28. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 138

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 138/2016 Dnr 2015/0678 KS-2 Diariekod: 032

Rapport avseende kommunstyrelsens uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet 2015

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-03-07 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Av 6 kap. 1 § första stycket kommunallagen följer att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och ev. gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen antog 2015-04-27, § 71, plan för styrelsens

uppsiktsarbete 2015. Kommunledningskontoret redovisar i detta ärende resultatet av 2015 års uppsiktsarbete.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner rapporten avseende 2015 års uppsikt i enlighet med bilaga 1 och 2 till kommunledningskontorets

tjänsteutlåtande 2016-03-07.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner rapporten avseende 2015 års uppsikt i enlighet med bilaga 1 och 2 till kommunledningskontorets

tjänsteutlåtande 2016-03-07.

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :