BERGS TIMBER. Högre priser och utleveranser driver försäljning Volym och god kostnadskontroll ger rekordresultat Råvaruförsörjning och starkt momentum

Full text

(1)

2,83

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

964 1 mån (%) 4,0

Nettoskuld (MSEK)* 397,4 3 mån (%) 12,3

Enterprise Value (MSEK)* 1 362 12 mån (%) 18,9

Soliditet (%) 52,1 YTD (%) 8,4

Antal aktier f. utsp. (m)* 340,8 52-V Högst 3,0 Antal aktier e. utsp. (m)* 340,8 52-V Lägst 2,1

Free Float (%) 52,1 Kortnamn BRG B

*Baserat på estimerad kapitalstruktur i Q417/18E

FY: sept-aug 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E

Omsättning (m) 894 1 244 1 887 3 265

EBITDA (m) 45,6 82,5 150,4 281

EBIT (m) 2,4 37,3 105,1 204,9

EBT (m) -4,1 31,4 100,5 194,8

EPS (just.) -0,06 0,14 0,26 0,45

DPS 0,00 0,05 0,06 0,08

Omsättningstillväxt (%) 4,8 39,1 51,7 73,0

EPS tillväxt (%) nmf nmf 56 94

Just. EBIT marginal (%) -0,1 2,9 6,1 6,3

15/16A 16/17A 17/18E 18/19E

Just. P/E (x) neg. 19,3 10,8 6,3

P/BV (x) 0,7 1,2 1,0 0,9

EV/S (x) 0,5 0,5 0,7 0,4

Just. EV/EBITDA (x) 10,1 7,2 8,5 4,4

Just. EV/EBIT (x) nmf 16,2 11,8 6,0

Direktavkastning (%) 0,0 1,8 2,1 2,8

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Norvik HF 29,5% 0,2952 29,5%

Setra Trävaror 6,4% 0 6,4%

Åke Bergh 6,3% 0 6,3%

Niklas Sjöfors 5,7% 0 5,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Lars Gustafsson 3Q-rapport

VD Peter Nilsson 4Q-rapport

CFO Jörgen Karlsson Bokslutskommuniké* 2019-02-14 Analytiker: Johan Nilsson Wall

johan.nilsson@remium.com, 08 454 32 04

• Högre priser och utleveranser driver försäljning

• Volym och god kostnadskontroll ger rekordresultat

• Råvaruförsörjning och starkt momentum

BERGS TIMBER KURS (SEK):

NASDAQ OMX Small Cap Materials

Marknadsvärde (MSEK)

2018-10-04 Bergs Timber säljer sågade och vidareförädlade trävaror med hög grad av

kundanpassning. Produktion sker vid fem sågverk och en anläggning för träskyddsbehandling. Bolaget grundades 1919 och har ca 220 anställda.

Högre priser och utleveranser driver försäljning. Omsättningen uppgick till 332 MSEK (258) innebärande en tillväxt om 28,5%. Detta överträffade våra förväntningar om 296 MSEK. Som väntat var Vimmerby en stark bidragare till produktionen samtidigt som ogynnsamma väderförhållanden hämmade. Produktionsvolymen uppgick till 122.000 kubikmeter (115.000) mot estimerade 124.200. Att omsättningen översteg våra förväntningar trots lägre produktion förklaras av markant högre utleveranser. Försäljningsvolymen om 117.000 kubikmeter (97.000) översteg våra förväntningar med 9%.

Ytterligare förklaring till högre omsättning Y/Y var fortsatta prisökningar. Båda faktorerna bekräftar tidigare indikationer om fortsatt starkt efterfrågeläge, vilket har accelererat sekventiellt. Samtliga av koncernens marknader upplevde stigande priser vilket visar bredd i tillväxten. Sammantaget var utväxlingen från produktionen god och då ska man beakta att produktionsvolymen inte är representativt för ett normalkvartal dels härlett temporära råvarustörningar och dels säsongsmässigt (sämre produktionsförutsättningar under vintern).

Justerat för temporära råvarustörningar var produktionen uppskattningsvis ~10% högre.

Volym och god kostnadskontroll ger rekordresultat. EBITDA uppgick till 22,5 MSEK (9,7) innebärande en EBITDA-marginal om 6,8% (3,8). Vi räknade med 13,3 MSEK motsvarande en marginal om 4,5%. Justerat för EO i jämförelsekvartalet härlett orealiserade valutaförändringar och förvärvskostnader var fjolårets EBITDA- marginal 3,6%. Resultatförbättringen Y/Y härleds lönsamhetsförbättringar och högre utpriser. Operativa kostnader i relation till omsättningen var 26,5% (29,6) mot väntade 26,4%. Bolaget lyckades således väl med att bära högre volym med god kostnadskontroll. Den kraftiga avvikelsen mot våra estimat härleds högre leverans/produktion kombinerat med högre justerad bruttomarginal som var 3,0 p.p bättre än väntat (33,6 mot väntade 30,6). Prisuppgångarna på sågtimmer har inte påverkat i den magnituden som vi räknade med.

Råvaruförsörjning och starkt momentum. Ett starkt EBITDA kombinerat med lägre (normaliserade) avskrivningar bidrog till ett rörelseresultat om 13,7 MSEK (-1,5) mot väntade 4,3 MSEK. Detta är starkt beaktat säsongsmönster samt att råvaruförsörjningen i skogsindustrin påverkar både kapacitet och insatskostnader för branschen. Bergs visar återigen att de hanterar bromsat råvaruflöde väl.

Blickar vi framåt möter H2 högre leveranser under vår och sommaren samt att gynnsammare valutaläge får genomslag givet dagens valutakurser och valutamix. Rapporten föranleder positiva estimatjusteringar om 17% högre EBIT för innevarande år.

*Förlängt räkenskapsår för innevarande år: 2017-09-01 - 2018-12-31

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2018-06-28 Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

2017-05-26 2017-08-22 2017-11-14 2018-02-09 2018-05-09

BRG B OMXSPI (ombaserad)

(2)

MSEK (FY: sept-aug) 1QA 2QA 3QA 4QA 1QA 2QA 3QE 4QE 08/15A 08/16A 08/17A 08/18E* 08/19E* 08/20E*

Nettoomsättning 270 258 382 334 344 332 434 776 853 894 1 244 1 887 3 265 3 372

Förändr.av prod o färdiga varor 5,3 33,7 -22,3 -51,0 17,6 20,6 -15,4 -40,8 12,2 11,7 -34,3 -18,0 0,0 0,0

Övriga rörelseintäkter 2,6 1,1 1,0 2,1 8,7 -1,1 1,0 1,0 10,7 10,4 6,8 9,6 nmf nmf

Råvaror och förnödenheter -197 -207 -238 -177 -260 -241 -277 -543 -623 -634 -819 -1 321 -2 446 -2 526

Övriga kostnader -64,7 -76,4 -88,0 -85,8 -80,8 -87,8 -106,6 -131,3 -242 -237 -315 -407 -539 -553

EO-poster -4,4 0,5 1,7 3,5 0,0 -1,5 -5,0 -4,0 -26,2 3,2 1,3 -10,5 0,0 0,0

EBITDA 16,3 9,7 34,0 22,5 29,4 22,5 36,1 62,4 10,9 45,6 82,5 150 281 293

Justerad EBITDA 20,7 9,2 32,3 19,0 29,4 24,0 41,1 66,4 37,1 42,4 81,2 161 281 293

Avskrivningar -10,8 -11,2 -12,0 -11,2 -8,3 -8,8 -9,2 -19,0 -40,4 -43,2 -45,2 -45,3 -75,9 -75,1

EBIT 5,5 -1,5 22,0 11,3 21,1 13,7 26,9 43,4 -29,5 2,4 37,3 105,1 204,9 218,3

Finansnetto -1,1 -2,3 -1,4 -1,1 -0,9 -1,4 -1,2 -1,2 -7,6 -6,5 -5,9 -4,7 -10,0 -7,3

EBT 4,4 -3,8 20,6 10,2 20,2 12,3 25,7 42,2 -37,1 -4,1 31,4 100,5 194,8 211,0

Skatt -1,0 0,9 -4,5 -1,6 -4,4 -2,7 -5,7 -9,3 8,1 0,3 -6,2 -22,1 -42,9 -46,4

Nettoresultat 3,4 -2,9 16,1 8,6 15,8 9,6 20,1 32,9 -29,0 -3,8 25,2 78,4 152,0 164,6

EPS f. utsp. (SEK) 0,02 -0,02 0,09 0,05 0,09 0,06 0,12 0,10 -0,26 -0,03 0,15 0,36 0,45 0,48

EPS e. utsp. (SEK) 0,02 -0,02 0,09 0,05 0,09 0,06 0,12 0,10 -0,26 -0,03 0,15 0,36 0,45 0,48

Omsättningstillväxt Q/Q 16,0% -4,4% 47,7% -12,6% 3,1% -3,6% 30,9% 78,7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 20,7% 31,2% 58,7% 43,2% 27,4% 28,5% 13,8% 132,7% 28,3% 4,8% 39,1% 51,7% 73,0% 3,3%

Just. EBITDA-marginal 7,7% 3,6% 8,5% 5,7% 8,5% 7,2% 9,5% 8,6% 4,3% 4,7% 6,5% 8,5% 8,6% 8,7%

Just. EBIT-marginal 3,7% -0,8% 5,3% 2,3% 6,1% 4,6% 7,4% 6,1% -0,4% -0,1% 2,9% 6,1% 6,3% 6,5%

Just. EBT-marginal 3,3% -1,7% 5,0% 2,0% 5,9% 4,2% 7,1% 6,0% -1,3% -0,8% 2,4% 5,9% 6,0% 6,3%

EBITDA-marginal 6,0% 3,8% 8,9% 6,7% 8,5% 6,8% 8,3% 8,0% 1,3% 5,1% 6,6% 8,0% 8,6% 8,7%

EBIT-marginal 2,0% -0,6% 5,8% 3,4% 6,1% 4,1% 6,2% 5,6% -3,5% 0,3% 3,0% 5,6% 6,3% 6,5%

EBT-marginal 1,6% -1,5% 5,4% 3,1% 5,9% 3,7% 5,9% 5,4% -4,3% -0,5% 2,5% 5,3% 6,0% 6,3%

Produktionsvolym (tusen kubik) 112 115 135 100 142 122 245,43 215,43 321 337 462 725 961 976

*Framtida räkenskapsår kommer sammanfalla med kalenderåret. Innevarande räkenskapsår kommer förlängas och omfatta perioden 2017-09-01 - 2018-12-31.

4QE 17/18 och framåt innefattar konsolidering av Norvik

MSEK (FY: sept-aug) 08/15A 08/16A 08/17A 08/18E* 08/19E* 08/20E* SEK 08/15A 08/16A 08/17A 08/18E* 08/19E* 08/20E*

Kassaflöde från rörelsen* 4 28 74 128 228 240 EPS -0,26 -0,03 0,15 0,23 0,45 0,48

Förändring rörelsekapital 36 -62 38 -51 -10 -4 Just. EPS -0,02 -0,06 0,14 0,26 0,45 0,48

Kassaflöde löpande verksamheten 40 -34 112 77 218 235 BVPS 2,34 2,86 2,33 2,78 3,16 3,56

Kassaflöde investeringar -5 52 -60 -828 -65 -67 CEPS 0,35 -0,28 0,65 0,23 0,64 0,69

Fritt kassaflöde 35 18 52 -751 153 168 DPS 0,00 0,00 0,05 0,06 0,08 0,08

Kassaflöde fin. verksamheten -36 -2 -68 755 -120 -97 ROE neg. neg. 7% 12% 15% 14%

Nettokassaflöde -1 16 -16 4 33 71 Just. ROE neg. neg. 6% 13% 15% 14%

*Estimaten innefattar fullt utnyttjande av underskottsavdrag 17/18E och H1 18/19E Soliditet 47% 52% 58% 52% 57% 62%

AKTIESTRUKTUR 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E

1,9 2,0 1,9 198,3 197,5 196,8 Antal A-aktier (m) 0,0

0,4 17 1 5 38 109 Antal B-aktier (m) 340,8

564 663 693 1 814 1 886 1 970 Totalt antal aktier (m) 340,8

266 347 398 946 1 077 1 215 +46 (0)495 24 55 00

187 174 122 397 265 124 www.bergstimber.se

185 257 235 290 3320 4070

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

296 332 1 389 1 887 1 516 3 265

13,3 22,5 103,2 160,9 124,3 280,8

0,02 0,06 0,29 0,23 0,37 0,45

EBITDA

115%

126%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

12%

69%

36%

56%

Förändring Förändring

Skillnad

1Q17/18 08/18E*

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK (FY: sept-aug) Immateriella tillgångar

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital

Bergs väg 13 570 84 Mörlunda Likvida medel

08/19E*

Omsättning

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

RESULTATRÄKNING 08/2017A 08/2018E*

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

PRODUKTIVITET OCH AVKASTNING PÅ KAPITAL

PRODUKTION & INTÄKT PER PRODUCERAD M3 ROE OCH EBITDA-MARGINAL

Brutet räkenskapsår: i.e: FY 2016A: 2016/2017 september - augusti

-100 -50 0 50 100 150 200 250

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Omsättning just EBIT

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2015/2016 2016/2017 2017/2018E

Omsättning just EBIT-marginal

-10,0X 0,0X 10,0X 20,0X 30,0X 40,0X 50,0X

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E 2013/204 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018E

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.0%

Adj. EBITDA margin Adj. ROE

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E

Produktionsvolym (LHS) Intäkt per fakturerad kubikmeter

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKTTYP* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

PRISINDEX SÅGADE TRÄVAROR PER ÅR. 2000-2017

*Källa: Skogsindustrierna 1Q2011-4Q2017. **SCB och Skogsindustrierna. Prisindex sågade trävaror avser aggregerade exportpriser från Sverige.

MARKNADEN

Den huvudsakliga försäljningen utgörs av konstruktions- och emballagevirke av gran och furuträvaror med levereras främst till bygghandlare och distributörer. Biprodukter utgörs till största delen av cellulosaflis vilket i sin tur levereras till pappersmassaindustrin. Storbritannien och Sverige är de enskilt största trävarumarknaderna. Noterbart är att run-rate exponeringen är mindre mot Storbrittanien och större mot USA och Kina jämfört med rapporterade siffror för helåret.

Efterfrågeläget för sågade trävaror har varit mycket starkt i USA och Kina under senaste tiden. Detta i kombination med att Bergs Timbers satsningar i USA har mottagits väl medför att USA-exponeringen uppskatntingsvis är närmare 15% av omsättningen.

PRISUTVECKLING TALL- & GRANSÅGTIMMER (SYD)* LEVERANSER FRÅN SVENSKA SÅGVERK, 2016

PRISINDEX SÅGADE TRÄVAROR UTVECKLING PER MÅNAD**

SEK/kubikmeter avseende södra Sverige, per kalenderkvartal.

Bergs mix är uppskattningsvis ca 60/40 tall dvs med tynpunkt mot lägre prissatt timmer.

* Per AR2015/2016 * Per AR2016/2017

85 90 95 100 105 110

-10%

-5%

0%

5%

10%

Förändring % Y/Y Prisindex sågade trävaror

85%

15%

Sågade trävaror

Biprodukter

30%

33%

12%

8%

3% 15% Storbritannien

Sverige Övriga Europa USA Kina Övriga världen

29%

15%

6% 7%

6%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

3% 2%

2%

1%

Sverige 29%

Storbritannien 15%

Övriga Europa 7%

Egypten 6%

Övriga Nordafrika 6%

Tyskland 5%

Norge 5%

Danmark 5%

Nederländerna 5%

Japan 4%

Kina 4%

Mellanöstern 3%

Frankrike 2%

Andra länder 2%

USA 1%

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Exportprisindex sågade trävaror 400

450 500 550 600 650

Tallsågtimmer Gransågtimmer

(5)

08/09A 09/10A 10/11A 11/12A 12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E CAGR L3Y L5Y

Sales 779,7 916,0 853,0 824,5 664,2 665,2 853,4 894,3 1243,8 1886,9 3265,1 3371,9 23,2% 8,6%

Adj. EBIT -25,0 42,1 -59,6 -38,7 -69,9 -12,4 -3,3 -0,8 36,0 115,6 204,9 218,3 nmf nmf

EPS -3,90 3,52 -5,71 -5,65 -0,25 -0,11 -0,26 -0,03 0,15 0,23 0,45 0,48 nmf nmf

AVG. L3Y L5Y

neg. 7,7 neg. neg. neg. neg. neg. neg. 19,3 10,8 6,3 5,9 nmf nmf

nmf 5,8 neg. nmf neg. 17,6 12,8 10,1 7,2 8,5 4,4 3,7 10,0 9,5

neg. 11,7 neg. neg. -2,8 neg. neg. neg. 16,2 11,8 6,0 5,0 5,4 2,7

0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5

5,3 4,3 neg. 3,8 4,5 neg. 7,2 neg. 4,1 12,5 4,4 4,1 nmf nmf

P/FCF (x) neg. neg. neg. 5,1 0,9 neg. 8,3 13,9 8,9 neg. 6,3 5,7 nmf nmf

P/BV (x) 1,1 0,7 0,4 0,3 0,5 1,0 1,1 0,7 1,2 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9

ROA (%) -4% 3% -6% -6% -5% -2% -6% -1% 4% 6% 8% 9% -0,8% -1,8%

ROE (%) -10% 9% -16% -19% -11% -4% -11% -1% 7% 12% 15% 14% -1,9% -4,1%

-4% 7% -6% -7% -4% -2% -7% 0% 7% 11% 15% 15% 0,2% -1,1%

ROC (%) -14% 25% -19% -18% -12% -5% -17% 1% 15% 40% 66% 59% -0,2% -3,4%

-2,0% -2,2% -16,4% 19,5% 116,3% -34,7% 12,0% 7,2% 10,7% -77,9% 15,9% 17,4% 10,0% 22,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 2,1% 2,8% 2,8% 0,6% 0,4%

6,9 6,9 6,9 6,9 96,6 96,6 113,4 121,2 170,8 340,8 340,8 340,8

273 186 101 65 126 261 289 254 461 964 964 964

574 491 424 375 193 419 476 428 583 1 362 1 229 1 089

P/BV (x) Adj. EV/EBITDA (x)

P/E Adj. (x)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV (MSEK) EV/EBITDA Adj. (x) EV/EBIT Adj. (x)

EV/SALES (x) P/CEPS (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

No. of shares (m) Market Cap (MSEK)

*Medel = 0,8 *Medel = 11,2

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

0,0

0,5 1,0 1,5

P/BV (x) Medel

0 5 10 15 20

EV/EBITDA Adj. (x) Medel

(6)

BOLAGSBESKRIVNING

Mörlunda och Broakulla producerar klentimmer, medan Orrefors, Vimmerby och Gransjö fokuserar på normaltimmer. Total sågverkskapacitet idag uppgår till 530 000 kubikmeter sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 kubikmeter per år. De biprodukter som erhålls vid sågverken säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle.

Avseende skogsråvaran anskaffas den primärt från områdena kring koncernens sågverk för att minimera transportkostnaden. Samtidigt som Götaland har högre timmerpriser än norra Sverige åtnjuter Bergs Timber en prisfördel i råvarumixen då tall, som är lägre prisatt än gran, utgör största delen av insatsvarorna. Idag är bolaget ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning mot skogsägare till slutavverkningsarbete.

Marknad

Det pågår strukturella förändringar såväl på hemmaplan som internationellt. Sett till den svenska marknaden så har omstruktureringen av den Sydsvenska sågverksindustrin haft störst inverkan på Bergs Timber. Tidigare har marknaden präglats av en överetablering av sågverkskapacitet. Senaste åren har ett antal sågverk minskat sin kapacitet samt lagts ner.

Internationellt så har trävaruimporten från Kina ökat kraftigt och ser nu ut att etablera sig som en av Sveriges största exportmarknader för sågade trävaror. Under januari till september 2016 ökade Kinas import av trävaror med 20% jämfört med föregående år.

Geografisk koncentrerad produktion

Bergs Timber har varit aktiva inom konsolideringen de senaste åren och idag består bolaget av sex anläggningar. År 2005 förvärvades sågverket i Orrefors, 2007 tillkom träskyddsspecialisten Bitus i Nybro och 2014 förvärvades sågverket i Gransjö. Under 2016 förvärvades sågverket i Broakulla och i början av 2017 förvärvades sågverket i Vimmerby. Genom att ha en geografisk koncentration skapas rationell hantering av såväl råvara som färdigvara.

Bitus, en av Europas största producenter av träskydd, är en naturlig förlängning av koncernens sågverk. Med enkel logistik från sågverken ska Bitus vara det givna valet avseende träskydd.

Produktionskapacitet om 530.000 kubikmeter

Fokus på ökat förädlingsvärde

(7)

BOLAGSBESKRIVNING

En stor del av produktionen går på export, ca 80 %, där de stora marknaderna utgörs av Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.

Den största delen av bolagets produkter används inom byggnation och följaktligen är beroendet av byggnadsutvecklingen i världen stort. Såväl den svenska som den amerikanska nyproduktionen av bostäder fortsätter utvecklas starkt samtidigt som den brittiska präglas av de pågående BREXIT-diskussionerna. Kina och USA är de enskilt största dragloken för efterfrågan på sågade trävaror. Efterfrågeläget gynnas även av ökat miljö- och hållbarhetsfokus gällande materialval vid byggnationer såsom trähus.

Faktorer som påverkar bolagets lönsamhet i stor utsträckning är exempelvis priset på råvaran (insatsvaror), slutpris på trävaror samt valutafluktuationer och el. Bolaget arbetar därför aktivt med att hela tiden ha rätt marknads- och produktmix samt ett effektivt produktions- och logistikarbete. Under de senaste åren har stora investeringar genomförts för att effektivisera bolagets anläggningar samt komma närmare kunderna.

Även kostnadsnivån har kommit ned mot bakgrund av sjösatta kostnadsrationaliseringar.

Bergs Timber har konsoliderat sågbranschen i Götaland. Med befintlig geografiska koncentration uppnås fördelar i produktion och logistik. Med

nuvarande bas av

anläggningar uppnås även en ökad flexibilitet vilket

minskar risken vid

konjunktursvängningar.

Kina, USA och ökat miljöfokus driver efterfrågan

på sågade trävaror

BERGS TIMBER

Stor del på export

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :