NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN

Full text

(1)

NÄRINGSLIV

Brannan AB (f d Rexor) är ett av industriföretagen som blomstrar i Mullsjö.

HUR SER DET UT?

A

v kommunens drygt 7200 invånare 1998 var ca 3150 yrkesverksamma. Av dessa arbetade ca 1850 inom verksamheter i kommunen medan ca 1300 pendlade till arbetsplatser utanför kommunen. Till arbetsplatser inom kommunen pendlade ca 550 personer in från angränsande kommuner och län (SCB 1998).

Ca 2400 arbetstillfällen fanns inom kommunen 1996. Drygt 35% av dessa fanns inom området tillverkning och utvinning (tillverkningsindustri) mot länsgenomsnittet på knappt 30% och riksgenomsnittet på 20%.

Inom näringsgrenarna handel, kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster var arbetstillfällena i kommunen drygt 18% mot länsgenomsnittet på drygt 20% och riksgenomsnittet på drygt 29%.

Drygt 19% av arbetstillfällena i kommunen fanns inom näringsgrenarna vård, omsorg och offentlig förvaltning m.m. mot länsgenomsnittet på drygt 26% och riksgenomsnittet på drygt 25%.

(2)

Inom verksamheterna personliga och kulturella tjänster, utbildning och forskning hade kommunen 1996 knappt 15 % arbetstillfällen mot länsgenomsnittet på drygt 11% och riksgenomsnittet på drygt 14%.

Kommunen har ett expanderande näringsliv med ca 270 företag varav ca 1/3 leds av kvinnor. Kommunens största företag, Kongsberg Automotiv AB har ca 550 anställda.

Mullsjö kommun har ca 500 anställda, varav ca 50 personer inom administrationen.

Turismen i Sverige är en miljardindustri som genererar sysselsättning för hundratusentals personer. I Sverige är turismens andel av bruttonationalprodukten (BNP) större än jordbruk, skogsbruk och fiske tillsammans. Mullsjö är en väl inarbetad turistort med frisk luft, vacker natur och med en för södra Sverige god och säker tillgång till snö på vintern. Turistnäringen samt hotell- och restaurangbranschen (tillsammans utgörande "besöksnäringen") som funnits i kommunen sedan 40-talet har haft en stor tillväxt under 1980- och 1990-talet.

Inom kommunen finns 7 företag som sysslar med turism och två campingplatser varav den ena är så kallad vildmarkscamping., Det finns 5 hotell/motell som även bedriver restaurang- verksamhet samt 6 andra restauranger i kommunen. Sysselsättningen vid dessa företag motsvarar sammanlagt ca 65 årsarbetstillfällen och den totala omsättningen uppgår till ca 73 Mkr. Turistnäringen är synnerligen viktig för att vidmakthålla serviceutbudet i

kommunens tätorter inte minst när det gäller restauranger och livsmedel.

HUR VERKAR DET BLI?

D

en högteknologiska verkstadsindustrin i kommunen som oftast är underleverantör till bilindustrin är starkt konkurrensutsatt men har hittills klarat sig väl. I OECD:s prognoser för Sverige anges att antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin kommer att minska kraftigt fram till 2005 medan antalet sysselsatta inom den kvalificerade tjänstesektorn kommer att öka kraftigt fram till 2005.

Efterfrågan på industrimark har under den senaste tiden varit liten, men kan förväntas öka de närmsta 5-10 åren. Efterfrågetrycket på industrimark bedöms på sannolika grunder vara störst i Mullsjö tätort medan det i Sandhems tätort kommer att fortsätta att vara lågt. För Sandhems del finns dock tecken som tyder på att den under 1999 positiva ökningen av småföretagare och mindre verksamheter på sikt kan innebära en efterfrågan på

industrimark.

Kongsberg Automotive tillverkar bl a bildelar. Werinova bygger ny plastindustri i Mullsjö.

(3)

Det kommer i framtiden att krävas stora förändringar inom kommunens näringsliv för att klara av att åstadkomma en hållbar utveckling i samhället. Nya lösningar kommer att krävas i synnerhet inom energiförsörjning och transporter. Många åtgärder som företagen kan göra är lönsamma och ger miljövinster. Regeringens miljövårdsberedning gör bedömningen att det kommer att behövas teknikgenombrott, helt nya affärskoncept, nya synsätt och nya sorters samarbeten för att lösa framtidens miljöutmaningar.

Bro över Tidan vid Höganäs. Tidan är en omtyckt kanotled som mestadels trafikeras…

…av kanoter från Kyrkekvarn. Stråkendalen är som helhet ett utsökt friluftsområde.

(4)

Ångbåten Stampe som sjösattes i Stråken 2001. Friluftshotellet i Mullsjö erbjuder bland annat bad.

Turistnäringen kommer med all sannolikhet att fortsätta expandera i kommunen.

Det finns ett samband mellan den fysiska miljön, mark- och vattenanvändningen och turismens utvecklingsförutsättningar. Centrumbildningar, torg eller gågators estetiska utformning och karaktär påverkar hur besökaren trivs och uppfattar orten.

Begreppet hållbar turism är en viktig trend ute i världen. Turisterna efterfrågar alltmer en miljöanpassning och ett ansvarstagande för natur- och kulturmiljöer.

För att åstadkomma en hållbar turism fordras ett samordnat ansvarstagande för miljön. Det lokala Agenda21-arbetet tillsammans med den kommunala planeringen är viktiga

miljöpolitiska instrument.

Hotellverksamheten vid t ex Björkhaga…. ..och skidturismen i Knaggebo är viktiga inslag i kommunens näringsliv.

(5)

Naturligtvis är det på vintern Knaggebo kommer till sin fulla rätt, även om utsikten är fin året om (se föregående sida). Anläggningen omfattar liftar, flera nedfarter, snökanoner, servering m m. Åkdonen varierar men slalomskidor dominerar i backarna.

MÅL

• Kommunen skall genom aktiv marknadsföring främja en expansion av den lokala arbetsmarknaden.

• Kommunen skall genom samarbete med

arbetsmarknadens parter ge nya och befintliga företag det stöd som den kommunala kompetensen tillåter.

• Information, marknadsförning och profilering lokalt, regionalt och internationellt skall genomföras med sikte på ökad nyetablering, inflyttning och turism.

• Kommunen skall verka för att öka antalet arbetstillfällen genom att stödja satsningar i lands- och glesbygd

(exempelvis kombinationssysselsättning och

distansarbete).

(6)

Mullsjö åkeri har under många år haft verksamhet i Engtex (överst) tillverkar specialtextilier.

Mullsjö Håells (underst) tillhandahåller bl a inredning till servicebilar.

STRATEGIER

• Kommunen skall föra en långsiktig och aktiv markpolitik i syfte att åstadkomma ett markinnehav som säkerställer kommunens framtida utveckling.

• För etablering av nya verksamheter i kommunen är riksväg 47/48 av stor betydelse. De större knutpunkterna vid riksvägen är:

- Mullsjö södra infart (VIP-rondellen) - Mullsjö norra infart

- infarten mot Sandhem (lv 1787)

- Slättängskorsningen (där riksväg 47/48 delar sig)

Dessa knutpunkter inom kommunen är attraktiva platser för

verksamhetsetableringar och bör planläggas för detta ändamål.

(7)

Framtida utvecklingsområden för verksamheter i Mullsjö tätort?

En av pärlorna i Mullsjös näringsliv är Ryfors konfektyr med egen tillverkning av bl a praliner samt försäljning av kvalitetsvaror från England m fl länder. Mullsjö kontorshotell inhyser flera mindre företag.

(8)

• Attraktiv mark (verksamhetspark) för kunskapsintensiva verksamheter av typen dataföretag bör tas fram.

• En framtida knutpunkt på riksväg 47/48, är korsningen vid Västra Bäckebo i Habo kommun 3 km söder om Mullsjö centruminfart (VIP- rondellen). Korsningen kan på sikt utvecklas till att bli Mullsjö södra infart när anslutning av väg mot Mullsjö tätorts planerade

bostadsutbyggnad på Ruder kommer till stånd. Länsväg 185 kan dessutom med fördel anslutas till knutpunkten genom ny

vägdragning och bro över Stråken från Grytered.

Industrimarken i Mullsjö, (här violett), är strategiskt belägen och väl planerad.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :