Ärende Extra föreningsstämma 2011/2012 som hölls i Håbo kommunalhus

Full text

(1)

Extra föreningsstämma 2011/2012 som hölls 2011-12-03 i Håbo kommunalhus

Närvarande

Anders Millmark, Heikki Miettinen, Klas Englund, Madelene Håll, Johnny Ek, samt medlemmar enligt närvarolista extra föreningsstämma 2011-12-03

Frånvarande

\\pnap1h1\home$\8lp\SSVF\SS-PRT-2011-05-ExtraFöreningsstämma_Sign.docx

1 Dagordning

§ Beskrivning

1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

2 Val av ordförande och mötessekreterare för den extra föreningsstämman 3 Val av protokollsjusterare.

4 Kallelse i behörig ordning.

5 Förklaring om andelstal och dess beräkning.

6 Läget beträffande årets debiteringar.

7 Rösträtt vid val och beslut.

8 Stämmobeslut om begäran om omprövning av lantmäteriförrättning.

9 Redovisning uppdaterad debiteringslängd för 2011/2012.

10 Extra föreningsstämmans antagande av debiteringslängden.

11 Styrelsens förslag om hantering av betalning/återbetalning av årets debiteringar.

12 Beslut för teckningsrätt.

13 Föreningsstämmans beslut om ändring av faktor för fast- respektive fritidsboende för nästkommande år.

14 Genomgång av bestämmelserna för slyröjning.

15 Övriga frågor.

16 Mötets avslutande.

(2)

2 Mötesanteckningar

§ Mötesanteckning

1 Ordförande Anders Millmark hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordningen fastställs.

2 Sittande ordförande, Anders Millmark väljs till ordförande för extra stämman. Sittande sekreterare, Klas Englund väljs till sekreterare för extra stämman.

3 Stämman valde Kaj Broch och Olle Samson som justeringsmän för protokollet.

4 Kallelse och handlingar för extra föreningsstämma har skickats till alla medlemmar i god tid före mötet.

5 Anders redovisar en förklaring om andelstal och dess beräkningar, se bilaga 1

6 Årets debiteringar har olyckligtvis uppvisat en del felaktigheter. Dessa kan härledas till följande:

1. Summan att fördela för Sektion 1 inkluderade i första debiteringen även bidrag mm. Istället för SEK 120 000 fördelades SEK 190 000 vilket ledde till felaktiga utdebiteringar.

2. Detta fel rättades snabbt, men nu framgick att väglängderna i vår debiteringslängd inte stämmer. Grannfastigheter med i princip samma förutsättningar visade sig i enstaka fall ha stora skillnader i debitering.

Styrelsen införskaffade ett mäthjul och har nu mätt alla sträckor på metern när och utifrån detta skapat en ny version av debiteringslängd med korrekta sträckor. Viss osäkerhet finns fortfarande om alla fastigheter är rätt klassade avseende fast-

/fritidsboende. Styrelsen anser dock att denna nya debiteringslängd är den mest rättvisa och korrekta versionen vi har i dagsläget.

7 Gällande rösträtt vid val och beslut gäller att varje fastighetsägare har en röst. Vid uppvisande av korrekta fullmakter kan fler röster läggas.

8 Anders informerar att en omprövning av gällande lantmäteriförrättning med dagens regler uppskattas till SEK 180 000. Rev driver ett förslag om en förenklad process där styrelsen kan göra större delen av jobbet för att minska kostnaderna för en

omförrättning.

Ordföranden föreslår stämman att avvakta omprövning tills en förenklad process är fastslagen. Ytterligare önskas att stämman ger styrelsen rätt att genomföra en omförrättning när detta kan göras till en kostnad av maximalt SEK 50 000.

Stämman godtar ovanstående förslag/önskan och fastslår att en omförrättning inte önskas för närvarande.

9 Den nya debiteringslängden hölls tillgänglig på stämman och finns utlagd på vår webb.

Tyvärr visade det sig att versionen som var utlagd på webben innehöll omvänt förhållande gällande information om återbetalning/skuld. Ytterligare fanns i båda versionerna frågetecken kring verkligt inbetalt belopp. Översyn gällande detta görs snarast av styrelsen och en ny debiteringslängd publiceras på web senast den 5/12.

(3)

10 Stämman godtar den nya debiteringslängden med uppmätta sträckor med förbehåll att felaktig information enligt punkt 9 korrigeras. Stämman beslutade att denna korrigerade version ska granskas och justeras av Kaj Broch och Olle Samson.

11 Den extra stämman beslutade att betalningsdifferenser regleras vid 2012 års fakturering om inte enskild medlem begär utbetalning av kassören.

12 Individuell teckningsrätt föreslås för ordförande och kassör, dvs Anders Millmark och Heikki Miettinen. Ytterligare önskas temporär teckningsrätt för assistans av föregående kassör Tea Boman, då Heikki kommer att vara indisponibel under en kort tid framöver.

Stämman godkänner förslaget.

13 Ordinarie föreningsstämmas beslut om lika debitering för fritid-/fastboende förkastas av extra stämman då det inte ligger i linje med lantmäteriets nya rekommendationer, se bilaga 1. Ändring till nya rekommendationer görs vid en eventuell omförrättning eller när det kan ske med lantmäteriets goda minne.

14 Ordföranden informerar åter om fastighets- och markägares ansvar att hålla efter området mellan tomt och väg, se bilaga 2

15 Under punkten övrigt togs följande upp:

1. Dagens redovisning som kommer alla till del anses otillräcklig. Stämman beslutade att alla medlemmar ska få en redovisning nedbruten per sektion inför nästa föreningsstämma.

2. Ytterligare önskemål är att debitering för nya tomter och byggen redovisas, så att medlemmar kan hjälpa till att få in avgift för anslutning och dubbel

debitering vid nybyggnation.

3. Fråga om debitering av Bålsta Kabel TV togs upp. Anders informerar att de finns medtagna inför nästa års debitering, men att det finns vissa

tveksamheter kring detta då vi inte tar ut debitering av andra liknande verksamheter typ El-, Telebolag. Ytterligare informerades styrelsen om att Bålsta Kabel TV inte åtgärdat alla skador som uppstått på vägen vid dragning av bredband. Styrelsen kollar upp detta.

4. Förtydligande önskas kring administrativa avgifter och kostnader. Dessa består av arvoden och avgifter till instanser som Rev. Att årets post är extra stor beror på att vi reserverat pengar för att hyra in en kassör, vilket vi slapp då Heikki tog sig an rollen. Administrativa avgifter fördelas lika för alla medlemmar oavsett andelstal.

5. Fråga om kommunalt bidrag togs upp. Anders informerar att vi idag får ca SEK 20 000 i bidrag. Extra bidrag har begärts pga det stora slitaget som busstrafiken förorsakar. Från och med årsskiftet tar landstinget över

busstrafiken, vilket gör frågan om bidrag för detta n mer komplex. Styrelsen kommer att föra fortsatta förhandlingar i frågan.

(4)

6. Frågan hur större utbyggnader hanteras togs upp. Idag finns det inga regler för detta utan detta måste hanteras separat av styrelsen.

7. Medlemmar informerar att en mängd störande bilar, båtar och containrar finns uppställda i anslutning till våra vägar i kräggaområdet. Kräggaföreningens representant tar upp detta på deras kommande styrelsemöte.

16 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

(5)

Bilaga 1 - Förklaringar andelstal och debiteringsmetod

EXEMPEL: Avstånd: Snickarvägen 11 och 12 (samma längd till tomtens avfart):

Segerstavägen (Herrgårdsavfarten till korsningen med Snickarvägen) (A=>B) 0,929 km

Snickarvägen (B=>C + C=>D) 0,142 km

Antag totalt andelstal Sektion 1 (Segerstavägen) = 200000, Sektion 2 (grenvägar) = 30000 Vägkostnader totalt Sektion 1: 120,000 kr, Sektion 2: 70,000 , Adminkostnad : 50,000 (=

327 kr / medlem)

Andelstal Segerstav.

Debitering Segerstavägen

Andelstal Snickarvägen

Debitering Snickarvägen

Admin kostnad

Totalt

Snickarv. 11 (fritidsb)

0,929x750= 697

697x120000/200000

= 418 kr

0,142x750=

107

107x70000/30000=

250 kr 327 kr 995 kr

Snickarv. 12 (fastb)

0,929x1500=

1394

1394x120000/2000000

= 836 kr

0,142x1500=

213

213x70000/30000

= 497 kr

327 kr 1660 kr

Tonkilometerberäkning:

Faktorer (hur många tonkilometer belastas vägen med per år, fastställt av Lantmäteriet vid förrättning ):

Nuvarande Nya regler från LM

Fastboende: 1500 2100

Fritidsboende: 750 1400

Tomt: 200 ?

Skog: 20 per hektar 30

(6)

Bilaga 2 - Slyröjning och allas enskilda ansvar för denna

Vid årets föreningsstämma lades ett förslag fram om att lägga ut slyröjningen som en tjänst.

Detta beroende på att de gemensamma röjningsdagarna inte har fungerat väl.

Uppslutningen har varit dålig och det har oftast varit mer eller mindre samma gäng som har fått göra jobbet för alla.

Med tanke på föreningens ansträngda ekonomi anser dock styrelsen att man i nuläget i första hand måste öka efterlevnaden av de regler som faktiskt finns runt det hela.

I föreningens medlemsregler står följande att läsa:

Fastighetsägare som har dike/diken utanför tomten ska hålla dessa fria från högt gräs och ev. skräp.

Fastighetsägare ska hålla sly- och trädfritt mellan fastställd tomtgräns och väg.

Vid ev. vägkorsning får växter och staket inte vara högre än 80 cm.

Överhäng från träd får inte hänga närmare vägbanan än 4 meter.

Om slyröjning, diken etc. inte sköts så gör föreningen detta mot betalning.

Om alla gör sin del av ovanstående, inkluderande omhändertagande av ris och annat avfall, så minimeras behovet av gemensam slyröjning på ett avsevärt sätt.

(Tilläggas kan att många redan håller snyggt och sköter sitt område på ett förtjänstfullt sätt. Det är ju inte rätt och riktigt att alla dessa också ska behöva göra jobbet för dem som inte gör det.)

Huruvida organiserad slyröjning fortsatt kommer att behövas på vissa sträckor och på vilket sätt denna i så fall kommer att ske är under fortsatt diskussion.

Detta gäller också alternativet att ev. leja ut sådan röjning samt i så fall hur den ekonomiska regleringen ska göras av kostnader orsakade av medlems

underlåtenhet att följa de gällande medlemsreglerna.

---

Så låt oss nu hjälpa föreningen och oss själva genom att göra vår del av jobbet!

Om man röjer sitt område regelbundet så hinner det aldrig bli speciellt mycket att ta hand om. Kompostkvarn eller kommunens förnämliga återvinningsstation är bra, smidiga och miljövänliga sätt att göra sig av med avfallet.

Med vänliga hälsningar

/Styrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :