• No results found

Klicka här för att ändra format

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Klicka här för att ändra format"

Copied!
38
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Inledning Ulf Lindberg,

näringspolitisk chef Almega

Vinnovas analysrapporter Göran Andersson,

handläggare, Samhällsutv. Vinnova

Den svenska konsultsektorn i ny belysning

Eric Giertz, gästprof. industriell ekonomi och organisation

Kommentarer

- Göran Marklund, vvd Vinnova

- Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega - Johan Harvard, ansv uppkopplad

industri, digitalisering, näringsdepart.

Frågor och diskussion

Kommentatorerna samt Eric Giertz, Mats Engwall, KTH och Mikael Hjorth

Linköpings univ.

Moderator: Teresa Jonek, näringspol exp FoI, Almega

Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se

(2)

Svensk konsultsektor i ny belysning

- utvecklingstrender och dynamik

Eric Giertz, Mikael Hjort, Maria Lindhagen, Mats Engwall, Magnus Gens Presentation av Vinnova Analys VA 2016:07 på Almega den 17 oktober 2016

(3)

Principer för urval av företag

Utgångspunkt i företagens affärsmodell (tar betalt för arbete)

Flytande gräns för konsultföretag

 Ej manuella tjänster (snickare, rörmokare, städare etc.)

 Ej tjänster kopplade till försäljning av hårdvara (partihandel)

 Ej platsbunden konsumentservice (kontor för rådgivning)

Olika debitering (löpande räkning/fast pris/serviceavtal)

Kombination av affärsmodeller (konsultation + datordrift + licens)

SNI-koder + medlemslistor

Mycket handpåläggning

BILD 3

(4)

Kategorisering efter funktion hos kund

Ej traditionell branschuppdelning i huvudinriktningarna

 Uppdrag inom kundernas FoU

 Objektrelaterat projektering

 Utveckling av kundens organisation, ledning och kompetens

 Tillhandahållande av funktionell expertis i (löpande) verksamhet

 Uthyrning av personal som arbetar i kundens linjeorganisation och under kundens arbetsledning (bemanning)

Många konsultföretag har uppdrag inom flera olika inriktningar

 Huvudsaklig inriktning för varje enskilt bolag

BILD 4

(5)

Kategorisering i 17 olika undergrupper

Konsultföretag inom FoU

FoU-relaterad IT

Konstruktion och design

Konsultföretag inom objektrelaterad projektering

Bygg och anläggning

Arkitektur

Konsultföretag inom organisation och ledning

IT inom administration och management

Management

Utbildning

Konsultföretag inom extern funktionell expertis

Rekrytering och outplacement

Redovisning

Revision

PR, kommunikation och reklam

Opinions- och marknadsundersökningar

Artistförmedling och eventarrangemang

Affärsjuridik

Immaterialrätt

Försäkring och skadebesiktning

Bemanningsföretag

BILD 5

(6)

Minst 5 anställda 1-4 anställda

Totalt

Verksamhets- inriktning

Företag Anställda Anställda Anställda

FoU 562 22 172 3 847 26 019 11 %

Objektrelaterad projektering

1 279 34 782 8 075 42 857 17 %

Organisation och ledning

2 258 66 107 10 330 76 437 31 %

Extern funktionell expertis

1 792 40 588 11 853 52 441 21 %

Bemanning 530 49 104 1 107 50 211 20 %

Summa 6 421 212 753 35 212 247 965

BILD 6

(7)

Heltidsanställda i konsultsektorn fördelade på olika verksamhetsinriktningar

BILD 7

(8)

Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda (exkl. storstäder)

BILD 8

(9)

Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda i Storstockholm

BILD 9

(10)

Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Storgöteborg

BILD 10

(11)

Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Stormalmö

BILD 11

(12)

Konsultföretag är ett storstadsfenomen

BILD 12

(13)

Fördelning av anställda inom konsult- sektorn fördelade per län

BILD 13

(14)

Antal anställda i konsultsektorn per län i procent av befolkningen i åldern 16-64 år

BILD 14

(15)

Lokalisering av FoU (FoU-relaterad IT) och

Organisation och ledning (IT inom adm o mgmt)

(16)

Ericsson

Firm XX

Atlas Copco DeLaval

Saab

Firm XX

Kockum

Husqvarna Viking

Saab Automobile

Ericsson

Ericsson

Saab Saab

Hemocue

Autoliv

Ericsson Mobile

Firm XX

Saab Volvo

Atlas Copco

Volvo

Kapsch

Firm XX

Firm XX

Firm XX ABB

(17)

Olika ägarstrukturer

Levebrödsbolag

Lever så länge grundaren/grundarna är verksamma i bolaget

Partnerägda bolag

Ägande överförs till nya partners vid pensionering (evigt liv)

Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi

En tillfällig ägarform som ändras vid försäljning eller IPO

Börsbolag

En struktur med tydlig åtskillnad mellan ägare och anställda

Nätverksorganisationer

En struktur som delvis drivs fram av lagar, avtal och skatter

BILD 17

(18)

Strukturer förändras över tiden –

konsolidering, specialisering och internationalisering

Levebrödsbolag

Vanligt förekommande bland småföretag inom flertalet inriktningar

Partnerägda bolag vanliga bland större bolag inom exempelvis

Revision

Affärsjuridik

Immaterialrätt

PR, kommunikation och reklam

Management

Arkitektur

Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi

Dominerade bl.a. IT-sektorn under 1990-talet

Börsbolag dominerar numera bland större bolag inom exempelvis

FoU-relaterad IT

IT inom administration och management

Bygg och anläggning

Konstruktion och design

Bemanning

Nätverksorganisationer vanliga inom exempelvis

FoU-relaterad IT

IT inom administration och management

Bemanning

BILD 18

(19)

Kartläggning av förutsättningar för olika affärsmodeller

Åtta frågor om:

 Var utför konsulten sitt arbete

 Vem leder konsulten operativt

 Antal kunder per konsult och år

 Användande av underkonsulter

 Fasta kunder eller upphandling per projekt

 Debiteringsprinciper

 Offshore

 Export

BILD 19

(20)

Intervjuundersökning genomförd i 475 av de största bolagen i 13 inriktningar

 FoU-relaterad IT

 Konstruktion och design

 Bygg och anläggning

 Arkitektur

 IT inom administration och management

 Management

 Rekrytering och outplacement

 Redovisning

 Revision

 PR, kommunikation och reklam

 Opinions- och marknadsundersökningar

 Affärsjuridik

 Bemanning

BILD 20

(21)

Utlokaliserade konsulter: Sitter ute hos kund och leds av kundernas personal

BILD 21

(22)

Hemmakonsulter: Sitter på egna kontoret och leds av konsultföretagets personal

BILD 22

(23)

Blandkonsulter: Tydligt mönster saknas

BILD 23

(24)

Dominerande mönster i olika inriktningar

 Utlokaliserade konsulter

Bemanning

FoU-relaterad IT

Rekrytering och outplacement

 Hemmakonsulter

Affärsjuridik

PR, kommunikation och reklam

Opinions- och marknadsundersökningar

Redovisning

Revision

Arkitektur

(Management)

 Blandkonsulter

Konstruktion och design

IT inom administration och management

Bygg och anläggning

BILD 24

(25)

Antal olika uppdragsgivare som en genomsnittlig konsult har per år

BILD 25

(26)

Bygg och anläggning: Fasta kundrelationer dominerar men stor spridning mellan olika företag

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 11 21 31 41 51 61 71 81

Enskilda projekt Stabila kundkonton

BILD 26

(27)

Fasta kundrelationer inom Revision och Redovisning

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Enskilda projekt Stabila kundkonton

BILD 27

(28)

Mest upphandling per projekt inom Konstruktion och design

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Enskilda projekt Stabila kundkonton

BILD 28

(29)

Timdebitering dominerar stort, fast pris är relativt vanligt och prestationsberoende ersättning förekommer

BILD 29

(30)

Rekrytering och outplacement: Flertalet företag är inte genomsnittliga

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Timarvode Fastpris Presta onsbaserade avtal

BILD 30

(31)

Andel av intäkterna som härrör från egen anställd personal resp. underkonsulter

BILD 31

(32)

Kan en ny struktur börja skönjas inom Arkitektur?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - llfälliga

BILD 32

(33)

Fördelning av fakturerade konsultintäkter:

Vissa bemanningsföretag är endast mäklare

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 11 21 31 41 51 61

Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - Tillfälliga

BILD 33

(34)

Relativt blygsam offshoring

BILD 34

(35)

Förhållandevis lite direkt export inom flertalet inriktningar

BILD 35

(36)

Olika utmaningar inom konsultsektorn

Nya utmaningar när bolag bygger strukturkapital:

Hemmakonsulter, storstadsdominans, många olika uppdragsgivare, många juniora medarbetare (partnerbolag), antingen fasta priser eller timdebitering.

Extern funktionell expertis

Management

Arkitektur

Är konsultföretag inom FoU bemanningsföretag?:

Utlokaliserade konsulter, spridda i landet, få uppdragsgivare, timdebitering, avhopp, konkurrens från nätverksorganisationer och kundföretag.

Konsultföretag inom FoU

Bemanning

Finns det ett moment 22 inom konsultsektorn?

Blandkonsulter, stora internationella koncerner, större ansvar, litet strukturkapital, yrkesmän, timdebitering (kund), finansiell styrning

Bygg och anläggning

IT inom administration och management

BILD 36

(37)

Sammanfattningsvis

Konsultsektorn expanderar

Ökad flexibilitet eller ökad kompetens?

Kunskapsfronten flyttar fram och breddas

Samhällsnytta med specialisering?

Externalisering ger fler tillgång till expertis

BILD 37

(38)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Eric Giertz, KTH

Mats Engwall, KTH

Mikael Hjorth,

Linköpings universitet

Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se

Göran Marklund, vvd Vinnova

Ulf Lindberg,

näringspolitisk chef Almega

Johan Harvard,

ansv uppkopplad industri, digitalisering, näringsdepartementet

References

Related documents

Genom att ta fram underlag för hur de kommuner som i dag har kretsloppsanläggningar på plats har hanterat dessa frågor samt belysa för- och nackdelar med de olika

Valberedningen inför årsstämman 2016 har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till årsstämmans ordförande.... Upprättande och godkännande av

Den sjunkande trenden håller i sig, Både nationellt och för Åstorps kommuns del. Medelvärdet ligger på samma nivå. Till hur stor del som pojkarnas försämrade resultat beror

• Fullmäktige antar nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-12.. Kommunstyrelsens

Bild 5: Regionernas kostnader för hälso- och sjukvård enligt SKR Bild 6: Andel regionfinansierad privat utförd primärvård och specialistvård.. Bild 7: Regioners köp

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden REGIONENS MÖJLIGHETER ATT ÖKA VÅRDKAPACITETENa. MED HJÄLP AV

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag.. Han

De ökade kostnaderna, jämfört med proforma motsvarande kvartal föregående år, förklaras främst av kostnader kopplade till nya butiker öppnade efter tredje kvartalet 2015,