1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR

Full text

(1)

D e l å r s r a p p o r t

1 januari –

30 juni 2 0 0 1

Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR (föregående kvartal: 0,31)

Nettoomsättningen var 3 388,4 MEUR, vilket är 248,6 MEUR lägre än föregående kvartal

Rörelseresultatet exkl engångsposter uppgick till 346,4 MEUR (föregående kvartal: 523,0)

Kursförluster minskade andra kvartalets resultat med 44 MEUR (resultat per aktie: 0,03 EUR)

Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exkl engångsposter, uppgick till 248,3 MEUR (föregående kvartal: 429,5)

Det operativa kassaöverskottet uppgick till 648,3 MEUR (föregående kvartal: 597,0)

Stark balansräkning: skuldsättningsgrad 0,62

(2)

Exklusive engångsposter uppgick resultatet per aktie under perioden april – juni till 0,18 EUR (0,31) och det kassamässiga resultatet per aktie till 0,54 EUR (0,65).

Avvecklingskostnader avseende personal i Nymölla, Sverige, ingick som en engångspost med 9,6 MEUR under andra kvartalet.

Marknaden var krävande, som förutsågs när resulta- tet för första kvartalet presenterades. Utöver säsongs- mässiga produktionsuppehåll som t ex i samband med midsommarhelgen, vilket är obligatoriskt i Finland, förekom produktionsbegränsningar av marknadsskäl.

I juni var efterfrågan också lägre på grund av normala

MEUR jan-dec 2000 jan-jun 2000 jan-jun 2001 jan-mar 2001 apr-jun 2001

Nettoomsättning 13 017,0 6 085,6 7 025,4 3 637,0 3 388,4

EBITDA1) 2) 2 970,2 1 391,4 1 496,1 825,8 670,3

Rörelseresultat2) 1 925,6 924,6 869,4 523,0 346,4

Rörelsemarginal2) 14,8 15,2 12,4 14,4 10,2

Rörelseresultat 2 371,3 1 503,5 859,8 523,0 336,8

Resultat före skatt

och minoritetsintressen2) 1 653,3 769,5 677,8 429,5 248,3

Resultat före skatt

och minoritetsintressen 2 099,0 1 348,4 668,2 429,5 238,7

Periodens resultat 1 435,0 924,6 438,1 283,3 154,8

Resultat per aktie före utspädning2), EUR 1,32 0,62 0,49 0,31 0,18

Resultat per aktie före utspädning, EUR 1,77 1,22 0,48 0,31 0,17

Kassamässigt resultat per aktie2), EUR 2,61 1,22 1,18 0,65 0,54

Avkastning på sysselsatt kapital2), % 16,8 16,9 12,4 15,2 9,9

1) EBITDA= Resultat före räntor, skatt, avskrivning och goodwill

2)Exklusive engångsposter

säsongsmässiga variationer. Under andra kvartalet genomförde Stora Enso produktionsbegränsningar avse- ende papper och kartong om 558 000 ton, varav 342 000 ton var marknadsrelaterade (första kvartalet:

205 000).

Leveranserna av papper och kartong uppgick till 3 176 000 ton, vilket är 161 000 ton mindre än föregå- ende kvartals 3 337 000 ton. Lagren av papper och kar- tong låg på en oförändrad nivå. Leveranserna av träva- ror uppgick till 1 276 000 m3, jämfört med 1 242 000 m3 under föregående kvartal.

Nyckeltal I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 I/01 II/01

Resultat per aktie före utspädning, EUR 0,38 0,83 0,36 0,19 1,77 0,31 0,17 Resultat per aktie exkl engångsposter, EUR 0,36 0,26 0,37 0,28 1,32 0,31 0,18 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,69 1,14 0,66 0,62 3,16 0,65 0,53

CEPS exkl engångsposter, EUR 0,67 0,57 0,67 0,61 2,61 0,65 0,54

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 17,7 36,5 20,7 9,3 20,7 15,2 9,7

ROCE exkl engångsposter, % 16,9 16,1 21,6 12,4 16,8 15,2 9,9

Avkastning på eget kapital (ROE), % 19,4 38,9 18,1 8,0 19,5 16,1 7,2

Skuldsättningsgrad 0,72 0,40 0,65 0,59 0,59 0,59 0,62

Eget kapital per aktie, EUR 8,0 8,7 9,5 9,4 9,4 9,3 9,6

Soliditet, % 38,4 43,0 39,6 40,9 40,9 39,9 41,0

Rörelseresultat, % av omsättning 17,2 32,1 16,4 9,0 18,2 14,4 9,9

Rörelseresultat exkl engångsposter, % av omsättning 16,2 14,1 17,1 12,0 14,8 14,4 10,2

Investeringar, MEUR 134 162 207 266 769 176 215

Investeringar, % av omsättning 4,5 5,2 6,4 7,2 5,9 4,8 6,4

Sysselsatt kapital, MEUR 10 792 9 499 14 644 13 903 13 903 13 611 14 245 Räntebärande nettoskuld, MEUR 4 515 2 711 5 759 5 183 5 183 5 040 5 450

Medeltal anställda 39 029 41 157 42 978 43 975 41 785 42 570 45 222

Genomsnittligt antal aktier (miljoner)

- periodiskt 759,8 759,9 812,1 914,7 812,0 906,2 903,2

- ackumulerat 759,8 759,8 777,5 812,0 812,0 906,2 904,7

- ackumulerat, efter full utspädning 760,9 760,8 778,7 813,5 813,5 908,5 906,7

(3)

Resultat under andra kvartalet (jämfört med första kvartalet)

Andra kvartalets nettoomsättning på 3 388,4 MEUR var 248,6 MEUR lägre än föregående kvartal (3 637,0).

Omsättningsminskningen är hänförlig till lägre volymer av fin-, journal- och tidningspapper. Förstärkningen av USD och GBP ökade omsättningen med 60 MEUR.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter under andra kvartalet var 346,4 MEUR (523,0), vilket är 33,8%

lägre än föregående kvartal och motsvarar 10,2% av omsättningen. Rörelseresultatet minskade för alla pap- pers- och kartongrelaterade produktområden, huvud- sakligen till följd av reducerade volymer på grund av säsongsmässiga och marknadsrelaterade produktions- stopp. Rörelseresultatet för Trävaror var bättre än föregå- ende kvartal och i stort sett oförändrat för Skog.

Avvecklingskostnader avseende personal i Nymölla, Sverige, ingick som en engångspost med 9,6 MEUR under andra kvartalet.

Valutakursförändringar avseende USD och GBP för- bättrade rörelseresultatet med 13 MEUR eller 0,01 EUR per aktie. På grund av reducerade försäljningsvolymer minskade rörelseresultatet med 110 MEUR och resultatet per aktie med 0,08 EUR. Lägre returpapperspriser ökade rörelseresultatet med 5 MEUR.

Resultatandelar i intressebolag uppgick till 23,3 MEUR (28,3), varav 9,7 MEUR avser Sunila Oy och 15,3 MEUR Billerud AB. Detta bidrog med 0,02 EUR till resul- tatet per aktie.

Finansnettot uppgick till 121,4 MEUR (121,8), dvs 0,09 EUR per aktie. Räntekostnaderna uppgick till 84,4 MEUR (88,0), vilket motsvarar 5,6% av den räntebä- rande nettoskulden. Nettot av kursdifferenserna utgjor- des av förluster på 44,0 MEUR (42,6).

Resultatet före skatt och minoritetsintressen exklusi- ve engångsposter uppgick till 248,3 MEUR (429,5).

Skatterna uppgick till 82,2 MEUR (146,0), vilket motsva- rar en kvartalsmässig skattesats på 34,4% (34,0) och minskade resultatet per aktie med 0,09 EUR. Minori- tetens andel av resultatet var -1,7 MEUR (-0,2).

Periodens nettoresultat uppgick till 154,8 MEUR (283,3).

Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, var 9,9% (15,2). Per 30 juni uppgick sys- selsatt kapital till 14 245,1 MEUR, en nettoökning med 634,0 MEUR. Rörelsekapitalökningen på 443,0 MEUR var främst hänförlig till minskade rörelseskulder med 226,0 MEUR.

Resultat under perioden 1 januari – 30 juni (jämfört med motsvarande period föregående år)

Omsättningen ökade med 939,8 MEUR eller 15,4%, inklusive 1 017,5 MEUR (914,1 MUSD) som är hänför- ligt till förvärvet av Consolidated Papers. Omsättningen under första halvåret 2000 inkluderade 161,0 MEUR från Gruvöns bruk.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter minskade med 55,2 MEUR eller 6,0%. Tidningspapper rapporte- rade förbättrat resultat, medan alla övriga produktområ- den redovisade oförändrat eller lägre resultat.

Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusi- ve engångsposter, minskade med 91,7 MEUR. För- ändringar av dollarkursen beräknas ha ökat rörelseresul- tatet med 25 MEUR.

Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, var 0,49 EUR (0,62). Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, var 12,4% (16,9).

Stora Enso North America

Stora Enso North America omfattar förutvarande Consolidated Papers, Stora Ensos bruk i Port Hawkesbury i Nova Scotia, Kanada, och Stora Ensos marknadsorganisation i Nordamerika. Divisionens resul- tat påverkades av den fortsatta konjunkturnedgången i USA. Försvagad efterfrågan och höga energikostnader ledde till ett rörelseresultat för första halvåret på -3 MUSD före justeringar för goodwillavskrivning, jäm- fört med ett rörelseresultat proforma på 87 MUSD för motsvarande period föregående år. Produktionsbegräns- ningarna uppgick till 154 000 ton. Det operativa kassa- flödet var 101 MUSD.

Synergivinsterna i Stora Enso North America uppgick till 40 MUSD under första halvåret 2001 trots att det ekonomiska klimatet var utmanande och produktsorti- mentet främst består av bestruket papper, som har drabbats hårdast av den rådande marknadssituationen.

Målet 90 MUSD i synergieffekter kommer att bli svårt att nå under 2001 om inte efterfrågan i Nordamerika avsevärt förbättras under andra halvåret.

(4)

Finansiering

Det operativa kassaöverskottet uppgick till 648,3 MEUR (597,0). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 432,0 MEUR (715,7). Vid peri- odens slut var den räntebärande nettoskulden 5 449,8 MEUR, en ökning med 267,1 MEUR sedan årsskiftet, främst till följd av valutaeffekter. Outnyttjade kreditlimi- ter uppgick till 3,0 miljarder EUR vid periodens slut.

Förändring av räntebärande nettoskuld 31 dec 2000 - 30 juni 2001

Koncernens Omräknings- Påverkan på

MEUR kassaflöde differens balansräkning

Rörelseresultat 859,8 859,8

Avskrivningar och justeringar 616,5 616,5

Förändring i rörelsekapital -231,0 -27,9 -258,9

Operativt kassaöverskott 1 245,3 27,9 1 217,4

Investeringar -391,1 -391,1

Förvärv -10,3 -10,3

Avyttringar 26,8 26,8

Övriga förändringar i anläggningstillgångar 277,0 -472,0 -195,0

Operativt kassaflöde 1 147,7 -499,9 647,8

Finansnetto (inkl intressebolag) -191,6 -191,6

Skatt -378,0 19,5 -358,5

Aktieemission 14,9 14,9

Utdelningar -407,4 -407,4

Återköp av egna aktier -106,9 -106,9

Övriga förändringar i eget kapital samt minoritetsintressen 3,2 131,4 134,6

Förändring av räntebärande nettoskuld 81,9 -349,0 -267,1

Per 30 juni var skuldsättningsgraden 0,62 (vid års- skiftet: 0,59). Eget kapital per aktie var 9,6 EUR (9,3).

Kapitalstruktur, MEUR 2000-12-31 2000-06-30 2001-06-30

Anläggningstillgångar 15 280,6 10 143,4 15 233,8

Rörelsekapital 1 276,3 1 150,1 1 535,1

Operativt kapital 16 556,9 11 293,5 16 768,9

Nettoskatteskuld -2 654,0 -1 795,2 -2 523,8

Sysselsatt kapital 13 902,9 9 498,3 14 245,1

Eget kapital 8 570,8 6 637,1 8 655,0

Minoritetsintressen 149,4 149,9 140,3

Räntebärande nettoskuld 5 182,7 2 711,3 5 449,8

Finansiering 13 902,9 9 498,3 14 245,1

(5)

Investeringar

Investeringar i anläggningar uppgick till 215,4 MEUR under andra kvartalet, vilket ligger i linje med koncer- nens policy att investeringarna inte ska överstiga de årli- ga avskrivningarna. De största investeringarna under kvartalet var 45 MEUR avseende den nya massalinjen i Imatra i Finland, som togs i drift den 2 april, samt 20 MEUR för ombyggnad av finpappersmaskin 6 i Uleåborg i Finland.

Bland investeringsbesluten under andra kvartalet ingick 20 MEUR för uppgradering av torkpartiet i pap- persmaskin 1 i Duluth i Nordamerika samt 14 MEUR för utbyggnad av anläggningen för tillverkning av well- pappkartonger i Balabanovo i Ryssland.

Återköp av aktier i Stora Enso

Stora Enso började återköpa egna aktier den 28 mars 2001. Per 30 juni 2001 hade Stora Enso återköpt 476 600 A-aktier och 2 415 400 R-aktier för totalt 32,6 MEUR. Genomsnittspriset för A-aktierna var 11,94 EUR och för R-aktierna 11,13 EUR. Vid utgången av juni hade 6,4% av tillåtet maximalt antal aktier återköpts.

Betydande ägarförändringar

Den 15 juni 2001 tillkännagav Investor AB att man hade sålt hela sitt innehav i Stora Enso dels till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, dels till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Förändringar i ledningsgruppen

Senior Executive Vice President Ingvar Petersson avgår med pension den 1 september 2001. Esko Mäkeläinen kommer, förutom sina nuvarande uppgifter, även att bli ansvarig för Stora Enso Financial Services, och följaktli- gen att utses till Senior Executive Vice President och Chief Financial Officer. Stora Enso Skog kommer att rapportera till vice koncernchef Björn Hägglund.

Nils Grafström, för närvarande Senior Vice President South America, har utsetts till Executive Vice President, Market Service and IT. Nils Grafström kommer dessutom att kvarstå som ansvarig för Stora Ensos projekt i Sydamerika. Han kommer att ingå i koncernens led- ningsgrupp.

Ärenden under behandling hos konkurrensmyndigheter Stora Enso har lämnat sitt svar på en invändning från EU-kommissionen under hösten 1999 angående tid- ningspappersproducenternas verksamhet under åren 1989-1995. Koncernen avvaktar fortfarande kommissio- nens svar. Inga avsättningar har gjorts i bokslutet för detta.

Händelser efter periodens utgång

Kontorsbyggnaden i Düsseldorf avyttrades i juli.

Realisationsvinsten på 18 MEUR kommer att redovisas som en engångspost i bokslutet för tredje kvartalet.

Stora Enso har tagits in i FTSE4Good index för etiska investerare.

Under perioden 1 mars – 31 maj 2001 hade sam- manlagt 773 522 nya R-aktier i Stora Enso Oyj tecknats inom ramen för Stora Ensos optionsprogram i Nord- amerika. Efter registrering av de nya aktierna den 20 juli 2001 har aktiekapitalet ökat med 1 314 987,40 EUR till 1 540 761 491,30 EUR och det totala antalet aktier i bolaget ökat till 906 330 289, varav 193 585 856 A- aktier och 712 744 433 R-aktier.

Marknadsutsikter

Den ekonomiska nedgången förefaller redan ha fått full effekt i USA. I Europa har prognoserna skrivits ner och efterfrågetillväxten har mattats. Svag efterfrågan och prispress kommer generellt att bestå under andra halvåret för samtliga pappers- och kartongkvaliteter samt sågade trävaror. I fråga om massa och bestruket finpapper har betydande lagerminskningar skett och lagernivåerna är lägre, men det kommer ändå att ta flera månader innan efterfrågan vänder uppåt.

Marknaden kommer att vara fortsatt krävande och ytterligare kapacitetskontroll behövs. Stora Enso kom- mer att fortsätta att begränsa produktionen där så bedöms lämpligt. Stora Ensos resultat för helåret kom- mer i stor utsträckning att vara beroende av koncernens förmåga att hålla priserna uppe samt av den interna effektiviteten och kostnadsmedvetenheten.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Helsingfors den 26 juli 2001 Stora Enso Oyj

Styrelsen

(6)

Journalpapper

Förändring

MEUR 2000 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 I/II %

Nettoomsättning 2 818,8 562,5 590,0 729,1 937,2 910,2 847,6 -6,9

Rörelseresultat 399,4 91,6 91,4 138,6 77,8 113,6 72,3 -36,4

% av omsättning 14,2 16,3 15,5 19,0 8,3 12,5 8,5

ROOC, %* 15,5 17,1 17,1 22,9 8,6 12,7 8,0

Leveranser, 1000 t 3 269 676 707 838 1 048 994 920 -7,4

* ROOC = 100% x Rörelseresultat/operativt kapital

Omsättningen var 847,6 MEUR, vilket är 6,9% lägre än första kvartalet. Rörelseresultatet minskade med 36,4%, huvudsakligen på grund av marknadsrelaterade produk- tionsstopp motsvarande 75 000 ton i Europa och 61 000 ton i Nordamerika.

Den ekonomiska osäkerheten och minskade reklam- investeringar har medfört lägre efterfrågan på journal- papper, särskilt bestruket journalpapper, i Europa men framför allt i Nordamerika. Efterfrågan och priser på obestruket journalpapper (SC) var fortsatt goda i Västeuropa. I Nordamerika har efterfrågan försvagats och prispressen ökat efter rapportperiodens slut.

Efterfrågan på bestruket journalpapper sjönk avsevärt på

båda dessa marknader. Framför allt MWC-kvaliteter (medium-weight coated) påverkades negativt av den svaga efterfrågan på bestruket finpapper. I Västeuropa har priserna hittills varit stabila men har fortsatt att för- sämras i Nordamerika.

Redan vidtagna produktionsstopp i Europa och Nordamerika har begränsat ökningarna av producentla- gren till ett minimum.

Den svaga efterfrågan och tillkommande kapacitet för bestruket journalpapper (LWC) och träfritt bestruket papper (WFC) kommer att pressa journalpapperspriserna ytterligare. Tendenserna att ersätta med andra kvaliteter kommer att fortsätta.

Tidningspapper

Förändring

MEUR 2000 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 I/II %

Nettoomsättning 1 766,7 416,0 417,0 449,6 484,1 501,7 490,7 -2,2

Rörelseresultat 268,3 62,6 43,2 80,8 81,7 134,1 125,6 -6,3

% av omsättning 15,2 15,0 10,4 18,0 16,9 26,7 25,6

ROOC, %* 19,9 18,1 12,7 24,1 25,2 43,0 41,2

Leveranser, 1000 t 3 134 759 747 789 840 780 755 -3,2

* ROOC = 100% x Rörelseresultat/operativt kapital

Omsättningen var 490,7 MEUR och rörelseresultatet 125,6 MEUR, vilket i båda fallen är i nivå med föregå- ende kvartal.

Under andra kvartalet var den västeuropeiska marknaden bättre än övriga marknader. Efterfrågan för- svagades dock något, medan priserna bibehölls på första kvartalets nivå. I Nordamerika och Asien var efterfrågan betydligt lägre än föregående år och vissa producenter har fortsatt att göra marknadsrelaterade produktions- neddragningar. Även priserna har börjat gå ned men är

fortfarande högre än i Europa.

I Europa var producentlagren något större än under första kvartalet, men hittills har marknadsrelaterade pro- duktionsneddragningar inte varit nödvändiga.

Utsikterna för tidningspapper under återstoden av året kommer att påverkas av den vikande annons- marknaden. Om denna försvagning består, kan den leda till minskad tidningspapperskonsumtion även i Europa.

P R O D U K T O M R Å D E N

(7)

Finpapper

Förändring

MEUR 2000 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 I/II %

Nettoomsättning 3 473,2 758,5 768,1 883,5 1 063,1 1 021,3 904,1 -11,5

Rörelseresultat 688,8 150,5 146,5 194,1 197,7 167,6 81,9 -51,1

% av omsättning 19,8 19,8 19,1 22,0 18,6 16,4 9,1

ROOC, %* 20,3 21,4 20,9 24,5 16,6 14,9 7,5

Leveranser, 1000 t 3 151 771 720 793 867 857 773 -9,8

* ROOC = 100% x Rörelseresultat/operativt kapital

Omsättningen uppgick till 904,1 MEUR, vilket är 11,5%

lägre än föregående kvartal. Rörelseresultatet minskade med cirka 51,1% till 81,9 MEUR till följd av marknads- relaterade produktionsbegränsningar på 156 000 ton, varav 63 000 ton i Nordamerika och 93 000 ton i Europa.

Finpappersmarknaden har varit krävande.

Marknaden har varit bättre i Europa än i Nordamerika och Asien på grund av den starkare europeiska ekono- min och den svaga euron. Inte desto mindre har efter- frågan på bestruket finpapper försvagats och prispressen ökat i Europa under andra kvartalet. De europeiska fin- papperspriserna har stått sig tämligen väl tack vare justeringar i utbudet av bestrukna kvaliteter och den

goda marknadsbalansen avseende obestrukna kvaliteter.

I Nordamerika och Asien är marknadsförhållandena för närvarande ogynnsammare för bestrukna kvaliteter.

Exporten av finpapper från Asien till Europa har min- skat medan exporten till Nordamerika har fortsatt att öka, delvis av valutaskäl.

I Europa låg såväl producent- som konsumentlagren på normala nivåer, efter att åtgärder vidtagits för att minska lagren.

Marknaden väntas vara fortsatt svag under de när- maste sex månaderna. Utsikterna kommer att vara bätt- re för obestruket än för bestruket finpapper till följd av omställning och stängning av produktionskapacitet.

Förpackningskartong

Förändring

MEUR 2000 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 I/II %

Nettoomsättning 2 975,0 719,2 746,9 753,0 755,9 701,9 704,2 0,3

Rörelseresultat 441,3 115,7 91,2 130,5 103,9 115,1 90,2 -21,6

% av omsättning 14,8 16,1 12,2 17,3 13,7 16,4 12,8

ROOC, %* 15,4 16,4 12,7 18,0 14,5 17,5 13,8

Leveranser, 1000 t 3 417 876 855 848 838 706 728 3,1

* ROOC = 100% x Rörelseresultat/operativt kapital

** Första kvartalets omsättning har justerats med 50,1 MEUR mot koncernelimineringar

Omsättningen uppgick till 704,2 MEUR. Rörelseresulta- tet minskade med 24,9 MEUR till 90,2 MEUR till följd av marknadsrelaterade produktionsstopp om 50 000 ton. Resultatet påverkades också av igångkörningen av den nya massalinjen i Imatra i april.

Marknaden för konsumentförpackningskartong var något sämre än under första kvartalet men priserna var stabila.

Efterfrågan på wellpapp ökade ytterligare i Ryssland och Baltikum. Marknaderna i Finland och Sverige var svagare.

Marknaden för lamineringspapper och hylsor var fortsatt god. Efterfrågan på containerboard och hylskar- tong var betydligt lägre än föregående år.

Inga betydande förändringar väntas i konsumentför- packningsverksamheten under andra halvåret.

Marknaden för hylskartong kommer att vara fortsatt svår.

P R O D U K T O M R Å D E N

**

(8)

Trävaror

Förändring

MEUR 2000 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 I/II %

Nettoomsättning 1 242,1 298,1 334,8 293,7 315,5 307,3 311,8 1,5

Rörelseresultat 73,3 23,8 21,7 16,5 11,3 5,6 7,9 41,1

% av omsättning 5,9 8,0 6,5 5,6 3,6 1,8 2,5

ROOC, %* 18,6 24,6 22,1 16,5 11,5 5,7 7,7

Leveranser, 1000 m3 4 880 1 159 1 290 1 120 1 312 1 242 1 276 2,7

* ROOC = 100% x Rörelseresultat/operativt kapital

Omsättningen var 311,8 MEUR, en ökning med 1,5%

jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet var 7,9 MEUR, en ökning med cirka 41,1%.

Även om marknaden för sågade trävaror var något bättre än föregående kvartal, påverkas den alltjämt av överutbud av sågade trävaror i Europa. Den allmänna ekonomiska nedgången och färre igångsatta bostads- byggen pressade både volymer och priser för bygg- och snickeriprodukter i Europa och Japan. I USA präglades såväl priser som volymer av volatilitet.

Lagernivåerna var höga i de nordiska och centraleu- ropeiska produktionsenheterna. Lagren väntas dock minska under sommaren för att sedan ligga kvar på lägre nivåer till slutet av året.

Globalt sett väntas efterfrågan på trävaror förbli oförändrad, med ett bestående överutbud under andra halvåret 2001. I Japan har byggbranschen varit fortsatt pressad av den ekonomiska nedgången.

Skog

Omsättningen minskade med 13,5% till 442,3 MEUR, medan rörelseresultatet ökade med 5,9% till 26,8 MEUR.

Rörelseresultatet påverkades positivt av högre avverkningsvolymer i koncernens egna skogar men negativt av lägre marginaler i virkesförsäljningen.

Virkesmarknaderna i Finland och Sverige var fortsatt stabila. Avverkning och leveranser till bruk och sågverk motsvarade enheternas behov. Massaveds- och sågtim- merpriserna sjönk något i båda länderna. I Finland var virkespriserna stabila fram till slutet av maj för att sedan

falla betydligt i juni. Lagren av massaved började stiga i juni till följd av produktionsbegränsningar vid massa- bruken.

Leveranserna till de nordiska enheterna uppgick till sammanlagt 9,6 miljoner m3fub (fast mått under bark), vilket är 10% lägre än föregående kvartal. Importen av massaved ökade med 10% till 2,8 miljoner m3. Avverk- ningen i koncernens egna skogar uppgick till 1,4 miljo- ner m3, vilket är 47% mer än under första kvartalet.

P R O D U K T O M R Å D E N

Grossister

Omsättningen uppgick till 211,5 MEUR. Rörelseresulta- tet visade en förlust på -1,3 MEUR till följd av en svag marknad och kostnader för e-handelsprojektet. Efter- frågan bedöms bli fortsatt svag.

E-handelsprojektet fortskrider enligt plan och affärs- systemet E-point har redan introducerats på åtta europe- iska marknader, där över 10% av orderingången nu sker via E-point.

(9)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har sammanställts i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting.

Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna i denna delårsrapport är desamma som användes i den senaste årsredovisningen, förutom att koncer- nen fr o m 1 januari 2001 har antagit IAS 39, Financial Instruments:

Recognition and Measurement, vilket föranledde följande justeringar i ingående balansen.

I enlighet med övergångsbestämmelserna i IAS 39 har Stora Enso redovisat en ackumulerad justering på 15,6 MEUR efter skatt i balanserad vinst vid marknadsvärdering av samtliga derivat vilka har klassificerats som säkringsin- strument vid värderingen. Stora Enso har också visat en ackumulerad justering på –27,8 MEUR i balanserad vinst för redovisningen av differensen mellan bok- fört värde och marknadsvärde på risksäkrade tillgångar och skulder.

Stora Enso har redovisat en justering på 23,0 MEUR av räntebärande till- gångar och en justering på 3,2 MEUR av räntebärande skulder vid marknadsvär- dering av samtliga derivat vilka klassificerats som kassaflödesrelaterade risksä-

kringsinstrument. Stora Enso har också visat en motsvarande ackumulerad justering på 13,8 MEUR efter skatt av risksäkringsreserveringen (eget kapital) för redovisning av differensen mellan bokfört värde och marknadsvärde av dessa derivat.

Efter att IAS 39 antagits har Stora Enso även redovisat andra derivat i sin balansräkning, antingen som tillgångar eller skulder, värderade till marknads- värde. Denna redovisning resulterade i justeringar på 5,0 MEUR i räntebä- rande tillgångar och 25,2 MEUR i räntebärande skulder. Stora Enso visade en motsvarande ackumulerad justering på -14,3 MEUR efter skatt i balanserad vinst för redovisning av differensen mellan bokfört värde och marknadsvärde av dessa derivat.

Stora Enso har klassificerat sina investeringar som tillgängliga för försälj- ning. Stora Enso har värderat dessa värdepapper till marknadsvärde och har redovisat en ackumulerad justering på 61,9 MEUR efter skatt av reserveringen för tillgångar tillgängliga för försäljning (eget kapital).

Denna rapport är ej reviderad.

Växelkurser för EUR

1 EUR = Slutkurs Genomsnittskurs

2000-12-31 2001-06-30 2000-12-31 2001-06-30

SEK 8,8313 9,2125 8,4416 9,0591

USD 0,9305 0,8480 0,9242 0,8984

GBP 0,6241 0,6031 0,6088 0,6236

CAD 1,3965 1,2927 1,3711 1,3783

Koncernens resultaträkning i sammandrag

MEUR 2000 jan - jun 2000 jan - jun 2001

Nettoomsättning 13 017,0 6 085,6 7 025,4

Kostnader och övriga rörelseintäkter -7 520,6 -3 200,0 -4 393,8

Personalkostnader -1 995,7 -915,3 -1 145,1

Avskrivningar och nedskrivningar -1 129,4 -466,8 -626,7

Rörelseresultat 2 371,3 1 503,5 859,8

Resultatandelar i intressebolag 20,6 10,2 51,6

Finansnetto -292,9 -165,3 -243,2

Resultat före skatt och minoritetsintressen 2 099,0 1 348,4 668,2

Inkomstskatt -650,3 -415,4 -228,2

Resultat efter skatt 1 448,7 933,0 440,0

Minoritetsintressen -13,7 -8,4 -1,9

Periodens resultat 1 435,0 924,6 438,1

Nyckeltal

Resultat per aktie (före utspädning), EUR 1,77 1,22 0,48

Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 1,76 1,22 0,48

R Ä K N I N G A R O C H S P E C I F I K A T I O N E R

(10)

Koncernens finansieringsanalys, sammandrag (IAS)

MEUR 2000 jan - jun 2000 jan - jun 2001

Kassaflöde från rörelsen

Rörelseresultat 2 371,3 1 503,5 859,8

Justeringar 531,9 -148,9 616,5

Förändring av rörelsekapital 42,1 21,5 -238,4

Förändring av kortfristiga räntebärande fordringar 54,5 -20,8 -237,6

Operativt kassaöverskott 2 999,8 1 355,3 1 000,3

Finansnetto -285,9 -220,4 -271,8

Betalda skatter -553,3 -235,5 -378,0

Kassaflöde från rörelsen 2 160,6 899,4 350,5

Förvärv -4 559,1 -92,9 -10,3

Intäkter från avyttring av anläggningstillgångar

eller aktier 720,8 713,3 26,8

Investeringar -769,3 -295,8 -391,1

Intäkter från långfristiga fordringar -20,6 11,6 55,4

Kassaflöde från investeringar -4 628,2 336,2 -319,2

Kassaflöde från finanseringsverksamhet

Förändring i långfristiga skulder 2 077,8 177,3 -343,4

Förändring i kortfristiga låneskulder -744,8 -254,0 486,0

Utdelning -303,9 -303,9 -407,4

Aktieemission 1 717,2 - 14,9

Köp av egna aktier -173,7 - -106,9

Övriga förändringar i eget kapital -2,4 - 3,2

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 2 570,2 -380,6 -353,6

Nettoökning av kassa, bank och korta placeringar 102,6 855,0 -322,3

Omräkningsdifferens på kassabehållningar -0,3 2,9 5,5

Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 642,2 642,2 744,4 Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 744,4 1 500,1 427,6

Investeringar och åtaganden

MEUR 2000 jan - jun 2000 jan - jun 2001

Ingående balans, anläggningar 11 248,4 11 248,4 15 103,4

Förvärv av dotterbolag 5 830,3 38,5 10,3

Förvärv 769,3 295,8 391,1

Avyttringar -1 315,3 -1 321,9 -300,7

Avskrivning, nedskrivning och omräkningsdifferenser -1 429,3 -358,7 -138,6

Utgående balans, anläggningar 15 103,4 9 902,1 15 065,5

Låneskulder

Kortfristiga 1 340,8 455,5 1 778,6

Långfristiga 5 514,7 4 094,0 5 476,8

Totalt 6 855,5 4 549,5 7 255,4

Ingående balans, låneskulder 5 769,5 5 769,5 6 855,5

Förvärv av dotterbolag 1 204,9 10,7 -

Intäkter från (återbetalning av) lån, netto 76,8 -1 254,5 96,7

Omräkningsdifferens -195,7 23,8 303,2

Utgående balans, låneskulder 6 855,5 4 549,5 7 255,4

Förvärv

Fastigheter, anläggningar och inventarier 3 897,3 22,1 10,3

Låneskulder -1 204,9 -10,7 -

Övriga tillgångar minus skulder -66,3 15,9 -

Nettotillgångars marknadsvärde 2 626,1 27,3 10,3

Goodwill 1 933,0 16,4 -

Köpeskilling, totalt 4 559,1 43,7 10,3

(11)

Koncernens balansräkning i sammandrag

Tillgångar

MEUR 2000-12-31 2000-06-30 2001-06-30

Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar

Fastigheter, anläggningar och inventarier,

immateriella tillgångar och goodwill O 15 103,4 9 902,1 15 056,5

Placeringar i övriga bolag O 177,2 241,3 177,3

Placeringar i intressebolag R 213,6 163,1 367,4

Långfristiga placeringar R 132,3 55,8 200,6

Långfristiga lånefordringar R 486,3 41,3 505,2

Uppskjuten skattefordran S 11,7 5,9 20,7

Övriga långfristiga tillgångar O 254,5 81,0 269,3

16 379,0 10 490,5 16 597,0

Omsättningstillgångar

Varulager O 1 589,5 1 296,3 1 659,4

Skattefordringar S 153,0 167,8 158,8

Kortfristiga fordringar O 2 360,7 2 252,4 2 308,9

Kortfristig del av lånefordringar R 96,2 77,9 304,8

Kassa och banktillgodohavanden R 744,4 1 500,1 427,6

4 943,8 5 294,5 4 859,5

Summa tillgångar 21 322,8 15 785,0 21 456,5

Eget kapital och skulder

MEUR 2000-12-31 2000-06-30 2001-06-30

Eget kapital 8 570,8 6 637,1 8 655,0

Minoritetsintressen 149,4 149,9 140,3

Långfristiga skulder

Avsättningar för pensioner O 771,8 576,8 789,3

Uppskjuten skatteskuld S 2 247,5 1 469,9 2 273,4

Övriga avsättningar O 173,4 186,4 149,5

Långfristiga låneskulder R 5 514,7 4 094,0 5 476,8

Övriga långfristiga skulder O 92,6 90,5 50,5

8 800,0 6 417,6 8 739,5

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder R 1 340,8 455,5 1 778,6

Skatteskulder S 571,2 499,0 429,9

Övriga kortfristiga skulder O 1 890,6 1 625,9 1 713,2

3 802,6 2 580,4 3 921,7

Summa minoritetsintressen och skulder 12 602,6 8 998,0 12 661,2

Summa eget kapital och skulder 21 322,8 15 785,0 21 456,5

Poster med beteckningen ”O” ingår i operativt kapital Poster med beteckningen ”R” ingår i räntebärande nettoskuld Poster med beteckningen ”S” ingår i skatteskulder

(12)

Avstämning av eget kapital (IAS)

Aktie- Aktie- Övrig Ackumule- Balanserade

MEUR Aktie- emis- emission Egna comprehen- rad omräk- vinst-

kapital sion överkurs aktier sive income ningsjustering medel Totalt Balans 31 dec 1999, omräknat 1 277,6 379,6 15,7 4 283,6 5 956,5 Tidigare redovisad balans 31 dec 1999 1 277,6 379,6 12,7 4 283,3 5 953,2 Ändrad redovisningsprincip avseende

skogsverksamheten (exkl uppskjuten skatt) 3,0 0,3 3,3

Balans 31 dec 1999, omräknat 1 277,6 379,6 15,7 4 283,6 5 956,5

Betald utdelning (0,40 EUR/aktie) -303,9 -303,9

Till styrelsens disposition stående

vinstmedel -1,0 -1,0

Aktieemission 0,4 -0,4 0,0

Aktieemission (Consolidated Papers) 284,5 1 432,7 1 717,2

Konvertering av aktiekapital från FIM till

EUR 13,8 -13,8 0,0

Förvärv av aktier i Stora Enso Oyj -173,7 -173,7

Emitterade optioner (Consolidated Papers) 25,1 0,9 26,0

Periodens resultat 1 435,0 1 435,0

Omräkningsjustering -85,3 -85,3

Balans 31 dec 2000 1 576,3 1 823,2 -173,7 -69,6 5 414,6 8 570,8

Effekt av tillämpning av IAS 39 75,7 -26,5 49,2

Balans 31 dec 2000, omräknat 1 576,3 1 823,2 -173,7 75,7 -69,6 5 388,1 8 620,0

Återköp av aktier i Stora Enso Oyj -106,9 -106,9

Annullering av aktier i Stora Enso Oyj -39,4 -208,6 248,0 0,0

Betald utdelning (0,45 EUR/aktie) -407,4 -407,4

Aktieemission 2,5 3,9 8,5 14,9

Periodens resultat 438,1 438,1

Förändring i övrig comprehensive income 3,6 3,6

Omräkningsjustering 92,7 92,7

Balans 30 juni 2001 1 539,4 3,9 1 623,1 -32,6 79,3 23,1 5 418,8 8 655,0 Övrig comprehensive income omfattar säkringsreserv för kassaflödesderivat och reservering för tillgångar tillgängliga för försäljning.

(13)

Ställda panter och ansvarsförbindelser

MEUR 2000-12-31 2000-06-30 2001-06-30

För egen räkning

Ställda panter 38,9 68,4 22,1

Inteckningar 400,8 647,7 393,4

För intressebolag

Inteckningar 1,0 1,0 1,0

Borgensförbindelser 14,5 11,0 17,3

För andras räkning

Ställda panter 0,4 3,0 0,4

Borgensförbindelser 102,8 195,7 95,0

Övriga åtaganden, egna

Leasingkontrakt, inom kommande 12 månader 30,3 23,2 33,2

Leasingkontrakt, efter kommande 12 månader 106,9 88,8 148,1

Pensionsskulder 2,9 3,3 2,8

Övriga förpliktelser 87,2 35,1 104,6

Totalt

Ställda panter 39,3 71,4 22,5

Inteckningar 401,8 648,7 394,4

Borgensförbindelser 117,3 206,7 112,3

Leasingkontrakt 137,2 112,0 181,3

Pensionsskulder 2,9 3,3 2,8

Övriga förpliktelser 87,2 35,1 104,6

Totalt 785,7 1 077,2 817,9

Finansiella riskkontrakt

MEUR 2000-12-31 2000-06-30 2001-06-30

Marknadsvärde

Räntederivat 16,7 -3,1 3,0

Valutaderivat 113,8 46,9 -127,2

Råvaruderivat 5,0 -0,6 43,7

Aktieswappar - - -48,8

Nominellt värde

Räntederivat 737,5 954,2 1 684,9

Valutaderivat 4 801,9 3 222,8 7 303,6

Råvaruderivat 175,9 19,2 276,3

Aktieswappar - - 131,0

Nettoomsättning per produktområde

MEUR I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 I/01 II/01

Journalpapper 562,5 590,0 729,1 937,2 2 818,8 910,2 847,6

Tidningspapper 416,0 417,0 449,6 484,1 1 766,7 501,7 490,7

Finpapper 758,5 768,1 883,5 1 063,1 3 473,2 1 021,3 904,1

Förpackningskartong 719,2 746,9 753,0 755,9 2 975,0 701,9 704,2

Trävaror 298,1 334,8 293,7 315,5 1 242,1 307,3 311,8

Grossister 225,4 221,4 212,9 230,9 890,6 231,4 211,5

Skog 508,1 452,2 426,4 490,7 1 877,4 511,5 442,3

Övrigt -522,8 -449,5 -494,8 -599,4 -2 066,5 -548,3 -523,8

Löpande verksamhet, totalt 2 965,0 3 080,9 3 253,4 3 678,0 12 977,3 3 637,0 3 388,4

Avyttrade pappersenheter - - - -

Avvecklad verksamhet, Energi 46,4 23,9 - - 70,3 - -

Intern försäljning, Energi -19,7 -10,9 - - -30,6 - -

Totalt 2 991,7 3 093,9 3 253,4 3 678,0 13 017,0 3 637,0 3 388,4

(14)

Justerat rörelseresultat per produktområde

(Produktområdessiffror exklusive engångsposter och goodwillamortering)

MEUR I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 I/01 II/01

Journalpapper 91,6 91,4 138,6 77,8 399,4 113,6 72,3

Tidningspapper 62,6 43,2 80,8 81,7 268,3 134,1 125,6

Finpapper 150,5 146,5 194,1 197,7 688,8 167,6 81,9

Förpackningskartong 115,7 91,2 130,5 103,9 441,3 115,1 90,2

Trävaror 23,8 21,7 16,5 11,3 73,3 5,6 7,9

Grossister 5,0 2,4 0,5 2,0 9,9 0,2 -1,3

Skog 28,2 34,5 23,6 29,0 115,3 25,3 26,8

Övrigt -4,6 -2,9 -1,7 -25,9 -35,1 -1,9 -17,7

Löpande verksamhet, totalt 472,8 428,0 582,9 477,5 1 961,2 559,6 385,7

Avyttrade pappersenheter - - - -

Avvecklad verksamhet, Energi 26,9 25,8 - - 52,7 - -

Justerat rörelseresultat, totalt 499,7 453,8 582,9 477,5 2 013,9 559,6 385,7 Avskrivning på koncerngoodwill -14,1 -14,8 -22,6 -36,8 -88,3 -36,6 -39,3

Engångsposter 24,0 554,9 -23,1 -110,1 445,7 - -9,6

Rörelseresultat, totalt (IAS) 509,6 993,9 537,2 330,6 2 371,3 523,0 336,8

Finansnetto -68,8 -96,5 -39,4 -88,2 -292,9 -121,8 -121,4

Resultatandelar i intressebolag 5,8 4,4 2,7 7,7 20,6 28,3 23,3

Resultat före skatt och minoritetsintressen 446,6 901,8 500,5 250,1 2 099,0 429,5 238,7

Inkomstskatt -148,5 -266,9 -161,9 -73,1 -650,3 -146,0 -82,2

Resultat efter skatt 298,1 634,9 338,6 177,0 1 448,7 283,5 156,5

Minoritetsintressen -7,4 -1,0 -4,1 -1,2 -13,7 -0,2 -1,7

Periodens resultat 290,7 633,9 334,5 175,9 1 435,0 283,3 154,8

Rörelseresultat per produktområde (IAS)

MEUR I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 I/01 II/01

Journalpapper 86,1 87,1 127,9 56,7 357,8 98,1 55,1

Tidningspapper 61,0 43,2 79,2 80,1 263,5 132,5 124,0

Finpapper 148,1 148,4 167,7 164,7 628,9 152,7 57,3

Förpackningskartong 114,3 95,3 129,1 13,5 352,2 113,5 88,5

Trävaror 22,4 21,7 15,1 9,9 69,1 4,1 6,3

Grossister 4,1 2,8 0,3 1,1 8,3 -0,5 -2,0

Skog 28,2 36,7 26,5 27,3 118,7 25,3 26,8

Övrigt 18,5 8,1 -8,6 -22,7 -4,7 -2,7 -19,3

Löpande verksamhet, totalt 482,7 443,3 537,2 330,6 1 793,8 523,0 336,8

Avyttrade pappersenheter - - - -

Avvecklad verksamhet, Energi 26,9 550,6 - - 577,5 - -

Rörelseresultat, totalt 509,6 993,9 537,2 330,6 2 371,3 523,0 336,8

Finansnetto -68,8 -96,5 -39,4 -88,2 -292,9 -121,8 -121,4

Resultatandelar i intressebolag 5,8 4,4 2,7 7,7 20,6 28,3 23,3

Resultat före skatt och minoritetsintressen 446,6 901,8 500,5 250,1 2 099,0 429,5 238,7

Inkomstskatt -148,5 -266,9 -161,9 -73,1 -650,3 -146,0 -82,2

Resultat efter skatt 298,1 634,9 338,6 177,0 1 448,7 283,5 156,5

Minoritetsintressen -7,4 -1,0 -4,1 -1,2 -13,7 -0,2 -1,7

Periodens resultat 290,7 633,9 334,5 175,9 1 435,0 283,3 154,8

(15)

Slutkurs Helsingfors, EUR Stockholm, SEK New York, USD

Serie A Serie R Serie A Serie R ADR

April 12,60 12,70 115,00 116,00 10,87

Maj 13,50 13,65 121,00 123,50 11,20

Juni 12,60 12,80 116,50 114,50 10,59

Omsättning Helsingfors Stockholm New York

Serie A Serie R Serie A Serie R ADR

April 2 259 409 36 424 347 278 787 31 412 558 2 435 500

Maj 3 080 265 55 360 338 2 613 153 48 948 161 3 848 800

Juni 1 528 894 49 424 975 268 673 40 204 026 2 142 300

Totalt 6 868 568 141 209 660 3 160 613 120 564 745 8 426 600

Börsvärdet på Helsingfors Börs per 30 juni var 11,5 miljarder EUR.

Antal utestående aktier A-aktien R-aktien Totalt

Antal aktier, 31 dec 1999 208 951 188 550 658 501 759 609 689

Teckning av nya R-aktier, 26 jan 2000 246 000 246 000

Aktieemission (Consolidated Papers), 11 sep 2000 167 367 577 167 367 577 Konvertering av A- till R-aktier, 16-27 okt 2000 -14 454 732 14 454 732 - Antal aktier införda i handelsregistret, 31 dec 2000 194 496 456 732 726 810 927 223 266

Teckning av nya R-aktier, 5 jan 2001 312 000 312 000

Teckning av nya R-aktier, 16 mars 2001 964 201 964 201

Annullerade aktier enligt beslut av bolagsstämman 2001 -910 600 -22 260 100 -23 170 700

Teckning av nya R-aktier, 29 maj 2001 228 000 228 000

Teckning av nya aktier, 20 juli 2001 773 522 773 522

Antal aktier införda i handelsregistret, 20 juli 2001 193 585 856 712 744 433 906 330 289

Antal återköpta aktier, 20 juli 2001 489 100 2 486 100 2 975 200

Antal utestående aktier, 20 juli 2001 193 096 756 710 258 333 903 355 089 Nya R-aktier teckningsbara mot obligationer med

teckningsrätter 2 184 000 2 184 000

Nya R-aktier i form av ADR teckningsbara mot Stora Enso

North America’s optionsprogram 3 941 902 3 941 902

R-aktier ägda av Stora Ensos dotterbolag Merivienti Oy -5 591 -5 591

• Per den 20 juli 2001 ägde Stora Enso Oyj 489 100 A-aktier och 2 486 100 R-aktier till ett värde motsvarande 5,1 MEUR. Deras andel av aktiekapitalet och rösterna i bolaget är 0,3% respektive 0,3%.

• Stora Ensos dotterbolag Merivienti Oy innehar 5 591 R-aktier till ett värde motsvarande 9 504,70 EUR. Deras andel av aktiekapi- talet och rösterna i bolaget är 0,0%.

Största aktieägare per 30 juni 2001 % av aktier % av röster

Finska staten 15,1 24,1

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 7,9 22,2

Folkpensionsanstalten, Finland 3,0 9,1

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma-Sampo 1,0 3,4

Sampo-koncernen 0,8 2,7

Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv Sampo Industriförsäkring Ab Försäkringsbolaget Sampo Ab

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 0,7 1,8

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1,1 1,5

Suomi-koncernen 0,4 1,5

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi Försäkringsaktiebolaget Suomi

Robur 2,7 0,9

Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond 0,7 0,9

10 största, totalt 33,6 68,2

A K T I E N

(16)

Stora Enso Oyj

Box 309 • FIN-00101 Helsingfors • Finland Besöksadress: Kanalkajen 1 Tel +35 20 46 131 • Fax +358 20 46 21471

Stora Enso

Box 70395 • SE-107 24 Stockholm • Sverige Besöksadress: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Tel +46 (0)8 613 66 00 • Fax +46 (0)8 10 60 20

Stora Enso International Office 9, South Street • London W1K 2XA • U.K.

Tel +44 2084 321 500 • Fax +44 2084 321 600

Grafisk design: Incognito Design • Papper: Stora Enso MultiArt Silk 150 g/m2 • Libris 2001 Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och

-utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar” och ”förutser” eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

Publiceringsdatum för finansiell information:

Delårsrapport januari – september 2001 25 oktober 2001 Bokslutskommuniké för 2001 30 januari 2002 Delårsrapport januari – mars 2002 23 april 2002 Delårsrapport januari – juni 2002 23 juli 2002 Delårsrapport januari– september 2002 22 oktober 2002

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :