• No results found

je i*; je je je u prfibihu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "je i*; je je je u prfibihu"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Hodnocerri prfibihu doktorsk6ho studia Ing. Miloslava Ledviny

Dol<torske studium Ing, Miloslava Ledviny probihalo na l<atedie obrribdni

a

mont1ip Fakulty strojni

TU v

Liberci od roku 2009 prezendni formou. Jeho Skolitelem

byl

doc. ing. Jarornir

Ga:zda CSc' a piedpokkidane tema disertace Automatizace transportu dat experimentrilnfho

ndfenf do

expertnfho systdmu

brouienf (ESB). Po prvnich dtyiech letlch

pol<radoval ve studiu formou kornbinovanou s novym Skolitelem

a

zmdndnym tdmatem prtrce Vjzkum

vlivfi progresivnkh zprisobit chlazenf u vybrunltclt technologi{ obrribdnf, po

sptndni

piedepsanych

studijnich

povinnosti

(absolvovini 7

piedmdtfi

DSP) sloZil Ing.

Miloslav Ledvina stiitni dol<torslcou zkou5kou rispdsnd 12. 1 | . 2014.

Pr'edloZen6 disertadnf prirce Vyzkum

vlivfi

progresivnfch zprisobri chlazenf

u

vybran!,ch technologif obrribdni se zabyv| studiem ridinkfi procesnfch medii pouZitych k odvodu tepla

pii

soustruZerrf a brou5eni na velil<ost prisobfci sily v prfib6hu obriibdni, na ndkterd parametry integrity opracovandho povrchu

a

na mechanickd vlastnosti (mez pevnosti

a

smluvni mez

lcluzu) obrobkfi. Disertant zirovei

piedkkidd, analyzu

finandnich n6lcladt na

pouZiti jednotlivych procesnfch medif

a lozbor

el<ologlcl<ych dopadri, Uvedenii diskuse v kapitole 5'

je sice

pondkud strudn6,

je v5ak tieba

pozn amenat,

i.e

ndl<terd zjiStdnd souvislosti komentuje autor bezpl'ostiednd po

jejich

uvedenf v piedchozich kapitokich exper.imentiilnf ddsti prdce. DosaZend vysledl<y povaLuli za piinosnd pro obor Strojfrenskii technoiogie.

Po celou dobu doktorandskdho studia

plnil Ing. Miloslav Ledvina

zadane

rikoly

ochotnd.

Jezantdstnancem katedry

od L 5.2012,

odbornym asistentem

od 1.9.2015. poiitel

se na ieSenf 3

jiL

uzavienych

projeld TAdR

a jednoho projektu ESF. Toho dasu

je

dlenem tymfi

dvou projektu MPO TRIO a jednoho projektu ESF. Od roku 2016

pracuje v riimci katedrovdho grantu SGS. Vyraznd se

piitom podili

na provoz laborator'f kateclry obriibdni

anontitLe FSTUL, od 1, 6.2016 je

povdt'en vedoucim

KOM jejich

vedenim. Tato nrinroiiidnii angaLovanost

Ing.

Miloslava

Ledviny

mdla bezesporu

i*; vliv na

pond1ud opoZddnd vypracoviini disertadn f priice.

Ztwdren

je

rrutno l<onstatovat, Ze se v prribdhu svdho doktorsl<dho studia

Ins.

Miloslav L.edvina stal pracovnil<em s nespornlmi piedpoklady pro Lispdsnou odbornou a

piagogickou

ctnnost.

Na zdkladd vj,ieuvedenj'ch

skuteinosti doporuiuji piijmout pieclloienou

clisertaci

Ing. Miloslava Ledviny k

obhujobd.

V Liberci 15.5.2011

Nikolai Ganev. CSc itel dol<toranda

References

Related documents

M6ieni teplot a sledov6ni teplotnich trendri v ozubeni pastorku st616ho pievodu za fizny ch provoznich reZimfi pievodovky.. Vyhodnoceni namdienlfch

The basic stage of training is characterized by almost a uniform development of all basic motor skills - speed, strength, endurance, skill, and movableness.. It has to do

Prinosom sri rozSirujrice poznatky o vplyve vodikovej krehkosti na degrad6ciu mechaniokych vlastnosti vysokopevnych mangdn - b6rovych ocelf s vyuZitim Standardnych

Koncepdni i technick6 ieseni stanice poskytuji velmi kvalitni podminky pro komplexni vyzkum vlastnosti hlavnich komponent (zejm6na vstiikovade a jeho

Pr6ce se zabyvit simulaci prouddni oleje v prostoru zubov1 mezery pastorku a ozuben6ho kola pii provozu ozuben6ho soukoli.. Je ie5ena problematika moZnosti

T6ma disertadni pr6ce piin6Si do oblasti robotiky nov6 principy deiekce sklendnych komponent, textilnich struktur a dal5i vllirobkri, kter6 se Spatnd rozpoznixaji

Cflem bakaldiskd pr6ce je hodnocenf Szik6lnich a mechanickych vlastnosti polymemfch kompozitu s rostlinnfmi vldkny kokosu v z6vislosti na hmotnostnfm obsahu... V tivodu

Jméno: Adéla Hejlová Osobní číslo: 017000108.. Průběh obhajoby

cíle zadání, tak jak byly popsány v zásadách pro vypracování, diplomantka splnila, Analytická část diplomové práce je rozsáhlá a identifikuje komplexně

[r]

Dol,lorsk6 prdce popisuje moZnosti tlumeni zvuku a jsou uvedeny moZnosti redukovat neZidouci zvuk pasivni metodou, vyuLivajici stavebni materifly a pordzni materi6ly

Karel Cvachovec, CSc., MBA.: Přesná metodologie - nutno specifikovat.. Členové státní

Michaela Přibíková: Nadstandardní počet zahraničních zdrojů.. Aktivní

Karel Cvachovec, CSc., MBA.: Šest respondentů je velmi malý počet - stanoven metodikou.. Přesto výsledky

Teoretickii d6st je logicky dlendnS. Autor popisuje pifrodnf vlSkna rostlinndho pfivodu jejich chemickd sloZenf a mechanickd vlastnosti. Poukazuje na kritickou

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce: výborně Průběh obhajoby bakalářské práce:.. Viz

Po formSlni strdnce je prdce vypracovdna na odpovidajici [rovni. V textu se v5ak vyskytuji drobn6 nedostatky, kte16 by se v disertadni prdci nem6ly vyskytovat. WORD

hocnoceni nov6 metody tvorby rastru na folii i hodnoceni zp0sobu piedehievu pomocl obou uvedenych zdiic0 (keramickd deska a lR trubicov! zaiic) Velmi kvalitnijsou i

Diplomová práce je zaměřena na tvorbu hydrofilní nanovlákenné membrány, kde jako nosná vrstva je použita polymerní nanovláknná vrstva, Toto téma je velmi

Disertadni prdce je svrim obsahem zam6iena na vfzkum vlivu vybranfch vstiikovac(ch parametr0 na lokdlni, piidn6 a pod6ln6 smrStdnf ve vztahu k technologickfm

Formulace cilfi diserta6ni prdce a navrhovan6 metodick6 postupy vych1zej( ze soudasn6ho stavu ieseni drldrch probl6m0 se zav6d6nim nov6ho typu vysokopevnostniho

Doktorand se v prubdhu doktorsk6ho studia podilel na ie5eni evropsk6ho vjrzkumn6ho projektu Medetox (LIFEI0-ENV-CZ-651), v letech 2008 - 2010 naie5eni projektu

Till revisorcr för innevarande års räkenskaper utsågos fröknarna Augusta Bagge och Hartina Le- visson samt till suppleant fröken Agda An- dersson.. under fru