03. Preliminär budget med verksamhetsplan 2017, ekonomisk plan 2017 - 2019

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kultur- och

fritidskontoret

2016-04-07

Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0042 KFN-2 Diariekod: 101

Kultur- och fritidsnämnden

Preliminär budget med verksamhetsplan 2017, ekonomisk plan 2017 - 2019

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande:

1. Kultur- och fritidsnämnden antar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016- 04-07 som svar på remiss – preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 och överlämnar den till

kommunstyrelsen.

2. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till preliminära åtaganden för 2017 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-07.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen remitterade 2016-03-21, § 52, preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 till samtliga nämnder.

Kultur- och fritidsnämndens remissvar framgår ur bilaga 1 till

tjänsteutlåtande daterat 2016-04-07. Kultur- och fritidsnämnden redovisar även utredningsuppdrag kopplat till den preliminära budgeten i sitt

remissvar.

Kultur- och fritidsnämndens preliminära förslag på åtaganden för 2017 bifogas ärendet för beslut. Slutgiltigt beslut om åtaganden och mått kopplande till dessa tas i samband med verksamhetsplan för 2017 under november 2016.

Bakgrund

Kommunstyrelsen remitterade 2016-03-21 preliminär budget

med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 till samtliga nämnder, KS 2016-03-21, § 52.

Av nämndernas remissvar ska framgå bl.a. en beskrivning av de

konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndernas verksamhet samt om det finns någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget. Det ska vidare framgå övergripande vilka

Godkänt dokument, 2016-04-13, Niklas Roos af Hjelmsäter

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-04-07

Dnr 2016/0042 KFN-2 Sidan 2 av 2

större utvecklingsinsatser som nämnderna planerar arbeta med utifrån de kommunövergripande målen.

Kultur- och fritidskontorets beredning

Kultur- och fritidskontorets förslag till remissvar avseende nämndberedning av preliminär budget 2017 presenteras i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2015- 04-07.

Kultur- och fritidskontorets förslag på preliminära åtaganden för 2017 framgår av bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2015-04-07.

Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson

Förvaltningschef Nämndsekreterare/utredare

Kerstin Andén Förvaltningscontroller

Godkänt dokument, 2016-04-13, Niklas Roos af Hjelmsäter

Figure

Updating...

References

Related subjects :