Junitest AB ( )

Full text

(1)

Junitest AB (556303-5798)

Rapport hämtad 2008-04-09 Rapporttyp Komplett kreditupplysning företag Rating: AAA - Högsta kreditvärdighet

Företagsuppgifter

Namn: Junitest AB

Org.nr: 556303-5798

Postdress: Box 1509

Postnummer: 17129

Ort: Solna

Telefon: 08 - 51901000

D-U-N-S nr: 350575101

Rating

Datum Rating Limit

2007-11-15 AAA - Högsta kreditvärdighet 831 kSEK

RATINGHISTORIK

Datum Rating Limit Bokslut

2007-11-15 AAA 4 % av omsättningen 200612

2007-11-03 B 0 200512

2006-11-21 AAA 5 % av omsättningen 200512

2006-11-04 B 0 200412

2005-12-05 AAA 5 % av omsättningen 200412

2005-11-13 B 0 200312

2004-10-23 AAA 6 % av omsättningen 200312

2004-03-09 AAA 6 % av omsättningen 200212

2003-09-25 Ej fastställd rating 0

Ålder/verksamhet

Företagsform: Aktiebolag (AB)

Ursprungsregistrering: 1989-09-27 Nuv. namn registrerat:

Föregående namn:

Säte: Solna kommun

Registrerat aktiekapital: 200 000,00 kr

F-skattsedel: F-skattsedel indragen,näring upphört (1999-01-22)

Reg. arbetsgivare: Nej

Aktiv i moms: Nej

Reg. moms: Ja

SNI.kod: 4778 / Spec. butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar

Ägare/Ledning Styrelseinformation

Kungörelsedatum: 2000-01-01

STYRELSEMEDLEMMAR

Namn Personnr. Funktion Tillträtt

Persson, Testperson Leif Arne 650201-3755 Vd 2000-01-01

(2)

Karlsson, Testperson Ture 451010-1019 Ledamot 1999-12-31

Testsson, Yvonne 550504-4445 Ledamot 2001-01-01

Testsson, Agneta Revisor 2001-01-01

STYRELSENS MEDLEMSANTAL

Antal ledamöter Antal suppleanter Anmärkning

0 0 Enligt kungörelse 2000-01-01

0 - 0 0 - 0 Min/max enl. bolagsordning

STYRELSEÄNDRINGAR Inga ändringar registrerade

HISTORISK STYRELSEINFORMATION Inga poster registrerade

Ekonomi NYCKELTAL

Omsättning kSEK

Resultat efter finansnetto kSEK Beräknat eget kapital kSEK Tillgångar kSEK

Antal anställda Soliditet % Kassalikviditet % Balanslikviditet % Vinstmarginal % Avk totalt kapital % Avk eget kapital % Skuldränta % Riskbuffert

Skuldsättningsgrad ggr/år Räntetäckningsgrad ggr/år

Kapitalomsättningshastighet ggr/år

Branschmedian

43,7 90,1 158,3 7,8 18,5 39,3 0,5 0 1,3 64,5 2,5

200612 20 776 1 286 3 243 7 311 18 44,4 175,9 175,9 6,2 17,6 39,7 0 17,6 1,3 0 2,8

200512 19 442 3 696 9 632 17 246 19 55,9 347,3 351,6 19 21,4 38,4 0 21,4 0,8 0 1,1

200412 17 846 2 601 10 292 18 033 19 57,1 358,8 363,8 14,6 14,4 25,3 0 14,4 0,8 0 1 Aktiekapital

Enligt senaste bokslut: 200 000,00 kr Konkursfordringar

Totalt registrerat saldo: 0,00 kr

FÖRETAGSINTECKNINGAR

Totalt registrerat saldo: 200 000,00 kr

Senast registrerade företagsinteckningar: 1 st

Datum Belopp i SEK

1987-09-14 200 000

REVISORRESERVATION

Revisorreservation / särskilda kommentarer Revisorreservation (R) / Revisorskommentar (K)

200612

Nej

200512

Nej

200412

Nej

200312

Nej

200212

Nej

BOKSLUT

(3)

Resultaträkning belopp i kSEK

Nettoomsättning Förändring i lager mm Aktiverat arbete Övriga rörelseintäkter Total omsättning Råvaror och förnödenheter Handelsvaror

Övr externa kostnader Personalkostnader

Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Avskrivningar

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat efter avskrivningar

Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag

Ränteintäkt koncernföretag Externa ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Räntekostnader koncernföretag Externa räntekostnader Summa räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader

Jämförelsestörande finansiella poster

Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader

Summa extraordinära poster Summa före bokslutsdisposition

Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt

Minoritetsintressen Årets resultat

200612 20 803 -27 0 0 20 776 0 0 -5 982 -13 548 0 0 -42 -19 572 1 205

0

0 82 0 82 0 0 0 0 0 0

1 286 0 0 0 1 286

0 0 898 2 183 -619 0 1 564

200512 19 442 0 0 0 19 442 0 -5 694 -812 -9 355 0 0 -457 -16 318 3 124

0

0 74 498 572 0 0 0 0 0 0

3 696 0 0 0 3 696

0 0 961 4 657 -1 281 0 3 376

200412 17 846 0 0 0 17 846 0 -4 694 -787 -9 548 0 0 -473 -15 502 2 344

0

0 258 0 258 0 0 0 0 0 0

2 601 0 0 0 2 601

0 0 307 2 908 -924 0 1 984

200312 22 415 0 0 221 22 636 0 -5 847 -911 -10 635 0 0 -509 -17 902 4 735

0

0 881 0 881 0 -22 -22 0 -22 0

5 594 0 0 0 5 594

0 0 -770 4 824 -1 554 0 3 270

200212 27 584 0 0 0 27 584 0 -9 390 -721 -12 042 0 -7 -490 -22 650 4 934

0

0 648 0 648 0 -783 -783 0 -783 0

4 799 0 0 0 4 799

0 0 -918 3 881 -1 729 0 2 152 Balansräkning belopp i kSEK

Tecknat ej inbetalt kapital Balanserade utgifter FoU Patent, licenser

Goodwill

200612 0 0 0 0

200512 0 0 0 0

200412 0 0 0 0

200312 0 0 0 0

200212 0 0 0 0

(4)

Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)

Summa immateriella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Varav mark

Maskiner Inventarier

Summa maskiner och inventarier

Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) Summa materiella anläggningstillgångar

Andelar i koncern- och intresseföretag

Fodringar på koncern- och intresseföretag Lån till delägare och närstående

Övriga finansiella anläggningstillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar

Pågående arbete Övrigt varulager Summa varulager Kundfodringar

Fodringar hos koncern- och intresseföretag

Övriga kortfristiga fodringar Summa kortfristiga fodringar Summa kortfristiga placeringar Summa kassa/bank

Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital Summa bundet eget kapital Balanserat resultat

Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Årets resultat

Summa fritt eget kapital

0

0

0 0 0 156 156 0 0 156 0

0 0 0

0 156 0

3 0 3 3 156 0

868 4 024 203 2 925 0 7 155 7 311 783 446 0 0 1 229 450 0 0 1 564 2 014

0

0

2 005 0 0 573 573 0 0 2 578 0

0 0 2 250

2 250 4 829 2 250

0 150 150 4 062 3 075

1 803 8 940 0 3 327 0 12 417 17 246 200 0 0 40 240 1 311 0 0 3 376 4 687

0

0

2 116 0 924 0 924 0 0 3 040 0

0 0 2 095

2 095 5 135 2 095

0 177 177 3 887 0

1 686 5 573 2 194 4 953 0 12 898 18 033 200 0 0 40 240 2 671 0 0 1 984 4 655

0

0

2 227 0 0 1 257 1 257 0 0 3 484 0

0 0 1 630

1 630 5 114 1 630

0 246 246 5 933 0

573 6 506 2 063 21 335 0 30 148 35 263 200 0 0 40 240 17 401 0 0 3 270 20 671

0

0

2 338 0 0 662 662 0 0 3 000 0

0 0 1 164

1 164 4 164 1 164

0 250 250 6 062 0

493 6 555 1 833 19 530 0 28 168 32 333 200 0 0 40 240 15 789 0 0 2 152 17 941

(5)

Summa eget kapital

Summa obeskattade reserver Minoritetsintressen

Summa avsättningar Obligationslån

Långfristiga skulder till kreditinstitutioner Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner Leverantörsskulder

Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

3 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 3 802 4 067 7 311

4 927 6 536 0 2 250 0 0 0 0 0 0 677 0 2 855 3 532 17 246

4 895 7 497 0 2 095 0 0 0 0 0 0 560 0 2 985 3 545 18 033

20 911 7 805 0 1 630 0 0 0 0 0 0 610 0 4 307 4 917 35 263

18 181 7 035 0 1 446 0 0 0 0 0 0 841 0 4 830 5 671 32 333 Noter och övrig information

Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter Summa säkerheter

200612 3 000 0 0 3 000

200512 0

0 2 250 2 250

200412 0

0 2 095 2 095

200312 0

0 1 630 1 630

200212 0

0 1 164 1 164

Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser

200612 0

0 0

200512 0

0 0

200412 0

0 0

200312 0

0 0

200212 0

0 0

Utdelning Antal anställda

Löner till styrelse och VD Varav tantiem

Löner till övriga Varav resultatlön Sociala kostnader

Avtal om avgångsvederlag Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit

200612 1 566 18 2 136 0 6 755 0 5 400

1 000 0

200512 1 486 19 784 0 5 643 0 2 828

0 0

200412 1 984 19 796 0 5 451 0 3 220

0 0

200312 18 000 21 794 0 6 206 0 3 414

0 0

200212 540 21 757 0 6 186 0 4 966

0 0

Betalningsförmåga

BETALNINGSANMÄRKNINGAR inga registrerade

ANSÖKNINGAR ej registrerade

TIDIGARE FÖRFRÅGNINGAR

Totalt registrerat antal 4

Datum Beställare Belopp i SEK

2007-07-12 0,00 kr

2007-07-04 0,00 kr

2007-07-04 0,00 kr

2007-07-03 0,00 kr

(6)

Källa: AAA Soliditet AB

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :