Hur används instrumenten?

Download (0)

Full text

(1)

Hur används instrumenten?

 Generellt

• Vid förändringar i hälsotillståndet ska det framgå av dokumentationen att det föreligger behov av en ny resursmätning

• Varje tillstånd ska vara av bestående karaktär och ej möjlig att rehabilitera över överskådlig tid

• Alla kriterier under respektive rubrik i skattningsinstrumentet behöver inte vara uppfyllda för att angiven poäng skall erhållas, inte heller kriterier under föregående rubriker

• Specifikt 1.

Modifierad ADL-trappa enligt Katz-index

• Fokuserar på omsorgstagarens förmåga att klara de dagliga aktiviteter som efterfrågas. Är han/hon beroende av hjälp från någon annan och i så fall i hur stor utsträckning

• Om en person är helt beroende i alla delar så ger det 7 poäng, dvs. räkna alla kryss i de röda markeringarna (sex st) och lägg till ett poäng = 7

• Om en person inte behöver hjälp alls i någon del som anges i instrumentet så ger det ändå alltid 1 poäng

2.

Modifierad Bergerskala

• Mätmetoden bygger på Bergerskalan som skattar den mentala förändringen till följd av någon neurologisk skada t ex vid demenssjukdom eller stroke

• En person kan vara mentalt klar men kan på grund av en neurologisk skada t ex afasi erhålla poäng längre ner i skalan

• Poängsättningen utgår från antagandet att personer med

funktionsnedsättning har högre grad av beroende mellan Berger I och Berger V. När personen befinner sig på nedersta trappstegen av

skattningsskalan är vårdbehovet ett annat, personen är mer stationär och behöver då mer fysisk omvårdnad. Detta ger därför lägre poäng i

Bergerskalan

3.

Skattning av beteende

• Mäter det behov av hjälp och trygghetsskapande insatser en person är i behov av för sitt psykiska välbefinnande

• Nivå 7 ”Motsäger sig vård eller annan hjälp” innefattar inte situationer där personen gjort ett medvetet uttryckligt val att inte vilja ha någon specifik typ av vård och förstår innebörden av sitt val

4.

Hälso- och sjukvårdsinsatser

• Mäter sjukvårdsinsatser där någon form av sjukvårdskompetens fordras

• Om sjukvårdsinsatsen är mer komplicerad och legitimerad personal bedömer att detta kräver särskild övervakning över längre tid ska detta framgå av dokumentationen

(2)

Sammanställning av resursbehov

Namn:………. Pnr:………Uppgiftslämnare………..

.

Plats:……….. Datum:………Bist.bedömare:………...

Modifierad ADL-Katz

Personlig hygien Oavsett antal (0-6) kryss

till vänster om stödlinjen

På- och avklädning ges alltid 1 poäng.

Toalettbesök Kryss till höger om

stödlinjen ger 1 poäng

Förflyttning vardera,

max 6 poäng

Kontinens

Poäng

Födointag

Max 7 p

1 + poäng Modifierad Bergerskalan

Ingen 0

Berger I 1 OBS Berger IV ger Berger II 2 högre poäng än Berger VI Berger III 3 pga bedömd högre arbets- Berger IV 6 insats Max 6 p Berger V 5

Berger VI 4

Skattning av beteende Ingen särskild psykisk omvårdnad 0

Oro/trygghetssökande 1

Ångest/kontaktsökande 2

Verbalt aggressiv 3

Motoriskt orolig 4

Socialt avvikande beteende 5

Max 7 p Fysiskt aggressiv 6

Motsätter sig vård 7

Hälso- och sjukvårdsinsatser Ringa hälso- och sjukvårdsinsatser 1

Lättare hälso- och sjukvårdsinsatser 2

Max 4 p Omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser 3

Kval- och högkvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser 4

Totalt Vårdnivå

Ingen hjälp

Lite hjälp

Mycket hjälp

Vårdnivå: Nivå 1= 1-8 p, Nivå 2= 9-16 p Nivå 3= 17-24 p

(3)

1. Modifierad ADL-trappa enligt KATZ-index

Personlig hygien (Ta sig till tvättplats, tvätta hela kroppen i badkar/dusch/handfat)

På- och avklädning (Ta sig till låda eller skåp, ta fram kläder, ta av och på kläder)

Toalettbesök (Ta sig till toalett, komma på och av toalettstol, torka sig, tvätta sig, ordna kläder)

Förflyttning (Ta sig ur säng till stol/rullstol, flytta sig från stol till stol samt förflytta sig i närmiljö)

Kontinens (Fysiologisk tömning av blåsa och tarm. Inkontinens = ofrivillig urin- och faecesavgång.

Hygien, toalettbesök eller förstoppning räknas ej)

Födointag (Kan inta föda. Hygien och bordsskick bedöms ej) Får ingen hjälp eller

övervakning. Tar sig till handfatet själv eller i och ur badkar, ingen tillsyn i

duschen Tillsyn Handräckning

Får tvätthjälp med ryggen

Får hjälp med att ta sig till tvättplats eller vatten framburet. Hjälp i och ur badkar, tillsyn i dusch, hjälp med fötter och underliv

Ingen hjälp Lite hjälp Mycket hjälp

Får ingen hjälp eller tillsyn.

Hämtar kläder, klär på och av sig ytterkläder, skor,

strumpor Sätta på sig strumpor .

Får hjälp att knyta skor

Får hjälp att hämta kläder eller med på- och

avklädning, förblir

ofullständigt klädd. Kan vara delaktig med omfattande stöd

Får ingen hjälp eller tillsyn. Kan gå själv/

använda gåstöd eller rullstol.

Klarar att hantera

inkontinensskydd Får hjälp att ta sig till

toaletten. Behöver tillsyn/påminnelse

Får hjälp samt tillsyn, kan inte själv ta sig till toaletten.

Behöver hjälp av 1-2

personer. Använder bäcken, inkontinensskydd eller toalettstol även dagtid

Får ingen hjälp eller tillsyn.

Kan använda gåstöd eller rullstol

Behöver hjälp av annan person

Behöver hjälp av två personer med eller utan lift

Kontinent . Sköter själv ev medicin, lavemang, colostomi, KAD

Misslyckas ibland Inkontinent som kräver

tillsyn eller hjälp av annan.

KAD som blåstränas.

Colostomi som sköts av annan

Äter själv Behöver hjälp att skära kött,

öppna matförpackningar

Behöver muntlig instr/

påputtning/uppmaning/

sällskap vid måltid för att äta/dricka. Hjälp att få in mat imun/sondm.

(4)

2. Modifierad Bergerskala

Mäter den mentala förändringen (glömska/språkliga svårigheter) till följd av neurologisk skada, t.ex. vid demenssjukdom eller stroke.

0. Inga problem på grund av glömska

I. Lite glömska

- Har vissa minnessvårigheter

- Dagliga aktiviteter splittras/störs av glömska

- Kan ganska lätt göra sig förstådd, trots språkstörning. Lätt afasi

II. Besvärande glömska

- Något rumsligt desorienterad - Förlägger föremål

- Reder sig själv i välbekant miljö - Kan gå vilse

- Har svårt att hitta ord - Mer uttalad språkstörning

III. Instruktion

(Nedanstående tillstånd kräver assistans från personal i samliga aktiviteter) - Har svårt att delta i vanlig social samvaro

- Drar sig undan svårare situationer

- Behöver vägledning och råd för att klara vardagssituationer

IV. Assistans

(Nedanstående tillstånd kräver assistans från personal i samtliga aktiviteter) - Kan inte handla utifrån enbart muntliga instruktioner

- Desorienterad i tid och rum

- Kan inte tala sammanhängande, förstår inte det talade ordet - Frustrerad över sin situation

V. Ej kommunicerbar

- Kan inte kommunicera begripligt med ord - Har påtagliga minnesluckor

- Har svåra språkstörningar

VI. Reagerar bara på beröring

- Har tappat talförmågan

- Kräver beröringsstimulans för att reagera

(5)

3. Skattning av beteende

Mäter det behov av hjälp och trygghetsskapande insatser en person är i behov av för att uppnå psykiskt välbefinnande. Observera att frågorna ska mäta beteendet.

0. Ingen särskild psykisk omvårdnad

I. Oro/trygghetssökande

- Alllmänt inriktade insatser för att befrämja trygghet och minska oro

2. Ångest och kontaktsökande

- Kräver individuellt riktat bemötande och omvårdnad - Verbalt upprepande. Kallar upprepande på t.ex. hjälp

- Upprepande klagomål över ångest eller oro, söker ihärdig uppmärksamhet beträffande planering, måltider, kläder och relationer

3. Verbalt aggressiv

- Verbalt aggressiv, hotar andra, förbannar och skriker åt andra. Har svårt att delta i vanlig social samvaro

4. Motoriskt orolig

- Vandrande, irrar omkring tillsynes omedveten om behov och egen säkerhet - Risk för att den enskilde avviker från boendet

5. Socialt avvikande beteende

-

Socialt avvikande beteende - gör oljud, är högljudd, skriker våld mot sig själv, avvikande sexuellt beteende, klär av sig inför andra, kastar

mat/avföring, plockar med andras tillhörigheter

6. Fysiskt aggressiv

- Fysiskt aggressivt beteende, slår andra, knuffar, klöser, antastar sexuellt - Utåtagerande och våldsam

7. Motsätter sig vård

- Behov av kvalificerad psykiatrisk vård bedömd av behörig leg.personal

(6)

4. Hälso- och sjukvårdsinsatser

Samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser kräver utöver insatserna även resurser i tid och kompetens för instruktion, handledning, utbildning samt tid för och dokumentation oavsett yrkesfunktion, om än i olika omfattning.

1. Ringa hälso- och sjukvårdsinsatser/Egenvård

Ingen delegering eller instruktion behövs av leg. personal för arbetsuppgiften

- Rapportera förändringar i hälsotillstånd

- Vara behjälplig vid överlämnandet av läkemedel

vid egenvård (bedömd av läkare) gäller även hjälpmedel

- Allmän vardagsrehabilitering

- Allmänt inriktade insatser i form av förebyggande aktivering

2. Lättare hälso- och sjukvårdsinsatser

Delegering eller instruktion behövs för arbetsuppgiften om den ska utföras av ej legitimerad personal. Eller att omsorgstagaren har ett sjukvårdsbehov som kräver extra resurser/specifik kompetens.

- Observera och rapportera förändringar i hälsotillstånd

- Administrering, överlämnande av APO-dos/dosett och i vissa fall iordningställande av läkemedel, ej egenvård

- Stödstrumpor

- Blodsockerkontroller och insulingivning vid stabilt blodsocker - Byte av uribag vid kateter

- Skötsel av stomi

- Förebyggande trycksårsbehandling, vändschema - Enklare sårbehandling och omläggningar

- Skötsel och matning vid PEG-sond

- Nutritionsproblematik/nutritionsstödjande insatser

- ADL-träning

- Individuellt riktade rehabiliteringsinsatser - Balansträning, gruppträning utifrån diagnos

- Förebyggande kontrakturprofylax/ rörelseunderhåll

(7)

3. Omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser

Uppgiften utförs av legitimerad personal. Eller att omsorgstagaren har ett sjukvårdsbehov som kräver extra resurser/specifik kompetens.

- Omfattande sårbehandlingar - Lindning av ben

- Fluktuerande smärtproblematik

- Intramuskulära/subcutana injektioner över tid - Insulingivning vid instabilt blodsocker

- Intravenösa injektioner, dropp (perifera infusioner) - Waranbehandling

- Byte av PEG

- Insättning, byte och spolning av KAD-kateter - Rensugning av övre luftvägar

- Vid behovs-ordinerade läkemedel som kräver sjuksköterskebedömning, t ex epilepsi, kärlkramp

- Matning av person med sväljsvårigheter - Behandling med syrgaskoncentrator - Känd allmänfarlig smitta

- Externa behandlingar över tid som kräver extra åtgärder/resurser i verksamheten relaterat till person 1-2 gånger i månaden

- Specifik kontrakturprofylax/ kontrakturbehandling - TENS-smärtbehandling

- Tippbrädesbehandling

- Utprovning av medicintekniska produkter - Ortosbehandling

- Positionering i sittande/liggande

4. Kvalificerad och högkvalificerad hälso- och sjukvård

Uppgiften utförs av legitimerad personal. Eller att omsorgstagaren har ett sjukvårdsbehov som kräver resurser/specifik kompetens.

- Kvalificerade sårbehandlingar och omläggningar som kan medföra borttagande av död vävnad (nekros)

- Skötsel av kanyl i luftstrupen (trancheostomi) - Sugning av nedre luftvägar

- Respiratorbehandling - Blodtransfusioner

- Mycket svårinställd medicinering, palliativ vård - Använda infusions/injektionspump vid smärtlindring - Pickline, port-a-cath

- Omfattande externa behandlingar över tid minst varje vecka som kräver extra åtgärder/resurser i verksamheten relaterat till person minst 1 gång/vecka

- Högteknologiska hjälpmedel

- Avancerad utprovning av medicintekniska produkter - Avancerad positionering i sittande/liggande

Figure

Updating...

References

Related subjects :