Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Full text

(1)

2002-02-21

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ)

1 januari – 31 december 2001

Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ)

• Omstrukturering är genomförd, varefter bolaget inte längre har några låneskulder.

• Omstruktureringen medförde att resultatet efter finansnetto för helåret 2001 var -69 MSEK, varav –68 MSEK avser den avvecklade verksamheten.

• Efter omstrukturering omfattar verksamheten det rörelsedrivande Netrevelation.

Netrevelation AB (publ)

• Omsättning för helåret 2001 var 93 MSEK

• Bruttomarginalen steg från 10,5% 1-3 kv till 12,3% 4 kv

• Resultat efter finansnetto uppgick för helåret 2001 till –1,4 MSEK, varav 0,9 MSEK var engångskostnader. För 4 kv uppgick resultatet till +0,1 MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret var -0,6 MSEK, varav 4 kv +1,2 MSEK.

Om affärssystemföretaget Netrevelation

Netrevelation är resultatet av ett lyckligt äktenskap mellan affärsutveckling och IT-teknologi, som utvecklats under 10 år. Vår specialitet är att skapa logistiklösningar som ger ett ökat mervärde till våra kunders kärnaffär. Våra applikationer är direkt kopplade till våra kunders produkter eller tjänster och utgör en extra service, resurs eller tilläggsprodukt. På det viset bidrar vi till våra kunders framgångar på ett helt annat sätt än traditionella affärssystemföretag. Mer information finns på

www.netrevelation.se

Kontaktperson

Roger Blomquist, VD, email: roger.blomquist@netrevelation.se Mobil: 0708-609593 Eric Severin, Ordf. Mobil: 0707-276610

(2)

Omstrukturering av Core Ventures

Core Ventures AB (publ) var ett riskkapitalbolag med fokus på s k tillväxtföretag inom IT, internet, telecom och media. Marknaden var under första halvåret 2001 fortsatt starkt negativ. Den dåvarande styrelsen gjorde under sommaren 2001 bedömningen att möjligheterna var mycket små för Core Ventures AB (publ) att i det rådande marknadsklimatet finna ytterligare finansiering. Därför genomfördes följande omstrukturering;

• Core Ventures samtliga tillgångar i form av aktier i portföljbolag - med undantag av Netrevelation AB (publ) - jämte samtliga därtill hörande skulder avyttrades.

• Core Ventures förvärvade samtliga utestående aktier i portföljbolaget Netrevelation AB (publ).

Fr o m den 1 oktober är Netrevelation AB en underkoncern till dåvarande Core Ventures AB. För att markera den nya verksamhetsinriktningen namnändrades Core Ventures i december 2001 till

Netrevelation Holding AB (publ).

Core Ventures AB – nuvarande Netrevelation Holding AB – förvärvade Netrevelation AB den 1 oktober 2001. Bokslutskommunikén fram till 1 oktober avser därför enbart utvecklingen i dåvarande Core Ventures och rubriceras som Avvecklad verksamhet.

Fr o m 1 oktober visar bokslutskommunikén utvecklingen i det förvärvade Netrevelation samt utvecklingen i moderbolaget Core Ventures. Detta för att öka tydligheten och förståelsen för den nya affärsinriktningen.

Netrevelation AB

Grunden för Netrevelations verksamhet är affärssystemet Netsys, som binder samman

transportstrukturer som t ex taxi, tåg och bussar i nya konfigurationer. Det är just kombinationen av de rent digitala resurserna och de fysiska transportstrukturerna som gör Netsys så unikt.

Vi erbjuder inte våra kunder systemet mot erläggande av licenskostnad. Istället sker vår intäktsgenerering genom att vi får del av transaktionsintäkterna.

Affärssystemet som tagit 10 år att utveckla driftsattes i pilotfas under oktober 2001.

SJ valde Netsys som här bygger en integration av tåg och taxi – Tågtaxi. Systemet binder samman SJs tåglinjer med 12.000 taxibilar och därigenom tillhandahålls en tågresa - dörr till dörr på tidtabell. SJ kan nu konkurrera, inte bara med snabbhet på tåg, utan också med att reducera transfertiderna för resenärerna.

Försäljningen till SJs kunder sker via 500 resebyråer, SJ Callcenter samt i stationernas resebutiker.

Systemet är i full drift fr o m januari 2002.

Netsys har även en plattform för e-handel – Nethandling. Plattformen är ett komplett distributions- och betalningssystem anpassat för e-handelns behov. Systemet driftsattes under 2001 i samarbete med Eniro. Rörelsemässigt var volymerna låga och är fortfarande låga. Nethandling är f n kopplat till ca 350 e-butiker, vilka utgör en bra bas för tillväxt när e-handelskonceptet vinner ökad acceptens.

Netrevelation fokuserar nu verksamheten på försäljning och marknadsföring för att

ytterligare öka det upparbetade försprånget. Kostnadsstruktur 4 kv är anpassad för kraftigt ökad kapacitet.

(3)

Ekonomisk utveckling i Netrevelation AB (publ) under 2001 Netrevelation ABs omsättning uppgick för helåret 2001 till 93 MSEK, varav

30 MSEK 4 kv 2001. Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2001 var -0,6 MSEK. Kassaflödet från rörelsen 4 kv 2001 uppgick till +1,2 MSEK.

Bruttomarginalen – definierad som omsättning minus ersättning för transporttjänster i relation till omsättningen - ökade från 10,5% 1-3 kv till 12,3% 4 kv. Netrevelation ABs resultat efter finansnetto uppgick 2001 till –1,4 MSEK, varav engångskostnader uppgick till ca 0,9 MSEK. Resultatet efter finansnetto 4 kv var positivt om +0,1 MSEK.

Ekonomisk utveckling i f d Core Ventures AB (publ) under 2001

Core Ventures omsättning uppgick under helåret 2001 till 30 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till – 69 MSEK, varav –68 MSEK avser den avvecklade verksamheten.

Det bör noteras att skattefordringar p g a av skattemässiga underskottsavdrag om max 47 MSEK ej har beaktats.

Ekonomisk utveckling för koncernen Netrevelation Holding AB (publ)

Koncernen Netrevelation Holding AB (publ) avser den ekonomiska utvecklingen i dåvarande Core Ventures AB samt del av omsättning, resultat och kassflöde fr o m 1 oktober i förvärvade

Netrevelation. Koncernens resultat före skatt uppgick till -69 MSEK, varav -68 MSEK avser den avvecklade verksamheten.

Resultatet efter skatt per aktie på balansdagen, beräknat utifrån 106.569.635 aktier, uppgick till -0,64 kr. Eget kapital uppgår till 43 MSEK på balansdagen.

Utdelning

Styrelsen kommer ej att föreslå bolagsstämman någon utdelning för år 2001 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 27 mars kl 14.00, Marina Plaza Hotel i Helsingborg.

Årsredovisning

Årsredovisningen beräknas publiceras den 11 mars och finnas tillgänglig på bolagets kontor, Södergatan 14, 252 25 Helsingborg.

Kommande information

Rapport för första kvartalet den 27 maj 2002.

Rapport för första och andra kvartalet den 12 augusti 2002 Rapport för första till tredje kvartalet den 28 oktober 2002

(4)

Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

2001 *Moderbolaget 2000 Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning 30 007

Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten 2 595

Övriga rörelseintäkter 76

32 678 Rörelsens kostnader:

Transportörsersättningar -26 319

Övriga rörelsekostnader -6268

Avskrivningar enligt plan på materiella och

immateriella anläggningstillgångar -941

Rörelseresultat -850

Resultat från finansiella investeringar:

Ränteintäkter 98 Räntekostnader -37

Resultat efter finansiella poster -789

Skatt på årets resultat -1

Årets resultat för kvarvarande verksamhet -790

Avvecklad verksamhet

Övriga rörelseintäkter 50 -

Rörelsens kostnader:

Övriga externa kostnader -4 718 -14 247

Personalkostnader -4 320 -364

Avskrivningar enligt plan på materiella

anläggningstillgångar -29 -33

Rörelseresultat -9 017 -14 644

Resultat från finansiella investeringar:

Realisationsresultat värdepapper -83 822 -3 893**

Nedskrivning av värdepapper - -110 528**

Nedskrivning av fordran -450 -

Eftergift av lån och upplupna räntor 36 966 -

Ränteintäkter 25 214

Räntekostnader -11 568 -11 385

-58 849 -125 592

Årets resultat för avvecklad verksamhet -67 866 -

Summa årets resultat -68 656 -140 236

*P g a stadganden i noteringsavtal återges resultaträkning för dåvarande Core Ventures AB (publ) för 2000. Core Ventures förvärvade 2001- 10-01 samtliga utestående aktier i Netrevelation AB (publ). Fr o m denna tidpunkt uppstod ett koncernförhållande. Koncernresultaträkningen för 2001 avser t o m 2001-09-30 utvecklingen i dåvarande Core Ventures AB (publ) – och fr o m 2001-10-01 i praktiken utvecklingen i det förvärvade Netrevelation AB (publ) i Netrevelation AB (publ) avyttrades under 2001.

** I Core Ventures tidigare redovisat som post under rörelseresultat

(5)

Balansräkning i sammandrag

Kkr Koncernen *Moderbolaget

Tillgångar 2001-12-31 2000-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 14 077 -

Goodwill 30 910 -

Inventarier och installationer 1 593 85

Andra långfristiga värdepappersinnehav 193 509

Summa anläggningstillgångar 46 580 193 594

Kortfristiga fordringar 23 052 1 034

Kassa och bank 2 593 228

Summa tillgångar 72 225 194 856

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 328 1 578

Bundna reserver 106 726 226 550

Balanserad förlust - -2 189

Årets resultat -68 656 -140 236

Summa eget kapital 43 398 85 703

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 3 314 75 000

Kortfristiga skulder 25 513 34 153

Summa skulder 28 827 109 153

Summa eget kapital och skulder 72 225 194 856

Ställda säkerheter 0 16 048

Ansvarsförbindelser 0 7 443

* P g a stadganden i noteringsavtal återges balansräkning för dåvarande Core Ventures AB (publ) per 2000-12-31. Core Ventures förvärvade 2001-10-01 samtliga utestående aktier Netrevelation AB (publ). Fr o m denna tidpunkt uppstod ett koncernförhållande. Samtliga tillgångar och skulder i dåvarande Core Ventures AB (publ) – förutom innehavet i Netrevelation AB (publ) - avyttrades under 2001.

(6)

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Kkr 2001 2000

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -67 986 -140 236 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 83 323 114 454 Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 15 337 -25 782

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Minskning/Ökning av kortfristiga fordringar 949 -496 Minskning/Ökning av kortfristiga skulder -33 277 12 359 Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 991 -13 919 Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -113 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -16 985 -169 304 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 85 - Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 99 697 28 842 Kassaflöde från investeringsverksamheten 82 797 -140 575

Finansieringsverksamheten

Nyemission 9 000 31 650

Minskning/Ökning av lån -75 000 121 639 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -66 000 153 289

Årets kassaflöde -194 -1 205

Likvida medel vid årets början 228 1433

Likvida medel vid årets slut 34 228

Stockholm den 21 februari 2001

Roger Blomquist Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning från bolagets revisor

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :