DEL I ALKOHOLENS MEDICINSKA EFFEKTER

Full text

(1)

DEL I

ALKOHOLENS MEDICINSKA EFFEKTER

Alkohol är det mest utbredda berusningsmedlet i världen.

Det är en energirik vätska, som i små doser ger stimulerande och lustbetonade känslor.

Du blir glad och känner dig väl till mods.

Tyvärr försvinner den här sköna känslan snabbt om du fortsätter att dricka.

Ju mer du dricker desto mer tar de negativa effekterna över.

Du blir trött, tänker långsammare

och förlorar kontrollen över muskulatur och rörelser.

Det är det man förklarar de stora olycksriskerna med.

Riskerna för att du ska hamna i problem ökar med ökad alkoholkonsumtion

Det finns tillfällen i livet då du gör bäst i att helt avstå från alkohol, t ex vid bilkörning och graviditet.

(2)

ALKOHOL - OCH

BETEENDEFÖRÄNDRINGAR

Hjärnan är det organ som påverkas snabbast och tydligast av alkohol. I hjärnan finns vår känsla för tid och omdöme och där görs avvägande mellan risktagande och trygghet.

Små mängder alkohol höjer vanligtvis stämningen och dämpar oron.

Vid måttlig konsumtion blir de flesta människor mer sociala, har t ex lättare att ta kontakt med andra människor, bjuda upp till dans med mera. När promillehalten stiger dämpas beteendet hos flertalet. Man blir trött, tyst och mer passiv. Vissa människor kan dock bli våldsamma och aggressiva. Detta sammanhänger främst med att hämningar släpper. Det aggressiva beteendet tar sig uttryck i grälsjukhet och ibland också fysisk våldsamhet. Bidragande till detta kan vara den försämrade muskelkontrollen vid berusning då man lättare tar snedsteg, knuffar till kringstående personer, tappar saker med mera, vilket kan väcka irritation. För vissa människor innebär minskade hämningar också att underliggande psykiska problem kan komma till uttryck, bland annat misstänksamhet, vilket också kan förstärka det aggressiva beteendet. Man diskuterar ibland huruvida alkohol orsakar våld. I verkligheten finns för det mesta flera samverkande faktorer som ökar risken

för våld. Berusningen blir ofta den faktor som tänder det aggressiva

I den svenska alkoholkulturen står det helt klart att minskat berusningsdrickande leder till mindre våld. Redan efter en starköl börjar din analytiska förmåga försvinna och känslorna tar över. Fortsätter du att dricka bedövas tidsmedvetandet och din föreställning om framtiden blir alltmer otydlig. Du bryr dig inte om morgondagen, tar gärna risker som t ex att köra bil berusad, satsa pengar, tappar omdömet och gör lätt bort dig.

EXEMPEL PÅ OLIKA STADIER I DRICKANDET

Bakrus

Bakrusets styrka står alltid i proportion till hur berusad man varit kvällen innan och är ett

tecken på att man druckit mer än man tål.

Symtom på bakruset varierar från lätt huvudvärk till våldsamt illamående, ljud- och ljuskänslighet och depression. Andra typiska symtom är skälvningar, svettningar, muskelsvaghet, blekhet, törst och en allmänt kväljande känsla. I det här stadiet finns ingen längtan efter mer alkohol (jämför abstinens).

Det finns inga effektiva botemedel. Tillståndet kan lindras något om man dricker mycket vatten. Det enklaste sättet att undgå bakrus är att förebygga det genom att inte dricka sig full.

Man blir inte full om man dricker långsamt och måttligt, så att levern hinner förbränna alkoholen.

(3)

Ökad tolerans

Efter en längre tids regelbunden alkoholförtäring förändras din upplevelse av alkoholens rusgivande effekter. Du tycker att du tål alkohol bättre. För att du ska känna samma rus som tidigare måste du dricka större mängder av alkohol. Nu är det lätt att du kommer in i en ond cirkel om du ökar din alkohol- konsumtion. Det som händer är att hjärnan blir ännu mer tolerant och du måste hela tiden öka ditt drickande för att få samma rusupplevelse.

Abstinens

Mycket alkohol under en längre tid gör att kroppen, framförallt hjärnan långsamt vänjer sig. Om alkoholtillförseln av någon anledning minskar eller plötsligt upphör är risken för abstinenssymtom stor. Det är i det här tillståndet du gärna tar en återställare för att komma i form och känna dig normal igen. De vanligaste abstinenssymtomen är svår ångest, skakningar och kramper som kan övergå i epileptiska anfall. I svårare fall kan Delirium Tremens (dille) utvecklas.

Detta är ett livshotande tillstånd, med hallucinationer och blodtrycksstegring, som alltid kräver sjukhusvård. Att vara beroende av alkohol innebär att man tappat kontrollen över sitt drickande.

Alla som dricker mycket alkohol under en lång tid blir inte beroende, men risken är stor och ju yngre man är när man regelbundet börjar dricka, desto fortare går det. I det här tillståndet utvecklar man tolerans för alkohol och blir abstinent när man slutar dricka.

Kontrollförlusten gör att det alltid blir mer än man tänkt sig och ”det är synd att låta något bli kvar i flaskan”. Man tänker på alkohol nästan jämt och

slutar att intressera sig för det som tidigare var viktigt. Planerar sin dag efter vad man kan dricka eller vem man kan dricka med. Stressen tilltar och man får allt svårare att orka med både familj, vänner och arbete. Trots att man inser att man gör fel eller att omgivningen börjar klaga så fortsätter man att dricka. Att bryta eller att ta sig ur ett beroende är svårt och man kan behöva professionell hjälp.

.

(4)

ALKOHOLRELATERADE SKADOR

Alkohol är jämfört med andra droger den drog i vårt land som dödar allra flest människor. Antalet alkoholrelaterade dödsfall i Sverige uppskattas till ca 5000 om året.

Alkoholen orsakar samhället stora kostnader och oftast är det relativt unga människor som drabbas En del skador får man om man dricker mycket, andra kan man få redan vid måttligt drickande.

Blodsjukdomar

Alkohol kan orsaka blodbrist.

Bukspottkörtel

Alkohol kan orsaka diabetes om bukspottkörteln blir kronisk inflammerad och inte kan fortsätta att producera insulin.

Cancer

Alkohol är cancerogent. Starka samband har påvisats mellan alkohol och cancer i munhåla, svalg, matstrupe och strup- huvud. Detta gäller framförallt de som dricker och röker mycket.

Graviditet

På senare tid har vi upptäckt att alkohol minskar fruktsamheten hos både kvinnor och män. Detta inträffar redan vid

måttlig konsumtion. Vi vet även att måttlig alkoholkonsumtion under graviditeten ökar risken för fosterskador.

Muskler

Alkohol i stora mängder leder till nedbrytning av musklerna.

Hjärnskador

Hög konsumtion av alkohol kan leda till olika former av demens, gångrubbningar och epilepsi.

Infektioner

Högkonsumenter av alkohol får ökad infektionskänslighet.

Leversjukdomar

Leverskador är de skador som man oftast förknippar med alkohol, t ex fettlever, hepatit och skrumplever.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hög alkoholkonsumtion kan leda till förhöjt blodtryck, rytmrubbningar och hjärtsvikt.

Magsäck

Alkohol kan orsaka magkatarr. Stora mängder kan leda till magsår och magblödningar

Psykiska störningar

Psykiska störningar är det som skapar stora vårdbehov och kostar sjukvården mest. Vanligast är ångest och depression. Självmordsrisken är också kraftigt ökad

Våldsbrott

Alkoholen är inblandad i ca 80% av alla allvarliga våldsbrott. Hit räknas bl.

a mord och dråp.

(5)

STANDARDGLAS

Standardglas är ett internationellt mått på alkoholmängd. Gemensamt är att varje standardglas innehåller 12 g 100% alkohol, vilket motsvarar ca 4 cl, 40 % sprit.

33 cl starköl 45 cl folköl 15 cl vin 8 cl starkvin 4 cl starksprit

KONSUMTION

1.

Mängd per vecka Risk

kvinna: upp till 9 glas låg risk man: upp till 14 glas låg risk

Om du sprider ut din konsumtion på den här nivån under veckan med 1-2 alkohol- fria dagar, kommer denna konsumtion troligen inte att skada din hälsa. Men du ska veta, att för en del människor kan t. o. m. denna mängd vara för mycket.

2.

Mängd per vecka Risk

kvinna: 10-25 glas ökande risk man: 15-35 glas ökande risk

Riskerna för din hälsa och säkerhet ökar ju mer du dricker. Att supa sig full är

särskilt riskfyllt. Du blir mer utsatt för olyckor, våld och sjukdom. Om du ligger nära den övre gränsen, män 25-35 standardglas, kvinnor 15-25 standardglas per vecka är riskerna stora för att du drabbas av magproblem och högt blodtryck.

Tänk på din hälsa - minska ditt drickande

3.

Mängd per vecka Risk

kvinna: mer än 25 glas skadlig nivå man: mer än 35 glas skadlig nivå

Att konsumera så här mycket skadar i längden din hälsa. Det kan leda till

alkoholberoende och leverskador. Du kanske redan har familjeproblem eller ligger i farozonen för att förlora jobbet genom att dricka så här mycket.

Gör något innan det är för sent!

(6)

ALKOHOLENS NEDBRYTNING

Nästan omedelbart efter man druckit sätter kroppen igång att bryta ner alkohol. Det är framförallt levern som är aktiv, men även i magsäcken finns det enzymer som bryter ner alkoholen.

Det är skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor tål alkohol sämre än män. Detta beror på att kvinnan oftast väger mindre och har mindre vätska att späda ut alkoholen med.

Det finns även skillnader i alkoholned- brytningen mellan olika människo- grupper. Människor från Orienten, men också en del västerlänningar kan ha stora problem att bryta ner alkoholen. De kan vara en genetisk inbyggd defekt, som försvårar alkoholens nedbrytning – en inbyggd

”antabustablett”, som stoppar nedbrytningen av alkohol. Det ansamlas en massa ättiksyra i kroppen.

Man får värk, bultande hjärta och mår väldigt dåligt.

VIKTIGT ATT VETA

Alkoholens nedbrytning går inte att påverka. Nedbrytningen sker i konstant takt.

Den påverkas inte av vilken sorts alkohol du har druckit och den kan heller inte påverkas genom någon motionsaktivitet, bastubad eller genom att äta en kraftig måltid. Allt detta kan göra att du känner dig bättre, men det leder inte till att alkoholen försvinner snabbare ur kroppen.

HUR LÅNG TID TAR

ALKOHOLNEDBRYTNINGEN?

Alkoholens nedbrytningshastighet är:

0,1 g alkohol per kg kroppsvikt och timme.

Ett standardglas innehåller 12 g, 100 % alkohol.

ÖVNINGSEXEMPEL

Lasse väger 60 kg och dricker 8 cl whisky under 1 timme. Hur lång tid tar det för Lasse att förbränna alkoholen? Svar: c:a 4 timmar

Uträkning:

ƒ 8 cl whisky innehåller 24 gram alkohol

ƒ Om man väger 60 kg är förbrännings - takten: 0,1 ggr 60 = 6 gram per timme

ƒ Och om man förbränner 6 gram i timmen tar det 4 timmar att förbränna 24 gram alkohol.

Övningsexempel!

Pelle väger 90 kg och dricker 3 st 4:or whisky. Hur lång tid tar det för Pelle att förbränna alkoholen

(7)

PROMILLE

Graden av alkoholpåverkan kan mätas i blodet (mmol/l) och i utandnings- luften genom en s k alkometer.

Promillehalten i blodet påverkas av

• Hur snabbt du dricker alkohol Det är ju helt naturligt att ju mer alkohol du dricker desto mer stiger din blodalkoholhalt och ju mer berusad blir du.

• Hur starka drinkar du dricker Ju starkare drinkar du dricker desto snabbare blir du berusad.

• Om du äter samtidigt som du dricker Alkohol upptas långsammare i blodet om man äter i samband med att man dricker alkohol.

• Hur mycket du väger

Du tål större mängder alkohol ju mer du väger.

• Om du är kvinna eller man

En kvinna tål i regel alkohol sämre än en man.

Går alkoholen direkt ut i blodet?

Nej, det tar faktiskt 1 till 2 timmar efter det att du druckit alkohol, innan all alkohol tagits upp i blodet. C:a 20%

tas upp redan i magsäcken, resten i tarmen. Den längre tiden beror på om du äter i samband med att du dricker alkohol.

PROMILLE OCH BETEENDEN

Obs! Detta gäller för normalkonsumenten med normal tolerans för alkohol.

0,2-0,3 promille

Du får en ökning av endorfiner. Du blir glad och pigg och din självkritik minskar. Du känner dig allmänt väl till mods.

0,5-0,6 promille

Hämningar försvinner. Sämre precision och reaktionshastighet. Ditt omdöme och förmåga att ta in information försämras.

0,8 promille

Långsammare reflexer. Sämre koordination.

Överdrivna rörelser. Högljudd. Sämre syn- förmåga. Överdrivet självsäker. Upplevs berusad. Tydlig alkoholdoft.

1.0 promille

Sluddrigt tal. Försämrad muskelkontroll, svårt att gå stadigt, snubblar, faller. Svårt att kontrollera känslor. Kraftigt berusad.

1,5 promille

”Packad”. Emotionella utbrott t ex aggressiv, våldsam, gråter, förvirrad, somnar.

2,0 promille

Svårt att tala och gå upprätt. Dubbelseende.

3,0 promille

Uppfattar inte vad som händer och sker, gräns till medvetslöshet.

4,0- promille

Dödlig alkoholförgiftning.

(8)

DEL II

NY ALKHOLLAG 1995

Den 1 januari 1995 fick vi en ny alkohollag.

I förarbetena till lagen anger regeringen att man vill förtydliga och slå vakt om de regler som har ett alkoholpolitiskt syfte, medan man har försökt rensa bort sådana som inte har det.

Man framhåller att alkoholpolitiken bör ha som utgångspunkt att det är värdefullt att det finns restauranger där människor kan samlas och äta, dricka och umgås både vardag som fest, och att alkoholpolitiken inte skall utgöra ett hinder för detta.

Samtidigt betonas att alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och att den i första hand är en skyddslagstiftning. Ett viktigt mål är att verka för en måttlig alkoholkonsumtion och minska berusningsdrickandet för att

begränsa skador och olyckor.

Detta mål lyfts även fram i en nyligen av riksdagen beslutad nationell handlingsplan.

Några viktiga förändringar är:

* Kommunerna har tagit över ansvaret från Länsstyrelsen i att pröva, besluta om, utöva tillsyn över samt att återkalla serverings- tillstånd.

* Det kommunala vetot är ersatt av en bestämmelse som i vissa fall möjliggör för kommunen att vägra tillstånd trots att kraven för detta inte är uppfyllda.

* Tillståndshavaren utser själv serverings- ansvariga personer (tidigare prövades dessa av Länsstyrelsen).

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM

Kommunerna har egna regler som skrivs in i kommunens alkoholpolitiska program.

Exempel på mål i alkoholpolitiska program kan vara…

ƒ Att arbeta för att kommunen får återhållsamma alkoholvanor

ƒ Att arbeta för en alkoholfri uppväxt och hindra att alkoholkonsumtionen och särskilt berusningsdrickandet får spridning bland ungdomar.

ƒ Att verka för ett narkotikafritt samhälle

Kommunen ska nå sina mål genom:

1. information, 2. upplysning,

3. att ställa höga krav och

4. ha aktiv tillsyn på restauranger och pubar, som har serveringstillstånd

5. omedelbar indragning av restaurangers och pubars serveringstillstånd om de serverar alkohol till underåriga.

(9)

RESTAURANGERS TILLSYN

Kommunen är både tillstånds- och

tillsynsmyndighet och har det omedelbara ansvaret för restaurangernas tillsyn.

Det är kommunen som beviljar

alkoholtillstånd. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligt.

Tillsynen indelas i en s.k. inre och yttre tillsyn.

Den inre tillsynen omfattar kontroll av uppgifter som till exempel brottslighet, skatt, försäljningsrapporter, marknadsföring m.m.

Den yttre tillsynen avser besök hos restaurangerna för att kontrollera att alkoholserveringen hanteras på ett

ansvarsfullt sätt, vad beträffar ordning och nykterhet och att åldersgränserna följs.

Polisen ansvarar tillsammans med kommunen för den omedelbara tillsynen över restaurangerna.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för hela länet. Länsstyrelsen ska biträda

kommunerna med råd.

SERVERINGSLOKAL

Serveringstillståndet avser viss lokal eller avgränsat område (serveringslokal).

Lokalen ska vara godkänd av brandskydds-, arbetarskydds- och hälsoskyddsmyndigheter och vara utrustad med ett kök för allsidig matlagning. Lokalen ska också ha

tillräckligt antal sittplatser för sina matgäster.

TILLSTÅNDSHAVARE

För att få serveringstillstånd för servering av alkohol ställs särskilda krav på till- ståndshavarens personliga lämplighet:

♦ Att ha tillräcklig kunskap i alkohollag- stiftningen

♦ Att kunna finansiera verksamheten på ett godtagbart sätt

♦ Att ha lämplig bakgrund, dvs inte ha ett brottsligt förflutet

♦ Att ha skött sina ekonomiska handhavande på ett ansvarsfullt sätt

♦ Av naturliga skäl gäller kravet på lämplighet även efter det att tillstånd meddelats.

ALKOHOLPOLITISKA OLÄGENHETER

Vid beslut om serveringstillstånd har dessutom varje kommun egna regler att beakta vad gäller:

♦ Serveringstider

♦ Restaurangens inriktning

♦ Restaurangtäthet

♦ Närhet till barn- och ungdomsverksamhet

♦ Närhet till trafikleder

♦ Närhet till bostadsområden

Det finns alltså ingen generell ”rätt”

att få serveringstillstånd.

(10)

SERVERINGSANSVARIG PERSONAL

Restaurangen får inte lämnas utan tillsyn.

Tillståndshavaren eller en serverings- ansvarig ska hela tiden finnas på plats då alkoholförtäring pågår. Det är tillstånds- havaren som utser serveringsansvarig personal på sin restaurang. Skriftlig förteckning på serveringsansvarig personal ska skickas till kommunens tillståndsenhet.

Självklart är att alla på serveringsstället ska veta vem eller vilka som är serveringsansvariga på deras arbetsplats.

SERVERING

Begreppet servering innebär att restaurangen serverar mat och dryck som gästerna förtär på restaurangen. Bara de drycker som serveras på restaurangen får drickas på serveringsstället. Gäster eller personal får alltså inte dricka egna medhavda

alkoholdrycker på restaurangen.

Detta gäller även när restaurangen är stängd.

Spritdrycker, vin och starköl får inte tas med därifrån, vare sig av gäster eller personalen.

Tillståndshavaren och hans personal ska aktivt förhindra att någon gäst tar med sig drycker från serveringslokalen.

UTRYMNING AV LOKALEN

Senast 30 minuter efter serveringstidens slut ska restaurangen vara utrymd.

Serveringstiden finns angiven i restaurangens tillståndsbevis. I god tid innan serververingstidens slut är det bra att fråga om någon gäst önskar något mer innan baren stänger. Detta kan underlätta en god stämning och nöjda gäster.

MATKRAV

Sedan mycket länge har matservering utgjort ett krav för att serveringstillstånd ska kunna meddelas. Ett av skälen till detta är att berusningseffekten av alkoholförtäringen blir mindre om drycken förtärs tillsammans med lagad mat. Ett annat skäl är att enklare serveringar (gatukök och liknande) samt renodlade barer inte ska få serveringstill- stånd. Därigenom begränsas tillgänglig- heten av alkohol till matrestaurangerna.

Vid servering till allmänheten ska lagad mat kunna serveras under hela serveringstiden.

Det är alltså nödvändigt att ha ett fullt utrustat kök för detta.

(11)

ANIMERINGSFÖRBUD

Man måste skilja på god service och animering.

Animering innebär att man aktivt påverkar gästerna att dricka alkohol.

Detta är enligt lag förbjudet. Ett exempel på detta är mängdrabatt av typen ”Köp två starköl så ingår den tredje”, ett annat exempel är att en gäst önskar dricka ett glas vin och personalen påverkar gästen att istället ta in en helflaska vin. Det är däremot god service att rekommendera något gott vin till maten efter gästens önskemål.

GÅVOFÖRBUD

Det råder ett generellt gåvoförbud för alla som säljer alkoholdrycker. Om man vill kompensera en gäst för någon olägenhet är det inte tillåtet att bjuda på en avec till kaffet. Däremot kan man bjuda på någon dessert.

ALKOHOLFRIA DRYCKER

Restaurangen ska kunna erbjuda sina gäster ett brett urval av alkoholfria drycker. Den gäst som vill ha alkoholfri dryck ska självklart bli behandlad lika bra som den som väljer att dricka alkohol.

PRISSÄTTNING

Prissättningen på alkohol är viktig. En rekommendation från Alkoholinspektionen är att priset på alkohol ska inkludera ett pålägg av ca 25% på inköpspriset för att täcka hanteringskostnaderna. Priset ska även avvägas så att drycker med högre alkoholhalt är dyrare än drycker med lägre alkoholhalt. Detta gäller även vid kombinationserbjudande med mat och dryck t ex :

• Om Pyttipanna inklusive en stor stark kostar 80 kr

• Då bör Pyttipanna inkusive en stor lättöl kostar 60 kr.

Vid annonsering i dagspress, inne i restaurangen eller på skyltar betyder t ex detta att om priset på starköl anges måste även priset på lättdrycksalternativ anges och det ska alltid vara lägre.

Vid all marknadsföring av alkoholdrycker gäller att särskild måttfullhet ska iakttas.

Detta innebär att reklam inte får vara påträngande och uppmana till bruk av alkohol.

(12)

För servering av alkohol på restaurang finns det mycket tydliga krav på ordning och nykterhet och återhållsamhet i alkohollagen.

Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen. Om en servitör/servitris serverar en gäst som är kraftigt berusad ytterligare alkohol så kan han/hon personligen ställas till svars för detta.

Straffet för detta kan bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Restaurangens alkoholtillstånd kan också ifrågasättas.

Gäster som är onyktra eller påverkade av annat berusningsmedel än alkohol får inte komma in på restaurangen.

En gäst som blivit onykter eller störande får inte serveras mer alkohol. Den ska dessutom avvisas från lokalen. Kravet på återhållsamhet innebär att serveringen ska avbrytas innan gästen blir så berusad så att den måste avvisas. Det är viktigt att personalen har diskuterat igenom och är överens om vilka gränssättningar som gäller då alkoholserveringen ska upphöra. Detta bland annat för att förebygga eventuella ordningsproblem, men också för att skapa och god stämning på restaurangen.

Även oordning som uppkommer av andra orsaker än alkohol och droger på restaurangen ska förhindras. Om det uppkommer brister i ordningen på restaurangen måste detta rättas till. T ex genom att gäster talas till rätta, avvisas eller, om inget annat återstår, utrymma lokalen.

Krav på ordning gäller också i

trottoaren utanför entrén.

I ordningsbegreppet ingår även att motverka olagligheter t.ex. narkotikabrott. Personalen bör därför vara uppmärksam, lära sig känna igen typiska tecken på narkotikapåverkan, langning etc. Personalen bör också vara uppmärksam på om någon försöker lägga narkotika i någon annan gästs drink

UNDERÅRIGA

Underåriga, dvs gäster under 18 år får inte bli serverade alkohol på restaurang. Om det finns den minsta tveksamhet vid servering av alkohol ska den som serverar begära att få se legitimation. Det är den som lämnar ut alkoholdrycker vid servering som är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått föreskriven ålder. Om alkoholdrycker lämnas ut till någon som inte uppnått myndig ålder kan den som lämnat ut dryckerna straffas med böter eller fängelse högst 6 månader. Krögaren kan även få sitt tillstånd indraget.

Observera att man inte får låta någon underårig dricka alkoholdrycker på restaurangen. Man får inte heller servera om man kan anta att dryckerna kan komma att överlåtas till någon som inte får lov att bli serverad på grund av för låg ålder.

Det kan finnas anledning till att vara speciellt uppmärksam då en person beställer åt flera i baren eller åt ett sällskap där underåriga gäster ingår.

(13)

DEL III

STOPPA NARKOTIKA MISSBRUKET!

Vad är målet för svensk narkotikapolitik?

Vad säger narkotikalagen? Vilka droger är mest förekommande i Stockholms city?

Vilka synliga tecken uppvisar olika drogmissbruk? Hur ser en missbrukare ut?

Kan man se spår på krogen efter missbruk?

Hur kan krogen förhindra narkotikabruk inne på krogen? Hur kan krogen samarbeta med polisen? Kan en drogpolicy på krogen stoppa missbruket?

De här frågorna och lite till kommer vi att diskutera i det här avsnittet.

Målet för svensk narkotikapolitik Målet för vårt lands narkotikapolitik formulerades av Sveriges riksdag redan 1978. Sverige ska vara ett narkotikafritt samhälle. Vilket innebär ett samhälle, som är fritt från icke medicinskt bruk av

narkotika. Lagen är tydlig och man gör bedömning i varje enskilt fall. Som medborgare är du skyldig att kunna lagen och dessutom tillämpa den.

Vad säger Lagen?

Alkohollagen 3 kap 8§

Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

All befattning med narkotika är olaglig utom den som föreskrivs för medicinskt bruk. I narkotika lagstiftningen stadgas att det är brottsligt att...

• inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika

(att bruka narkotika har varit förbjudet sedan juli 1993)

• överlåta narkotika

• framställa narkotika i syfte att överlåta den

• skaffa narkotika i syfte att överlåta den

• anskaffa, bearbeta, transportera, förvara narkotika för annans räkning

• bjuda ut narkotika till försäljning, förvara narkotika eller förmedla kontakt mellan säljare och köpare av narkotika

SANKTIONER

• Ringa narkotikabrott – böter eller fängelse i högst 6 månader

• Vårdslöshet med narkotika – böter eller fängelse högst 1 år

• Narkotikabrott – fängelse i högst 3 år

• Grovt narkotikabrott – fängelse lägst 2 år eller fängelse högst 10 år

Många narkotikabrott utgör också brott mot varusmugglingslagen.

Straffskalan liknar brott mot narkotikastrafflagen:

• Ringa varusmuggling

• Varusmuggling

• Grov varusmuggling

(14)

• Alkohol och Bensodiazepiner t ex Rohypnol, Valium, Sobril

Hämmar rörelser som styrs av centrala nervsystemet. De påverkar först de delar av hjärnan som kontrollerar en persons

medvetna rörelser. När doserna ökar påverkas de omedvetna rörelserna t ex andningen och hjärtverksamheten.

Alkohol är den mest spridda och missbrukade centraldepressiva drogen.

Bensodiazepiner är beroendeframkallande läkemedel med lugnande-, sömngivande- och ångestdämpande effekt.

Bensodiazepiner tar inte bort orsaken till ångesten, utan bara känslan en kort stund.

Ibland kan bensodiazepiner användas för att dölja ett hårt drickande.

Intagningssätt

• Mest via munnen

• I vissa fall röks bensodiazepiner.

Tabletterna krossas och läggs på en bit aluminiumfolie. Därefter eldar

missbrukaren under folien och inandas ångorna

Tecken

• Alkoholberusat utseende

• Eufori

• Depression

• Sluddrigt tal

• Trött uppträdande

• Blodsprängda ögon

• Långsammare reflexer

• Försämrat omdöme

Skador.

Överdos kan leda till sjunkande

hjärtverksamhet, andningsförlamning och död. Det är vanligt

med missbruk av andra droger t ex alkohol, cannabis och centralstimulerande medel.

Benzodiazepiner, särskilt Rohypnol kan vara mycket farligt p g a att det påverkar

människans moral och empati. En blandning av Rohypnol och alkohol har legat bakom flera grova våldsbrott i Sverige.

Se även alkoholens medicinska effekter.

CANNABIS

Cannabis: Hasch och Marijuana

Hasch och Marijuana kommer från växten Cannabis sativa, en hampaväxt som odlas i stora delar av världen. Vanligaste formen är hasch.

Hasch är kåda som avsöndras från växtens blomma. Kådan pressas till kakor och säljs i småbitar. Färgen varierar från ljusbrunt till nästan svart.

Marijuana är växtens torkade

blomställningar och toppskott, ibland också blad och delar av stammen. Den liknar torkat gräs eller torkade örtkryddor.

Cannabisolja (cannabisextrakt) är en tjockflytande olja vars färg kan variera från brunt till nästan svart.

Intagningssätt

• Rökning (sväljas).

Hasch och Marijuana röks oftast i speciella pipor eller handrullade ciggaretter. Cannabisoljan doseras i minimala mängder i tobak eller på ciggarettpapper. Cannabispreparat kan också sväljas, utblandade i mat och dryck.

De är inte vattenlösliga och kan därför inte injiceras.

(15)

Tecken

• Blodsprängda ögon

• Cannabislukt från andedräkten = sötaktig doft

• Glömska

• Torrhet i munnen

• Illamående med uppkastningar

• Långsamma reflexer

• Koordinationssvårigheter.

Ruseffekter efter kortvarigt bruk Ruseffekter från det aktiva ämnet THC absorberas snabbt och effektivt vid

inandning (några sekunder till någon minut).

Efter en vecka finns hälften kvar i kroppen.

Resten finns i fettet och utsöndras långsamt.

Efter en månad har THC från ett rus

försvunnit ur kroppen. Röker man oftare än en gång i månaden så lagras THC upp i kroppen. Det lagras i fettvävnaden. Första ruseffekten kommer efter 15 minuter och varar från en till några timmar.

• Oro för framtiden försvinner

• Sköna minnen dyker upp

• Känner sig smartare

• Känslorna för stunden förstärks

• Avslappnad och upprymd

Under en halvtimme känner man sig aktiv och smart – kan lösa alla problem. I

verkligheten är det tvärtom – man är sänkt och smartheten kommer aldrig upp till den nyktra nivån. Därefter blir man inåtvänd under några timmar.

Ruseffekter efter långvarigt bruk

• Avskärmar sig - lever som i en glaskula

• Svårt att göra sig förstådd

• Dagdrömmer

• Svårt att följa långa samtal - tappar tråden

• Kommer bara ihåg halva telefonnummer

• Förändrad tidsuppfattning

Skador

• Lungskador

• Kronisk bronkit

• Akuta ångestattacker

• Avskärmar sig - lever som i en glaskula

• Psykoser

Svårt att trappa ner

Eftersom hasch lagras upp i fettet är det svårt att trappa ner. Varje ny pipa ökar THC- halten i fettet och gör att det kroniska ruset blir kvar. Enda sättet att bli av med ruset är att sluta röka hasch.

När du lagt av att röka börjar abstinensen att komma efter ett par dagar. Då växer

ångesten fram. Efter 3-4 dagar börjar du drömma intensivt och därpå följer

muskelvärk och snuva. Efter två veckor är ångesten som värst.

Utmärkande för abstinensen är:

• Oro

• Sömnsvårigheter

• Darrighet

• Viktnedgång

CENTRALSTIMULERANDE

• Amfetamin, Kokain, Metamfetamin, Fenmetrazin

Centralstimulerande medel stimulerar hjärnan kraftigt. Detta betyder inte att hjärnan fungerar bättre. Istället pressas hjärnan att arbeta hårdare med följd av att många misstag/problem uppstår. Missbruket kan fortgå under veckor utan mat och sömn med 2-3 doser per timme.

Amfetamin är ett syntetiskt medel och förekommer vanligast i form av gulaktiga kristaller.

(16)

kristalliskt pulver. Metamfetamin är en variant av amfetamin, men med starkare och längre verkanstid än vanligt amfetamin.

”Ice”, ”glass” eller ”crystal” är namn på en särskild kristallform av metamfetamin. De har fått sina namn efter sitt utseende (is, glas, grovt salt)

Fenmetrazin har stora likheter med amfetamin.

Intagningssätt

• Amfetamin kan sväljas i form av tabletter eller kapslar, sniffas eller injiceras.

• Kokain kan andas in, snusas genom näsan eller injiceras eller appliceras direkt på slemhinnorna i munnen, ändtarmen eller slidan.

• Crack är en speciell form av kokain. Det förekommer i form av grågula klumpar eller flingor. Crack kan rökas i

vattenpipa eller cigaretter, uppblandat med tobak eller marijuana.

Tecken

• Stark självkänsla.

• Nervryckningar i fingrarna och ansiktet

• Spända käkar

• Nervös, extremt pratsam - osammanhängande tal

• Försämrad koordination - överdrivna slängiga, nästan dansande rörelser

• Stora pupiller

• Torr mun - slickar sig ofta om munnen

Ruseffekter

Effekten av en dos kommer efter några sekunder till en minut och försvinner efter några timmar till några dagar.

• eufori, en känsla av att det inte finns några problem

• känsla av övermänsklig styrka och mycket bra självförtroende

• känner ingen törst eller hunger

• ökad sexuell aktivitet, rastlös

• extremt pratsam, paranoida föreställningar

Amfetamin ger ett kraftigt bakrus. Först kommer kicken och sedan kraschen.

Skador

• Ökad hjärtverksamhet

• Höjt blodtryck, brustna blodkärl i hjärnan, hjärtförlamning.

• Paranoida föreställningar, psykoser

HALLUCINOGENERNA

Ecstasy, LSD, Meskalin, PCP

Hallucinogener förvrider sinnesintrycken och framkallar hallucinationer. Alla hallucinogener är beroendeframkallande.

Ecstasy är det vanligaste namnet på den kemiska drogen 3,4-

metylendioximetamfetamin (MDMA).

Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Det finns flera varianter av ecstasy, t.ex. MDA (love drug) och MDEA (Eve). Ecstasy säljs som små vita eller färgglada tabletter. Ibland präglade med motiv som t ex äpple, smileansikte, klöverblad. LSD (lysergsyredietylamid) tillverkas i form av tabletter, svamp- och växtbitar och finns i form av

läskpappersbitar med tryck av seriefigurer, ofta i grälla färger. Meskalin utvinns från knappliknande utskott från en kaktus. Det förekommer endast undantagsvis på illegala marknaden. PCP (fencyklidin), ofta kallad

”angel dust” eller ”ängladamm”är ett

vattenlösligt, kristalliskt, vitt kemiskt pulver.

Det säljs som pulver och vätska. PCP skiljer sig från de övriga hallucinogenerna genom att det är ett bedövningsmedel, som slår ut

(17)

smärtcentra. I Sverige är PCP mycket ovanlig.

Intagningssätt

• Injicering

• Kan blandas i dryck och sväljas.

Ruseffekter

Effekten efter intag av hallucinogener kommer ganska snabbt och försvinner inom ett par timmar eller dagar. Känslorna kan skifta från ångest till panik. Missbrukaren kan känna sig förföljd och hotad av sin omgivning.

• Kraftiga effekter på hjärnan

• Förvanskar sinnesintryck – förvrängd verklighetsbild

• Förhöjt stämningsläge - drömlika tillstånd

• Förvirringstillstånd

• Förföljelsemani Tecken

• Stora pulserande pupiller

• Muntorrhet

• Rodnad

• Frossbrytningar

• Ecstasy ger spända käkmuskler och snedtuggning

• PCP överhettar kroppen ( temp. upp till 43 grader). Man klär av sig kläderna.

Skador

• Det är riskabelt att experimentera med hallucinogena droger, i synnerhet om man har ett känsligt psyke.

• Kan ge allvarliga psykiska förändringar och tillstånd.

På grund av hallucinationer ökar olycksfall.

Missbrukaren kan t. ex. få för sig att kunna flyga och hoppar ut från en balkong eller liknande.

OPIATER

• Opium, Morfin, Heroin, Kodein, Metadon

Opium är intorkad mjölksaft (råopium från opievallmon). Av råopium framställs morfin, heroin och kodein. Opium kan användas i kombination med centralstimulerande droger i s.k. ”speedball”.

Morfin framställs av råopium. Heroin och kodein framställs av morfin. Skillnaden mellan morfin och heroin är att heroin absorberas snabbare i kroppen och är 3 ggr starkare.

Metadon är ett syntetiskt heroin som används vid avvänjning av heroinister.

Ungefär som nikotinplåster används vid rökavvänjning. Metadonet tar bort suget och minskar effekten genom att det bryts ner långsammare än heroin. De som erbjuds behandling har missbrukat heroin i 15-20 år och har ofta även psykiska besvär. I Sverige är målet för metadonbehandling =

drogfrihet.

Intagningssätt

• Rökning eller via munnen. (mörkbruna bitar eller pulver av opium).

• Rökning, sniffning eller injiceras ( vitt eller brunaktigt pulver som löses upp i vatten)

Tecken

• Små pupiller

• De kliar sig ofta i ansiktet

• Hängande ögonlock - verkar sömniga

• Låg släpig röst

• Långsamma rörelser.

• Oroliga, rastlösa

• Rinnande ögon och näsa

(18)

drogen, tidigare erfarenheter, vilken

stämning man befinner sig i och om man har druckit alkohol eller tagit andra droger samtidigt.

Missbrukare är under påverkan av morfin eller heroin onaturligt lugna och avslappade.

Ingenting upprör eller generar dem. Hunger, smärta och sexuella begär försvinner.

I mellanperioden innan abstinenssymptomen förefaller missbrukaren må bra.

Efter några timmar kommer

abstinenssymptomen: Ögon och näsa rinner, en fuktfilm breder ut sig över ansiktet och oro och rastlöshet börjar märkas. Vid svår abstinens lyser ångesten ur ögonen. De kroniska morfinisterna kommer in i något som kallas ”kampen för den negativa euforin” – de måste ta morfin för att lindra abstinenssymptomen.

Morfin som tas i doser utöver smärtlindring ger snabbt och kraftigt beroende.

Skador

• Gulsot, Hiv p g a orena sprutor

• Kroppsliga skador p g a att de inte känner smärta

• Självmord på grund av depressioner

• Överdoser med andningsförlamning, ofta dödliga

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :