• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: David Chalupa Název bakalářské práce: Vstup firmy na zahraniční trh jako konkurenční výhoda Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: David Chalupa Název bakalářské práce: Vstup firmy na zahraniční trh jako konkurenční výhoda Cíl práce:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: David Chalupa

Název bakalářské práce: Vstup firmy na zahraniční trh jako konkurenční výhoda Cíl práce: Cílem BP je vypracovat návrh vstupu na nový zahraniční trh společnosti JAWA MOTO spol. s r. o.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzeno bez výhrad x Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Na str. 49 zařazujete marketingovou komunikaci společnosti JAWA MOTO s.r.o. do slabých stránek. Jak byste navrhl její zlepšení?

2. Jak by vypadal časový plán vstupu společnosti na maďarský trh?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 15.8. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Student se ve své BP zabývá vstupem JAWY MOTO s.r.o. na maďarský trh. V první části práce byla popsána teoretická východiska zahraničního obchodu, analýzy marketingového prostředí, rizika a jednotlivé formy vstupu na zahraniční trh. V praktické části byla představena společnost JAWA MOTO s. r. o. a následně byla provedena PEST analýza českého trhu s motocykly, SWOT analýza a Porterova analýza. Následně byl zpracován návrh vstupu firmy na maďarský trh pomocí smlouvy o výhradním prodeji a provedena PEST analýza maďarského trhu.

Práce je poměrně přehledná a student zpracoval několik typů analýz prostředí. Návrh

vstupu na nový trh je stručný a určitě by bylo vhodné jej doplnit o časový plán a

marketingové aktivity.

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci daňové soustavy ČR, zkoumat význam daní z příjmů pro veřejné rozpočty ČR, analyzovat právní úpravy daně z

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

Druhou část práce tvoří analýza konkrétního podniku a návrhy marketingové komunikace, kdy se studentka se snažila aplikovat teoretickou část BP pro konkrétní

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V závěru bakalářské práce bude celkové zhodnocení podniku a švédského trhu, a doporučení, jestli je pro firmu švédský trh výhodný nebo se zaměřit na jiné trhy...

Využívá Škoda Auto nějaké prvky marketingové komunikace na indickém trhu.. Práci doporučuji - nedoporučuji*

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Teoretická část popisuje možné formy vstupů na zahraniční trh, základní PEST analýzu prostředí a rizika podnikání v mezinárodním obchodě.. V praktické části je

Další část praktické práce se zabývá analýzou vhodného zahraničního trhu, na který by firma mohla vstoupit, poté jsou vyhodnoceny p ínosy a rizika vstupu na

Pro průzkum faktorů mezinárodního prostředí, které mohou společnost v průběhu vstupu ovlivnit, byla provedena PEST analýza ruského trhu, kde Magna již působí ale

Návrh působení firmy na novém trhu vychází z PEST analýzy vybraného trhu, cílů a cílových zákazníků a současného marketingového mixu firmy. Práce je

(Machková, 2015) 1.5 Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice Tyto formy vstupu na zahraniční trhy jsou výhodné pro podniky, které

V teoretické části popisujete možné formy vstupu na zahraniční trh, o jaké formě vstupu by Škoda Auto uvažovala v případě brazilského trhu.. Práci doporučuji

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci legislativního rámce aktivit sportovců, analyzovat daňové aspekty sportovních činností, zkoumat zdanění

Teoretická část popisuje formy vstupu na zahraniční trh a možná rizika, související se vstupem na nový trh.. V praktické části je charakterizována