Kunskapsskolan Nacka. Likabehandlingsplan

Full text

(1)

Kunskapsskolan Nacka

Likabehandlingsplan

2014/2015

(2)

Läsåret 14/15:s plan för likabehandling och årlig plan mot kränkande behandling vid Kunskapsskolan Nacka

Varje Kunskapsskola skall vara en frizon mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolorna skall arbeta målinriktat för att främja elevernas lika rättigheter och arbeta förebyggande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolan skall vara en skola där alla elever är respekterade och har samma möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Skolan skall aktivt arbeta för att förhindra och förebygga att någon diskrimineras, trakasseras eller utsätts för kränkande behandling.

Exempel på kränkande behandling kan vara nedsättande ryktesspridning, förlöjligande och utfrysning, elaka mail, SMS eller liknande, att någon blir retad för sitt utseende eller beteende.

Allt som en elev kan uppfatta som oönskat eller kränkande kan hänföras hit. Det är eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Det finns även behandling som är brottslig handling, såsom olaga hot, misshandel och ofredande.

Samtliga inom Kunskapsskolans verksamheter, såväl vuxna som elever, skall kontinuerligt tillsammans verka för ett arbetsklimat där alla respekterar varandra.

Skolans

plan för likabehandling och mot kränkande behandling

skall finnas med i skolans dagliga arbete och vara känd av alla som verkar där, medarbetare, elever och föräldrar.

Lokal plan för Kunskapsskolan Nacka

1.

Vision

Samtliga inom Kunskapsskolans Nacka verksamheter, såväl vuxna som elever, ska alltid verka för ett arbetsklimat där alla respekterar varandra. Vi tolererar inte några tendenser till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Skolans plan för likabehandling och mot kränkande behandling upprättas tillsammans med elever och föräldrar och behandlar de olika former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandlingar som är förbjudna. I planen beskriver vi hur vi arbetar för att inte någon ska diskrimineras, trakasseras eller utsättas för kränkande behandling. Vi beskriver också de åtgärder som vidtas om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ändå inträffar.

(3)

Generella åtgärder

Främjande arbete Genomförande/ ansvar: Uppföljning:

Notera när/hur/utfall Informera Nya elever och föräldrar informeras om skolans

likabehandlingsplan med hjälp av ”katalogen” och hemsidan. Inför utvecklingssamtalet läser

föräldrarna igenom materialet. På första

utvecklingssamtalet varje läsår aktualiseras planen i samband med att kontraktet mellan elev och skola

och föräldrar och skola upprättas.

(Handledaren)

Informera Nyanställda medarbetare informeras om skolans likabehandlingsplan i samband med introduktionen på skolan. (Rektor)

Acceptera Vid skolstart intygar elever och föräldrar att de tagit del av och godkänt skolans ordningsregler.

Reglerna finns i ”katalogen”, i kontrakten och på

hemsidan.

(Handledaren)

Uppmärksamma Alla medarbetare på skolan har ansvar att särskilt uppmärksamma alla former av trakasserier och kränkande behandling och för att ordningsreglerna följs (Alla medarb.)

Agera Genom att reagera snabbt på varje form av trakasserier och kränkande behandlingar visar skolan att detta är något som inte tolereras.

(Alla medarb.)

Friendsverksamhet Friendsarna som består av både elever och medarbetare, arbetar särskilt med frågor kring trakasserier och kränkande behandlingar.

Friendsarna träffas minst en gång i månaden, arbetet leds av kurator och biträdande rektor.

(Rektor,bitr.rektor,kurator)

Förebyggande arbete Genomförande/ ansvar: Uppföljning:

Notera när/hur/utfall Värderingsövningar Genomförs basgruppsvis på samlingstid och på

friendsdagar. Värderingsövningarna syftar till att träna var och en att ta avstånd från att andra människor utsätts för diskriminering och

kränkande behandling.

(Handledaren)

Kursarbetet I samband med att kurserna tangerar aktuella teman, så som t.ex. sexuell läggning, religion, etnicitet. Gruppdiskussioner, värderingsövningar etc. (Kursläraren)

PH-samtalen Individuella samtal utifrån nuläget för varje elev en gång per vecka. (Handledaren)

Basgruppsamlingarna Diskussion i gruppen utifrån nyheter, händelser i

vardagen eller andra aktuella teman som berör vårt förhållningsätt gentemot varandra.

(4)

(Handledaren) Information om

likabehandlingsplanen

Alla elever informeras om planens innehåll.

(Handledare)

Temadagar Lärare och elever anordnar

gemensamhetsskapande aktiviteter, så som Nackadagen, Friendsdagar och trivseldagar(Alla medarb. och elever)

Arbetsgång vid misstanke om trakasserier eller kränkande behandling

Genomförande/ansvar: Uppföljning:

Notera när/hur/utfall

Upptäckt

Var och en som får vetskap om trakasserier eller kränkande behandlingar skall genast informera någon medlem av elevhälsoteamet. Den personen tar sedan beslut med rektor om hur man går vidare.

Arbetsgång

Vid misstanke tillfrågas den utsatte, men också vittnen. Anteckningar förs. Uppgifterna lämnas till elevvårdsteamet, som gör en bedömning om hur problemet ska lösas.

Den vanligaste åtgärden är ett allvarssamtal. Det genomförs av handledare eller någon från elevhälsoteamet. Vi detta samtal ska det alltid vara två vuxna närvarande varav en antecknar.

(Kränkande handling blankett) Därefter tas det alltid kontakt med föräldrar. Tid för uppföljning bestäms under samtalet. Det bör ske 1- 2 veckor efter samtalet.

De inblandade vuxna kontrollerar hur det går några gånger under tiden innan nästa samtal.

Vid allvarliga situationer kallar skolan föräldrar och elev till ett möte med rektor och handledare omgående.

(Rektor, Elevhälsoteam, handledare)

Kontakt med vårdnadshavare

Handledaren eller elevhälsoteam informerar berörda vårdnadshavare, så snart någon form av trakasserier eller kränkande behandling blir känd.

Inblandade elever informeras om att detta kommer att ske.

(Handledare, elevhälsoteam)

Uppföljningssamtal

Vid uppföljningssamtalet kontrolleras att trakasserierna har upphört både med den som varit utsatt och den som utsatt.

Om allt går bra och alla inblandade parter är nöjda anses ärendet avslutat och de vuxna markerar att det inte finns något agg kvar efter händelsen.

(5)

Om inte kallar rektor föräldrar, elev, berörd handledare och ev. någon från elevvårdsteamet till elevvårdsmöte. (Rektor)

Åtgärder om

arbetsgången inte leder till önskat resultat

• Anmälan till Socialförvaltningen

• Polisanmälan (om eleven är minderårig går anmälan automatiskt till

socialförvaltningen)

• I allvarliga fall kan en elev, för att säkerställa undervisningen för övriga elever, undervisas enskilt

eller om inte heller detta visar sig tillräckligt, flyttas till en annan skola i samråd med föräldrarna

• Är det fråga om en lärare eller annan anställd som kränker elever kan även arbetsrättsliga åtgärder aktualiseras

(Rektor)

Dokumentation

Alla åtgärder som vidtas i samband med att någon utsatts för trakasserier eller kränkande behandling dokumenteras och förvaras i arkivet innanför rektorsrummet. Rektor ser till att all

dokumentation skickas till huvudman.

(Handledare, elevhälsoteam)

2.

Nulägesanalys/kartläggning utifrån uppföljningen av likabehandlingsplanen läsåret 13/14

Kartläggningen görs utifrån följande underlag:

• De årliga enkätundersökningarna om klimatet i skolan där det bl.a. ställs frågor om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandlingar förekommer

• Handledarsamtalen, där den personliga handledaren särskilt skall uppmärksamma om eleven kan vara utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandlingar

• Rapport från elevhälsoteam

(6)

Utvärdering av läsåret 2013-2014

Elev Grund KS Nacka (KS)

2014 Jmf

2013

2013 2012 2011

5 007 Det är bra stämning på min skola 85% -2% 87% 80% 76%

5 008 Jag trivs i skolan 89% -2% 91% 82% 80%

5 009 Jag känner mig trygg i skolan 91% -3% 93%

5 011 De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt

83% -5% 89%

5 012 På min skola behandlar eleverna varandra med respekt 77% -2% 79%

5 020 Jag vet vem som är elevskyddsombud på min skola 43%

Skolan uppvisar en aning minskade siffor gällande trivsel och stämning på skolan jämfört mot föregående år men snittet är fortsatt mycket högt i relation till andra skolors liknande mätningar. Om man ser till Nacka kommuns mätning ”Pilen” så ligger Kunskapsskolan Nackas nöjdhet med frågorna ovan flera procentenheter högre. Det man dock kan se är att skolan bör tydliggöra det arbete man gör kring kränkande behandling och mobbning så att elever ser att det är ett arbete som skolan prioriterar.

Arbetet med att skapa trygghet för individen, gruppen och årskursen är så integrerat i skolans arbetssätt så att det troligtvis behöver tydliggöras.

Elevvårdsteamet upplever att detta har varit ett mycket lugnt år med få incidenter och god samverkan med arbetslagen. Fotbollsplanen upplevs dock som en plats där vi behöver sätta mer vuxenfokus under lunchen för att säkerställa god stämning.

För att ytterligare förbättra arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling ska vi under året fokusera på att höja kvaliteten på de insatser vi gjort tidigare. Även om stämningen är god på skolan och Friendsare, såväl vuxna som elever tycker att det förekommer mycket lite trackaserier och kränkningar kan vi inte vara helt nöjda med våra siffror. En viktig del i detta blir att tala med eleverna om vad de tycker är viktigt och sedan genomföra och synliggöra det arbete.

3.

Översikt av åtgärder som behövs

• Ta upp frågan regelbundet på PH-samtal

• Gå igenom elevvårdsrutiner med alla medarbetare vid terminsstart.

• Göra Friendsare ännu mer tydligare

• Motivera eleverna att studera samt strukturera lärarnas tid så att de finns tillgängliga i alla korridorer.

• Göra elever delaktiga i planerna på friendsdagar och morgonsamlingar och synliggöra detta arbete för alla elever.

• Rastvakter över lunchtid med speciellt fokus på fotbollsplanen.

4.

Redogörelse för åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året

• Alla vuxna ska reagera direkt på alla former av kränkningar.

• Genomgång av elevvårdsrutiner med alla medarbetare i samband med genomgång av likabehandlingsplan.

• Arbetslagsledaren påminner en gång i månaden om att vi tar upp frågan på PH-samtalet På arbetslagen definiera vilka elever vi vuxna tror känner sig utanför eller mobbade utifrån enkäten. Alla elever tillfrågas direkt om de uppfattar att de blir diskriminerade, trakasserade eller kränkta. (Minst en gång i månaden)

(7)

• Arbeta ännu mer med att få eleverna motiverade eftersom vi tror att ökat fokus på skolarbete minskar tiden för mobbning. (Arbetslagsledare)

• Rastvakter över lunchtid med speciellt fokus på fotbollsplanen.

5. Uppföljning

• Samtliga överenskommelser som i enskilda fall träffats med de inblandade skall följas upp kontinuerligt.

• Studiemiljön skall undersökas i de årliga elevenkäterna där frågor ställs om diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingar.

• Uppföljning av vidtagna åtgärder skall ske i följande års plan och i kvalitetsredovisningen.

• Enskilda fall skall utvärderas genom uppföljande samtal med elever (i förekommande fall även med deras vårdnadshavare) som utsatts eller som utsatt andra för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandlingar.

• Resultatet av samtliga utvärderingar skall till grund för vilka eventuella nya åtgärder och målsättningar som skall tas med i nästa års plan.

• Utvärdering sker i maj/juni 2015. I början av höstterminen arbetar elevrådet och

medarbetarna fram läsårsplan. Föräldrarna informeras på föräldraråd under höstterminen samt via utskick med rektorsbrev.

• Alla elever går igenom likabehandlingsplanen med sin handledare på samlingstid under hösten.

(8)

Kunskapsskolans värderingar Alla människor är olika

Alla människor är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Det är vår uppgift att möta detta. Hos oss ska varje elev oberoende av förutsättningar ha rätt till personliga utmaningar, varje dag.

Vi ser inte någon konflikt mellan elevernas självklara rätt att få en undervisning anpassad efter deras behov och förutsättningar, och de vuxnas auktoritet och lika självklara rätt och skyldighet att vägleda eleverna.

- Likabehandlingsplanen stärker denna värdering genom att förtydliga vikten av tydliga gränser.

Utmanande mål och tydliga krav

Varje elev ska med stöd från engagerade, kunniga och pådrivande lärare, och genom egen hård vilja, hårt arbete och målmedvetenhet kunna tänja sina gränser och lära sig mer än vad han eller hon trodde var möjligt. Vi lyfter fram goda prestationer som föredömen.

Vi ser ingen konflikt mellan lust och krav, hårt arbete och glädje, självständigt lärande och ordning och reda. Vi är inte en kravlös skola som väntar på att eleven ska få lust att lära.

- Därmed minskar risken för mobbing.

Bildning

Vi ska ge eleven kompetensen att leva och verka i det moderna samhället med ständigt nya utmaningar och fler och svårare val. En viktig del av denna kompetens utgörs av bildning. Bildning ger förmågan att se sammanhang och mönster, förstå och tolka skeenden, fatta beslut och välja, och en drivkraft att hela tiden fördjupa och bredda sin kompetens.

- Detta befäster likabehandlingsplanens förbud mot alla former av kränkningar och trakasserier.

Livet blir vad jag gör det till

En annan viktig del av kompetensen är personlig utveckling. Vi ska ge eleven en grund för personlig utveckling där självdisciplin, självkännedom, ansvarskänsla och tillit till den egna förmågan lägger grunden för ett konstruktivt förhållningssätt vars kärna är att livet blir vad jag gör det till.

- Elever som känner trygghet och tar ansvar för sina handlingar och sin omgivning mobbar mindre.

(9)

Allmänt

Fr.o.m. 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen samt 6 kap.8§

i skollagen. I likabehandlingsplanen ska det finnas planerade åtgärder för att förhindra och förebygga trakasserier och annan kränkande behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Denna handlingsplan skall årligen följas upp, utvärderas och vid behov revideras.

Ur skolans styrdokument Lp 2011 (skolans läroplan) Mål

Skolans mål är att varje elev

•Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga reflektioner

respekterar andra människors egenvärde

•tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor

•kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

•visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

•medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen

• sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor

•aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper

•visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt

Utdrag ur skollagen

Huvudmannen ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Huvudmannen ansvarar också för att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

FN:s konvention om barnets rättigheter;

Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet. Den talar om rätten till liv och

utveckling, om barns rätt till inflytande och att få göra sin röst hörd. Barnet skall, enligt artikel 36, skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.

Kunskapsskolans värderingar Alla människor är olika

Alla människor är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Det är vår uppgift att möta detta. Hos oss ska varje elev oberoende av förutsättningar ha rätt till personliga utmaningar varje dag. Vi ser inte någon

(10)

konflikt mellan elevernas självklara rätt att få en undervisning anpassad efter deras behov och förutsättningar, och de vuxnas auktoritet och lika självklara rätt och skyldighet att vägleda eleverna.

Utmanande mål och tydliga krav

Varje elev ska med stöd från engagerade, kunniga och pådrivande lärare, och genom egen vilja, hårt arbete och målmedvetenhet kunna tänja sina gränser och lära sig mer än vad han eller hon trodde var möjligt. Vi lyfter fram goda prestationer som föredömen.

Vi ser ingen konflikt mellan lust och krav, hårt arbete och glädje, självständigt lärande och ordning och reda. Vi är inte en kravlös skola som väntar på att eleverna ska få lust att lära..

Bildning

Vi ska ge eleven kompetens att leva och verka i det moderna samhället med ständigt nya utmaningar och fler och svårare val. En viktig det av denna kompetens utgörs av bildning. Bildning ger förmågan att se sammanhang och mönster, förstå och tolka skeenden, fatta beslut och välja, och en drivkraft att hela tiden fördjupa och bredda sin kompetens..

Livet blir vad jag gör det till

En viktig del av kompetensen är personlig utveckling. Vi ska ge eleven en grund för personlig utveckling där självdisciplin, självkännedom, ansvarskänsla och tillit till den egna förmågan lägger grunden för ett konstruktivt förhållningssätt vars kärna är att livet blir vad jag gör det till.

Om trakasserier, kränkande behandling , diskriminering och mobbning 1)Diskriminering

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, uttryck eller ålder.(med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att man bryter mot osynliga regler för hur tjejer och killar får klä sig eller se ut. Det kan handla om att man är tjej men gillar att ha kläder som är typiskt ”manliga”.

Eller att man är kille och använder mycket ”kvinnligt” smink.)

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att någon behandlas sämre pga. exempelvis kön. Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika, det kallas för indirekt diskriminering. Exempel på detta kan vara om alla elever på skolan skulle serveras samma mat, då diskrimineras de elever som av religiösa skäl behöver annan mat.

2)Trakasserier och kränkande behandling

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker andras värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

-Fysiska (slag, knuffar)

-Verbala (hot, svordomar, öknamn)

-Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)

-Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn etc.)

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några bryter mot principen om alla människors lika värde. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.

3)Mobbning

Med mobbning menar vi situationer när någon eller flera upprepade gånger under en tid utsätter en annan person för negativa handlingar. Det är också mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ene parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

Mobbning, diskriminering och kränkningar skall icke förekomma på skolan. Det är allas ansvar att aktivt motverka detta.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :