Uppdatering av policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad

Full text

(1)

1 (2)

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR

Olof Minati 08-731 33 94 2014-01-07 TN/2014:5

Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden

Uppdatering av policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar följande:

Tekniska nämnden antar den uppdaterade versionen av ”Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad”

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2012 har Lidingö stad en policy kring vägvisningskyltar och tillfälliga skyltar.

Enligt denna är vi generellt sett restriktiva med att bevilja sådana och har helt förbjudit alla tillfälliga skyltar i form av så kallade trottoarpratare, vippställ eller gatupratare. Då många verksamma inom handeln har påtalat att detta är ett problem, föreslås att denna policy uppdateras för att lösa detta problem.

Handlingar

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-01-07

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad, 2014-01-07

Tekniska förvaltningens kommentarer

Många företagare inom handeln på Lidingö har efterfrågat tillstånd att sätta upp så kallade trottoarpratare för att ha större möjlighet att nå ut till potentiella kunder.

Många påstår att detta är en nödvändighet för att de ska kunna driva sin verksamhet.

Den befintliga policyn förbjuder tillfälliga skyltar på gatumark främst av två skäl. Det ena är framkomlighet för renhållningsfordon eller andra väghållningsfordon, och det andra är framkomlighet för personer med funktionsnedsättning.

Framkomligheten för väghållningsfordon kan säkerställas genom en bedömning i vardera ansökan. Inskrivet i policyn finns även att vi alltid kräver minst två meter fri gångbanebredd, vilket också krävs för att kunna snöröja effektivt.

(2)

2 (2)

Framkomlighet för funktionsnedsatta gäller framför allt för personer med nedsatt syn.

Detta löses genom att vi ställer krav på att sökanden använder sig av en trottoarpratare som är godkänd av Synskadades Riksförbund. Detta förslag har godtagits av

handikapprådet i Lidingö.

Förslaget är framtaget i samråd med bygglovsenheten.

Pernilla Dufström Emma Lundbergh

Teknisk chef Enhetschef, projekt och utredning

Olof Minati Trafikplanerare

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :