• No results found

13.3. Delårsrapport 2015 för Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "13.3. Delårsrapport 2015 för Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2015-09-28

Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0467 KS-1 Diariekod: 103

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2015 för Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna delårsrapport per 31 augusti 2015 för kommunens ekonomi i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-09-28.

2. Fullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämnden utökad budgetram för 2015 med totalt 817 000 kronor till 860 444 000 kronor.

3. Nämndens utökade ram finansieras genom att budgeten för kommunens skatteintäkter m.m. höjs med 817 000 kronor till 3 372 680 kronor.

Sammanfattning

Ärendet avser delårsbokslut per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 för Sollentuna kommun. Kommunens bolag ingår i rapporten. Nämnderna ska lämna prognos till kommunfullmäktige en gång per år.

Delårsrapporten ska ge en prognos för verksamhetsåret (ekonomi och verksamhet) som underlag för agerande vid eventuella avvikelser.

Delårsrapporten ska vara en del av kommunstyrelsens underlag för avstämning av budgetförutsättningarna för budget 2016. Behandlingen av rapporten är också ett tillfälle att initiera utredningsuppdrag inför arbetet med budget 2017.

Delårsrapporten ska innehålla följande för nämnderna:

• Utfall till och med augusti, netto för perioden på verksamhetsnivå

• Helårsprognos för nettokostnader samt avvikelse gentemot årsbudget

• Investeringar, utfall till och med augusti samt helårsprognos

• Utfall enligt delårsbokslutet i förhållande till helårsprognosen

• Prognos på nämndens åtaganden

• Prognos och kommentar för sjukfrånvaron

• Status uppdrag från KF, KS och KSAU

• Viktiga händelser

Godkänt dokument, 2015-09-28, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-09-28

Dnr 2015/0467 KS-1 Sidan 2 av 4

Övrigt i delårsrapporten är:

• Drift- och investeringsredovisning med kommentarer

• Resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys med noter

• Finansiell analys med avstämning av de finansiella målen

• Redovisningsprinciper

• Personalredovisning

• Sollentuna kommuns bolag

Bakgrund

Kommunstyrelsen sammanställer kommunens totala prognos med nämndernas rapportering som underlag. Prognosen ska vara behandlad i nämnden/styrelsen och nämndprotokoll ska vara inlämnade senast den 1 oktober

Revisorerna granskar delårsrapporten och det redovisas i särskilt ärende.

Kommunledningskontorets beredning Delårsbokslut

Kommunens resultat för perioden januari-augusti 2015 uppgår till 106 miljoner kronor exklusive reavinster. För motsvarande period 2014 var resultatet 139 miljoner kronor.

Resultatet för perioden januari-augusti är bättre än prognosen för

helårsresultatet. Det beror främst på att huvuddelen av finansnettots intäkter infaller under första halvåret. En annan faktor är att skolorna och

förskolorna får intäkter varje månad men har betydligt lägre kostnader under sommarmånaderna.

I Sollentuna kommuns koncern ingår bolagen; Sollentuna Energi AB med dotterbolaget Sollentuna Energi Handel, AB Sollentunahem, AB SOLOM samt kommunalförbundet brandkåren Attunda. Aktiebolagen är helägda av kommunen, medan kommunalförbundet Attunda ägs till 21,5 procent.

Periodens resultat i koncernen Sollentuna kommun är 201 miljoner kronor.

Resultatet för Sollentuna Energi AB för perioden januari-augusti är 36 miljoner kronor (44 mkr) efter skatt.

Resultatet för AB Sollentunahem för perioden januari-augusti är 91 miljoner kronor (91 mkr) efter skatt.

Resultatet för AB SOLOM för perioden januari-augusti är 6,8 miljoner kronor (minus 0,1 mkr).

Preliminärt resultat för kommunalförbundet brandkåren Attunda för perioden januari-augusti är 8,1 miljoner kronor (8,7 mkr).

Godkänt dokument, 2015-09-28, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2015-09-28

Dnr 2015/0467 KS-1 Sidan 3 av 4

Årets resultat

Årets resultat för 2015 har budgeterats till 33 miljoner kronor. Prognosen exklusive reavinster visar på ett positivt resultat på 2 miljoner kronor (47 mkr).

Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 18 miljoner kronor, varav 6 miljoner kronor avser volymer. Volymförändringar justeras inte under innevarande budgetår, utan ska rapporteras som en avvikelse i prognosen. De största avvikelserna har vård- och omsorgsnämnden med minus 10,5 miljoner kronor, socialnämnden med minus 2,0 miljoner kronor och trafik- och fastighetsnämnden med minus 2,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett plusresultat med 2,7 miljoner kronor.

Investeringar

Nettoutgifterna för kommunens investeringar beräknas uppgå till 398 miljoner kronor, ett överskott på 244 miljoner kronor gentemot budgetens 642 miljoner kronor.

Största delen av investeringsutgifterna avser fastighetsverksamheten där utfallet beräknas uppgå till 382 miljoner kronor, vilket ger ett överskott med 30 miljoner kronor gentemor budgeten på 412 miljoner kronor.

Balanskravet och finansiella mål

Balanskravet uppnås och det finansiella målet soliditet uppnås, men värdesäkring av eget kapital och likviditetsmålet uppnås ej vid årets slut.

I prognosen uppgår soliditeten till 81 procent respektive 56 procent (inkl pensionsskuld). Likviditeten uppgår till 78 miljoner kronor, vilket är två procent av externa utgifter.

Värdesäkringen av det egna kapitalet avser behov av överskott. För 2015 innebär detta ett krav på ett positivt resultat på 33 miljoner kronor. Det motsvarar det budgeterade resultatet för 2015. Det prognostiserade resultatet på 3 miljoner kronor (inkl reavinster) innebär att det egna kapitalet inte värdesäkras.

Målstyrning

I delårsrapporten lämnar nämnderna prognos för åtagandena mot de kommunövergripande målen. Prognoserna är över lag positiva och flertalet åtaganden beräknas uppfyllas. Inom målet "Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet" finns flest avvikelser i arbetet med att uppfylla åtagandena. För några mått mot de kommunövergripande målen finns data för 2015 redan tillgängligt. För några av dessa mått kommer målvärdena inte att uppnås.

Uppdrag

Under våren har status för samtliga ännu inte slutrapporterade uppdrag från fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Godkänt dokument, 2015-09-28, Katarina Kämpe

(4)

Tjänsteutlåtande

2015-09-28

Dnr 2015/0467 KS-1 Sidan 4 av 4

kartlagts. Sammanställningen visar att det fortfarande finns några gamla uppdrag som inte har återrapporterats samt att det för en del nyare uppdrag indikeras förseningar. Kartläggning och nytt systemstöd ger goda förutsättningar för en säkrare hantering av uppdragen framåt.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger på 5,95 procent vilket är en ökning från december 2014 på 0,63 procentenheter. Sjukfrånvaron har ökat sedan 2011 och följer trenden i riket. Det är den kortare sjukfrånvaron < 60 dagar som ökat i åldersgrupperna yngre än 29 år och 30 – 49 år. För medarbetare över 50 år har sjukfrånvaron minskat något. Den längre sjukfrånvaron > = 60 dagar minskar hos både män och kvinnor. Psykisk ohälsa är fortfarande den dominerande orsaken till sjukfrånvaron. Nya regler kring psykisk ohälsa förväntas komma under våren 2016.

Försäkringskassan har under våren 2015 genomfört en omorganisation vilket medfört att samarbetet med kommunen försvårats och frekvensen avstämningsmöten minskat. Ett arbete pågår för att återuppta en ny samverkansform.

Budgetjustering

Från den 1 oktober 2015 övertar kommunen hälso- och sjukvårdsansvaret från landstinget för personer som bor i LSS-boende eller har daglig verksamhet. Detta finansieras via en skatteväxling mellan kommun och landsting. Enligt information från KSL kommer kommunen att få drygt 817 000 kronor. Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att uppdraget klaras inom denna ersättning.

Katarina Kämpe Anders Nilfjord

Kommundirektör

Inga-Lill Fritsch Kristina Brismark

Bilagor:

Bilaga 1, Delårsrapport 2015

Bilaga 2, Nämndernas delårsrapportering Bilaga 3, Åtaganden

Bilaga 4, Status för ej godkända uppdrag

Bilaga 5, Status för ej godkända uppdrag - statsbyggnadsavdelningen

Godkänt dokument, 2015-09-28, Katarina Kämpe

References

Related documents

Lokala brå har tagit emot studiebesök av skolchefer från ett antal Smålandskommuner, för information om arbetet inom ramen för Maskrosor i Borlänge (förebyggande arbete bland

Socialnämndens utfall för 2017 är 859,3 mnkr mot årets budget på 853,8 mnkr, det vill säga en negativ avvikelse på 5,5 mnkr eller 0,6 procent jämfört med budget.. Individ- och

Kommunens resultat för perioden januari till augusti är positivt med 439,5 miljoner kronor.. I resultatet ingår jämförelsestörande poster på motsvarande 244,9 miljoner

Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2019 uppgår till 102 miljoner kronor.. För motsvarande period 2018 var resultatet 321 miljoner

Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2019 uppgår till 102 miljoner kronor.. För motsvarande period 2018 var resultatet 321 miljoner

Resultat för kommunkoncernen uppgår till 205 miljoner kronor för perioden januari – augusti, exklusive reavinster uppgår resultatet till 197 miljoner kronor. Motsvarande

Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2020 uppgår till 304 miljoner kronor.. För motsvarande period 2019 var resultatet 102 miljoner

Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2019 uppgår till 102 miljoner kronor.. För motsvarande period 2018 var resultatet 321 miljoner

Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2018 uppgår till 321 miljoner kronor.. För motsvarande period 2017 var resultatet 166 miljoner

Jämfört med budget 2018 är prognosen förändrad från -171,2 miljoner kronor till -69,6 miljoner kronor vilket innebär en för året positiv effekt med 101,6 miljoner kronor

Kommunens resultat för perioden januari-augusti 2017 uppgår till 166 miljoner kronor.. För motsvarande period 2016 var resultatet 153 miljoner

Kommunens resultat för perioden januari-augusti 2016 uppgår till 153 miljoner kronor.. För motsvarande period 2015 var resultatet 106 miljoner

Resultatet för Sollentuna Energi AB för perioden januari-augusti uppgår till 44 miljoner kronor (35 mkr) efter skatt.. Resultat för AB SOLOM för perioden januari-augusti uppgår

Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2019 uppgår till 102 miljoner kronor.. För motsvarande period 2018 var resultatet 321 miljoner

För de indikatorerna gällande kommunens finansiella mål kan utläsas att soliditeten ligger på 69 procent och prognosen vid årets slut är en soliditet på mellan 65-68 procent, varvid

På miljöutskottets uppdrag har en miljöstrategi tagits fram som gäller för all verksamhet inom kommunen inklusive de kommunala bolagen. Ambitionen i miljöstartegin

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Huvudentreprenörerna för de stora investeringsprojekten blir också de största leverantörerna, exempelvis NCC, NCC- W&amp;F West Link Contractors, AGN Haga och Implenia.. Intresset

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Vinst efter skatt uppgick till 0,9 miljoner kronor för fjärde kvartalet vilket är en förbättring med 10 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år.

Prognosen för hela kommunen som helhet pekar på ett resultat på 9,0 miljoner kronor vilket är 94,7 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet för 2015.. Prognosen för