22.1. Överföring av vård- och omsorgsnämndens LSS-verksamheter m.m. till AB SOLOM

11  Download (0)

Full text

(1)

Dnr KS 2011/277-86 Diariekod: 024

Kommunstyrelsen

Överföring av vård- och omsorgsnämndens LSS- verksamheter till AB SOLOM

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1 . Kommunstyrelsen godkänner bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-07 som kommunens avsiktsförklaring om försäljning av vissa verksamheter till AB SOLOM.

2 . Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att verkställa överföringen av återstående verksamheter till AB SOLOM, i enlighet med det

överlåtelseavtal som är tecknat mellan Sollentuna kommun och AB SOLOM. Verksamheterna ska överlåtas per 2015-09-01. För det fall bolaget inte erhållit nödvändiga tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anses verksamheterna överlåtna per det senare datum som tillstånd meddelats.

3 . Kommunledningskontoret får i uppdrag att, i enlighet med det överlåtelseavtal som godkändes av fullmäktige 2013-05-19 § 60, (reviderat 2014-02-05, § 23) avtala med AB SOLOM om fördelningen av köpeskillingen mellan de verksamheter som övertas enligt

ovanstående.

4 . Kommunstyrelsen förlänger slutdatum enligt punkt 16 i överlåtelseavtalet till och med 2016-12-31.

5 . Samtliga hyresavtal, som är kopplade till de verksamheter som AB SOLOM ska driva med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska överföras till AB SOLOM.

6 . Kommunledningskontoret får i uppdrag att värdera de bostadsrätter där kommunen idag bedriver LSS-verksamheterna Rotsundagårdsvägen, Blåklockevägen och Tomtegränd samt att avtala med AB SOLOM om försäljning av dessa bostadsrätter till bolaget.

7 . Kommunstyrelsen uttalar att vård- och omsorgsnämnden inte bör ta med AB SOLOM:s verksamheter i nämndens konkurrensutsättningsplan gällande verksamheter som ska konkurresutsättas enligt LOU.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-17, § 92, att kommunens

egenregiverksamhet för vård och omsorg – Solom - skulle överföras till ett bolag som ska ägas av Sollentuna kommun. I beslut 2013-05-29, § 60, har

(2)

kommunfullmäktige antagit bolagsordning och ägardirektiv för det nya bolaget AB SOLOM samt godkänt överlåtelseavtal mellan AB SOLOM och Sollentuna kommun.

AB SOLOM har ännu inte erhållit tillstånd från IVO för någon av de LSS- verksamheter som skulle ha övertagits av kommunen.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-17, § 92, att kommunens

egenregiverksamhet för vård och omsorg – Solom - skulle överföras till ett bolag som ska ägas av Sollentuna kommun.

I beslut 2013-05-29, § 60, har kommunfullmäktige antagit bolagsordning och ägardirektiv för det nya bolaget AB SOLOM samt godkänt

överlåtelseavtal mellan AB SOLOM och Sollentuna kommun. Av avtalet framgår bland annat att AB SOLOM ska överta verksamheterna från

Sollentuna kommun per 2013-09-01, till ett totalt pris av 65 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-05, § 23, följande:

• Med ändring av fullmäktiges beslut 2013-05-29, § 60, överlåter kommunen verksamheter till AB SOLOM till ett totalt pris av 50 miljoner kronor. Köpeskillingen ska erläggas genom att kommunen lämnar ett lån till bolaget till en ränta på STIBOR 6 månader plus 1 procentenhet.

• Kommunstyrelsen bemyndigas att avtala med AB SOLOM om dels fördelningen av köpeskillingen för de verksamheter som övertagits av bolaget 2013 och de verksamheter som ännu inte övertagits.

• Kommunstyrelsen bemyndigas förlänga slutdatum enligt punkt 16 i avtalet, alternativt sänka den totala köpeskillingen, för det fall samtliga verksamheter inte har övertagits per 2015-01-01.

Överlåtelseavtalet är bl.a. villkorat av att köparen har erhållit erforderliga tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva verksamheten.

Av avtalet, punkt 16, framgår vidare att om samtliga verksamheter inte har kunnat överföras på tillträdesdagen ska parterna

a. avtala om ny tillträdesdag eller

b. om tillstånd har erhållits för enbart delar av verksamheten, avtala om att dessa delar övergår per 2013-09-01 och att resterande delar överlåts i den takt och den omfattning som kan avtalas när erforderliga tillstånd erhållits

Om köparen inte fått erforderliga tillstånd senast 2015-01-01 sker inget tillträde för dessa delar av verksamheten. Alternativt beslutar

kommunstyrelsen om förlängt slutdatum.

(3)

Tillstånd från IVO

Enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) får inte ett bolag bedriva

verksamhet för bland annat boenden för äldre eller funktionshindrade utan tillstånd av IVO. Tillstånd behövs dock inte för sådan verksamhet som bedrivs på entreprenad åt en kommun.

Av 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) följer att en enskild (fysisk eller juridisk) person inte utan tillstånd från IVO får bedriva bland annat bostad med särskild service för barn eller vuxna samt daglig verksamhet enligt LSS. Motsvarande undantag för verksamheter som drivs på entreprenad åt kommunen, som gäller enligt socialtjänstlagen, finns inte i LSS.

AB SOLOM har ännu inte erhållit tillstånd från IVO för någon av de LSS- verksamheter som skulle ha övertagits från kommunen.

AB SOLOM har ansökt om tillstånd under 2013 och 2014. Av de

avslagsbeslut som kommunledningskontoret tagit del av går det att utläsa att IVO anser att bolaget inte på ett tydligt sätt kunnat visa om bolaget äger verksamheterna eller avser att driva dem på entreprenad åt kommunen. I de fall det varit tydligt att ansökan avsett entreprenaddrift menar IVO att avtalen inte uppfyller kraven enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Uthyrning av personal från AB SOLOM till kommunen

Med ett fåtal undantag har AB SOLOM övertagit samtlig personal från kommunen per 2013-09-01 avseende de verksamheter som ingår i avtalet från 2014.

Avseende de verksamheter där bolaget ännu inte fått tillstånd från IVO, bedrivs dessa av kommunen med inhyrd personal från AB SOLOM. Avtalet är tecknat den 30 oktober 2014 och gäller från 1 november och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Parterna kan givetvis komma överens om att en annan uppsägningstid ska gälla för hela eller delar av avtalet.

Köpeskilling

Enligt avtalet mellan kommunen och AB SOLOM – Överlåtelseavtalet - ska köpeskillingen för samtliga verksamheter vara femtio miljoner kronor (50 000 000).

Av avtalet framgår även att om tillträde sker succesivt ska köpeskillingen erläggas uppdelad. Delbetalningarna ska ske i proportion till de tillträdda delarnas omfattning av verksamhetens totala omsättning enligt bokslut 2012 för egenregiverksamheten.

För de verksamheter som fram till idag övertagits av AB SOLOM har bolaget erlagt fem miljoner kronor (5 000 000) mot en revers med räntesatsen Stibor 6 månader ökat med en procentenhet. Lånet har varit amorteringsfritt 2013 och 2014. Från 2015 amorteras det årligen med 5 % av lånebeloppet.

(4)

Kommunledningskontorets beredning

Kommunledningskontoret har lokaliserat ett antal frågeställningar som gäller AB SOLOM:s fortsatta verksamhet:

• Ska de resterande verksamheterna (LSS-verksamheterna) överföras till AB SOLOM?

• Ska AB SOLOM bedriva verksamheter enligt LOU eller LOV?

• Finansiering

• Köpeskillingens storlek

• Ska AB SOLOM konkurrensutsättas?

Ska de resterande verksamheterna överföras till AB SOLOM?

Som framgår ovan under rubriken Bakgrund har bara de verksamheter som drivs med stöd av SoL kunnat överföras till AB SOLOM. Dessa

verksamheter har i samtliga fall övertagits av bolaget per 2013-09-01.

Samtliga verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för enligt LSS drivs dock fortfarande av vård- och omsorgsnämnden, om än med personal från AB SOLOM. Anledningen är, vilket nämns ovan, att bolaget inte fått nödvändiga tillstånd av IVO.

Kommunledningskontoret kan konstatera att det ursprungliga syftet med att bilda ett kommunägt bolag för drift av kommunens vård- och

omsorgsverksamheter var att, i princip, all verksamhet skulle föras över till bolaget. Detta framgår bl.a. av fullmäktiges principbeslut 2012-10-17, § 92:

• Sollentuna kommun ska överföra vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet Solom till ett bolag som ska ägas av Sollentuna kommun.

Det nu rådande läget – att bolaget bemannar vård- och omsorgsnämndens LSS-verksamheter – bör ses som en temporär lösning som på sikt ska upphöra. Om denna lösning ska behållas är det kommunledningskontorets uppfattning att såväl bolagets bolagsordning som ägardirektiv behöver anpassas.

Kommunledningskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden uppmanas att verkställa den påbörjade överföringen av resterande verksamheter till AB SOLOM. Syftet är att det ska finnas avtal mellan kommunen och AB SOLOM som är till fördel för båda parter och som kan bidra till att bolaget kan få IVO:s tillstånd att bedriva de tillståndspliktiga verksamheterna.

Ett lämpligt överlåtelsedatum kan vara 2015-09-01. För det fall bolaget inte erhållit nödvändiga tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anses verksamheterna överlåtna per det senare datum som tillstånd meddelats.

(5)

Ska AB SOLOM bedriva verksamheter enligt LOU eller LOV?

Intentionen med att skapa ett kommunalt bolag för drift av vård- och omsorgsverksamhet var att det för brukarna ska finnas ett kommunalt alternativ, utan att kommunen för den skull har en egenregiverksamhet i förvaltningsform.

Vård- och omsorgsnämnden kan upphandla verksamheterna av AB SOLOM med stöd av

a. Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller eller b. Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Upphandling enligt LOU

Grundregeln i lagen om offentlig upphandling (LOU) är att kommuners köp av varor och tjänster ska föregås av ett upphandlingsförfarande.

Sedan 1 januari 2013 är det dock möjligt för statliga och kommunala myndigheter att träffa avtal om tillhandahållande av varor och tjänster med t.ex. bolag som myndigheten äger, utan att dessförinnan ha gjort en

upphandling enligt LOU. Det är därför möjligt för vård- och

omsorgsnämnden att direktavtala med AB SOLOM om bolagets drift av vissa eller samtliga vård- och omsorgsverksamheter.

Upphandling enligt LOV

Sedan 1 januari 2009 gäller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Med valfrihetssystem enligt LOV avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en

upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med.

Till skillnad från LOU måste valfrihet för brukaren tillämpas vid konkurrensutsättning enligt LOV.

LOV gäller för vissa tjänster inom hälsovård och socialtjänster, bl.a. för flertalet av de verksamheter enligt LSS som vård- och omsorgsnämnden idag driver med personal från AB SOLOM. LOV är även tillämplig för de verksamheter som AB SOLOM bedriver åt vård- och omsorgsnämnden enligt SoL.

Enligt LOV ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Detta innebär att om vård- och omsorgsnämnden ska avtala med AB SOLOM om att bolaget tillhandahåller LSS-verksamheter och SoL-verksamheter till nämnden med stöd av LOV, måste nämnden skapa en LOV-ersättningsmodell som är likvärdig för samtliga leverantörer bl.a. vad gäller kostnaden för lokaler.

Idag upplåter kommunen lokalerna till AB SOLOM för LSS-boenden kostnadsfritt, dvs. den ersättning som bolaget får för driften av

verksamheterna är exklusive lokalkostnad. Detta ersättningssystem tillämpas även för de företag som tillhandahåller vård- och

(6)

omsorgsverksamheter åt nämnden med stöd av entreprenadavtal (LOU- upphandling).

Det normala för de verksamheter som tillhandahålls brukarna med stöd av LOV är att verksamhetsutövaren själv äger eller hyr lokalen och att ersättningsnivån är anpassad efter detta.

Vård- och omsorgsnämnden har idag färdigutvecklade ersättningssystem enligt LOV för i princip samtliga verksamheter. I prissättningsmodellen för respektive verksamhet är lokalkostnaden en fast del som är lika för alla utförare.

Enligt den prismodell som nu tillämpas för vård- och omsorgsnämndens köp av tjänster från AB SOLOM tillhandahålls i princip samtliga lokaler utan kostnad.

Med ett fåtal undantag är det kommunen och AB Sollentunahem som äger de fastigheter som verksamheterna bedrivs i. Detta innebär i sig att det finns goda förutsättningar för att överföra hyresavtalen till AB SOLOM. För de fastigheter som ägs av AB Sollentunahem eller annan privat fastighetsägare gäller dock följande:

• Social omsorgsverksamhet är undantaget från skatteplikt. En fastighetsägare kan dock, vid uthyrning till en kommun, ansöka om frivillig skattskyldighet. I så fall ska fastighetsägaren debitera moms på hyran och har sedan rätt att göra avdrag för ingående moms på

kostnaden för fastigheten. Kommunen kan begära återbetalning för den moms som fastighetsägaren debiterar. Den frivilliga skattskyldigheten bryts inte så länge kommunen är hyresgäst och lokalerna nyttjas av utförarna utan kostnad. Om fastighetsägaren hyr ut direkt till den utförare som ska bedriva omsorgsverksamheten så upphör

fastighetsägarens frivilliga skattskyldighet. Fastighetsägarens möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende investeringar i fastigheten upphör och fastighetsägaren tvingas dessutom att genom s.k. jämkning att återbetala hela eller delar av tidigare avdragen moms för

investeringar gjorda i fastigheten de senaste 10 åren.

Om hyresavtalen förs över på AB SOLOM kommer detta att innebära att fastighetsägaren, AB Sollentunahem eller annan privat fastighetsägare, fråntas möjligheten att göra avdrag för ingående moms för kostnader på fastigheten. Man riskerar även att få återbetala hela eller delar av tidigare avdragen moms för investeringar gjorda i fastigheten de senaste 10 åren.

När kommunen hyr in bostäder har kommunen rätt att få momsersättning för de bostäder som vidareuthyrs till brukarna. AB SOLOM har som bolag inte rätt till denna ersättning.

Kostnaden för de minskade avdragsmöjligheterna beräknas till cirka 0,5 miljoner kronor per år. Nettohyrorna för de lokaler som nu föreslås överföras till AB SOLOM uppgår till cirka 4,9 miljoner kronor per år.

(7)

Kommunledningskontorets slutsatser

Kommunledningskontoret har uppfattat att det är en viktig princip i Sollentuna att brukaren har rätt att välja mellan olika leverantörer av tjänster. Detta är möjligt om ersättning lämnas till bolaget per brukare, dvs.

att en ersättningsform tillämpas som är helt i enlighet med eller liknar den enligt LOV.

Valfrihet kan i och för sig möjliggöras även vid LOU-upphandlade

verksamheter under förutsättning av att avtalet reglerar att verksamheten ska omfattas av valfrihet.

Som nämnts ovan har vård- och omsorgsnämnden idag färdigutvecklade ersättningssystem enligt LOV för i princip samtliga verksamheter. Om de nu gällande direktavtalen/LOU-avtalen upphör och ersätts med LOV-avtal för de LSS-verksamheter som AB SOLOM föreslås ta över, ska bolaget få ersättning enligt LOV-systemet i stället för enligt direktavtalen. Enligt de beräkningar som gjorts av vård- och omsorgskontoret och

kommunledningskontoret (baserade på 2014 års kostnader) påverkas kostnaderna för nämnden endast marginellt av detta. Se bilaga 2. En ekonomisk effekt av LOV-systemet är dock att ersättningsnivåerna kan variera snabbare över tid med hänsyn taget till brukarnas vårdtyngd.

Om AB SOLOM ska bedriva LSS-verksamheterna åt kommunen med stöd av LOV behöver de lokaler/bostäder som är kopplade till verksamheterna överföras till bolaget. Flertalet lokaler ägs av AB Sollentunahem som hyr ut dem till kommunen. Dessa hyresavtal kan överföras till AB SOLOM, som har möjlighet att förhandla med AB Sollentunahem om hyresnivåerna.

Vissa LSS-verksamheter bedrivs i bostadsrättslägenheter som kommunen äger. Lägenheterna hyrs ut i andra hand till brukarna samt, vad gäller gemensamhetslokaler, upplåts genom interna ”hyresavtal” av trafik- och fastighetsnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

Verksamhetens namn

Verksam- hetsform

Lägenheter Bostadsrätts-

förening Rotsundagårds-

vägen

Grupp- bostad

5 lägenheter är bostad för brukarna och 1 lägenhet används som gemensamhetsutrymme

BRF Arken Rotsunda

Blåklocke- vägen

Service- bostad

8 lägenheter är bostad för brukarna och 1 lägenhet används som gemensamhetsutrymme

BRF Traversen

Tomtegränd Service- bostad

8 lägenheter är bostad för brukarna och 1 lägenhet används som gemensamhetsutrymme

BRF

Trollholmen

(8)

Kommunledningskontoret ser inget hinder mot att kommunen säljer bostadsrättslägenheterna till AB SOLOM.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag att värdera bostadsrätterna samt avtala med AB SOLOM om försäljning av dessa till bolaget. Bostadsrätterna bör värderas med hänsyn taget till att de används för LSS-verksamhet.

Om bolaget i framtiden önskar avyttra lägenheterna bör en diskussion tas upp med kommunen om formera för detta. Ska bolaget t.ex. ha rätt att sälja lägenheter för bostadsändamål på den ordinarie bostadsmarknaden?

Köpeskillingens storlek

I samband med kommunfullmäktiges uppdrag 2012-10-17, § 92, att kommunens egenregiverksamhet för vård och omsorg – Solom - skulle överföras till ett bolag som ska ägas av Sollentuna kommun, gjordes en värdering av de egenregiverksamheter som skulle föras över. Värderingen gjordes av konsultbolaget Solving Efeso AB. Metoden som användes var en avkastningsvärdering där nuvärdet av framtida fria kassaflöden beräknades.

För att få ett underlag gjordes översiktliga prognoser med olika antaganden om AB SOLOM:s utveckling. Solving Efeso bedömde att det rimliga värdet låg i spannet mellan 20 och 95 miljoner kronor.

Fullmäktige beslutade 2014-02-05, § 23, att överlåta kommunens verksamheter till AB SOLOM till ett totalt pris av 50 miljoner kronor.

Hittills har AB SOLOM tecknat en revers på 5 miljoner kronor, som avser de verksamheter som övertogs 2013-09-01.

Fullmäktige beslutade också att bemyndiga kommunstyrelsen att avtala med AB SOLOM om dels fördelningen av köpeskillingen för de verksamheter som övertagits av bolaget 2013 och dels de verksamheter som ännu inte övertagits.

Kommunledningskontoret föreslår att kontoret får i uppdrag att avtala med AB SOLOM om fördelningen av köpeskillingen (45 Mkr) mellan de verksamheter som ännu inte övertagits.

Finansiering

Bolaget kan finansiera köpet av verksamheterna och bostadsrätterna från kommunen genom extern upplåning eller genom att låna pengarna från kommunen. Fullmäktige beslutade 2014-02-05§ 23 att kommunen lånar ut motsvarande köpeskillingen för verksamheterna till AB SOLOM.

AB SOLOM kan kortfristigt finansiera köpet av bostadsrätterna genom utnyttjande av bolagets del av den koncerngemensamma checkkrediten.

Externa lån

Extern upplåning kommer troligtvis att kräva en kommunal borgen eftersom bolaget är nystartat och inte har några tillgångar som kan pantsättas för lånet. Om kommunen ingår ett borgensåtagande måste bolaget, på grund av

(9)

EU:s statsstödsregler, debiteras en borgensavgift från kommunen.

Borgensavgiften ska spegla den kostnadsbesparing som den kommunala borgen ger bolaget. Borgensavgiftens storlek bedöms bli 0,5 procentenheter.

Lån från kommunen

Lån från kommunens ska bindas till marknadsräntan STIBOR – 6

månaderplus 1 procentenhet. Pålägget ska spegla ränteskillnaden jämfört med ett externt lån. Räntan kan bindas på olika löptider. Om räntan binds i sex månader uppgår den till -0,15 procent (räntenivå maj 2015) vilket innebär en ränta på 0,85 procent.

I en ändring i inkomstskattelagen (angående s.k. räntesnurror) som gäller från 1 januari 2013 anges att räntekostnader i ett bolag inte är avdragsgilla om de har betalalats inom en koncern där mottagaren inte betalar mer än 10

% skatt. Kommunen som utlånare betalar ingen skatt på sina

ränteinkomster. I lagstiftningen finns det en s.k. ventil att avdragsrätt kan förekomma om lånen är marknadsmässiga och förnärvarande pågår det rättsfall om hur lagen ska tolkas.

Om inte räntan är avdragstill för AB SOLOM behöver finansieringen göras om. AB SOLOM får återkomma till kommunen med förslag på alternativ finansiering.

Ska AB SOLOM konkurrensutsättas?

De ursprungliga intentionerna när AB SOLOM bildades var att bolagets verksamhet ska grundas på konkurrensneutralitet gentemot privata utförare och att bolaget är konkurrensutsatt och i största möjliga utsträckning ska ha samma förutsättningar och villkor gentemot kommunen som de privata utförarna. Detta är även uttryckt i bolagets ägardirektiv.

I ändamålsparagrafen i AB SOLOM:s bolagsordning anges att bolaget är en bland flera aktörer inom det område som bolaget ska verka inom.

AB SOLOM svarar i dag för cirka 60 procent av antalet platser inom kommunens LSS-boenden. De privata utförarna har således cirka 40 procent.

Av bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska vara kommunens

utvecklingsresurs inom vård och omsorg. Bolaget ska även säkerställa att det finns en hög driftkompetens inom alla basverksamheter som ska kunna tillgodogöras kommunen vid t.ex. upphandlingar där bolagets verksamheter ska kunna vara referensfall. Bolagets driftskompetens ska också säkerställa att invånarna alltid kan erbjudas vård, omsorg och stöd, även i de situationer när andra utförare inte klarar att uppfylla sina åtaganden på ett

tillfredsställande sätt.

Om bolaget ska kunna uppfylla kraven i ägardirektiven behövs, i vart fall initialt, en viss stabilitet i volymerna. Kommunledningskontoret föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden inte tills vidare tar med bolagets

(10)

verksamheter i sin konkurrensutsättningsplan gällande verksamheter som ska konkurresutsättas enligt LOU.

Det bör observeras att en växling till LOV för AB SOLOM:s LSS-

verksamheter inte i sig innebär att bolaget undgår konkurrens. Enligt LOV har brukaren möjlighet att välja och därmed även byta tjänsteleverantör. En förutsättning för att detta ska vara praktiskt möjligt är naturligtvis att det finns olika aktörer på marknaden. Detta kan delvis styras av kommunen vid bl.a. markupplåtelser inför framtida etableringar av LSS-bostäder.

Katarina Kämpe Kommundirektör

Håkan Wikman Ingegärd Bornelind Lotta Enges

Senior adviser Kommunjurist Finanschef

Bilaga:

1. Avsiktsförklaring avs. försäljning av vissa verksamheter till AB SOLOM

2. Ekonomisk effekt vid övergång från LOU till LOV om AB SOLOM får VON:s nu gällande LOV-ersättning för LSS-boenden

Click here to enter text.

(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :