• No results found

2018-04-13 Närhälsans Utvecklingscentrum 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2018-04-13 Närhälsans Utvecklingscentrum 1"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

2018-04-13 Närhälsans Utvecklingscentrum 1

(2)

2018-04-13 Närhälsans Utvecklingscentrum 2

(3)

Vad är vinsten med kartläggningen?

• Kort och effektiv

• Bidrar till rätt insats

• Motiverande

• Fokuserar på föräldrarnas styrkor

• Professionell ingång till familjerna

• Systematiskt sätt att arbeta

• Går att direkt koppla till verksamhetsmålen och en eller flera specifika målgrupper

2018-04-13 Närhälsans Utvecklingscentrum 3

(4)

Kartläggningen passar för verksamheter som…

• Möter barn och familj

• Söker ett strukturerat arbetssätt

• Efterfrågar ett kartläggningsinstrument

• Har många möjliga insatser att erbjuda

• Vill utöka uthålligheten hos familjerna

2018-04-13 Närhälsans Utvecklingscentrum 4

References

Related documents

Fullmäktige godkänner avtal om samverkan mellan de samverkande kommunerna i den gemensamma överförmyndarnämnden i enlighet med bilaga 2 till kommunledningskontorets

Detaljplanen syftar till att medge byggrätt för ett flerbostadshus med cirka 70 smålägenheter på en yta som idag används för parkering.. Lägenheterna upplåtes med bostadsrätt

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra ledningsomläggning och anläggande av sandfång och delegerar till stadsbyggnadschefen att besluta om antagande och

Sollentuna kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och stimulera förtjänstfull konstnärlig verksamhet, bildnings- och kulturminnesvårdande verksamhet. Stipendiet kan även

Inbjudan till programsamråd för kvarteret Stinsen i Södra Häggvik 2017/0151 KFN Jonas Appelgren Nytt datum för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i mars 2018 2018/0006 KFN

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med komplementbostad och förråd samt rivning av byggnad på fastigheten HÄRBRET 14, LILLEBOVÄGEN

MILJÖ värmepump utanför VSO Miljö- och hälsoskyddsinspektör, DB 101: FÖREL. Ärende:

Enligt den nya kommunallagen (2017:725) ska nämnden ta beslut om i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till densamma. Lagkravet

att bifalla Håkan Rönström (M) anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Visit Glada Hudik, samt. att nominering av ny ledamot görs vid

Sven-Olov Westin föreslår att tredje punkten i miljökontorets förslag till yttrande änd- ras till följande: Nämnden anser att vindkraftverken bör stängas av om boverkets

Det innebär att CM:s samtliga uppgifter enligt ”Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län” ska vara avgiftsfria för

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag I nuläget finns inte resurser för att tillskapa en ungdomssamordnare, men däremot finns behov av att få en samlad bild

Personalchefen informerar även om att personalavdelningen kommer att genomföra en enkät ställd till chefer om hur de arbetar med rutinerma för arbetsskador och

Externpersonal kan kontakta internrevisorerna genom att antingen skicka ett anonymt brev till förvaltningen, ringa anonymt till internrevisorerna, receptionen eller växeln, skicka

Beslut - Statsbidrag för utbildning vt 2018 för papperslösa barn Beslut - Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för år 2018. Beslut - Statsbidrag för omsorg under tid

Oktober 2014 använder lärlaget klasskonferenserna för att upptäcka elever som är i behov av särskilt stöd, diskutera elevernas utveckling och resultat samt informera mentor om

Internrevisionen bedömer att syftet med fusionen mellan Noa och utvecklingsavdel- ningen att samla ett heltäckande ansvar för utveckling och aktiv förvaltning av polisiära

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

Den bild som målas upp och beskrivs i det här kapitlet bygger på doku- ment som legat till grund för beslut i kommunerna samt de intervjuer som genomförts med

18.00 Plats: sal Sämsjön, Kommunhuset. Ronnie Rexwall

För att motverka skador krävs att den som ska installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten först göra en anmälan till bygg-

Kulturnämnden ansöker om ett anslag om 500 000 kr från Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande för placering i olika offentliga miljöer i

Arbetsutskottet föreslår att direktionen fastställer utbildningsorganisation för läsåret 2021/2022 enligt upprättat förslag samt ger förbundsdirektören möjlighet att