Konferensrum; Höörsalen Måndagen den 14 mars 2016 kl. 19:00 22:35

35  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Konferensrum; Höörsalen

Måndagen den 14 mars 2016 kl. 19:00–22:35

Beslutande Björn Andreasson (M), ordförande Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Lars Oscarsson (S)

Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Camilla Kampf (M) Hans Larsson (S)

Utses att justera Maria Boström-Lambrén (S) Paragrafer 19 -26, 28-29, 31-40

Justeringens plats och tid Kommunhuset, kommunkansliet 2016-03-21 kl. 09:00

Sekreterare

Agneta Johansson

Ordförande

Björn Andreasson (M)

Justerande

Maria Boström-Lambrén (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-03-14

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-21 Datum då anslaget tas ned 2016-04-13

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Björn Andreasson (M)

(2)

Övriga Caroline Jelkander (M) Janette Skogshus (S) Anita Tarkkonen (V)

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef

Sabina Zigon, ekonom/controller, BUN/Ekonomikontoret, §§ 19-26 Ewa Persson, förskolechef, § 25

Agneta Johansson, nämndsekreterare, KLK, Kansli

Lena Garmer Lang, facklig representant från Lärarnas riksförbund Magnus Gejdner, facklig representant från Lärarnas riksförbund Cecilia Birkén, facklig representant från Lärarnas riksförbund Pia Strandell, förskolechef, § 29

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 19 Upprop ... 4

§ 20 Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering ... 5

§ 21 Godkännande av föredragningslista samt eventuellt extra ärenden ... 6

§ 22 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2016-03-01 ... 7

§ 23 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll ... 8

§ 24 Redovisning av delegeringsbeslut ... 9

§ 25 Information om dagbarnvårdarverksamheten/Ärlan ... 10

§ 26 Bokslut 2015 med verksamhetsberättelse... 11

§ 27 Investeringsbehov 2017 ... 12

§ 28 Intern kontroll 2015 ... 14

§ 29 Handlingsplan för giftfri förskola i Höörs kommun ... 16

§ 30 Beslut om föreläggande efter tillsyn av XX... 17

§ 31 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum ... 21

§ 32 IST-modul - begäran om medel ur investeringsreserv 2016 ... 23

§ 33 Säkerhetsskåp för lärplattor - begäran om medel ur investeringsreserv 2016 ... 24

§ 34 Kvalitetsredovisning 2015 ... 25

§ 35 Informationsärende - Revidering av biblioteksplan för Höörs kommun ... 26

§ 36 Informationsärende - Integrationsfrågor ... 28

§ 37 Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov inför hösten 2016 ... 29

§ 38 Information/Lägesrapport - Lokalförsörjning Sätofta ... 31

§ 39 Remiss: Dnr 31-2016:941 från Skolinspektionen - Ansökan från Familjelunden (ideell förening) ... 32

§ 40 Muntlig redovisning - Anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen ... 34

(4)

§ 19 Upprop

Ärendebeskrivning

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga ledamöter är närvarande, förutom Susanne Andersson (M) och Per-Olof Henriksson (S).

För Susanne Andersson tjänstgör Camilla Kampf (M) och för Per-Olof Henriksson (S) tjänstgör Hans Larsson (S).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(5)

§ 20 Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Maria Boström-Lambrén (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Justering äger rum i kommunhuset, på kommunkansliet den 21 mars kl. 09.00.

Ärendebeskrivning

I tur att justera är Maria Boström-Lambrén (S).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(6)

§ 21 Godkännande av föredragningslista samt eventuellt extra ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns, med den ändringen att

sekretessärende nio (9) läggs som sista ärende på dagordningen. (Se separat protokoll Barn- och utbildningsnämnden sekretess 2016-03-14 § 1)

Ärendebeskrivning

Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Höör24, till vilken ledamöter och ersättare har åtkomst. Kallelsen är utlagd som information på Höörs webbplats.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(7)

Dnr BUN 2015/320

§ 22 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2016-03-01

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2016-03-01 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottets protokoll från 2016-03-01 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll från AU 2016-03-01.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(8)

Dnr BUN 2016/50

§ 23 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-01-27, § 8 att respektive nämnds reglemente ska kompletteras med text gällande arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Kommunkansli har utfört revideringen. BUN 2016/71 SÖSAM Protokoll från 2016-01-25, Dnr BUN 2016/115.

SÖSAM Protokoll från 2016-02-29, Dnr BUN 2016/115.

SÖSAM Protokoll från 2016-03-07, Dnr BUN 2016/115.

Barn- och elevombudet (BEO), beslut att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls, Dnr BUN 2016/6.

Skolinspektionen, beslut i ärende gällande skolsituationen för elev vid Gudmuntorps skola, Dnr BUN 2015/316.

Skolinspektionen, beslut i ärende gällande skolsituationen för elev vid Sätoftaskolan, Dnr BUN 2016/329.

Skolinspektionen, beslut efter uppföljning för grundsärskola - efter tillsyn i Sätoftaskolan, Dnr BUN 2015/161.

Skolverket, beslutsmeddelande - statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016, Dnr BUN 2016/91.

Skolverket, beslutsmeddelande - statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016, Dnr BUN 2016/84.

Skolverket, beslutsmeddelande - statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016, Dnr BUN 2016/90.

Polismyndigheten, Anmälan och Underrättelse om beslut - Skadegörelse/Klotter på Ringsjöskolan 2016-02-22.

Polismyndigheten, Underrättelse om beslut - försök till Skadegörelse/Brand på Ringsjöskolan 2015-12-08.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(9)

Dnr BUN 2016/49

§ 24 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av förskolechefs/rektors/sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under januari/februari/mars 2016.

Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, februari/mars 2016, Dnr BUN 2016/1.

Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga anmälda delegeringsbeslut från januari/februari 2016, Dnr BUN 2016/2.

Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga anmälda delegeringsbeslut för januari/februari 2016, Dnr BUN 2016/3.

Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, februari/mars 2016, Dnr FSK 2016/1.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(10)

§ 25 Information om

dagbarnvårdarverksamheten/Ärlan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förskolechef Ewa Persson informerar om pedagogisk omsorgsverksamhet som bedrivs på Ärlan.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 26).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(11)

Dnr BUN 2016/9

§ 26 Bokslut 2015 med verksamhetsberättelse

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Förslag till bokslut 2015 och verksamhetsberättelse med investeringsredovisning för 2015 antas.

2. Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2015 och verksamhetsberättelse inklusive investeringsredovisning för 2015 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron har tillsammans med ekonom/controller Sabina Zigon upprättat förslag till verksamhetsberättelse/bokslut inklusive

investeringsredovisning för 2015.

Förslaget kommer att bli föremål för facklig information 2016-02-29.

Vid dagens möte får nämnden en genomgång av förslag till

verksamhetsberättelse/bokslut inklusive investeringsredovisning för 2015.

Beslutsunderlag

Bilaga1. - Verksamhetsberättelse 2015.

Bilaga2. - Resultatanalys 2015.

Bilaga3.1 - Investeringsredovisning 2015.

Investeringsredovisning 2015 BUN.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 13).

Barn- och utbildningsnämnden (2016-02-15 BUN § 28).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(12)

Dnr BUN 2015/312

§ 27 Investeringsbehov 2017

Se separat omedelbart justerat protokoll

Justerande Utdragsbestyrkande

(13)

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(14)

Dnr BUN 2014/228

§ 28 Intern kontroll 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Intern kontroll för år 2015 godkänns.

2. Intern kontroll för år 2015 översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Resultatet av 2015 års intern kontroll

Område 1. Kunskapsuppdraget enligt skolförfattningarna. Antalet elever som under läsåret 2014/2015 någon gång var föremål för åtgärdsprogram redovisas nedan:

åk 1-2 st. åtgärdsprogram åk 2-4 st. åtgärdsprogram åk 3-12 st. åtgärdsprogram åk 4-5 st. åtgärdsprogram åk 5 -11 st. åtgärdsprogram åk 6- 11 st. åtgärdsprogram Åk 7- 3 st. åtgärdsprogram Åk 8-27 st. åtgärdsprogram Åk 9-17 st. åtgärdsprogram

Rutiner för hur stödarbetet och extra anpassningar ska bedrivas har upprättats under samordning av utvecklingsledaren. Vissa revideringar har gjorts under hösten 2015.

Bland annat har antalet tester av elevers och barns utveckling begränsats och blankettförfarandet har förenklats.

- Fortsatta kvalitetshöjande åtgärder behövs, men särskilt stöd bedrivs i enlighet med författningarnas krav.

- Åtgärder behövs ej.

Område 2. Tillsyn av enskilda (fristående) skolor och förskolor

Under hösten 2015 har genomförts en tillsyn av en fristående förskola, Edens förskola.

Under 2015 har förelägganden riktats mot en fristående förskola i ett tidigare tillsynsärende, XX. Det finns väl fungerande rutiner samt resurser för att genomföra tillsyner.

Justerande Utdragsbestyrkande

(15)

Område 3. Värdegrundsfrågor

En enkät har genomförts som besvarats av elever och vårdnadshavare. Den genomfördes under hösten 2015. Resultatsammanställningen visar liknande uppfattningar som

skolinspektionens enkät för årskurs 5 och 9. Vidare framgår också att elevers

vårdnadshavare har sämre tilltro till skolans arbete för att främja och trygghet och studiero än eleverna.

- Insatser för att öka tryggheten och studieron framgår av kvalitetsredovisningen.

- Åtgärder behövs ej.

Varje förskola och skola har upprättat planer mot kränkande behandling, vilka samlats in av sektorn. Åtgärder behövs ej.

Rapporter över upplevda kränkningar har rapporterats till huvudmannen. Det har genomförts förändrade rutiner för att rektorer och förskolechefer snabbt och enkelt ska kunna rapportera händelser till sektorn för vidare rapportering till nämnden.

Område 4. Planer för hur personal och chefer ska agera vid hot och våld har samlats in av sektorn. Det finns en viss sammanblandning av detta arbetsmiljöinstrument och övriga dokument som berör kränkande behandling.

- En gemensam ram för planen behövs för likvärdighet samt för att främja ett ändamålsenligt förebyggande arbetsmiljöarbete.

- I dialog med skolledarna ska former för hur regelefterlevnaden säkerställs tas fram under 2016.

Område 5. Delegationsprotokoll

En stickprovskontroll visar att rektorerna inte upprättar delegationsprotokoll när vissa beslut fattas på delegationsbeslut. Avser bland annat beslut om elevs rätt att slutföra utbildningen efter att skolplikten upphört, samt beslut om tidigare skolstart efter vårdnadshavares begäran.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron, 2016-01-08.

Enkät elever 4+8.

Diagram elever 4+8.

Enkät Föräldrar 4+8.

Diagram Föräldrar 4+8.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 21).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(16)

Dnr BUN 2015/119

§ 29 Handlingsplan för giftfri förskola i Höörs kommun

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Handlingsplan för giftfri förskola i Höörs kommun antas.

2. Handlingsplanen för giftfri förskola ska översändas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets möte 2015-04-28 informerade förskolechef Marie Nilsson om implementering av ”Giftfri förskola” inom Höörs kommun. När förskolorna köper in lekmaterial via avtal, har hänsyn tagits till att eftersträva en giftfri förskola.

Verksamheterna har fått en summa pengar för att implementera en giftfri förskola. Arbetet fortskrider och kunskaper i ämnet mognar.

Nämndens ledamöter har tagit del av utkast till ”Handlingsplan för Giftfri förskola i Höörs kommun”. Förskolecheferna har fortsatt arbeta med handlingsplanen och vid nämndens möte 2015-10-26 fick nämnden åter information om hur arbetet fortskrider.

Förskolecheferna har som intention att planen för att försöka uppnå en giftfri förskola ska vara klar till årsskiftet.

Nu är handlingsplan för giftfria förskolor i Höörs kommun färdigställd och presenteras vid dagens möte.

Yrkanden

Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till liggande förslag från arbetsutskottet.

Beslutsordning

Ordförande Björn Andreasson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut med bifallsyrkande från Fredrik Hanell (MP). Han ställer det under proposition och finner att nämnden beslutar enligt detsamma.

Beslutsunderlag

Plan för giftfria förskolor Höörs kommun.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 24).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(17)

Dnr BUN 2012/254

§ 30 Beslut om föreläggande efter tillsyn av XX

Se separat omedelbart justerat protokoll

Justerande Utdragsbestyrkande

(18)

Justerande Utdragsbestyrkande

(19)

Justerande Utdragsbestyrkande

(20)

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(21)

Dnr BUN 2016/93

§ 31 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Förskoleverksamheten vid Gudmuntorps förskola övergår till pedagogisk omsorg från 2016-07-01. Verksamheten ska ledas av förskolechef för område Syd och fortsatt vara förlagd till lokaler vid Gudmuntorps skola.

2. Pedagogisk omsorg för barn upp till 12 år inrättas i Norra Rörum från 2016-07-01.

Verksamheten ska ledas av förskolechef för område Centrum-Nord och samordnas med förskolans verksamhet och lokaler i Norra Rörum.

Ärendebeskrivning

Inför höstterminen 2016 har kartläggning gjorts avseende efterfrågan på omsorg inom förskola och fritidshem. Detta bildar underlag för planering av verksamheterna och dess bemanning. Förändringar i efterfrågan har framkommit som berör Gudmuntorp och Norra Rörum, vilka belyses var för sig nedan.

Gudmuntorp

Det finns en minskad efterfrågan av förskoleplatser inför hösten 2016 vid Gudmuntorps förskola. Ett stort antal barn kommer att påbörja f-klass vid Gudmuntorps skola och lämnar då förskolans verksamhet samtidigt som ett litet antal barn finns anmälda till en plats i förskolan. Då antalet barn är litet måste bemanningen samordnas med skolans fritidshem och då kan inte en fullskalig förskoleverksamhet upprätthållas som uppfyller skollagens krav på läroplansstyrd verksamhet och personal med förskollärarutbildning.

För att bibehålla omsorg trots ett mindre barnantal föreslås en övergång från

förskoleverksamhet till pedagogisk omsorg från 2016-07-01. Orsaken är en minskad efterfrågan av barnomsorg, vilket får till följd att en fullskalig förskoleverksamhet inte kan upprätthållas som uppfyller skollagens krav på läroplansstyrd verksamhet och personal med förskollärarutbildning. Verksamheten föreslås även fortsättningsvis att vara förlagd till lokaler vid Gudmuntorps skola.

2016-02-10 hölls skolråd vid Gudmuntorps skola dit även vårdnadshavare till barn vid förskolan bjudits in. Vid mötet informerade barn- och utbildningschefen om situationen och om tanken kring en övergång till pedagogisk omsorg, liksom om alternativa

möjligheter till barnomsorg. Vid dialogen framkom att vårdnadshavare fortsatt önskar att det finns kommunal barnomsorg i nära anslutning till skolan. För de vårdnadshavare som fortsatt önskar förskoleplats kan alternativ erbjudas med såväl kommunal som enskild anordnare, närmast finns Blåklockan (kommunal) och Solglimten (enskild). När efterfrågan ökar och antalet barn i förskolan blir fler önskar vårdnadshavare att frågan åter prövas kring en övergång av verksamhetsform tillbaka till förskoleverksamhet.

Justerande Utdragsbestyrkande

(22)

Norra Rörum

Norra Rörums fritidshem samordnas från höstterminen med Tjörnarps skolas fritidshem. I samband med dialoger med vårdnadshavare har önskemål framkommit om pedagogisk omsorg förlagd till Norra Rörum.

För att bibehålla omsorg för barn upp till 12 år inom Norra Rörum föreslås inrättande av pedagogisk omsorg. Verksamheten ska samordnas med förskolans verksamhet och lokaler i Norra Rörum.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem

- Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.

- Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.

- I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg.

- I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.

Text hämtad på Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/skolformer/annan- pedagogisk-verksamhet/pedagogisk-omsorg-1.196762

Förslaget kommer att bli föremål för facklig information 2016-02-29.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron, 2016-02-23.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 27).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(23)

Dnr BUN 2016/75

§ 32 IST-modul - begäran om medel ur investeringsreserv 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära:

Medel ur kommunstyrelsens investeringsreserv 2016, beviljas för investering till programvara - IST Förskola & fritidshemtill en kostnad om 250 000 kr.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningssektorn anlitar företaget IST och deras program Extens och Dexter för hantering av barnomsorgsfrågor. Extens är ett program som i första hand används av våra administratörer medan Dexter är en webb-portal som används av kommunala och fristående förskolor och fritidshem för köhantering, scheman, placeringar mm. Dexter används också av vårdnadshavarna för att anmäla barnomsorgsplats, lägga scheman, göra inkomstanmälan mm.

Extens är vår befolkningsdatabas som förser skolor och barnomsorg med befolkningsuppgifter och är integrerat med kommunens ekonomisystem för

resursfördelning, fakturering, kontroll av barnomsorgsavgifter och andra administrativa uppgifter.

Sedan ett par år förnyas inte Dexter och Extens men programmen finns nu att tillgå i en modernare och mer användarvänlig version, tillsammans kallat IST Förskola & fritidshem.

Vi har nu inhämtat en offert från IST med kostnaderna för att installera det nya programmet.

Kostnad att implementera programmet är 177 100 kr och licensavgiften är 73 000 kr, totalt ca 250 000 kr. För programmet kommer vi att få betala en årlig avgift på 82 000 kr att jämföras med att vi idag betalar 75 000 kr för motsvarande moduler i Dexter.

Beslutsmotivering

Sedan ett par år förnyas inte Dexter och Extens men programmen finns nu att tillgå i en modernare och mer användarvänlig version, tillsammans kallat IST Förskola & fritidshem.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 20).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(24)

Dnr BUN 2016/83

§ 33 Säkerhetsskåp för lärplattor - begäran om medel ur investeringsreserv 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära:

Medel ur kommunstyrelsens investeringsreserv 2016, beviljas för investering till - säkerhetsutrustning, inklusive elinstallationer till en kostnad av 550 000 kr.

Ärendebeskrivning

Den digitala satsningen i förskolan och åk F-5 innebär att många lärplattor ska förvaras på enheterna dygnet runt. Det innebär en stor stöldrisk och vi måste förebygga detta med bättre IT-säkerhet.

I våra skolor finns det framöver stöldbegärlig bärbar IT-utrustning. Ur försäkringssynpunkt behöver vi säkra förvaringsplatser för utrustningen. För ändamålet finns säkerhetsskåp för lärplattor (IPads). Förvaringsplatserna behöver installeras med extra elinstallationer.

För att få en tillfredställande säkerhet behöver vi investera i 20 skåp, á 25 000 kr.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 22).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(25)

Dnr BUN 2015/97

§ 34 Kvalitetsredovisning 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Information om ”Kvalitetsrapport 2014-2015 på huvudmannanivå” läggs med

godkännande till handlingarna och godkänner rapporten med de redaktionella ändringar som barn- och utbildningssektorn får i uppdrag att göra.

Ärendebeskrivning

Kvalitetsrapporten omfattar de prioriterade mål för utbildningsverksamheten som nämnden beslutat. Avsiktligt har inte huvudmannens politiska respektive

tjänstemannanivå angivits överallt. De åtgärder som anges i punktform är inte att betrakta som instruktioner för enskilda, utan ska ses som gemensamma åtaganden.

Beslutsunderlag

Kvalitetsrapport 2014-2015 på huvudmannanivå, 2016-03-04.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(26)

Dnr BUN 2016/92

§ 35 Informationsärende - Revidering av biblioteksplan för Höörs kommun

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Information om reviderad biblioteksplan är överlämnad vid nämndens möte 2016-03- 14.

2. Reviderad biblioteksplan läggs med godkännande till handlingarna.

3. Remissvar i form av godkänd reviderad biblioteksplan överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att revidera bibilioteksplan. Kommunfullmäktige anger att biblioteksplanen ska antas i maj 2016. Revideringsarbetet har pågått inom biblioteksverksamheten med en arbetsgrupp bestående av:

- Representant från kultur och fritidsnämnden - Representant från barn- och utbildningsnämnden - Representanter från Höörs bibliotek

- Representant från rektorsgruppen - Representant för lärarna

- Representant för förskolecheferna

Denna grupp har träffats flera gånger och tagit fram en struktur för planen, dragit upp riktlinjerna och samordnat arbetet.

Två mindre arbetsgrupper, en folkbiblioteksgrupp och en skolbiblioteksgrupp, har arbetat aktivt med de olika delarna i planen för att ytterligare förankra planen ute i

verksamheterna. Här har många personalkategorier kommit till tals och haft möjlighet att framföra synpunkter.

Reviderad biblioteksplan översänds till barn- och utbildningsnämnden för yttrande/godkännande eller påseende.

Fredrik Hanell (MP) som representant från barn- och utbildningsnämnden i arbetsgruppen informerar i ärendet.

Justerande Utdragsbestyrkande

(27)

Beslutsunderlag

Biblioteksplan slutversion.

Följebrev.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 32).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(28)

Dnr BUN 2015/164

§ 36 Informationsärende - Integrationsfrågor

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Information om situationen med nyanlända elevers skolgång läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vid dagens möte informerar biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist om situationen med nyanlända elevers skolgång. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor kring redovisningen.

Beslutsunderlag

Skrivelse av biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, nyanlända elever, 2016-03-14.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(29)

Dnr BUN 2016/26

§ 37 Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov inför hösten 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Totalkostnaden för inventarier i nya lokaler är 925 000 kr och dessa medel äskar barn- och utbildningsnämnden ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

2. Information om anskaffande av moduler läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vid dagens möte informerar barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron om ärende

”Lokalbehov - inför höstterminen 2016”. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-02-29.

Kommundirektören fick i uppdrag att genom HFAB hyra moduler till Sätofta skolområde och Ringsjöskolan och i övrigt ordna så att de kan vara klara att användas vid

terminsstarten hösten 2016.

Beslutet ska finansieras med engångsmedel enligt regeringsbeslut med anledning av flyktingsituationen.

Skisser över modulerna visas för ledamöterna och de har möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Kartor över dels Sätoftaskolan områden och dels Ringsjöskolans område diskuteras vad gäller placering etc.

Catharina Pålsson rektor vid vuxenutbildningen har inkommit med en reviderad tjänsteskrivelse. Hon framför i den följande:

Barn- och utbildningssektorns analys av förskolebarn- och elevvolymer från hösten 2016 och framåt visar ett kraftigt ökat lokalbehov.

Sätofta skolområde, förskoleområde Syd samt vuxenutbildningens introduktionsprogram har behov av utökade lokaler se ärende BUN 2016/26

Kostnaden för att inreda de nya lokalerna beräknas till:

Förskoleområde Syd

Nystart av 2 förskoleavdelningar Krokodilen, inventarier: Summa: ca 250 000 kr

Justerande Utdragsbestyrkande

(30)

Sätofta skolområde

En del inventarier kommer att återanvändas men kostnaden för nyanskaffning beräknas till 240 000 kr.

Vuxenutbildningen, språkintroduktionen

Nystart i 6 klassrum, 2 grupprum och ett arbetsrum, inventariekostnaden beräknas till 435 000kr.

Totalkostnaden för inventarier i dessa nya lokaler är 925 000 kr och dessa medel äskar barn- och utbildningsnämnden ur investeringsreserven.

Beslutsunderlag

Reviderad tjänsteskrivelse av rektor Catharina Pålsson, ”Begäran om medel ur KS investeringsreserv 2016”, 2016-03-14.

Kommunstyrelens arbetsutskotts protokollsutdrag 2016-02-29 § 32 med förslag till kommunstyrelsen, ”Lokalbehov inför höstterminen 2016 för Sätoftaskolan och förskoleområde Syd, begäran om utökning”, Dnr KSF 2016/47.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(31)

Dnr BUN 2013/359

§ 38 Information/Lägesrapport - Lokalförsörjning Sätofta

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Information/Lägesrapport gällande ”Lokalförsörjning Sätoftaområdet - nybyggnation av förskola m.m.” läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron ger vid dagens möte muntlig information i ärende ”Lokalförsörjning Sätoftaområdet - nybyggnation av förskola m.m.”

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(32)

Dnr BUN 2016/86

§ 39 Remiss: Dnr 31-2016:941 från Skolinspektionen - Ansökan från Familjelunden (ideell förening)

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot etablering av en fristående grundskola i Norra Rörum.

2. Nämnden ställer sig bakom remissvar till Skolinspektionen, enligt skrivelse av utredare Leif Henriksson och bilagda karta daterad 2016-03-08.

Reservation mot beslutet

Tjänstgörande ledamöter Maria Boström Lambrén (S), Lars Oscarsson (S) och Hans Larsson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Ersättare Janette Skogshus (S) och Anita Tarkkonen (V) anmäler skriftligen avvikande mening från beslutet.

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har inkommit med remiss med Dnr 31-2016:941 gällande ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass,

grundskola och fritidshem. Familjelunden är en Ideell förening.

Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.

Beslutsordning

Ordförande Björn Andreasson (M) konstaterar att det finns ett grundförslag från barn- och utbildningssektorn enligt skrivelse och ställer det under proposition. Han finner att

nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av utredare Leif Henriksson, Kommunens remissvar till Skolinspektionen med bilaga karta, 2016-03-08.

Remiss från Skolinspektionen ansökan från Familjelunden.

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola och

Justerande Utdragsbestyrkande

(33)

fritidshem.

Familjelundens bildandemöte & stadgar.

Tjänsteanteckning 31-2016-941.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-03-01 BUN AU § 31).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(34)
(35)

Dnr BUN 2016/45

§ 40 Muntlig redovisning - Anmälan av

kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Muntlig redovisning av kränkningsärenden till skolhuvudmannen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.

Nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor till biträdande barn- och utbildningschefen Cecilia Palmqvist beträffande redovisningen och diskussion följer.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

Figure

Updating...

References

Related subjects :