• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Yuriy Kostyk Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Yuriy Kostyk Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Yuriy Kostyk

Název bakalářské práce: Zhodnocení finanční situace vybraného rodinného podniku

Cíl práce: Posouzení finanční výkonnosti zvoleného rodinného podniku na základě výsledků vybraných ukazatelů.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

2. strana

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELMI DOBŘE

Datum: 2. 6. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Cílem bakalářské práce dle zadání BP bylo posoudit finanční výkonnost zvoleného rodinného podniku na základě vybraných ukazatelů. Student využil ke svému hodnocení nejen vybrané finanční ukazatele, ale též hodnocení podniku dle SWOT a PEST analýzy a určité parametry porovnával s vlastními výpočty na základě získaných účetních výkazů a dalších informací o přímé konkurenci a též s dohledanými daty o relevantním odvětví. Lze tedy říci, že cíl BP byl naplněn a překročen. Využité metody lze posoudit jako přiměřené a hloubku provedené analýzy jako dostačující.

Úvod BP je stručný, ale výstižný. Student vhodně využil teoretické poznatky získané v průběhu studia a z rešerší odborných publikací ke zpracování BP, jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky a přehledně navazují. Bakalářská práce je psána čtivým a srozumitelným stylem. V práci se vyskytuje několik prohřešků proti pravidlům českého jazyka a dalších typologických a grafických drobných chyb, jejichž počet s rostoucím počtem stránek vzrůstá, ale lze říci, že tyto nesnižují celkově solidní dojem z předloženého textu. Kladně lze hodnotit snahu studenta komentovat veškeré dosažené výsledky, některé komentáře se jeví jako diskutabilní, avšak lze říci, že odpovídají úrovni znalostí bakalářského stupně.

Student využil dostačující množství literárních zdrojů jak českých, tak zahraničních. Výtka směřuje k poměrně malému zastoupení monografií renomovaných odborníků (cca 1/3), neboť na dané téma lze dohledat mnoho kvalitních publikací. V práci je patrné velké úsilí citovat dle nastavených pravidel.

Kontrolou plagiátorství se neprokázala žádná významná shoda s komparovanými dokumenty.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. A) Jaké faktory, dle Vašeho názoru, omezují vypovídací schopnost ukazatelů finanční analýzy? B) Naznačte, jak by výsledky finanční analýzy ovlivnily Váš návrh opustit služby externě vedeného účetnictví.

2. Vysvětlete, jak byste v maloobchodní jednotce řešil prodeje „na dluh“ dle Vašeho návrhu ze str. 41-42, aby byla dodržena legislativní pravidla? Jak byste tuto transakci zachytil v účetnictví?

References

Related documents

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Kladně hodnotím, že autorka vhodně zakomponovala do rešeršní části přehled dosavadních anglických publikací souvisejících s tématem – podlepování švů.. V práci

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Poměr stran bakalářské práce (rešeršní část 26 stran, experimentální část 30 stran) je vyvážený.. Obsahová

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce

Struktura práce je logická, vhodně členěná na rešeršní a experimentální část.. Kapitoly jsou však až příliš podrobné a v celém kontextu se pak

Závěr BP není zcela jasný, nejsou vhodně shrnuty veškeré dosažené výsledky ohledně podélné a příčné pevnosti, vlivu šicí nitě a jehly.. Formální úprava

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku a charakterizovala jednotlivé složky finanční výkonnosti (4E), uvedla podstatu finanční

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

Datum: 17.. Teoretickým východiskem práce jsou první dvě kapitoly, které obsahují popis informačních vstupů a základních ukazatelů finanční analýzy. Stěžejní

Přístup autorky: V průběhu psaní bakalářské práce jsem u autorky postrádala větší samostatnost jak při psaní rešeršní části tak při stanovení cílů

V praktické části je analyzována úroveň hodnocení zaměstnanců a na základě této analýzy současného stavu je navržen způsob a postup pro zavedení hodnocení techniko-