• No results found

il!I nrrurrrrneNl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "il!I nrrurrrrneNl"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

HoDNocEr.rl zAvEneeruE nrrurrrrneNl pnAce

PosuDEK vEDoucfxo

Autor z6v6redn6 pr6ce: Mat6j Haase

Vedouclprdce: RNDr. Kldra Cisaiov6, ph.D.

N6zev

pr6ce:

T-MC informadni system pro mal6 firmy na platform6 sAp I-,-I

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI

,..1-l t.rkL:tt r rnt,r tr.itro,r,(;. rfororoirr I j rretr()b.|rr)vri rr ::,rrj,r I

A. Uplnost absiraktu, klicove slova odpovidaji naplni prace

. . . .

.

B. Kvalita zpracovani reserse

C. Reseni prece po teoreticke $rance D. Vhodnost, pfimCienost pouiite metodiky E. Urovei zpracov6ni rr.lsledk0 a diskuse

Vyborne (1) Vdmi dobie (2)

Velmi dobie minus (2-) Velmi dobfe (2) Velmi dobie (2) Vyborna (1) Velmi dobfe (2) Splneno Velmi dobie (2)

Velmi dobie minus (2-) Velmi dobie (2)

Velmi dobie (2) F. Vlastni piinos k ieien6 problematice

G. Formulace z6vdru prace H. Splndni zad6ni (cil0) prace

l.

Skladba, sprdvnost a optnost citaci titeremich 0da.i0

...

J. Typografick5 a jazykovA orovei (ve. pravopisu) K. Form6lni n6leZitosti pr6ce

(struktura textu, iazeni kapitol, piehlednost ilustraci) L. Plistup studenta k iesenf (samostatnost, aktivita...)

Komentaie di piipominky:

student v ramci bakalaiske prace postavil, testoval a zavedl do praxe aplikaci, ktera je cennim plispevkem k ieSeni SAP lS.

Nastudoval a dobie zvtadt programovacijazyk ABAP i vsechny souvisejici probl6my, sAp jako system, framework T-MC - lS. Vsechno jsou to dovednosti, here jsou v praxi Z6dan6, ale jsou piilis specificke a proto je student ve svem studijnim programu nepotka.

V nekterich eestech pr6ce byl piilis strueni a obdas poulivd neobvykte Wrazy _ ,,dowvoi"

...pokaduje na stran' 2

TECHN|CKA UNfVERZITA V LIBERCI FMTMS,sludenbka i4O2l2 461 17 Ltbercc.l

tel.: +420 485 353 429 ) jmeno.pijmeni@tut.cz www.tu|cz i DtC: CZ 467 47 EEs

il!I

(2)

TECHNICKA UNIVERZ]TA V LIBERCI Fakulta mer hatrrrr:rky,'nform.rl,ky il tlezroborovvah ql

(!drr I

Celkov6 zhodnoceni:

Vysledkem prece je uziteene aplikace, ktera rozsiluje a zlepsuje vybrane procesy ve firme a je

pouiitelne pro dalsi vyvoj. Postaveny datoyi modul a integrovana aplikace je funk6ni, ovefene v realnem provozu.

Student poturdil bakalSiskou praci schopnost iesit lT problem a to i zvladnutim zcela novich Wvojowch nestro,fl. Toto je schopnost, kter6 je pro lT pracovniky zasadni a oceiuji ji i u piedlozene prace.

Otazky k obhajobe:

1. Co bylo nejvetSim probBmem pii feseni a testovani vaSeho modulu

2. Bude pokradovat Wvoj, je moine opakovane vyutiti vaseho ieseni - jako soudast SAP nabidky pro 1026ifeni funkcionality zekbdni instalace

Celkov6 ldaslfikace:

Prece spliluje pozadavky na udeleni akademickeho titulu, a proto ji doporueuji k obhajobe

Navrhuji tuto pr6ci klasifikovat stupnem Velmi dobie

(2)

V

Liberci dne 20 .1 .2017

Podpisem soudasn6 potvrzuji,

Ze

nejsem v 26dn6m osobnim vztahu

k

autorovi prace

"t-,/

I,(,

.

.tJ. \ '.v L.ratl.

podpis vedouciho prace

TECHNfCKA UI{fVERZTA V LIBERCI FMIMS Studentskd 1402n t 461 17 Libetec 1

tel.: +420 485 953 429l jmeno.pdjmen@tu!.cz I www.tul.cz 1 DIC: CZ 467 47 EES I

rsI

References

Related documents

V praktickr5 dasti sledoval, zda se po kurzu zlep5i komunikace mezi dleny tfmu, naplni se jejich odek6vS,ni, zda ridastnici zhodnoti kurz jako prosp65ni' a jak ho

Pro žáky druhého stupně základní školy jsme připravili pracovní listy, které obsahují ukázky z díla Pavla Šruta. Pracovní listy jsou rozděleny podle

Zatímco větší objekt vina ství svojí stopou sleduje směry obou cest a tvo í hranici vinice, menší obytný dům z linie cesty vybočuje a navádí tak návštěvníka ke vstupu do

Po formalni strance ma prace logicke cleneni, je pfehledne uspofadana a ma vsechny naleZitosti zaverecne prace.. Jakym zpusobem byly vypocitavany

Prohlídka aplikace ActivInspire > Seznámení s aplikací ActivInspire Studio > Spolupráce na tabuli Prohlídka aplikace ActivInspire > Seznámení s aplikací ActivInspire

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: dobře.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

Doktorand se v prubdhu doktorsk6ho studia podilel na ie5eni evropsk6ho vjrzkumn6ho projektu Medetox (LIFEI0-ENV-CZ-651), v letech 2008 - 2010 naie5eni projektu

Autor v ramci leseni prece stvolil samostatne fungujici mobilni aplikaci, ktera implementuje netrivielni komunikaCni protokol pro odeditani archivnlch hodnot a nastaveni

Parterna åtar sig att följa Tillväxtverkets villkor för stöd till projektet.. Parterna åtar sig följa bestämmelser om ERUF-stöd i allmänhet och följande normer

Student vytvolil prakticky zamelenou pr6ci, ktera poskytuje platformu pro dalsl prace v Skoda Academy2. Student sblnil vsechny body zadAnl, k vlastnl realizaci m6m

och »det, som förnimmes», för korthetens skull ger namnet A): A är sitt vara, och A är sitt förnimmas, ett pästä- ende som, da allting har vara och vara är en relation, skulle

När denna knapp trycks in roterar fläkten långsammare än inställd fläkthastighet, detta resulterar i en tystare drift. /OFF drift knapp Denna knapp används för att starta och

Z graf0 je vid6t,2e se podafilo spr5vn6 simulovat v dan6m prostledi vyvo, teploty a reagovat na teplolu pomoci akcnich Cleni s pledstihem tak, aby nedoch6zelo k

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Dle Svatošové jsou potřeby nemocného brány z hlediska biologického, psychologického a spirituálního. K biologickým potřebám nemocného patří všechno, co vyžaduje a

Dana Kremenakova - Popiste, k cemu presne ma rekonstrukce vazby tkaniny pomocl obrazove analyzy slouzit?. Lze pomocl uvedene rekonstrukee vazby

The aim of the thesis is to propose a production program that meets changing conditions in the industry based on the assessment of alternative engine production impacts on

Teoretickii d6st je logicky dlendnS. Autor popisuje pifrodnf vlSkna rostlinndho pfivodu jejich chemickd sloZenf a mechanickd vlastnosti. Poukazuje na kritickou

T6ma piedklSdane disertacnl pr6ce z oblasti zpracovdni hoicikovfch slitin je tak z tohoto pohledu v odbornfch kruzich casto diskutovan6 a velmi aktu5lni.. V teto

V r6mci experimentSlni c6sti disertadni prr6cr: doktorand vypracoval metodil,iu pro proviiddni a vyhodnocenl experimentdlnich testfr s cilem kvantifikace

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Seznam použité literatury .... Práce je dělena do čtyř hlavních částí, které na sebe logicky navazují. V první části práce je nejprve přiblížen pojem sociální

Z výše uvedených definic vyplývá, že podnikové informační systémy typu ERP jsou popisovány z mnoha různých pohledů a každá definice akcentuje jiné