• No results found

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1 Förskollärarprogrammet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1 Förskollärarprogrammet"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1 Förskollärarprogrammet

Studentens namn Födelsedatum (6 siffror)

Lärarutbildare på partnerområdet

Telefon arbetet

E-post

Mobiltelefon

Närvaro

Studenten har varit närvarande antal dagar:

VFU-periodens totala antal dagar: Alla periodens dagar är obligatoriska!

VFU-ansvarig:

E-post Telefon arbetet

(2)

2

Lärarutbildarens uppgift

Din uppgift som lokal lärarutbildare (LLU) är att stödja den enskilde lärarstudentens utveckling till professionell förskollärare genom att uppmuntra, utmana och bedöma studentens insatser. Du som lärarutbildare ansvarar för att observera den pedagogiska verksamhet som studenten leder och föra strukturerade handledarsamtal på avsatt tid. Under denna tid ska studenten reflektera över sin pedagogiska verksamhet och sin yrkesroll och därigenom identifiera sina starka och svaga sidor. Det är av stor betydelse att du som lärarutbildare erbjuder studenten förutsättningar att ta del av alla förekommande arbetsuppgifter.

Om det finns risk att studenten inte kommer att uppnå ett eller flera lärandemål ska du kontakta VFU-ansvarig lärare på universitetet snarast för att gemensamt diskutera behov av extra stöd och en eventuell

handlingsplan.

Det här underlaget ska användas vid planering av VFU-perioden och vid samtal mellan studenten och dig som lärarutbildare kring studentens fortlöpande utveckling. Det kommer också att användas som

diskussionsunderlag i samband med trepartssamtal. Vid avslutad VFU ska du fylla i underlaget digitalt, gå igenom det med din student, skriva in att du gjort så på sista sidan i dokumentet samt skicka underlaget från din personliga arbets-e-postadress till VFU-ansvarig på universitetet. Studenten ska också få en kopia.

Läs detta innan du fyller i bedömningsunderlaget

Som lokal lärarutbildare ansvarar du för att ge underlag för bedömning av fem lärandemål, men studenten måste få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom samtliga lärandemål (se nedan).

Markera Nej om studenten inte visat tillfredsställande kunskaper och handlingar utifrån lärandemål och bedömningsanvisningar.

Markera Ja om du bedömer att studentens kunskaper och handlingar når lärandemålet.

Markera Ja, med hög kvalitet om du bedömer att studentens kunskaper och handlingar uppvisar kvaliteter enligt anvisningar nedan.

Du ska motivera din bedömning i kommentarsfältet till respektive lärandemål.

Du ska ge kommentarer av framåtsyftande karaktär med förslag på utvecklingsområden och strategier eller metoder för att studenten ska komma vidare i sin utveckling.

Att nå ett mål med hög kvalitet

Att studenten nått ett lärandemål med hög kvalitet innebär att studenten visar särskilt goda kvaliteter i relation till målet, som exempelvis högre grad av:

• självständighet

• forskningsförankring (relevans, tydlighet, tillämpning)

• ämnes- och ämnesdidaktisk kompetens

• analysförmåga

• reflektionsförmåga

• handlingsförmåga (omsättning till praktik).

(3)

3

Lärandemål för VFU 1

Kursen syftar till att de studerande introduceras i förskolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1. agera i enlighet med de grundläggande värden som anges i förskolans styrdokument samt exemplifiera hur detta sker,

2. under handledning planera, genomföra och reflektera kring undervisning utifrån förskolans styrdokument

3. observera och redogöra för hur förskolans styrdokument förankras i den pedagogiska verksamheten 4. kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor på ett engagerat sätt

5. förklara innebörden av lagstiftning gällande förskollärarens tystnads- och anmälningsplikt, och relatera till förskolans verksamhet (examineras på universitetet)

6. identifiera och beskriva förekomst och användning av digitala resurser i förskolan samt redogöra för hur skydd av personuppgifter och etiska ställningstaganden påverkar användandet av digitala resurser, och

7. redogöra för den egna professionsutvecklingens och identifiera vidare behov av utveckling (examineras på universitetet).

Under handledning innebär att studenten visar sin kunskap och förmåga i samspel med handledarens aktiva medverkan. Medverkan kan bestå av diskussioner, förslag, råd, analyser av genomförd planering och/eller undervisning eller liknande som studenten använder eller förhåller sig till.

(4)

4

Värdera hur långt studenten nått i sin måluppfyllelse

Lärandemål 1

Efter genomgången kurs ska studenten kunna agera i enlighet med de grundläggande värden som anges i förskolans styrdokument samt exemplifiera hur detta sker.

Det innebär att studenten exempelvis:

• i arbetet med barn, vårdnadshavare och personal beaktar varje människas egenvärde och visar respekt för individen

• arbetar aktivt för att tydliggöra och synliggöra de grundläggande värden som anges i styrdokumenten

• tar klart avstånd från och motverkar aktivt sådant som strider mot de grundläggande värden som anges i förskolans styrdokument.

• ger exempel på situationer där studenten agerar i enlighet med de grundläggande värden som anges i förskolans styrdokument och redogör för hur kopplingen mellan agerande och styrdokument ser ut.

Har studenten uppnått lärandemålet?

Nej Ja Ja, med hög kvalitet

Motivering till bedömning:

Det här kan studenten utveckla:

(5)

5

Lärandemål 2

Efter genomgången kurs ska studenten under handledning kunna planera, genomföra och reflektera kring undervisning utifrån förskolans styrdokument.

Det innebär att studenten exempelvis:

• skapar förutsättningar för lärande, utveckling och socialt samspel i undervisningssituationer utifrån läroplanen

• diskuterar och motiverar planering och genomförande utifrån styrdokumenten.

Har studenten uppnått lärandemålet?

Nej Ja Ja, med hög kvalitet

Motivering till bedömning:

Det här kan studenten utveckla:

(6)

6

Lärandemål 3

Efter genomgången kurs ska studenten kunna observera och redogöra för hur förskolans styrdokument förankras i den pedagogiska verksamheten.

Det innebär att studenten exempelvis:

• observerar aktiviteter, omsorg och rutinsituationer samt beskriver och diskuterar observationernas förankring i styrdokumenten i samtal med handledaren

Har studenten uppnått lärandemålet?

Nej Ja Ja, med hög kvalitet

Motivering till bedömning:

Det här kan studenten utveckla:

(7)

7

Lärandemål 4

Efter genomgången kurs ska studenten kunna kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor på ett engagerat sätt.

Det innebär att studenten exempelvis:

• uttrycker sig i skrift och tal på den språkliga och innehållsliga nivå som krävs för att mottagaren ska förstå

• visar ett tydligt intresse för barnen och barnens aktiviteter genom ord och handling

• deltar och bidrar i samtal med kollegor om verksamheten

• samtalar tillsammans med LLU med vårdnadshavare om barnen och barnens dag.

Har studenten uppnått lärandemålet?

Nej Ja Ja, med hög kvalitet

Motivering till bedömning:

Det här kan studenten utveckla:

(8)

8

Lärandemål 6

Efter genomgången kurs ska studenten kunna identifiera och beskriva förekomst och användning av digitala resurser i förskolan samt redogöra för hur skydd av

personuppgifter och etiska ställningstaganden påverkar användandet av digitala resurser.

Det innebär att studenten exempelvis:

• beskriver hur förskolan använder olika typer av digitala resurser i olika situationer

• beskriver och förklarar hur och varför skydd av personuppgifter och etiska ställningstagande påverkar användandet av digitala resurser.

Har studenten uppnått lärandemålet?

Nej Ja Ja, med hög kvalitet

Motivering till bedömning:

Det här kan studenten utveckla:

(9)

9

Övriga kommentarer

Utöver ovanstående vill jag som lärarutbildare framföra:

Utöver ovanstående vill jag som student framföra:

Skicka in bedömningsunderlaget

Underlaget ska fyllas i digitalt efter fullgjord VFU-period 1 och du har gått igenom och diskuterat underlaget med din student.

Jag och studenten har gått igenom och diskuterat bedömningsunderlaget

Datum

Du som LLU ska sedan e-posta bedömningsunderlaget till VFU-ansvarig lärare. Det är viktigt att du använder din personliga arbets-e-postadress. Märk e-postmeddelandet med Bedömning och

studentens namn.

References

Related documents

Efter genomgången kurs skall studenten med viss självständighet kunna dokumentera barns utveckling, lärande och sociala samspel, samt reflektera över hur detta kan kommuniceras

Efter genomgången kurs skall studenten kunna observera och under handledning dokumentera de yngsta förskolebarnens utveckling, lärande och sociala samspel, samt diskutera hur

Förskolans verksamhet utgör utgångspunkt för kursens innehåll och förväntade studieresultat.. Arbetsformer under VFU planerar du i samråd med

• att möjliggöra för studenten att delta i och i ökande utsträckning själv ansvara för olika delar av lärares arbetsuppgifter. • att kontakta VFU-samordnare inom skolområdet

I denna VFU-kurs introduceras du till VFU, förskolans verksamhet och förskollärarens yrkesroll. Den skriftliga delen av examinationen sker i VFU-portföljen och består i att

För att ha förutsättningar att begränsa an- talet personer utanför skolan bifogas två entrébiljetter till anhöriga.. Du väljer själv vilka anhöriga du vill bjuda med dig men

Om en student antas via NyA till ett program som hen redan har en antagning till vid ett tidigare tillfälle så kan det nya programtillfället inte läggas till på studenten..

Under vecka 20 kommer detaljerad information skickas ut till alla elever, med tider för ankomst och utspring samt övrigt praktiskt som rör studentfirandet 2020. Vi förbehåller