Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004

Full text

(1)

Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari – 30 juni 2004

Nyckeltal, koncernen april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 2 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 3

Nettoomsättning, tkr 24 863 239 39 775 667 1 064

Resultat efter skatt, tkr 2 059 -1 097 -6 333 -1 832 -9 361

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,03 -0,02 -0,09 -0,04 -0,17

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,03 -0,02 -0,09 -0,04 -0,16

Balansomslutning, tkr 261 943 185 045 261 943 185 045 229 732

Soliditet, % 72,3 85,5 72,3 85,5 81,5

Eget kapital per aktie före utspädning, kr 2,77 3,34 2,77 3,34 3,44

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 2,90 3,26 2,90 3,26 3,60

Medelantalet anställda 42 13 39 12 17

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr 12 893 247 19 815 734 1 934

• Pahtavaaragruvan redovisar vinst redan andra kvartalet efter produktionsstart.

• Större andel underjordsjordsbrytning med högre guldhalter har resulterat i högre guldproduktion.

• Detaljerade djupborrningar visar på stora sammanhängande guldzoner lämpliga för storskalig brytningsteknik.

• Gjorda investeringar i storskalig brytning säkerställer betydligt sänkta

produktionskostnader och hög produktionsnivå från och med andra halvåret 2004 och framåt.

• Ytterligare 160 000 ton guldmalm med en halt på 2,4 gram guld/ton har konstaterats i dagbrottet. Malmen klassas som sannolik malmreserv.

• Underjordsbrytning bedöms kunna bedrivas åtskilliga år längre än de fem årens produktion som investeringsbeslutet grundats på.

• Ansökan om regionalt utvecklingsstöd för den planerade gruvanläggningen i Blaiken inlämnades i början av juni.

Verksamhet

Under andra kvartalet har ScanMinings verksamhet i huvudsak varit koncentrerad till arbeten vid Pahtavaaragruvan.

Gruvan är nu i full produktion och redovisar vinst för andra kvartalet 2004. En gradvis övergång från dagbrottsbrytning till underjordsbrytning skedde under perioden. Som en effekt av övergång till allt större andel av den rikare

underjordsmalmen kunde produktionen vid gruvan ökas väsentligt och under maj månad uppnåddes den hittills högsta produktionen för en enskild månad. Produktionsrekordet under maj månad gäller även för tiden då gruvan var i drift som dagbrottsgruva under 90-talet. Utöver de ökande halterna har drifttillgängligheten för anrikningsverket, som under andra kvartalet 2004 uppgick till 96 %, bidragit till den ökade produktionen.

Under året har ett omfattande borrprogram med kärnborrning genomförts. Programmet har varit inriktat på att mera i detalj definiera geometrin hos de olika malmkropparna i underjordsmalmen. Detaljuppborrningar visar på stora sammanhängande guldmalmszoner som väl lämpar sig för brytning med storskalig underjordsteknik vilket ger förutsättningar för en hög produktionsnivå och låga produktionskostnader.

De hittills fullt uppborrade och detaljplanerade malmkropparna har uppvisat tio procent högre utvinningsbar guldmängd jämfört med tidigare redovisad malmberäkning för dessa zoner. Utökade borrningar närmare ytan har dessutom visat på mineraliseringszoner i anslutning till dagbrottet såväl som i underjordsmalmens västra förlängning. En preliminär malmberäkning för dagbrottsmalmen visar på ett tillskott med ytterligare 160 000 ton malm, med en guldhalt av 2,4 gram guld/ton, utöver de 170 000 ton dagbrottsmalm som brutits under året. Malmen klassas som sannolik malmreserv.

Malmundersökning underjord har bedrivits med kärnborrning medan undersökning av dagbrottsmalm har skett med hammarborrteknik. Övrig teknisk information framgår av ScanMinings hemsida www.scanmining.se.

Mot bakgrund av den samlade bilden av årets undersökningsprogram gör ScanMinings styrelse bedömningen att underjordsbrytningen kommer att bedrivas åtskilliga år längre än de vid investeringsbeslutet planerade fem årens produktion.

(2)

Sida 2

ScanMining räknar med att under andra halvåret 2004 uppnå en högre produktionsnivå än vad som tidigare prognostiserats långsiktigt för gruvan. En studie avseende ytterligare utökad produktionstakt har även påbörjats.

De investeringar i tillredning, med inriktning på storskalig brytning, som gjort under perioden förväntas leda till en ökad rörelsemarginal från och med tredje kvartalet 2004.

Blaikenprojektet

Under inledningen av året skedde en uppgång i basmetallpriserna vilket är gynnsamt för den planerade verksamheten vid ScanMinings andra gruvprojekt vid Blaiken. Basmetallmarknaden har under andra kvartalet varit fortsatt god och parallellt med utvecklingen av Pahtavaaragruvan har ScanMining avsatt resurser för förberedelser inför investeringsbeslut om Blaikengruvan. Flera optionsavtal har tecknats för huvudkomponenter till den planerade anläggningen och baserat på detta lämnade ScanMining in en ansökan om regionalt utvecklingsstöd till NUTEK i början av juni. Detta är i enlighet med tidigare redovisad plan att styrelsen under 2004 skall fatta beslut om en ny projektplan för Blaiken med målsättningen att påbörja brytning 2005. Den planerade gruvanläggningen i Blaiken planeras bli närmare fyra gånger så stor som

Pahtavaaragruvan.

Scandrill Scandinavia AB

ScanMinings dotterbolag Scandrill Scandinavia AB har under perioden i huvudsak varit verksamt med externa arbeten.

Scanor Mining AS

Under perioden har en första etapp av årets planerade undersökningsprogram genomförts. Baserat på dessa undersökningar pågår för närvarande ytterligare arbeten vilka kommer att rapporteras under hösten.

Försäljning

Marknaden för guld har varit fortsatt stark under året med stabila priser räknat i svenska kronor. Avsättning för produktionen från Pahtavaaragruvan har skett inom ramen för fasta leveranskontrakt där guldpriset är baserat på aktuell notering vid leveranstillfället.

Finansiering

Under halvåret har ScanMinings likviditet stärkts genom att bolagets kortfristiga krediter har utökats med 25,5 miljoner kronor. Därutöver har teckningsrätter motsvarande 1 150 517 aktier omvandlats till aktier och även ett konvertibelt skuldebrev motsvarande 500 000 aktier har konverterats till aktier. Totalt innebär detta att bolaget tillförts 8,5 miljoner kronor genom omvandling av teckningsrätter.

Investeringar

Under året har i koncernen investeringar i byggnad och mark, maskiner, inventarier och gruva gjorts med 21 520 tkr (7 769 tkr) varav under andra kvartalet 10 184 tkr (7 523 tkr). Under året har koncernen gjort investeringar i

prospektering med 2 970 tkr (1 058 tkr) varav under andra kvartalet 1 779 tkr ( -776 tkr, tidigare aktiverade kostnader för prospektering har överförts från prospektering till investering i gruva i och med att bolaget har börjat pågående investering i gruva). I moderbolaget har investeringar i byggnad och mark och inventarier under året gjorts med 993 tkr (283 tkr) varav under andra kvartalet 676 tkr (37 tkr). Under året har moderbolaget gjort investeringar i prospektering med 2 970 tkr (1 234 tkr) varav under andra kvartalet 1 779 tkr (-668 tkr).

Resultat

Nettoresultatet för halvåret 2004 blev för koncernen - 6 333 tkr jämfört med - 1 832 tkr för föregående år och för moderbolaget - 6 760 tkr (-1 635 tkr). Nettoresultatet för andra kvartalet 2004 blev för koncernen 2 059 tkr (-1 097 tkr) och för moderbolaget 1 857 tkr (- 964 tkr).

Den kraftiga resultatförbättring från årets första till andra kvartal förklaras till stor del av den under andra kvartalet ökande andelen produktion av underjordsmalm och därav följande högre ingående halt av guld. Första kvartalet belastades av höga kostnader i samband med produktionsstarten.

Skatt, eget kapital, likviditet och soliditet

Skattekostnad för 2004 för koncernen beräknas uppgå till 483 tkr (0 tkr). Någon skattekostnad för moderbolaget för 2004 beräknas inte uppkomma. Eget kapital per aktie före utspädning uppgick i koncernen till 2,77 kr (3,44 per 2003- 12-31). Koncernens likvida medel i form av banktillgodohavanden minskade från årets början med 508 tkr och uppgick vid periodens slut till 5 958 tkr. Likviditeten i moderbolaget uppgick till 2 275 tkr jämfört med 2 496 tkr vid årets början. Soliditeten i koncernen uppgick till 72,3 % (81,5 % per 2003-12-31).

Antal utestående aktier

Antalet utestående aktier uppgick 2004-06-30 till 69 022 971 stycken.

(3)

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med delårsrapporten för första kvartalet 2004 tillämpar ScanMining Redovisningsrådets nya rekommendationer RR 29 Ersättningar till anställda. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisning. Tillämpning av de nya rekommendationerna medför ingen effekt på koncernens resultat och ställning.

Anställda i moderbolaget omfattas av den sk ITP planen. Denna är att betrakta som en förmånsbestämd plan och den är tecknad i Alecta. När det gäller redovisningen av ITP planen följer ScanMining Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande URA 42 då Alecta i dagsläget inte har möjlighet att ta fram uppgifter för beräkning av förmånsbestämda planer.

När det gäller tillämpning av RR 25 Rapportering för segment anser ScanMining att bolagets verksamhet är inom ett primärt segment – prospektering och gruvdrift.

Koncernresultaträkning (tkr)

april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec

2004 2003 2004 2003 2003

Nettoomsättning 24 863 239 39 775 667 1 064

Kostnad för sålda varor -18 006 -37 572 -3 922

Administrationskostnader -1 539 -759 -3 588 -1 170 -3 808

Prospekteringskostnader -1 505 -434 -2 595 -943 -1 865

Andel i intressebolagets resultat -26 -1 -32 -2 -37

Rörelseresultat efter avskrivningar 3 787 -955 -4 012 -1 448 -8 568

Resultat från finansiella investeringar -1 646 -142 -2 137 -384 -717

Resultat efter finansiella poster 2 141 -1 097 -6 149 -1 832 -9 285

Skatt -82 0 -184 0 -76

Nettoresultat för perioden 2 059 -1 097 -6 333 -1 832 -9 361

Antal aktier vid periodens utgång 69 022 971 57 529 540 69 022 971 57 529 540 67 372 454 Genomsnittligt antal aktier 68 994 296 51 438 707 68 406 520 47 409 543 54 373 577

Koncernbalansräkning (tkr)

30 juni 2004 30 juni 2003 31 dec 2003 Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 139 233 134 822 136 366

Materiella tillgångar 84 698 30 205 74 813

Finansiella tillgångar 3 995 4 131 3 988

Summa anläggningstillgångar 227 926 169 158 215 167

(4)

Sida 4

Omsättningstillgångar

Lager 5 958 0 1 335

Kortfristiga fordringar 22 100 886 6 764

Kassa och bank 5 959 15 001 6 466

Summa omsättningstillgångar 34 017 15 887 14 565

Summa tillgångar 261 943 185 045 229 732

Eget kapital och skulder

Eget kapital 189 359 158 247 187 202

Övriga avsättningar 3 731 - 3 703

Långfristiga skulder 12 650 17 798 17 501

Kortfristiga skulder 56 203 9 000 21 326

Summa eget kapital och skulder 261 943 185 045 229 732

Ställda säkerheter 46 011 31 590 32 140

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Förändringar i koncernens eget kapital (tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec

2004 2003 2004 2003 2003

Periodens ingående eget kapital enligt

balansräkningen 186 669 137 391 187 202 135 675 135 675

Nyemission efter avdrag för emissionskostnader 548 22 251 8 478 25 027 61 547

Valutakursdifferenser 83 -298 12 -623 -659

Periodens resultat 2 059 -1 097 -6 333 -1 832 -9 361

Belopp vid periodens utgång 189 359 158 247 189 359 158 247 187 202

Kassaflödesanalys för koncernen (tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec

2004 2003 2004 2003 2003

Den löpande verksamheten 7 678 -863 6 663 -1 258 -4 199

Betald/erhållen ränta och likande poster -1 599 -142 -2 044 -384 -700

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 6 079 -1 005 4 619 -1 642 -4 899

Förändring av rörelsekapital 6 814 1 252 15 196 2 376 6 833

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 893 247 19 815 734 1 934

Investering i malmundersökning, tillredning och

produktionsförberedelser -7 662 0 -18 883 0 -35 560

Övriga investeringar -3 761 -6 747 -5 067 -8 827 -19 226

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 423 -6 747 -23 950 -8 827 -54 786 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 087 19 498 3 627 21 030 57 254

Periodens kassaflöde -2 617 12 998 -508 12 937 4 402

Likvida medel vid periodens början 8 575 2 003 6 466 2 064 2 064

Likvida medel vid periodens slut 5 958 15 001 5 958 15 001 6 466

Förändring likvida medel -2 617 12 998 -508 12 937 4 402

Gävle den 23 augusti 2004

Styrelsen i ScanMining AB (publ)

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(5)

Uppgifter om malmreserv och mineraltillgångar har granskats av Peter Kuiper, av Svenska gruvföreningen utsedd kvalificerad person.

Ekonomisk information

Rapport kvartal 3 2004-10-28

Bokslutskommuniké för 2004 februari 2005 Ytterligare information lämnas av:

VD Michael Nilsson telefon 026- 10 64 10 eller 070-567 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är nu i full drift med dagbrottsbrytning, underjordsbrytning och malmanrikning. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida.

ScanMining AB (publ) (org nr 556445-1655) N Slottsgatan 5

Box 1144 SE-801 35 Gävle

Telefon: +46 26 – 10 64 10 Fax: +46 26 – 10 28 90 E-mail: info@scanmining.se www.scanmining.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :