• No results found

12.1 Protokollsutdrag valberedningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "12.1 Protokollsutdrag valberedningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valberedningen

Sammanträdesdatum 2014-12-04

Sidan 28 av 34

§22/2014 Dnr 2014/0572 KS-1

Diariekod: 024

Val av revisorer samt ordförande i kommunrevisionen för granskning av verksamheten för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser följande personer till revisorer samt ordförande i kommunrevisionen för granskning av verksamheten mandatperioden 2015-2018:

Curt Berglund (M) Jan-Erik Nyberg (FP) Nils-Åke Borgström (KD) Rolf Hagstedt (S), ordförande

Stina Bergman-Ericsson (S), (ej trafik- och fastighetsnämnden p.g.a. jäv).

Beslutsexpediering:

Akt

Sign. Sign.

References

Related documents

Till ordförande i Sollentunahem AB från ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie bolagsstämma som hålls ett år senare väljs Maria Stockhaus (M) till ordförande, till 1:e

Till ordförande i Sollentunafastigheter 1, 2 och AB från ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie bolagsstämma som hålls ett år senare väljs Maria Stockhaus (M) till

Till ordförande i AB SOLOM från ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie bolagsstämma som hålls ett år senare väljs Torbjörn Rosdahl (M) till ordförande, till 1:e

2019-01- 01 intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls 2019 väljs Towe Ireblad (KD) till ordförande, till 1:e vice ordförande väljs Björn Edström (C) och till 2:e

Till ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB från ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie bolagsstämma som hålls ett år senare väljs Thomas Ardenfors (M) till

 Till ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Sollentuna- Upplands Väsby-Sigtuna (Finsam) för mandatperioden 2019-2022 väljs Henrik Thureson (L) och till ersättare

 Till ledamöter till Mälardalsrådet rådsmöte för perioden 2019-2022 väljs Bernt Josephson (C) och Joakim Jonsson (S) och till ersättare väljs Magnus Ramstrand (KD) och

[r]