Lyft för detaljhandeln och tjänstesektorn i september - Konjunkturinstitutet

13  Download (0)

Full text

(1)

KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12–14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE

ISSN 1650-9951 KI-nr: 2018:20 Dnr: 2018-149

Konjunkturbarometern

September 2018

(2)

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör progno- ser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen samt bedriver tillämpad forskning inom nationaleko- nomi.

I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushål- lens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarome- tern görs i alla EU-länder.

Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi, men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturlä- get publiceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är den engelska översättningen av delar av rapporten.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpoliti- ken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna Specialstudier, Working paper, PM och som remissvar.

Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, www.konj.se. Statistik och data hittar du på www.konj.se/statistik.

(3)

Innehåll

Sammanfattning ... 5

Företag ... 7

Totala näringslivet ... 7

Tillverkningsindustri ... 7

Bygg- och anläggning ... 9

Detaljhandel ... 10

Tjänstesektorn ... 11

Hushåll ... 12

(4)
(5)

Konjunkturbarometern september 2018 5

Sammanfattning

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt mellan augusti och september, från 111,6 till 111,7. Den visar fortsatt på ett be- tydligt starkare stämningsläge än normalt i den svenska eko- nomin.

Tillverkningsindustrin är den enda sektor som bidrar på nedåtsi- dan i september. Konfidensindikatorn föll 4,5 enheter, främst till följd av att färdigvarulagren sammantaget bedöms vara något för stora istället för något för små. Det ökade missnöjet med lagren är dock främst hänförbart till konsumtionsvaruindustrin. Konfi- densindikatorn pekar dock på ett fortsatt mycket starkt läge för tillverkningsindustrin.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i september och ligger stabilt över det historiska genomsnittet. Byggföretagen är oförändrat nöjda med orderstockarnas storlek och anställningsplanerna pekar fortsatt på en jämförelsevis stark sysselsättningsutveckling.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad i september, med hela 5 enheter. Septemberuppgången för- klaras dels av starkare signaler om de senaste månadernas försälj- ningsutveckling och dels av att en ökad andel företag inom dag- ligvaruhandeln svarar att varulagren är för små för närvarande.

Även tjänstesektorns konfidensindikator steg förhållandevis mycket i september, från 101,3 till 106,0, vilket är den högsta ni- vån som noterats sedan i december 2017. Uppgången är bred så- tillvida att samtliga tre ingående frågor bidrog positivt. Upp- gången är förhållandevis bred även bland delbranscherna.

Hushållens konfidensindikator steg ytterligare något i sep- tember, för fjärde månaden i rad. Bland annat blev inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror mer positiv.

Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern Index medelvärde=100

jul

2018

aug 2018

sep 2018

Förän dring

Läget

Barometerindikatorn 109,3 111,6 111,7 0,1 ++

Konfidensindikatorer

Tillverkningsindustri 117,6 122,0 117,5 -4,5 ++

Bygg- & anläggning 106,0 108,1 108,3 0,2 +

Detaljhandel 96,4 102,0 107,5 5,5 +

Tjänstesektorn 103,3 101,3 106,0 4,7 +

Hushåll 100,3 103,1 103,6 0,5 +

Mikroindex hushåll 97,4 102,4 102,3 -0,1 + Makroindex hushåll 100,3 100,3 101,2 0,9 +

Barometerindikatorn

mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta re- sultaten från företags- och hushållsbarome- tern.

Konfidensindikatorer

används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex

sammanfattar hushållens syn på sin egen eko- nomi.

Makroindex

sammanfattar hushållens syn på svensk eko- nomi.

Läget

++ mycket starkare än normalt + starkare än normalt

= ungefär som normalt - svagare än normalt -- mycket svagare än normalt Nettotal

är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat el- ler bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensade och utjämnade tidsserier

Säsongsrensning görs för att justera för regel- bundet återkommande variationer under året.

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsik- tig utveckling och tar bort bruset i högre grad än den säsongsrensade serien. Alla diagram i Konjunkturbarometern visar säsongsrensade tidsserier om inget annat anges.

Revideringar

Indikatorerna revideras varje månad när tids- serierna säsongsrensas.

Läs mer om begrepp och metoder i metodbo- ken för Konjunkturbarometern:

www.konj.se/metodbok 60

70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ba r o me te r i ndi k a to r n

Hi stor i sk t ge nomsni tt Barome te rindika torn I ndex medel värde=100

(6)

6 Sammanfattning

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tillv e rk ningsind ustri

Ko nfi de n si nd i k a to r , i nde x me de l v ä r de =100

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

By g g- & a nlä g g ning

Ko nfi de n si nd i k a to r , i nde x me de l v ä r de =100

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Detaljhande l

Ko nfi de n si nd i k a to r , i nde x me de l v ä r de =100

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tjänstese ktorn

Ko nfi de n si nd i k a to r , i nde x me de l v ä r de =100

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mn a d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Hushåll

Ko nfi de n si nd i k a to r , i nde x me de l v ä r de =100

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mikroindex

Makroindex

H i sto r i sk t g e n o msn i tt Hushåll

Mi k r o - o ch ma k r o i nd e x , i n de x me de l v ä r de =100

(7)

Konjunkturbarometern september 2018 7

Företag

Totala näringslivet

SYNEN PÅ EFTERFRÅGELÄGET MARGINELLT ÄNNU STARKARE

Företagens samlade syn på rådande efterfrågeläge är fortsatt stark. Den justerades till och med upp ytterligare något i septem- ber, främst på grund av förstärkta omdömen från handeln. Om- dömena i övriga sektorer är i stort sett oförändrade från förra månaden och ligger på en betydligt högre nivå än normalt.

Antalet anställda uppges sammantaget ha ökat i oförändrat hög takt de senaste månaderna och anställningsplanerna för kommande månader justerades upp ytterligare något i septem- ber. Denna ökade optimism är främst hänförbar till tillverk- ningsindustrin, tjänstesektorn och delar av handeln.

Tabell 2 Totala näringslivet Indikator och säsongsrensade nettotal

Medel jun 2018

jul 2018

aug 2018

sep 2018 Konfidensindikator 100 108,5 106,4 107,0 110,2

Efterfrågeläge -17 4 3 4 5

Antal anställda, utfall -2 13 13 13 14

Antal anställda, förväntningar -2 12 14 14 16 Anmärkning. Totala näringslivet är en sammanvägning av resultaten för bygg-och anläggning, tillverkningsindustri, handel och tjänstesektorn. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Tillverkningsindustri

STIGANDE PRODUKTIONS- OCH ANSTÄLLNINGSPLANER Utfall och nuläge: Industriföretagen rapporterar sammantaget om ökad orderingång de senaste månaderna, i något större ut- sträckning än normalt. Det gäller såväl hemma- som export- marknaden.

Den samlade bedömningen av orderstockarnas storlek har inte ändrats nämnvärt sedan förra mätningen. Ungefär 30 pro- cent av företagen uppger att orderstockarna är förhållandevis stora för närvarande, vilket är en jämförelsevis hög andel. Några branscher som är ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek är sågverk, massa- och pappersindustri, stål- och metallindustri, metallvaruindustri, maskinindustri och motorfordonsindustri och annan transportmedelsindustri.

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

H i sto r i sk t ge n o msni tt Totala nä ringsliv e t Efter fr å gel ä ge t, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Fö r v äntninga r Totala nä ringsliv e t Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H e mma ma r k n a d e n

Ex po r tma r k na de n Tillv e rk ningsindustri Or de r i ngång (utfa ll ) , ne tto ta l

(8)

8 Företag

Produktionsvolymen uppges sammantaget ha ökat i tillverk- ningsindustrin de senaste månaderna och det är något fler före- tag än normalt som rapporterar om en ökning. Den samlade be- dömningen av färdigvarulagren har gått från att de är något för små till att de är något för stora. Denna ändrade syn på lagren, som är den främst bidragande orsaken till nedgången i konfiden- sindikatorn, är dock främst hänförbart till konsumtionsvaruindu- strin.

Ungefär en tredjedel av industriföretagen uppger att de ökat antalet anställda de senaste månaderna. Det är en betydligt högre andel än det historiska genomsnittet.

Förväntningar och planer: Det senaste halvåret har förväntning- arna på de närmaste månadernas produktionsvolym trendmäss- igt stigit, en trend som håller i sig i september. Även anställ- ningsplanerna har justerats upp ytterligare och pekar på en än starkare sysselsättningsutveckling än normalt de närmaste måna- derna.

Industriföretagen väntar sig höjda försäljningspriser i jämfö- relsevis stor utsträckning, både på hemma- och exportmark- naden.

Tabell 3 Tillverkningsindustri Säsongsrensade nettotal

Medel jun 2018

jul 2018

aug 2018

sep 2018 Utfall och nuläge

Produktionsvolym 15 21 18 18 22

Orderingång hemmamarknad 6 9 9 12 12

Orderingång exportmarknad 12 16 13 15 17

Orderstock, nulägesomdöme -16 13 15 20 19

Exportorderstock, nulägesomdöme

-10 16 13 22 21

Färdigvarulager, nulägesomdöme 13 -1 -1 -6 5

Antal anställda -7 15 18 17 20

Förväntningar och planer

Produktionsvolym 22 30 34 37 39

Försäljningspriser hemmamarknad

9 20 21 24 24

Försäljningspriser exportmarknad 2 15 20 16 19

Antal anställda -11 9 11 16 18

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Fö r v äntninga r Tillv e rk ningsindustri Pr oduk ti onsv ol ym, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Fö r v äntninga r Tillv e rk ningsindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal -10

0 10 20 30 40

-10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nettotal

H i sto r i sk t ge no msni tt Tillv e rk ningsindustri Fär di gv ar ul age r i nul ä ge t, ne ttota l

(9)

Konjunkturbarometern september 2018 9

Bygg- och anläggning

HUSBYGGARNA DRIVER OPTIMISMEN I BYGGSEKTORN Utfall och nuläge: Byggföretagen rapporterar om ett ökat byg- gande de senaste månaderna. Även orderstockarna uppges ha ökat, men i mindre omfattning än vid föregående månads mät- ning.

Den samlade bedömningen av orderstockarnas storlek är fortsatt betydligt mer positiv än normalt. Husbyggarna blev än mer positiva i september medan anläggningsföretagens syn på orderstockarna dämpades för tredje månaden i rad. Under lång tid har husbyggarna varit mer nöjda med orderstockarna än an- läggningsbyggarna.

Företagen redogör för en ovanligt stark sysselsättningsut- veckling de senaste tre månaderna. Men trots omfattande nyan- ställningar anser fortfarande en betydligt högre andel företag än normalt att arbetskraftsbrist är det främsta hindret för ökat byg- gande. Både sysselsättningsökningen och bristen på arbetskraft uppges vara störst bland husbyggarna. Bland husbyggarna börjar även finansiella restriktioner göra sig gällande.

Byggföretagen rapporterar sammantaget om oförändrade an- budspriser de senaste tre månaderna.

Förväntningar och planer: Både anställningsplanerna och för- väntningarna på orderstockarnas utveckling på tre månaders sikt är oförändrat optimistiska. Förväntningarna på byggandet är dock något mer dämpade än normalt.

Förväntningarna på anbudspriserna pekar sammantaget på oförändrade priser även de kommande månaderna. Bilden skiljer sig dock mellan husbyggarna som förväntar sig ökade anbudspri- ser och anläggningsbyggarna som tror på prissänkningar.

Tabell 4 Bygg- och anläggning Säsongsrensade nettotal

Medel jun 2018

jul 2018

aug 2018

sep 2018 Utfall och nuläge

Byggandet 8 -2 1 4 11

Anbudspriser -5 0 6 5 -1

Orderstock, förändring 5 12 20 32 26

Orderstock, nulägesomdöme -25 10 11 10 12

Antal anställda -2 -1 9 27 33

Förväntningar och planer

Byggandet 13 16 14 3 4

Anbudspriser 0 -10 -3 -1 2

Orderstock 11 7 16 22 20

Antal anställda 4 3 4 18 17

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

H i sto r i sk t ge n o msni tt By gg - & a nlä ggning Or de r sto ck , ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Husbyggande

Anl äggni ngsve rk samhe t Bygg & anläggning

Orderstock, nulägesomdö me, nettota l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Bygg- & anläggning Anbudspriser, nettotal

(10)

10 Företag

Detaljhandel

FÖR SMÅ VARULAGER INOM DAGLIGVARUHANDELN Utfall och nuläge: Företagen inom detaljhandeln rapporterar sammantaget om en något starkare försäljningsutveckling än normalt de senaste månaderna. Företagen inom handel med mo- torfordon har däremot svängt och rapporterar om en något minskad försäljningsvolym.

Detaljhandelns samlade omdöme om nuvarande försäljnings- situation blev mer positivt i september, framför allt på grund av ett ljusare stämningsläge inom sällanköpshandel.

En minskad andel företag anser att varulagren är för stora i nuläget. Inom dagligvaruhandeln är den samlade bedömningen till och med att lagren är för små.

Antalet anställda uppges ha varit i stort sett oförändrat de tre senaste månaderna.

Förväntningar och planer: Förväntningarna på försäljningsvoly- men på tre månaders sikt är något högre än det historiska ge- nomsnittet. Gällande försäljningssituationen på sex månaders sikt har företagen inom detaljhandeln blivit mindre optimistiska än normalt. Även förväntningarna på inköp av varor har skru- vats ner och är nu under det historiska genomsnittet.

Företagen förväntar sig att kunna höja försäljningspriserna i större utsträckning än normalt.

Detaljhandelns anställningsplaner på tre månaders sikt är sammantaget mer optimistiska än normalt. Inom sällanköpshan- del väntar man sig dock oförändrad sysselsättning.

Tabell 5 Detaljhandel Säsongsrensade nettotal

Medel jun 2018

jul 2018

aug 2018

sep 2018 Utfall och nuläge

Försäljningsvolym 26 25 26 21 29

Nuvarande försäljningssituation 3 9 3 -5 12

Varulager, nulägesomdöme 26 22 29 24 14

Antal anställda 3 5 1 3 2

Förväntningar och planer

Försäljningsvolym 40 51 33 47 43

Försäljningspriser 11 26 34 29 33

Inköp av varor 17 19 16 26 11

Antal anställda 2 3 4 9 11

Försäljningssituation om 6 mån 44 42 40 44 37 Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3) -40

-20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Fö r v äntninga r Detaljhandel

Fö r sä l jni ngsv o ly m, ne tto tal

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

H i sto r i sk t ge n o msni tt Da gligv a ruha nde l Var ula ger , ne ttota l

(11)

Konjunkturbarometern september 2018 11

Tjänstesektorn

STARK UTVECKLING AV EFTERFRÅGAN

Utfall och nuläge: Företagen i tjänstesektorn rapporterar om en starkare utveckling av efterfrågan på företagets tjänster än de gjort de senaste månaderna. Även företagens egen verksamhet rapporteras ha utvecklats starkt och den samlade bedömningen av storleken på inneliggande uppdrag är att man tycker att den är lagom stor, vilket oförändrat är ett betydligt ljusare omdöme än normalt.

Antalet anställda uppges ha ökat i jämförelsevis mycket stor utsträckning de senaste månaderna.

Andelen företag som uppger att de kunnat höja försäljnings- priserna de senaste månaderna är något högre än andelen som uppger att de sänkt försäljningspriserna.

Förväntningar och planer: Tjänsteföretagens förväntningar på de närmaste månadernas efterfrågeutveckling är mer optimistiska än normalt. Uthyrnings- och leasingföretag samt flera konsult- branscher rapporterar mycket optimistiska förväntningar på ef- terfrågan, medan arkitekterna är mycket pessimistiska i sin syn.

Anställningsplanerna är också sammantaget mer optimistiska än normalt inom tjänstesektorn.

Försäljningspriserna väntas kunna höjas de kommande måna- derna, men i något lägre utsträckning än normalt.

Tabell 6 Tjänstesektorn Säsongsrensade nettotal

Medel jun 2018

jul 2018

aug 2018

sep 2018 Utfall och nuläge

Företagets verksamhet 22 17 17 21 25

Efterfrågan 19 29 28 21 30

Uppdragsvolym, nulägesomdöme -25 -4 -3 -3 -3

Försäljningspriser 4 8 10 3 6

Antal anställda 1 16 14 14 16

Förväntningar och planer

Efterfrågan 25 36 32 27 34

Försäljningspriser 10 8 12 5 8

Antal anställda 6 17 20 13 17

Svaren samlades in mellan 31 augusti och 19 september.

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

H i sto r i sk t ge n o msni tt Tjänstesektorn Uppdr a gsv o l ym, ne tto ta l -40

-20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Fö r v äntninga r Tjänstesektorn

Efte r fr å ga n på fö r e ta ge ts tjä nste r , ne tto ta l

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Fö r v äntninga r Tjänstesektorn Anta l a nstä l l da , ne tto tal

(12)

12 Hushåll

Hushåll

HUSHÅLLEN TROR PÅ MINSKAD ARBETSLÖSHET

Utfall och nuläge: Hushållens syn på hur den egna ekonomin har utvecklats de senaste tolv månaderna dämpades marginellt i sep- tember men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. Sy- nen på den svenska ekonomin är oförändrat starkare än normalt.

Historiskt få hushåll svarar att de skuldsätter sig i nuläget och risken att själv bli arbetslös bedöms ha minskat det senast året, i betydligt större utsträckning än normalt.

Hushållens inställning till om det är fördelaktigt för folk i all- mänhet att göra kapitalvaruinköp är fortsatt mer positiv än nor- malt.

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna förbättrades för tredje månaden i rad men är trots det något mindre optimist- iska än normalt. Förväntningarna på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas framöver ligger oförändrat i linje med det historiska genomsnittet.

Hushållens planer för hur mycket pengar de kommer att lägga på kapitalvaruinköp det kommande året är oförändrat nå- got mer återhållsamma än normalt. Detta samtidigt som andelen hushåll som tror sig kunna spara något är jämförelsevis stor.

Hushållen har i mer än ett års tid trott att arbetslösheten ska minska. Denna optimistiska framtidssyn fortsätter även i sep- tember månads undersökning.

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månader steg marginellt i september och uppgår till 3,5 procent. Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bo- stadsräntan justerats upp på samtliga tidshorisonter.

Svaren samlades in mellan 1 och 15 september.

5 10 15 20 25 30

5 10 15 20 25 30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade nettotal

Säsongsrensade och utjämnade nettotal Historiskt genomsnitt

Hushåll

E g e n e k o n o m i p å to l v m å n a d e r s si k t, n e tto ta l -100

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Hushåll

Ekonomin i Sverige, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade nettotal

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mn a d e n e tto ta l Historiskt genomsnitt

Hushåll

Ar b e tsl ö she te n på to l v må n a de r s si k t, ne tto ta l

(13)

Konjunkturbarometern september 2018 13

Tabell 7 Hushållsfrågor

Säsongsrensade värden, index medelvärde = 100

Medel jun

2018 jul 2018

aug 2018

sep 2018

Egen ekonomi nu 9 10 10 16 14

Egen ekonomi om 12 månader 19 17 18 19 19

Ekonomin i Sverige nu -8 -4 -1 -1 2

Ekonomin i Sverige om 12 månader

6 -9 -7 -5 -3

Arbetslösheten 12 månader framåt

7 -5 -7 -4 -5

Inställning till kapitalvaruinköp nu 11 11 16 14 17 Inköp av kapitalvaror 12 månader

framåt

-5 -11 -11 -8 -8

Fördelaktigt att spara nu 19 5 13 12 8

Sparande 12 månader framåt 47 57 47 61 62

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

56 65 61 68 73

Egen arbetslöshetsrisk nu -9 -16 -24 -19 -20

Tabell 8 Inflation och boräntor

Medelvärden i procent exklusive extremvärden

jun

2018 jul 2018

aug 2018

sep 2018

Uppfattad inflation nu 3,6 3,7 3,6 3,5

Förväntad inflation om 12 mån 3,4 3,5 3,4 3,5 Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år 2,21 2,24 2,23 2,26 Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år 2,58 2,62 2,56 2,62 Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år 3,29 3,38 3,20 3,25 Anmärkning. För en beskrivning av hur KI fastställer vilka observationer som ska uteslutas, se sidan 14 i Metodbok för Konjunkturbarometern på www.konj.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :