• No results found

Aktier Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av högst aktier.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Aktier Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av högst aktier."

Copied!
5
0
0

Full text

(1)
(2)
(3)

Bilaga 2 EMISSIONSBESLUT

Styrelsen beslutar att bolaget genom en nyemission av högst 6 915 000 aktier ökar sitt aktiekapital med högst 345 750 kronor på nedanstående villkor under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Emissionens storlek

Bolagets aktiekapital ökas med högst 345 750 kronor.

Aktier

Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av högst 6 915 000 aktier.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av tre (3,00) kronor per aktie.

Överkursen ska föras till överkursfonden.

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de emitterade aktierna. För innehav av två (2) befintliga aktier ges rätt att teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för teckning av nya aktier.

Fördelningsgrund aktier tecknade utan företrädesrätt

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

i. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

ii. i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av

teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(4)

iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningstid

De nya aktierna ska tecknas under tiden fr.o.m. den 9 september 2020 t.o.m. den 23 september 2020 28 september 2020 t.o.m. den 12 oktober 2020i.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalningstid

De nya aktierna ska betalas under tiden fr.o.m. den 9 september 2020 t.o.m. den 23 september 2020 28 september 2020 t.o.m. den 12 oktober 2020ii.

Aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas senast tre (3) bankdagar efter att styrelsen fattat beslut om tilldelning av aktier.

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

Vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Försäljning av överskjutande teckningsrätter

Försäljning av överskjutande teckningsrätter kommer inte att ske genom bolagets försorg.

Avstämningsdag

Avstämningsdag ska vara den 7 24 september 2020iii.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

Bolagsordningsändring

Detta beslut förutsätter inga ändringar av bolagsordningen.

(5)

Bilaga 2

i Styrelsen beslutade den 3 september att teckningstiden ska vara fr.o.m. den 28 september 2020 t.o.m. den 12 oktober 2020.

ii Styrelsen beslutade den 3 september att betalningstiden ska vara fr.o.m. den 28 september 2020 t.o.m. den 12 oktober 2020.

iii Styrelsen beslutade den 3 september att avstämningsdagen ska vara den 24 september 2020.

References

Related documents

(i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till

» Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som

Information om behandling av personuppgifter kan också skriftligen eller via mejl till emission@penser.se begäras från Erik Penser Bank AB (publ), org. På samma sätt kan du anmäla

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. •

[r]

Information om behandling av personuppgifter kan skriftligen begäras från Erik Penser Bank AB (publ), org. Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska

& Janssons bokslutskommuniké för 2015, som inte är reviderad eller granskad av Bolagets revisor, samt från preliminära bokslut för Poolvärlden och Stads &

Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller

a) i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teck- ningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning

Även om Respiratorius substanser hittills visat förutsättningar att kunna utvecklas till ett färdigt läkemedel finns det inga garantier för att den eller de läkemedelskandidater

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett

» Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor

Avanza Bank kommer därmed bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappers-

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. •

Bolagets produkter – PExA 1.0 och PExA 2.0 PExA 1.0 finns i nio exemplar hos AMM inom Göteborgs universitet (exemplaren ägs av AMM) och används i dagsläget för forskning

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Skandinaviska Enskilda Banken att verkställa teckning enligt villkor i erbjudande- handling daterad sept 2015,

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för

• Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om