• No results found

Regelverket spelar en viktig roll för hur systemet fungerar och förslaget ska bidra till att efterlevnaden ökar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regelverket spelar en viktig roll för hur systemet fungerar och förslaget ska bidra till att efterlevnaden ökar"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

YTTRANDE

Datum Dnr RA 04-2015/12154

2016-02-24 Ert Dnr Ku2015/02403/KL

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Postadress: Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm · Besöksadress: Fyrverkarbacken 13, Stockholm · Telefon: 010-476 70 00 Telefax: 010-476 71 20 · E-post: riksarkivet@riksarkivet.se · Internet: www.riksarkivet.se · Organisationsnr: 202100-1074

Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål

Riksarkivet har tagit del av rubricerad rapport och har i stort sett inga invändningar emot rapportens förslag till nytt regelverk om utförsel av kulturföremål. Riksarkivet ser det som angeläget med en översyn och att en modernisering av rådande regler görs.

Översynen ska enligt uppdraget ”inbegripa en analys av hur kulturmiljölagens bestämmelser och berörda delar av kulturmiljöförordningen kan moderniseras och förenklas”.

Rapporten berör rådande författningsläge i en internationell kontext, bl EU-regler samt läget i de nordiska länderna. Rapporten analyserar vilken nivå som ska

föreligga för skydd av kulturföremål samt en kortfattad beskrivning inkl. statistik hur ansökningar om utförseltillstånd har hanterats – där det visar sig att allt färre

utförselärenden har handlagts under de senaste åren. Rapporten ger en inblick om orsaker till detta. Ansökningsförfarandet anses av marknadens aktörer vara svårhanterligt. Regelverket spelar en viktig roll för hur systemet fungerar och förslaget ska bidra till att efterlevnaden ökar.

Förslag finns om upprättande av ett nationellt register över kulturföremål som blivit föremål för avslag bör underlätta för berörda parter, vilket Riksarkivet tillstyrker.

Översynen har också gett förslag på bedömningskriterier för hur begreppet

”nationella skatter” ska tolkas. Exempel på tydligare bedömningskriterier som ska ligga till grund för att ett visst kulturföremål har ”stor betydelse för det nationella kulturarvet” finns formulerade i rapporten. Det är en kärnfråga i sammanhanget – det finns många fallgropar man kan undvika genom att ha ett enhetligt förhållningssätt vid bedömningen av vad som kan sägas utgöra ett nationellt kulturarv.

Ekonomiska värden och åldersgränser föreslås bli uppgraderade. För att ett objekt ska omfattas av tillståndsplikt föreslås t ex att arkivhandlingar (dvs. kategorierna Icke tryckt material, Arkiv av icke tryckt material) får en högre åldersgräns än tidigare 50 år för att harmoniera med en enhetlig åldersgräns på 75 år, vilket är fullt rimligt. Men det finns ett problem med att ålder på ett objekt ska styra kravet på tillståndsplikt – ett yngre objekt kan ha lika stor betydelse för det nationella kulturarvet som ett äldre och fluktuationer på marknaden kan i lika mått ha ett avgörande för hur bedömningen görs av ekonomiska skäl. Det måste trots allt finnas vissa ramar för hur en bedömning ska ske och därför bör båda gränserna vara

(2)

2 (2)

tillämpliga. Är gränserna för lågt satta skulle det kanske innebära en ökande mängd ansökningar om utförseltillstånd eller möjligen helt motsatt effekt – man struntar i reglerna.

De högre ekonomiska gränserna i förslaget är en uppskrivning av de värden som sattes för mer än 30 år sedan. Värdet på kulturarvsobjekt följer inte någon bestämd värdeskala, det är marknadsvärdet som blir avgörande och det skiftar från tid till annan. Fastställs en ekonomisk värdegräns bör den uppdateras oftare än vart 30:e år.

Andra viktiga problem som rapporten tar upp är avsaknad av medel för eventuell statlig inlösen. Frågan är inte okomplicerad och de erfarenheter Riksarkivet haft visar att effekterna kan bli oväntade (jfr Ericsbergsarkivet). Ytterligare utredning krävs i denna fråga.

Rapporten betonar vikten av att dagens bestämmelser om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål bör vara utformat som ett kvalitetsskydd, i motsats till det brett verkande skydd som speglas i den nu gällande tillståndsplikten. För arkivens del kan nämnas att arkivlagen (1990:782) innehåller bestämmelser om skydd för arkiv samt att myndigheters arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Enskilda arkiv har inte motsvarande skydd i arkivlagen, vilket betyder att 5 kap.

kulturmiljölagen har en viktig funktion att fylla för den enskilda arkivsektorn. Det är oftast fråga om lagligt ägda objekt och att idka t ex handel med enskilda arkiv är inget brottligt. Riksarkivets roll som tillståndsmyndighet blir därför grannlaga.

Slutligen vill även Riksarkivet kommentera det problematiska med de

undantagsregler som beskrivs i 5 kap. 11 § kulturmiljölagen och svårigheterna att tillämpa dem. Som ett viktigt steg att hantera undantagen noteras att

”Riksantikvarieämbetet och tillståndsmyndigheterna avser dock att i första hand arbeta med allmänna råd och förbättrade handläggningsrutiner för att komma tillrätta med dessa problem.” Det är ett viktigt påpekande.

Beslutande i detta ärende har varit riksarkivarie Björn Jordell. Närvarande vid den slutliga handläggningen har varit landsarkivarie Anna Karin Hermodsson samt chefsjuristen Efwa Westre Stövander, föredragande.

Björn Jordell Riksarkivarie

Efwa Westre Stövander Chefsjurist

References

Related documents

Matematikundervisning domineras av enskilt arbete i läroboken. Mycket enskilt arbete i läroboken kan bli enformigt och kan leda till sämre resultat för elever. En

För vissa kunder är det mycket viktigt att ett företag arbetar aktivt med miljön och kan styrka detta i form av en certifiering, medan det för andra kunder inte är något de

Våldsbrott mot gravida bör således som lägsta straffvärde automatiskt räknas som grov misshandel, med anledning av att särskild hänsynslöshet bör anses vara gällande när

Samtidigt som Skolverkets utvärdering (Skolverket 2008) visar på den svenska skolans pedagogiska hemvist i educare-traditionen visar rapporten att svensk förskola

Riksarkivet delar uppfattningen att bestämmelser om omhändertagande av personakter i enskild verksamhet bör införas i LSS och tillstyrker förslaget i denna del. 4.2.6 Registrering

In conclusion, the blood creates traces on the fluorescence spectrum at 541 and 577 nm due to oxy-hemoglobin’s absorption spectrum which has two peaks at these wave- lengths.

Detta sätt att låta eleverna formulera frågor, själva brottas med text och tolknings- process i olika par- och gruppkonstellationer, men inom ramen för en tydlig stöd- struktur

I de fall den digitala kommunikationen sker inom tillämpningsområdet för eIDAS- förordningen och avancerade elektroniska underskrifter får användas i offentliga nättjänster

religionsundervisningen på gymnasiet och drama som undervisningsmetod, samt att föreslå en med drama integrerad religionsundervisning, där drama är metoden, och religion står

Vad gäller spel kan vi se hur dess fixering som moment sker i relation till det ovan nämnda och därför å ena sidan både fixeras som ett medium likställt med andra

Alla patienter med fetma upplever inte ett negativt bemötande, men det är av vikt att höja kunskapsnivån hos sjuksköterskor om fetmans komplexa etiologi för att säkra

Utifrån omfånget av studien syftar vi således att genom en kvantitativ enkätstudie med surveydesign undersöka är att undersöka erfarenheter av samt motivation och attityder

Lärarna i min studie uttrycker sig inte kring att den friska luften eller den fysiska utmattningen bidrar till att arbetet inomhus går lättare när eleverna kommer tillbaka

De texter och tal som analyseras är av olika karaktär och urvalet av empiri är både slumpmässigt och medvetet. När jag väl hade bestämt mig för ämnesområdet ”studier på

En del lyfter fram detta som den helt avgörande faktorn för en fungerande musikundervisning: - Om inte läraren brinner för sitt ämne spelar det ingen roll hur musiksal

b) svenska möbler, speglar och skrin som är framställda före år 1860, oavsett värde, c) svenska dryckeskärl, seldon och textilredskap, som är av trä och har målad eller

Istället för att kodifiera gällande praxis att beslut om lov gäller omedelbart infördes dock den nuvarande regeln i 9 kap 42a § PBL om verkställighet fyra veckor efter kungörelse

I ljuset av detta menar författarna att forskning kring vilken tillgång och hur personer med funktionsnedsättning använder IKT inte uppmärksammats särskilt mycket trots

Med tanke på att lärarna också hade regler de skulle följa, till exempel att inte komma jättenära sina elever, så blir det svårt för de som är – hur ska jag säga –

En av dessa konsekvenser skulle kunna vara att det utav lärare i idrott och hälsas negativa attityd kan ske en diskriminering mot överviktiga elever, vilket kan ställas mot Fox

Bland patienter som har kammarflimmer som första registrerad arytmi vid inträffat hjärtstopp så är tidsfördröjningen från hjärtstoppets inträffande till defibrillering

Ett exempel kan hittas inom samverkan, om en fritidspedagog arbetar i klassrummet med saker han inte känner ingår i sin strukturella roll som fritid t ex att

Numera vill allt fler låta restaurera gamla kvalitetsmöbler, allt från gamla ärvda till någon favoritmöbel som efter lång och flitig användning behöver omvårdnad.. Att det är