Stefan Ahlbäck, t.f. förvaltningschef Helena Kindh, skolchef Dennis Hjelmström, skolchef Christine Ekdahl, fritidschef Camilla Svensson, sekreterare

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens

arbetsutskott

Datum

2020-11-12

Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg i Ystadklockan13:00–

13:23

Beslutande Se sidan 2

Övriga

närvarande Stefan Ahlbäck, t.f. förvaltningschef Helena Kindh, skolchef

Dennis Hjelmström, skolchef Christine Ekdahl, fritidschef Camilla Svensson, sekreterare

Utses att justera Anja Edvardsson (S)

Digital justering Digital justering 2020-11-12

Paragrafer: 8-11

Ordförande ………

Göran Göransson (KD)

Justerare ………

Anja Edvardsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-11-12

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-13

Datum när anslaget tas ned 2020-12-04

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset, Österportstorg i Ystad

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares signatur

Barn- och utbildningsnämndens

arbetsutskott Sammanträdesdatum

2020-11-12 Beslutande Göran Göransson (-), ordförande

Anja Edvardsson (S) Gunilla Andersson (M)

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-11-12

Ärenden vid dagens sammanträde

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 8 Föredragningslista 4

§ 9 Skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse

utomlands 2020/264 5 - 6

§ 10 Skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse

utomlands 2020/265 7 - 8

§ 11 Återrapportering Ekonomisk åtgärdsprogram 2020 2020/369 9 - 10

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

BUNAU § 8

Justerares signatur

Föredragningslista

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

Barn- och utbildningsnämnden ändrar föredragningslistan enligt följande:

 Nytt ärende om Återrapportering Ekonomisk åtgärdsprogram 2020 tas upp som ärende 6.

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

BUNAU § 9 Dnr 2020/264

Justerares signatur

Skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse utomlands

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att , folkbokförd i Ystads kommun, varaktigt vistas utomlands. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolplikten därmed upphör enligt 7 kap. 2 § skollagen.

Sammanfattning av ärendet

Skolplikt råder enligt 7 kap. 2 § skollagen för elever som är bosatta i Sverige och som inte varaktigt vistas utomlands.

Vårdnadshavare till aktuell elev har lämnat information till Ystads kommun att familjen avser att vistas utomlands under en längre tid. Eleven är folkbokförd i Ystads kommun, men har inte någon skolplacering i Ystads kommun. Eleven hade vid skolgång i Sverige gått i årskurs 8.

En utredning har genomförts där följande kommit fram:

Eleven är sedan maj 2019 folkbokförd i Ystads kommun. Läsåret 19/20 har eleven vistats varaktigt utomlands, och barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-09-19 att skolplikten därmed upphör för aktuell elev. Uppföljning har skett inför läsåret 20/21, inom ramen för kommunens skolpliktsbevakning. Vårdnadshavare har i kontakt med Ystads kommun meddelat att familjen fr.o.m. hösten 2020 bor i Ljubljana, Slovenien, pga. pappans arbete. En ansökan om skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse utomlands har inkommit, där tiden för utlandsvistelsen anges till 2020-08-15 – 2021-08-15. Aktuell elev går på internationell skola i Ljubljana. Underlag som styrker vistelsen har inkommit i form av hyreskontrakt och skolkontrakt.

Skolplikt upphör enligt skollagen i de fall ett barn är folkbokfört i Sverige men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.Skolans författningar innehåller ingen definition av vad som avses med att varaktigt vistas utomlands, utan folkbokföringslagen och praxis är vägledande för hemkommunens prövning. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att skolplikten upphör under den aktuella perioden.

Ystads kommun bedömer i aktuellt fall att vistelsen avses bli varaktig och att skolplikten därmed upphör.

Beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands har delegerats till nämndens arbetsutskott, delegat 7.20.

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

BUNAU § 9 Dnr 2020/264

Justerares signatur

Skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse utomlands regleras i skollagen och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, antagen den 25 juni 2020 § 91 (delegat 7.20 Beslut om varaktigt vistelse utomlands och upphörande av skolplikt), Ansökan om varaktig vistelse utomlands, inkommen 9 oktober 2020,

Skolkontrakt, inkommen 9 oktober 2020,

Hyreskontrakt för bostad, inkommen 9 oktober 2020, Utredning varaktig vistelse utomlands, 5 november 2020, 7 kap. 2 § skollagen,

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Cecilia Wallén, 5 november 2020

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att , folkbokförd i Ystads kommun, varaktigt vistas utomlands. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolplikten därmed upphör enligt 7 kap. 2 § skollagen.

Föredragande

Skolchef Helena Kind.

Beslut skickas till:

Vårdnadshavare

Administrativa handläggare vid Kultur och Utbildning

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

BUNAU § 10 Dnr 2020/265

Justerares signatur

Skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse utomlands

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att , folkbokförd i Ystads kommun, varaktigt vistas utomlands. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolplikten därmed upphör enligt 7 kap. 2 § skollagen.

Sammanfattning av ärendet

Skolplikt råder enligt 7 kap. 2 § skollagen för elever som är bosatta i Sverige och som inte varaktigt vistas utomlands.

Vårdnadshavare till aktuell elev har lämnat information till Ystads kommun att familjen avser att vistas utomlands under en längre tid. Eleven är folkbokförd i Ystads kommun, men har inte någon skolplacering i Ystads kommun. Eleven hade vid skolgång i Sverige gått i årskurs 3.

En utredning har genomförts där följande kommit fram:

Eleven är sedan maj 2019 folkbokförd i Ystads kommun. Läsåret 19/20 har eleven vistats varaktigt utomlands, och barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-09-19 att skolplikten därmed upphör för aktuell elev. Uppföljning har skett inför läsåret 20/21, inom ramen för kommunens skolpliktsbevakning. Vårdnadshavare har i kontakt med Ystads kommun meddelat att familjen fr.o.m. hösten 2020 bor i Ljubljana, Slovenien, pga. pappans arbete. En ansökan om skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse utomlands har inkommit, där tiden för utlandsvistelsen anges till 2020-08-15 – 2021-08-15. Aktuell elev går på internationell skola i Ljubljana. Underlag som styrker vistelsen har inkommit i form av hyreskontrakt och skolkontrakt.

Skolplikt upphör enligt skollagen i de fall ett barn är folkbokfört i Sverige men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.Skolans författningar innehåller ingen definition av vad som avses med att varaktigt vistas utomlands, utan folkbokföringslagen och praxis är vägledande för hemkommunens prövning. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att skolplikten upphör under den aktuella perioden.

Ystads kommun bedömer i aktuellt fall att vistelsen avses bli varaktig och att skolplikten därmed upphör.

Beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands har delegerats till nämndens arbetsutskott, delegat 7.20.

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

BUNAU § 10 Dnr 2020/265

Justerares signatur

Skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse utomlands regleras i skollagen och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, antagen den 25 juni 2020 § 91 (delegat 7.20 Beslut om varaktigt vistelse utomlands och upphörande av skolplikt), Ansökan om varaktig vistelse utomlands, inkommen 9 oktober 2020,

Skolkontrakt, inkommen 9 oktober 2020,

Hyreskontrakt för bostad, inkommen 9 oktober 2020, Utredning varaktig vistelse utomlands, 5 november 2020, 7 kap. 2 § skollagen,

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Cecilia Wallén, 5 november 2020.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att , folkbokförd i Ystads kommun, varaktigt vistas utomlands. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolplikten därmed upphör enligt 7 kap. 2 § skollagen.

Föredragande

Skolchef Helena Kindh.

Beslut skickas till:

Vårdnadshavare

Administrativa handläggare vid Kultur och Utbildning

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

BUNAU § 11 Dnr 2020/369

Justerares signatur

Återrapportering Ekonomisk åtgärdsprogram 2020

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

Barn- och utbildningsnämnden tar del av den muntliga övergripande informationen kring återrapportering Ekonomisk åtgärdsprogram 2020.

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till presidiet i januari återkomma med underlag som visar utvecklingen av antalet medarbetare i förvaltningen under 2020. samt återrapportera övertidshantering, anlitande av konsulter och deltagande i kurser och konferenser. Under 2021 ska återrapporteringen ske kvartalsvis till presidiet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2020 (§ 178) med anledning av kommunens ekonomiska situation för 2020, och framgent, behövs ett gemensamt förhållningssätt för samtliga förvaltningar när det gäller anställningsförfarande, övertidshantering, anlitande av konsulter och deltagande i kurser och konferenser

 Alla former av anställningar ska beviljas eller sanktioneras av förvaltningschef

 All övertid ska hanteras restriktivt

 Anlitande av konsulter och nya inköp av tjänster ska användas synnerligen restriktivt och godkännas av förvaltningschefen

 Anmälningar till kurser/konferenser ska ske restriktivt och godkännas av förvaltningschef

Återrapportering ska ske efter varje kvartal till nämndens presidium/arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Första återrapporteringstillfället sker per oktober för tredje kvartalet 2020.

Vid dagens arbetsutskott ger förvaltningen en muntlig redovisning. Framöver kommer förvaltningen arbeta fram en rutin för att på bästa sätt fylla i mallar som rör återrapportering för anställningsförfarande, övertidshantering, anlitande av konsulter och deltagande i kurser och konferenser.

Beredningen av ärendet har tagit hänsyn till barnkonventionen. Tillsättningar av anställningar och kompetensutveckling görs för att behålla och utöka kvalitén för barn inom skola och barnomsorg i Ystads kommun.

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

BUNAU § 11 Dnr 2020/369

Justerares signatur

Beslutsunderlag

Beslut i kommunstyrelsen den 30 september 2020, § 178, Uppföljning av kommunstyrelsens beslut om handlingsplan utifrån budget i balans,

Barnkonventionen SOU 2016:19, främst artikel 3,

Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 10 november 2020.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner den muntliga informationen om återrapportering av anställningsförfarande, övertidshantering, anlitande av konsulter och deltagande i kurser och konferenser för kvartal 3, 2020, med anledning av ekonomisk åtgärdsprogram 2020.

Föredragande

T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande lämnar följande förslag till beslut:

Barn- och utbildningsnämnden tar del av den muntliga övergripande informationen kring återrapportering Ekonomisk åtgärdsprogram 2020.

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till presidiet i januari återkomma med underlag som visar utvecklingen av antalet medarbetare i förvaltningen under 2020. samt återrapportera övertidshantering, anlitande av konsulter och deltagande i kurser och konferenser. Under 2021 ska återrapporteringen ske kvartalsvis till presidiet.

Beslut skickas till:

Kommunstyrelsen

(11)

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Göran Göransson Signed by: Göran Göransson Date: 2020-11-12 16:32:20

BankID refno: 2e1d0561-cc31-4f2c-a13d-31a71dd6b5c3

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :