05. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-09-26, § 191

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-09-26

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 191/2016 Dnr 2016/0242 KS-7 Diariekod: 007

Ägardirektiv till AB Sollentunahem om lägenheter till nyanlända, revidering av tidigare ägardirektiv

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-09-08 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

I ägardirektiv utfärdat av kommunfullmäktige 2016-05-12 § 59 beslutades bl. a att uppdra till AB Sollentunahem att avsätta ca 100 vakanta lägenheter ur bostadsbeståndet för bosättning av nyanlända. För att uppfylla Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. till en så låg merkostnad som möjligt för Sollentuna kommun behöver en oreglerad anvisning till AB Sollentunahem utfärdas i fråga om antal avsatta lägenheter i det ordinarie beståndet för bosättning av nyanlända.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Med ändring av fullmäktiges beslut 2016-05-12, § 59 att som ägardirektiv till AB Sollentunahem uppdra åt bolaget att avsätta ca 100 lägenheter för bosättning av nyanlända, beslutar fullmäktige att som ägardirektiv till AB Sollentunahem ge i uppdrag att till

nyanlända som blivit anvisade till Sollentuna kommun avsätta vakanta bostäder.

2. Beslutet gäller under den tid som behov finns.

Under överläggningen yttrar sig Freddie Lundqvist (S), Henrik Thunes (M), Peter Godlund (MP), Anna-Lena Johansson (L) och Magnus Ramstrand (KD).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Med ändring av fullmäktiges beslut 2016-05-12, § 59 att som ägardirektiv till AB Sollentunahem uppdra åt bolaget att avsätta ca 100 lägenheter för bosättning av nyanlända, beslutar fullmäktige att

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-09-26

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

som ägardirektiv till AB Sollentunahem ge i uppdrag att till nyanlända som blivit anvisade till Sollentuna kommun avsätta vakanta bostäder.

2. Beslutet gäller under den tid som behov finns.

Protokollsanteckning

Freddie Lundqvist (S) lämnar följande protokollsanteckning:

"Protokollsanteckning avseende ärende 6 ”Ägardirektiv till AB Sollentunahem om lägenheter till nyanlända, revidering av tidigare ägardirektiv” vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 september 2016

Vi förstår att kommunen inte kan fatta beslut som går emot gällande lagstiftning och står därför bakom beslutet att anvisningen till AB Sollentunahem måste göras oreglerat. Vi vill dock peka på grunden till situationen med rådande bostadsbrist, både för nyanlända och för alla de drygt 40000 i kö till AB Sollentunahem, nämligen att majoriteten gång på gång minskat antalet hyreslägenheter genom ombildning och försäljning av Sollentunahems lägenheter till andra fastighetsägare och majoriteten inte ser till att det byggs tillräckligt.

För den socialdemokratiska gruppen Freddie Lundqvist"

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :