• No results found

04. Yttrande över förslag till miljö- och klimatprogram

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04. Yttrande över förslag till miljö- och klimatprogram"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-04-22

Lars Keski-Seppälä Sidan 1 av 2

Chef för strategiska enheten +46 857921539

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0211 KS-2 Diariekod: 400

Stadsbyggnadsnämnden

Yttrande över förslag till miljö- och klimatprogram

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta följande:

• Stadsbyggnadsnämnden överlämnar bilaga 1 till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2016-04-22 som yttrande över kommunstyrelsens miljöutskotts remitterade förslag till miljö- och klimatprogram.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått bifogade förslag till miljö- och

klimatprogram på remiss från kommunstyrelsens miljöutskott. Programmet är framtagen i linje med den gällande miljöpolicyn för kommunen och förslaget till klimatpolicy.

Miljö- och klimatprogrammet innehåller åtaganden för tidsperioden fram till 2020 fördelade på fyra fokusområden.

• resurshantering/konsumtion

• trafik- och transportlösningar

• mark och vatten

• kommunikation och kompetensutveckling

Stadsbyggnadsnämnden berörs av flera av de åtaganden som tas upp i programmet. Några av åtagandena sammanfaller med styrdokument som är under framtagande, så som parkeringsplan, kemikalieplan och

åtgärdsprogram för omgivningsbuller. Eftersom dessa styrdokument har eller kommer att remitteras till nämnden i särskild ordning kommenteras de inte närmare i bifogade förslag till yttrande.

För att nå de övergripande målen för miljöpolicyn och klimatstrategin är det sannolikt nödvändigt att stadsbyggnadsnämnden arbetar med fler åtgärder än de åtaganden och aktiviteter som tas upp i miljö- och klimatprogrammet.

Ambitionsnivå och omfattning behöver emellertid anpassas till nämndens budgetramar.

Kommunledningskontorets synpunkter

Med utgångspunkt i hur stadsbyggnadsnämnden berörs av förslaget till miljö- och klimatprogram föreslår kommunledningskontoret att bifogade yttrande överlämnas som nämndens remissvar.

Godkänt dokument, 2016-04-25, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-04-22

Dnr 2016/0211 KS-2 Sidan 2 av 2

Katarina Kämpe Christina Leifman Lars Keski-Seppälä

Kommundirektör Stadsbyggnadschef Chef för strategiska enheten

Bilagor: 1. Yttrande över förslag till miljö- och klimatprogram 2. Förslag till miljö- och klimatprogram

Godkänt dokument, 2016-04-25, Katarina Kämpe

References

Related documents

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Trafik- och fastighetsnämnden bifaller miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun, exklusive åtagandet ”Ha en byggnad i.. kommunen som uppfyller living

Med tanke på att inget projekt genomförts i Sverige är det också svårt att kalkylera kostnad för detta, men satsningen bedöms som mycket resurskrävande. På totalen

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

När det gäller krav på minskat matsvinn och ökad andel vegetariskt anser vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden begär att verksamheter som riktar sig till äldre

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig därför positiv till denna punkt, under förutsättning att nämnden tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra dessa