringsredovisning 2 73 3 40

Derivat för säkringsändamål:

Derivat – säkringsredovisning 2 56 119 67

Finansiella tillgångar, totalt 129 122 107

FINANSIELLA SKULDER

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde via resultatet:

Derivat – ej säkringsredovisning 2 33 26 9

Villkorad köpeskilling 3 28 17 2

Derivat för säkringsändamål:

Derivat – säkringsredovisning 2 75 13 5

Finansiella skulder, totalt 136 56 16

31 okt, 2013 31 okt,

2014

(17)

Elekta AB (publ) Delårsrapport maj - oktober 2014/15 17 NYCKELTAL 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 6 månader 6 månader

maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - okt maj - okt

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 2014/15

Orderingång, Mkr 8 757 9 061 10 815 12 117 12 253 5 128 5 217

Nettoomsättning, Mkr 7 392 7 904 9 048 10 339 10 694 4 355 4 432

Rörelseresultat, Mkr 1 232 1 502 1 849 2 012 1 727 350 188

Rörelsemarginal före poster av

engångskaraktär, % 17 19 20 20 18 9 4

Rörelsemarginal, % 17 19 20 19 16 8 4

Vinstmarginal, % 16 19 19 17 14 6 2

Eget kapital, Mkr 3 244 3 833 5 010 5 560 6 257 5 056 5 847

Sysselsatt kapital, Mkr 4 283 4 714 9 540 10 112 10 743 9 475 10 512

Soliditet, % 38 43 33 34 35 33 33

Skuldsättningsgrad -0,04 -0,13 0,53 0,36 0,36 0,64 0,64

Räntabilitet på eget kapital, % 30 30 29 27 21 25 18

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 30 35 28 21 17 20 15

DATA PER AKTIE 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 6 månader 6 månader maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - okt maj - okt

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 2014/15

Vinst per aktie

före utspädning, kr 2,27 2,76 3,26 3,52 3,01 0,48 0,16

efter utspädning, kr 2,25 2,73 3,23 3,52 3,00 0,48 0,16

Kassaflöde per aktie

före utspädning, kr 2,63 1,31 -7,07 3,17 1,31 -1,37 -1,43

efter utspädning, kr 2,60 1,30 -7,01 3,17 1,24 -1,31 -1,43

Eget kapital per aktie

före utspädning, kr 8,74 10,22 13,19 14,55 16,39 13,23 15,32

efter utspädning, kr 9,38 10,61 13,31 14,55 20,32 17,31 15,32

Genomsnittligt vägt antal aktier

före utspädning, tusental 368 832 373 364 376 431 380 672 381 277 381 270 381 287

efter utspädning, tusental 371 780 378 028 380 125 380 672 400 686 400 681 381 287

Antal aktier per balansdag

före utspädning, tusental 371 181 374 951 *) 378 991 *) 381 270 *) 381 287 *) 381 272 *) 381 287 *)

efter utspädning, tusental 383 580 383 618 384 284 381 270 400 696 400 683 381 287

I september 2012 genomfördes en aktiesplit 4:1. Samtliga data per aktie samt antal aktier har justerats proforma.

*) Antal registrerade aktier per balansdagen reducerat med antalet aktier i eget förvar (1 541 368 per 31 oktober, 2014).

Kvartalsdata Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2

Mkr 2012/13 2012/13 2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2014/15 2014/15

Orderingång 2 252 2 972 2 856 4 037 2 027 3 101 3 224 3 901 2 341 2 876

Nettoomsättning 1 695 2 485 2 428 3 731 1 912 2 443 2 385 3 954 1 865 2 567

EBITA före poster av engångskaraktär 131 468 453 1 244 148 407 340 1 288 -38 397

Rörelseresultat 63 400 386 1 163 46 304 260 1 117 -122 310

Kassaflöde från den

löpande verksamheten -88 525 258 1 175 -391 282 153 1 231 -478 436

Ordertillväxt beräknat på

oförändrade valutakurser Kv 1 *) Kv 2 *) Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2

2012/13 2012/13 2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2014/15 2014/15

Nord- och Sydamerika, % 28 13 -11 9 -26 8 40 -4 11 -2

Europa, Mellanöstern och Afrika, % -3 4 -5 29 18 32 15 13 31 -33

Asien och Stillahavsregionen, % 11 17 53 9 8 -7 -9 -23 -5 2

Koncernen, % 13 11 6 15 -2 10 15 -3 12 -13

*) exklusive Brachytherapy

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :