Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 18 juni 2014, klockan

Full text

(1)

Vimmerby kommun

c m www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (22)

Sammanträdesdatttill

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och satmnanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstemän

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Satmnanträdesdattun

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 18 juni 2014, klockan 08.30-13.00 Magnus Gustafsson (M), ordförande Morgan Esping (M)

Peter Karlsson (C)

Carolirra Andersson (M), ersätter Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell BUlow (S)

Pia Young (V), ersätter Camilla Stridh (S) Tobias Ragnarsson, samordnare, § 82

Bertram Stenlund Fridell, förändringsledare, § 83 Alf Olsson, områdeschef, § 84

Isa Karlsson, områdeschef, § 84-85 Tomas Svensson, områdeschef, § 84--85

Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, § 81-82, § 86-88 Thomas Hjelm, controller,§ 91-92

Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Kjell BUlow

Paragrafer 77-94

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2014-06-18 2014-06-24

Utdragsbestyrkning

(2)

Vimmerby kommun

c """"- www. vimmerby.se

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18

Förvaltningschefen informerar

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Förvaltningschefen informerar:

• SKL:s skolenkät 2014 for åk 8 Vimmerby kommun visar bättre resultat än 2013.

• Rekrytering av rektor till åk 7-9, Vimarskolan sker med hjälp av en rekryterings firma.

• Lena Högback Nimhed, verksamhetschef gymnasiet/Lärcenter slutar sin anställning i början av september.

(3)

Vimmerby kommun

~

www.vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 78 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

2014-05-15, Id 4836

l Avslutsdokument PIM, Vimmerby kommun.

2014-05-16, Dnr 136/2013

2 P-utdrag KF§ 71, Instiftande av Emil i Lönnebergas stipendium.

2014-05-16, Id 4799

3 Beslutsmeddelande från Skolverket- statsbidrag för påsklovs- och sommarskola 2014.

2014-05-19, Id 4821

4 Fullmakt för deltagande i NT A skolutveckling ekon. för.

2014-06-03, Id 17801

5 Beslut från Skolverket avseende återkrav av statsbidrag till skolhuvudmän som fått bidrag för ökad undervisningstid i svenska/svenska som andraspråk för nyanlända elever, höstterminen 2013.

2014-06-02, Id 17804

6. Ansökan till Regionförbundet i Kalmar län om projektmedel, projekt Vimmerby med omnejd.

2014-06-03, Dnr 2014/121

7. P-utdrag KS § 165, 2014-05-06, Nämndemas fortlöpande redovisning till kommunstyrelsen år 2014-2015-

budgetavstämning per den31mars 2014 med nulägesrapport, åtgärdsplan och prognos till årets slut.

2014-05-28

8. Statens offentliga utredningars redovisning av hur statsbidrag för 2013 använts. Kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar. Projekt Vimmerby hörsel.

Utdragsbestyrkning

(4)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

9.

2014-05-28

Förhandsinformation från skolverket om att bjuda in huvudmän till dialogmöten.

2014-06-09

l O. statistiska centralbyrån/Skolverket- Uppdatering av skolenhetsregistret

Utdragsbestyrlming

(5)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 79 Dnr 2014/2

Redovisning av incidentrapporter kränkande behandling

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen mellan perioden 2014-05-15-2014-06-11.

Det har inkommit 4 anmälningar från skolområde V ÄST, 8 anmälningar från skolområde ÖST och ingen anmälan från skolområde ViGyLär.

Utdragsbestyrkning

(6)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 80

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledarnot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entledigande från tjänst (Dnr 2014/14) 2014-06-17, 2014-06-17, 2014-06-03, 2014-06-03

Beviljad tjänstledighet 6 månader (Dnr 2014/14) 2014-06-17, 20 14-0(5-09' 2014-06-09' 2014-06-02

Del10:6 Kursutbud Vimmerby Lärcenter (Dnr 2014/66) 2014-05-23

Utdragsbestyrkning

(7)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 81 Dnr 2014/45 Vård- och omsorgscollege

Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

l. medverka i bildandet av såväl ett regionalt som lokalt vård- och omsorgscollege.

2. påbörja arbetet inför ansökan om certifiering av Vimmerby Lärcenters vård- och omsorgsutbildning.

3. utse rektor för Vimmerby Lärcenter att ingå i styrgruppen för vård- och omsorgscollege.

4. föreslå att styrgruppen utökas med respektive kommuns motsvarighet till barn- och utbildningsnämnds ordförande.

Ärendet

Vimmerby kommun har fått en förfrågan om att ingå i vård- och omsorgscollege (VO-college) initialt i samarbete med kommunerna i norra Kalmar län. Det är Västerviks kommun som är drivande i frågan om ett regionalt VO-college och som har tillsatt en utredare för att genomföra förstudier. Dessa är nu klara och ärendet har gått vidare till nästa steg vilket innebär beslut i kommunerna.

Vimmerby kommun erbjuder vård- och omsorgsutbildning inom

vuxenutbildningen på gymnasial nivå. För ungdomar inom gymnasieskolan erbjuds vård- och omsorgsprogrammet i samarbete med Hultsfreds kommun som genomför utbildningen för båda kommunernas räkning enligt den programuppdelning mellan kommunerna som beslutades i juni 201 O.

Barn- och utbildningsnämnden fick information på aprilsammanträdet och en lägesrapport i maj. Kommunstyrelsens presidium har informerat sig i frågan och ärendet kommer att tas upp som informationsärende i socialnämnden vid sitt sammanträde i juni inför beslut om medverkan vid nämnd i september 2014.

De flesta arbetsgivare i Vimmerby inom sektorn för vård- och omsorgscollege tillhör socialnämndens verksamhetsområde och därför kommer samarbetet att påverka deras verksamheter.

Ärendet har behandlats i BUN § 45, 2014-04-23 och BUN § 70, 2014-05-21.

Utdragsbestyrkning

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att

medverka i bildandet av såväl ett regionalt som lokalt vård- och omsorgscollege,

påbörja arbetet inför ansökan om certifiering av Vimmerby Lärcenters vård- och omsorgsutbildning,

utse rektor får Vimmerby Lärcenter att ingå i styrgruppen får vård- och omsorgscollege

Ärendet diskuteras.

Yrkanden

Morgan Esping (M): För den politiska representationen föreslå att styrgruppen utökas med respektive kommuns motsvarighet till barn- och utbildningsnämnds ordförande.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunstyrelsen, Västerviks kommun: Vård- och omsorgscollege, 2014-04-24

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 17823) 2014-06-11

Sändlista

Kommunstyrelsen, Västerviks kommun Kommunstyrelsen, Vimmerby kommun

Utdragsbestyrkai ng

(9)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Pro to kolljusterare

BUN § 82

Presentation av arbetsmarknadsenheten

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Tobias Ragnarsson, samordnare informerar om arbetsmarknadsenhetens uppdrag och verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten samordnar alla verksamheter i Vimmerby kommun som arbetar med arbetsmarknadsfrågor.

Det kommunala informationsansvaret (KIA) som tidigare administrerades av barn- och utbildningsnämnden, ligger nu inom arbetsmarknadsenhetens ansvarsområde.

Utdragsbestyrkning

(10)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l O (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 83 Dnr 2012/157

Lägesrapport PRIO

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

PRIO- Planering, Resultat, Initiativ och Organisation drivs sedan januari 2012 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholrns stad.

Projektet har utvecklats med stöd av konsultbolaget McKinsey & Company.

PRIO bygger på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystern från 2007 och 20 l O samt annan aktuell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Ett sätt att nå bättre resultat i skolan är att varje skola kartlägger sina behov.

Hur ser sarnarbetet ut mellan lärarna, vilket stöd får man från rektor, vad lägger man sin tid på och hur prioriterar man sin kompetens?

Tidplanen för 2013-2014 med kartläggning, anpassning och genomförandefaserna redovisas. Hösten 2013 genomfördes en kartläggningsfas och en lokal

anpassningsfas på Vitnarskolan och våren 2014 gick skolan in i genomförande- fasen. Utvecklingsområden på Vitnarskolan är; effektiva möten, feedback, gemensam planering och vikarieprocessen.

Astrid Lindgrens skola har under våren 2014 genomfört en kartläggningsfas och en lokal anpassningsfas och går till hösten in i genornförandefasen.

Utvecklingsområden är; effektiva möten, feedback, systematisk samplanering och gemensam ärnnesplanering.

Under hösten 2014 genomförs en kartläggning och en lokal anpassningsfas för ytterskoloma i skolområde ÖST; Frödinge, Tuna och Storebro.

Vimmerby kommun har tillsammans med sex andra kommuner blivit utvalda av SKL att delta i arbetet med hur man mäter effekterna av PRIO.

Bertram Stenlund Fridell, förändringsledare redogör för ärendet.

Utdragsbestyrkning

(11)

Vimmerby kommun

~

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 84

Redovisning av betyg för åk 6, 9 och år 3 gy och resultat nationella prov åk 3

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Redovisning av betyg får åk 6 och 9 i grundskolan och år 3 i gymnasiet samt resultat från nationella prov i år 3.

Det är forsta gången betygssättningen sker enligt GY11, varfor

resultaten av avgångsbetygen for eleverna i år 3 inte kanjärnfåras med fårra året.

skolområdena kommer att vidare analysera och reflektera över sina resultat for fortsatt måluppfyllelse.

Områdescheferna for skolområde ViGyLär, V ÄST och ÖST presenterar resultaten vid sammanträdet.

Utdragsbestyrkning

(12)

Vimmerby kommun

c www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 85

Uppföljning av simkunnighet åk 6

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

För att förstärka insatserna i simkunnighet infördes från och med höstterminen 2012 simundervisning i årskurs l.

Uppföljningen avser elever som förra året i åk 5 inte var simkunniga.

Resultatet av uppföljningen av simkunnighet hos elever i årskurs 6 i båda skolområdena visar att 4 elever inte uppnår målen enligt kursplanen i idrott och hälsa.

Utdragsbestyrkning

(13)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 86 Dnr 2014/11

Lägesrapport "Campus Småland"

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Efter seminariet Nya Vägar den27mars i stockholmjobbar en arbetsgrupp med att se över hur organisationen ska se ut framöver.

Dessutom har till utbildningsdepartementet skickats en skrivelse för ett pilotprojekt om akademiska utbildningar för kompetensförsörjning och utvecklingsinsatser. Linneuniversitet och Högskolan V ÄST ansvariga huvudmän i samarbete med Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks kommuner.

Verksamhetschef Lena Högback Nimhed föredrar ärendet.

Utdragsbestyrkning

(14)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 87 Dnr 2014/63 Arbetsmiljö: Arbetsplatsprogram

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisade arbetsplatsprogram inom skolområde V ÄST och ÖST.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för arbetsmiljön för

medarbetare inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att resurser för arbetsmiljöarbetet avsätts i den årliga budgeten. Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett arbetsmiljöprogram och dessa ska revideras årligen, vilket senast skedde i oktober 2013.

För varje arbetsplats ska det årligen upprättas ett arbetsplatsprogram enligt de direktiv som är givna i arbetsmiljöprogrammet och kommunens arbetsmiljöpolicy. Enligt dessa och rutinen för intern kontroll redovisas arbetsmiljöprogrammen via OMSAM till FÖSAM och till barn- och utbildningsnämnden i juni.

Föreligger arbetsplatsprogram för skolområdena V ÄST och ÖST som behandlats i facklig samverkan i OMSAM. De redovisades i FÖSAM 2014-06-09.

Arbetsplatsprogram för skolområde ViGyLär redovisas i höst.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse (Id 17825) 2014-06-11

Utdragsbestyrkning

(15)

Vimmerby kornmun

c

JOC

www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 88 Dnr 2014/62

Arbetsmiljö: Sammanställning skyddsrondsprotokoll

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad infonnation om skyddsronderna i nämndens verksamhetsområde.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett arbetsmiljöprogram och av detta framgår att verksamheterna ska präglas av god arbetsmiljö inom såväl det fysiska som det psykosociala området. För att följa upp

arbetsmiljön finns fårutom nämndens arbetsmiljöprogram också intern kontroll. I detta sammanhang är det skyddsronder där skyddsronden om den fysiska arbetsmiljön genomfårs under vårtterminen och den

psykosociala under höstterminen. En1igt rutinen ska också en allergirond genomfåras i samband med den fysiska skyddsronden.

Föreligger skyddsrondssammanställning från skolområde V ÄST och ViGyLär. För skolområde ÖST kommer sammanställningen delges nämnden i augusti liksom allergironder från samtliga skolområden.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse (Id 17824) 2014-06-11

Utdragsbestyrkning

(16)

Vimmerby kommun

www. virnmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 89 Dnr 2014/64

Redovisning av skolområdenas deltagande i skräpplockardagarna 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Föreligger en sammanfattande redovisning av skolområdenas medverkan i Håll Sverige Rents Skräpplockardagar, en nationell kampanj mot nedskräpning.

Enligt beslut i kommunfullmäktige§ 72, 2012-04-23, ska barn- och utbildningsnämnden ansvara får regelbundna, årliga återkommande skräpplockarkampanjer på respektive skola i kommunen.

Uppdraget ska årligen återredovisas i fullmäktige.

Beslutsunderlag

Sammanställning skräpplockardagarna 2014 (Id 17826) 2014-06-10

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

(17)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Pro to kolljusterare

BUN § 90 Dnr 2013/156

Redovisning av vidtagna åtgärder i Vimmerby kommun efter skolinspektionens tillsyn våren 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga handlingama till protokollet.

Ärendet

Redovisning av respektive rektorers vidtagna åtgärder efter föreläggande från skolinspektionens tillsyn i Vimmerby kornmun under våren 2014.

skolinspektionen följer upp åtgärderna under hösten och kornmer fortsätta tillsynen i kommunen av den politiska ledningen,

vuxenutbildningen, förskola och fritidshem.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse av vidtagna åtgärder i Vimmerby kornmun efter skolinspektionens tillsyn våren 2014 (Id 17830) 2014-06-10

Utdragsbestyrkning

(18)

Vimmerby kommun

c

~

www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 18 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 91 Dnr 2014/16

Ekonomisk uppföljning med prognos per den 31 maj 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per den 31 maj 2014 och lägga handlingama till protokollet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas redovisa ett netto- underskott på 1,7 mnkr vid årets slut. Nämndens bruttobudget är 318,5 miljoner kronor och intäkter fårutom skatter är 32,5 mnkr.

Område VÄST -1,2 mnkr, område ÖST +1,2 mnkr, ViGyLär -0,3 mnkr samt central förvaltning -1,4 mnkr.

Grundskolan tillsammans med fårsko leklassverksamhet har en nettobudget på 125,4 mnkr kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,4 mnkr vid årets slut.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på l ,5 mnkr. Då är beräkningar gjorda får höstterminens IKE med preliminära antagningen.

Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott men det är får tidigt att veta hur det går.

Gymnasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med l ,5 mnkr då fler elever än beräknats går gymnasiesär. Hösten 2013 folkbokförde sig ett antal elever i Vimmerby kommun som redan var inskrivna i gymnasiesärskolan.

Förskolan som har en nettobudget på 59,0 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 2,4 mnkr beroende på att fler yngre barn i verksamheten kräver mer personal, samtidigt som paviljongernas hyra på 200 tkr är o budgeterad.

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,9 mnkr klarar inte budget då det finns fler barn i fritidshem än beräknat.

Särskolans nettobudget på 5,8 mnkr beräknas ge ett överskott på l ,O mnkr beroende på färre elever i Virornerbys särskola.

Lärcenter beräknas få underskott vid årets slut på cirka 0,3 mnkr. Nettobudget (0,7 mnkr) får FAS flyttas under 2014. Högskolecentrum beräknas hålla sin nettobud get.

/.

Utdragsbestyrkning

(19)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

Ett totalt resultat på minus l ,7 mnkr kan komma att redovisas vid årets slut.

Då ingår en obudgeterad paviljong i Frödinge som kostar cirka 200 tusen kronor per år.

Controller föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Upprättad uppföljningper 31 maj 2014 (Id 17840) 2014-06-18

Bilaga.

UtdragsbestyrkDing

(20)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2014-06-18 Maj (tkr)

Uppf 201405

Intäkt

Kostnad Förbrukat

Verksamhet Netto Budget 201405

l) 60 Nämnd o kontor Intäkt

o o

Kostnad 7 200 2 951

Netto 7 200 2 951

2) 62 Förskaleklass Intäkt

o o

Kostnad 6 738 2 080

Netto 6 738 2 080

3) 63 Särskola Intäkt

o o

Kostnad 5 855 l 540

Netto 5 855 l 540

4) 64 Grundskola Intäkt 913 l 181

Kostnad 119 614 51494

Netto 118 701 50 313

5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 975 7 029

Kostnad 77 082 33 913

Netto 64107 26 884

6) 66 Lärcenter Intäkt 4 723 2 632

Kostnad 14119 5 783

Netto 9 396 3 151

7) 67 Gymnasiesär Intäkt

o

l

Kostnad 3 000 2 329

Netto 3 000 2 328

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 11

Kostnad 2 448 975

Netto 2 206 964

9) 71 Förskola Intäkt 9 644 4 718

Kostnad 68 620 32 340

Netto 58 976 27 622

lO) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 l 812

Kostnad 13 859 6 143

Netto 9 859 4 332

11) TOTALT Intäkt 32 496 17 383

Kostnad 318 536 139 547

Netto 286 040 122 164

Bilaga BUN § 91, 2014-06-18

Bedömd Prognos utfall helår

o

7 090 7 090

o

5 738 5 738

o

4 855 4 855 2 913 122 214 119 301 15 745 78 362 62 617 5 633 15 369 9 736

o

4 500 4 500 12 2 218 2 206 10 094 71420 61 326 4 000 14 359 10 359 38 396 326 126 287 730

Riktpunkt:

41,7%

+överskott/

Förbrukning

mot budget - underskott mot

riktpunkt budget

41,67%

0,0

o

41,0 110

41,0 110

0,0

o

30,9 1000

30,9 1000

o

26,3 1000

26,3 1000

129,4 2 000

43,0 -2 600

42,4 -600

54,2 2770

44,0 -1280

41,9 1490

55,7 910

41,0 -1250

33,5 -340

0,0

o

77,6 -1500

77,6 -1500

4,5 -230

39,8 230

43,7

o

48,9 450

47,1 -2 800

46,8 -2 350

45,3

o

44,3 -500

43,9 -500

53,5 5 900

43,8 -7 590

42,7 -1690

l) Nämnd och förvaltning ser ut att klara budgeten 2014, HD ger oss inte prövningstillstånd

varfår skadeståndjärn ränta frånjuli 2009 ska utbetalas. Nämndens konto backar därför med 140 tusen kronor.

Förvaltningens o F/avisar plus för långtidssjuk och kvalitetssamordnaren inte tillträder förrän till hösten.

U!f5

1(2)

(21)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2) Förskoleldassverksamheten är inte färdigfördelad.

3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 1,0 mnkr.

Totalt färre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna.

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 0,6 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning färskoleklass som inte är färdig.

Fler elevassistenter kostar mer än budget.

5) Gymnasiet kan komma att redovisa ett nettoöverskott på l ,5 mnkr.

IKE plus l ,5 mnkr är en beröäkning gjord på preliminär antagning. Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott men osäkert.

6) Lärcenters verksamheter kan komma att redovisa underskott med 0,3 mnkr.

F AS-proj ektets nettobudget på 695 tusen kronor är då flyttad.

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott l ,5 mnkr om alla elever finns kvar hela året.

8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att hålla nettobudgeten.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 2,4 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 85.

Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,2 mnkr detta år. Det är lO familjer som får vårdnadsbidrag i maj.

l O) Fritidshemmen helårsprognos -500 tusen kronor. Fler barn än det budgeterats för.

Kyrkans fritids har 30 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på minus l, 7 mnkr kan komma att redovisas 2014.

Paviljongshyra på 0,2 mnkr är då medräknade.

2014 Maj 2014 April 2013 Maj 2013 April

Grundskola o fsld 1586 l 586 1571 l 571

Gymnasiet 528 528 598 598

Förskola 659 659 655 648

Fritidshem 525 539 503 517

Fristående förskolor 85 79 78 78

Fristående fritids 30 31 34 34

Summa 1299 1308 1270 1277

2(2)

(22)

Vimmerby kommun

~

www.vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 92 Budget 2015

Barn- och utbildningsnämndens beslut Infonnationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Ramjusteringar i kommunens budget för 2015 behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-23.

Det föreligger förslag om att barn- och utbildningsnämndens ram för 2015 ska minskas med 3 mnkr.

Utdragsbestyrkning

(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 93 Dnr 2014114

Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

Inga ärenden finns att behandla.

Utdragsbestyrkning

(24)

Vimmerby kommun

c m. www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (22)

Sammanträdesdatum

2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 94

Distribution av nämndens handlingar och arbetsformer

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen tar fram kostnadsunderlag får läsplattor får ordinarie ledarnöter och informerar och samråder med nämndens presidium. Ambitionen är att införa läsplattor till nämndens sammanträde i augusti 2014.

Ärende

Ordfårande Magnus Gustafsson (M) lyfter frågan om digital distribuering av nämndens handlingar via läsplatta och ett i övrigt digitalt arbetssätt får ledarnöter och förvaltning. Ärendet har tidigare behandlats i BUN § 168,2012-11-21 och BUN § 146, 2013-10-23.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Gustafsson (M): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram

kostnadsunderlag får läsplattor får ordinarie ledarnöter och informera och samråda med nämndens presidium. Ambitionen är att införa läsplattor till nämndens sammanträde i augusti 2014.

Ärendet diskuteras.

Yrkanden

Kjell Biilow (S) yrkar jämte Morgan Esping (M) bifall till Magnus Gustafssons (M) förslag.

Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :