• No results found

i je i je

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "i je i je"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

T6ma prdce:

Stanovisko Skolitele

k diserladnr prdci Ing.

Jiiiho

Pacfika

Zaji5t6ni kvality odporovich bodovich svarfi na

zflklad6

analfzy dasovfch pr0b6h0 vybranfch velidin

svaiovac(ho procesu.

T6ma disertacni prdce bylo zvoleno s ohledem na odborn6 zamdienIv6deck6 a vlizkumn6 dinnosti v oblasti svaiovdnl a vybavenost na5eho pracovi5te. Na katedie strojirensk6 technologie se dlouhodob6 zab'ivdme posuzov6nfm Zivotnosti elektrod pii odporov6m bodov6m svaiovanf tenkfch ocelovfch plechfi s rtrznyimi typy povlak&.

S postupn,!m zavdddnim novfch typ0 ocelovfch plech0 v automobilov6m prfrmyslu

se

objevuji

i

nov6 specifick6 probl6my, kter6

je

nutno operativn6 v

praxi

ie5it.

Rozhodujicfm krit6riem pro aplikaci novlich typ& plech0 je syst6mov6 zaji5tdnf kvality bodovfch svarovfch spoj0,

nebot pii vlrob6

karos6rii

je

technologie bodov6ho svaiovdnf st6le rozhodujfci. V t6to souvislosti st6le znovu vyvstdv6 ol6zka, jak kvalita svaroveho spoje souvisf s dasovlimi pr&behy velidin svaiovaciho procesu.

Ve studijnf dasti prdce se doktorand v6noval rozboru teoretickfch poznatkfr, kter6 charakterizujf svaiovacl proces, a stanovil cile disertadnf pr6ce. Formulace cilfi diserta6ni prdce

a

navrhovan6 metodick6 postupy vych1zej( ze soudasn6ho stavu ieseni drldrch probl6m0 se zav6d6nim nov6ho typu vysokopevnostniho ocelov6ho plechu s povlakem na b6zi slitiny Al-Si. Celkovd lze konstatoval, Ze v uvodni' ddsti prdce (kapitola

1

a2

8)

mohla

bft

zpracovdni jednotlivfch l<apitol v6nov6na vet5i pozornost. Piedev5(m zde postrdddm hlub5f literdrni re5er5i teoreticklich podkladft

pro

hled6nf souvislosti kvality svarfi s vybranfmi velidinami svaiovacfho procesu.

Zformillnfho

hlediska

je

nedostatkem ponechdnf anglick6ho popisu

u cel6

iady

obrAzkl bez piekladu. Osm6 kapitola

v6novand vysokopevnostnfm ocelovfm plech0m v automobilov6m prfrmyslu je velmi strudnd, prakticky se omezuje pouze na jejich rozd6leni.

V experiment6lnf 6asti pr6ce se doktorand zamdiil na posouzenf charakteru a stavu povlaku na b6zi slitiny Al-Si po tepeln6m zpracov{ni na oceli typu 22MnB 5.

Vfsledky t6to anallizy jsou velmi zaj(mav6

a

poskytuji podklad pro vysv6tleni poti'Zi vznikajlcfch se zaji5t6nfm kvality bodovfch svar&. Ve5ker6 anal'izy byly realizov6ny

na

vzorcich odebranSich

zre6ln'ich vfliskrl.

Zakladn(m teoretickfm

i

praktickfm

(2)

piinosem disertadni prdce je kontrola stavu pracovnl plochy elektrod po periodick6m

lr6zovAn[ mezi jednotlivfmi sekvencemi realizace svarovfch spoj0

(piedem stanoveny podet svarovyich spojfr). Smyslem lr6zovAn( svaiovaclch elektrod je eliminovat mechanick6 a metalurgick6 ovlivn6ni pracovnl ploch svaiovacfch elektrod a tfm odstranit vliv opotiebovdnf elektrod na vfslednou kvalitu realizovanfch svarfr.

Doktorskli studijnf program zad,al Ing,

Jiii

Pac6k studovat jiZ v roce 2007 a toto studium

mu

bylo ukondeno.

Vroce

2013 nastoupil

do

doktorsk6ho studia znovu.

Bdhem cel6ho obdobi ie5eni disertacnf pr6ce pracoval samostatnd

a

vyul(val sv6 bohat6 zku5enosti

z

praxe. PiedloZend disertadni pr6ce Ing. Jiiiho Pacdka

je

podle m6ho mfn6n( po odborn6 i grafick6 strdnce kvalitn( a bude mit i praktick6 uplatn6nf.

Doktorand prokflzal b6hem ie5enI disertadnf prdce

schopnost samostatn6 v6decko

vlizkumn6

prdce

a

piedlo1en6 prdce

spliuje

poZadavky kladen6 ve smyslu $ 47 zflkona 6. 11111998 Sb. a doporucuji

ji

k obhajob6. Po

fsp65n6m obhdjeni pr6ce doporuduji ud6lit panu Ing. Jiiimu

Pac6kovi

akademickf

titul

Ph.D.

V Liberci dne 22. 10. 2016 doc.

lng.'

CSc.

Skolitel

References

Related documents

Cflem bakaldiskd pr6ce je hodnocenf Szik6lnich a mechanickych vlastnosti polymemfch kompozitu s rostlinnfmi vldkny kokosu v z6vislosti na hmotnostnfm obsahu... V tivodu

Jméno: Adéla Hejlová Osobní číslo: 017000108.. Průběh obhajoby

cíle zadání, tak jak byly popsány v zásadách pro vypracování, diplomantka splnila, Analytická část diplomové práce je rozsáhlá a identifikuje komplexně

[r]

Dol,lorsk6 prdce popisuje moZnosti tlumeni zvuku a jsou uvedeny moZnosti redukovat neZidouci zvuk pasivni metodou, vyuLivajici stavebni materifly a pordzni materi6ly

Michaela Přibíková: Nadstandardní počet zahraničních zdrojů.. Aktivní

Karel Cvachovec, CSc., MBA.: Šest respondentů je velmi malý počet - stanoven metodikou.. Přesto výsledky

Teoretickii d6st je logicky dlendnS. Autor popisuje pifrodnf vlSkna rostlinndho pfivodu jejich chemickd sloZenf a mechanickd vlastnosti. Poukazuje na kritickou