• No results found

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 29.8.2017 C(2017) 5825 final

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…

av den 29.8.2017

om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och

enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

(2)

MOTIVERING

1. BAKGRUNDTILLDENDELEGERADEAKTEN

Enligt förordning (EU) nr 1304/2013 (nedan kallad ESF-förordningen) får kommissionen ersätta medlemsstaternas utgifter med hjälp av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp som den fastställt.

Artikel 14.1 andra stycket i ESF-förordningen ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om den typ av insatser som omfattas, om fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp samt deras högsta belopp och om metoderna för justering av dem.

Med beaktande av skillnaderna mellan och inom medlemsstaterna fastställde kommissionen genom delegerad förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015, ändrad genom delegerade förordningar (EU) 2016/812 och (EU) 2017/90, standardiserade skalor för enhetskostnader för ersättning av utgifter till Sverige, Frankrike, Tjeckien, Belgien, Malta, Italien, Slovakien, Tyskland och Nederländerna för vissa typer av insatser och kostnadskategorier. De standardiserade skalor för enhetskostnader som fastställdes i förordningen, deras belopp och, i förekommande fall, justeringen av dem grundades på de metoder som lagts fram av dessa medlemsstater och granskats av kommissionen i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

Med hänsyn till fördelarna med denna möjlighet till förenkling för medlemsstaterna har kommissionen systematiskt samlat in och bedömt uppgifter från medlemsstaterna för att utvidga dess tillämpningsområde till fler medlemsstater och typer av insatser.

Kommissionen har också analyserat uppgifter som offentliggjorts av Eurostat för att fastställa standardiserade skalor för enhetskostnader för typer av insatser inom olika sektorer.

Mot denna bakgrund ändrar denna delegerade akt delegerad förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015 genom att standardiserade skalor för enhetskostnader eller enhetsbelopp fastställs för specifika medlemsstater på grundval av uppgifter som dessa medlemsstater har lämnat in, särskilt genom att

 ändra de befintliga standardiserade skalorna för enhetskostnader för Sverige,

 fastställa ytterligare standardiserade skalor för enhetskostnader i bilagorna för Tjeckien, Malta, Italien och Slovakien,

 fastställa standardiserade skalor för enhetskostnader för första gången i nya bilagor för Österrike, Litauen, Polen och Rumänien,

 fastställa enhetsbelopp för Nederländerna.

Denna delegerade akt inför också standardiserade skalor för enhetskostnader för insatser på utbildningsområdet (uppdelade efter Isced-klassificeringen1, från förskola till eftergymnasial nivå) som kan tillämpas av alla medlemsstater, med undantag för Danmark och Grekland, för vilka inga uppgifter från Eurostat fanns tillgängliga. Dessa enhetskostnader bygger på

1

(3)

statistiska uppgifter för 26 medlemsstater som Eurostat2 offentliggjort om kostnaderna för att tillhandahålla huvudvaror och huvudtjänster på utbildningsområdet.

Utbetalningen av ersättning på grundval av de standardiserade skalor för enhetskostnader eller enhetsbelopp som fastställs i denna förordning påverkar inte tillämpningen av bestämmelser i gällande unionslagstiftning och nationell lagstiftning rörande tillämpningen av förordningen, t.ex. bestämmelser om statligt stöd och offentlig upphandling.

2. SAMRÅDSOMFÖREGÅTTANTAGANDETAVAKTEN

I enlighet med punkt 4 i Europaparlamentets, rådets och Europeiska kommissionens gemensamma överenskommelse om delegerade akter har lämpliga och öppna samråd förts, även på expertnivå, om denna delegerade akt.

Den delegerade akten har utarbetats på grundval av den information och de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna eller offentliggjorts av Eurostat. De standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen har fastställts med beaktande av de olika behoven och särdragen hos olika regioner och insatser.

Experter från medlemsstaterna har fått yttra sig om hela den delegerade akten. En första version av den delegerade akten diskuterades vid ett möte med experter från samtliga medlemsstater den 2 maj 2017. Europaparlamentet informerades om samråden och deltog också i mötet.

3. DENDELEGERADEAKTENSRÄTTSLIGAASPEKTER

För att kommissionen ska kunna ersätta medlemsstaternas utgifter på grundval av de standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp som den fastställt ger artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1304/2013 kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om den typ av insatser som omfattas, om fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp samt deras högsta belopp och om gemensamt beslutade metoder för justering av dem.

2 Uppgifter från Eurostat om de sammanlagda årliga offentliga utgifterna per elev finns tillgängliga, uppdelade efter utbildningsnivå. Dataserien finns tillgänglig här:

(4)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…

av den 29.8.2017

om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och

enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/20063, särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1) I syfte att förenkla utnyttjandet av Europeiska socialfonden och minska den administrativa bördan för mottagarna är det lämpligt att utöka omfattningen av de standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp som finns tillgängliga för ersättning till medlemsstaterna. De standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen för ersättning till medlemsstaterna bör fastställas på grundval av uppgifter som lagts fram av medlemsstaterna eller offentliggjorts av Eurostat och på gemensamt beslutade metoder, inbegripet de metoder som anges i artikel 67.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/20134 och i artikel 14.2 och 14.3 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(2) Med hänsyn till de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller kostnaderna för en viss typ av insats kan fastställandet och beloppen för de standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen skilja sig åt beroende på typ av insats och medlemsstat så att de återspeglar medlemsstaternas särdrag.

(3) Österrike, Litauen, Polen och Rumänien har lagt fram metoder för att fastställa de standardiserade skalorna för enhetskostnader för ersättning av utgifter från kommissionen, medan Nederländerna har lagt fram en metod för att fastställa enhetsbeloppen.

(4) Efter Tjeckiens, Maltas, Italiens och Slovakiens framställning om metoder för den typ av insatser som ännu inte omfattas av delegerad förordning (EU) 2015/2195 bör ytterligare standardiserade skalor fastställas för ersättning av utgifter till dessa medlemsstater för dessa typer av insatser.

3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, EUT

(5)

(5) De standardiserade skalor för enhetskostnader för Sverige som för närvarande finns angivna i delegerad förordning (EU) 2015/2195, med undantag för kostnader för deltagarersättning, har ändrats på grundval av en metod som lagts fram av Sverige.

(6) Med beaktande av målet att utöka möjligheterna för medlemsstaterna att ansöka om ersättning från kommissionen på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader eller enhetsbelopp, har kommissionen fastställt enhetskostnader och belopp för varje medlemsstat på grundval av uppgifter som offentliggjorts av Eurostat för insatser på utbildningsområdet.

(7) Förordning (EU) 2015/2195 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, III, V, VI, VII och IX till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Texten i bilaga II till den här förordningen ska läggas till som bilaga X–XIV till delegerad förordning (EU) 2015/2195.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 29.8.2017

På kommissionens vägnar Ordförande

Jean-Claude JUNCKER

References

Related documents

Inhalation 150 mg/m³ Arbetare Systemisk Långvarig Dermal 11 mg/kg.. bw/dag Allmän population

Farliga beståndsdelar : hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%).. : Andra faror

klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som

(2) Vid fastställande av minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45.6 a och 45.6 b i direktiv 2014/59/EU bör resolutionsmyndigheten,

Uppgifter till stöd för fordran I detta fält måste de uppgifter som finns till stöd för varje fordran anges med koderna i formuläret. Rutan [Närmare uppgifter]

Om emittenten har relevanta finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilka emittenten har ansökt om upptagande till handel

(c) Företag som bedriver handel eller lägger handelsorder på en handelsplats eller utanför en handelsplats (inklusive intresseanmälningar) i syfte att otillbörligt

Motorer som inte var föremål för typgodkännande avseende utsläpp av föroreningar i enlighet med delegerad förordning (EU) 2015/96 den [dagen före dagen för den här förordningens