DETALJPLAN för handel och kontor i östra Eslöv FLYGSTADEN - del av Eslöv 52:14 i Eslöv Eslövs kommun Skåne län

Full text

(1)

DETALJPLAN för handel och kontor i östra Eslöv FLYGSTADEN - del av Eslöv 52:14 i Eslöv

Eslövs kommun Skåne län

UTLÅTANDE

UTSTÄLLNING

Enligt Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-03-11 har förslag till rubricerad detaljplan varit utställd under tiden 2 till 23 april 2009, 22 yttranden har inkommit.

Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt genom annons i Skånska dagbladet och Sydsvenska dagbladet 2009-03-29.

UTSTÄLLNINGSMÖTE

Berörda fastighetsägare, hyresgäster och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett gemensamt Utställningsmöte 2009-04-16. Vid mötet närvarade representanter för Miljö och Samhällsbyggnad/Stadsbyggnad och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 22 personer kom till mötet. Under mötet informerades om planen och Jan Jonasson från Nordplan presenterade den handelsutredning som bilagts planen.

YTTRANDEN

Dessa skrivelser med erinran (m.e.), med synpunkter (m.s.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Länsstyrelsen i Skåne län m.s.

Vägverket m.e.

Lantmäteriet u.e.

Räddningstjänsten Syd m.s.

Skånetrafiken m.s.

Sjöbo kommun u.e.

Lunds kommun u.e.

Hörby kommun u.e.

Barn- och Familjenämnden u.e.

Vård- och omsorgsnämnden u.e.

Kultur- och fritidsnämnden m.s

Servicenämnden u.e.

Miljö och Samhällsbyggnad Gata, Trafik och Park m.e.

Miljö och samhällsbyggnad, Miljö m.s.

(2)

Miljö och samhällsbyggnad, VA m.s.

Kultur och fritidsnämnden u.e.

Ringsjö Energi m.s.

MERAB u.e.

Hyresgästföreningen u.e.

Svenska Statoil AB m.e.

Lennart Ohlsson Carlsfelt Gård AB m.e.

HSB Skåne m.e.

Nedan följer sammandrag av samtliga inkomna yttranden med synpunkter eller erinran.

Länsstyrelsen i Skåne län

Förslaget strider inte mot de intressen Länsstyrelsen har att bevaka enligt 12 kap 1§ plan- och bygglagen.

När 5000 m2 dagligvaruhandel tillåts i området kan det inte anses ha stöd i den fördjupade översiktsplanen, där området redovisat som ett verksamhetsområde, längre. Länsstyrelsen saknar ett resonemang i planbeskrivningen om den nya avvägning som gjorts.

Flygbullerutredningen har inte redovisats.

Länsstyrelsen kan inte se att yttrande från räddningstjänsten inhämtats.

Länsstyrelsen förutsätter att ett genomförande- och finansieringsavtal tecknats mellan kommunen och Vägverket.

Ett handelsområde av denna typ riskerar att medföra en trafikökning som kan få konsekvenser för möjligheterna att uppnå miljömålen om begränsad

klimatpåverkan och frisk luft liksom transportpolitiska mål om hållbart transportsystem. Planen bör föregås av en miljökonsekvensbeskrivning.

Kommentar: Den handelsutredning som ligger till grund för detaljplanen visar på att det finns plats för en begränsad del dagligvaruhandel inom planområdet utan att påverka handeln i centrum då 55 % av Eslövs kommuns invånare handlar sina dagligvaror utanför kommunens gränser.

Anledningen till avgränsning av verksamhetsområdet i fördjupningen av översiktsplanen för östra Eslöv var att området inte skulle hindra befintlig flygtrafik. I detaljplanearbetet för flygstaden har framkommit

(3)

att flygets bansträckning för start och landning kan vridas något och därmed ge plats till större bebyggelseområde.

Kommunledningskontoret yttrade sig under samrådet över att något möte där syftet med planen ändrats från ”Icke störande verksamheter och handel med skrymmande varor” till ”Kontor och handel dock ej livsmedel” inte ägt rum. Med anledning av detta yttrande ändrades planbestämmelsen till att även innefatta livsmedel.

Konsekvenserna av en vridning av landningsbanorna kommer att redovisas en flygbullerutredning innan planen antas.

Räddningstjänsten har tillsänts handlingarna och skickat in ett yttrande.

Avtal mellan kommunen och Vägverket kommer att tecknas innan planen antas av kommunfullmäktige.

Vägverket

Vägverket påminner om att Detaljplanen inte får föras till antagande innan ett genomförande- och finansieringsavtal tecknats mellan kommunen och

Vägverket.

Kommentar: Avtal ska tecknas innan planen antas av Kommunfullmäktige.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd har ingen erinran under förutsättning att:

• Riskanalysen följs i sin helhet.

• Räddningstjänstens tillgänglighet beaktas

• Området förses med brandvattenförsörjning i erforderlig omfattning

Skånetrafiken

Skånetrafiken konstaterar att den planerade verksamheten i första hand kommer att bli bilorienterad. Det finns inga planer på att förlänga linje 1. En analys eller diskussion om alternativ lokalisering av den planerade verksamheten där den stämmer bättre överens med miljömålen efterlyses, en möjlighet kan vara en förädling av industriområdet öster om järnvägen.

Kommentar: Diskussionen om lokalisering och användning av området har förts i fördjupningen av översiktsplanen. Även om busstrafiken inte planeras till området nu kommer det att finnas möjlighet att anlägga en busshållplats och vända en buss inne på området i framtiden.

(4)

Kultur- och fritidsnämnden

Inledningsvis ser Kultur- och fritidsnämnden mycket positivt på att ett nytt handelområde etableras i Eslöv. Vidare poängterar de att det är av stor vikt att det nya området kopplas samman med befintliga gång- och cykelvägar med tunnel under väg 113. Nämnden instämmer i och vill även betona att höga krav som måste ställas på den arkitektoniska utformningen av området. Slutligen instämmer de med att utformningen av områdets skyltar bör regleras för att inte ge ett för plottrigt intryck samt att det är av stor vikt att området omges av grönytor med trädplantering.

Miljö och Samhällsbyggnad Gata, Trafik och Park

Avdelningen ifrågasätter om ängsgräs på skyddsområde stämmer överens med ambitionen att skapa ett välkomnande gaturum kring Östra vägen.

Genomförandet av planen kommer att kräva omfattande kommunala investeringar initialt och sedan kommer även drift och underhåll att belasta kommunens budget. Dessa kostnader bör redovisas till beslutande organ t ex i ett missivbrev.

Handelsutredningen betonar vikten av att utveckla centrum. En bedömning som förefaller rimlig men som också kommer att ställa krav på kommunal

finansiering.

Kommentar: Högre vegetation som träd har större betydelse än gräset för att ge ett stadsmässigt intryck. Det är dock viktigt att området städas och att sly inte tillåts växa upp.

Genomförandet av planen ställer krav på kommunen och kommer att innebära kostnader för kommunen. Detta ska man vara medveten om då planen antas.

Miljö och Samhällsbyggnad, Miljö

Miljö har frågor bland annat på dagvattenhanteringen, bullerdämpning och lokala miljömål.

Kommentar: Dagvattenhanteringen ska utredas i detalj samband med projektering av området. Det PM som bilagts planen anger principerna för hur dagvattnet avses omhändertas.

En ökning av trafiken medför ökat buller. Medel finns att söka för bullerdämpande åtgärder.

(5)

Huruvida Eslövsborna kommer att handla i Flygstaden, centrum eller annan kommun beror på hur handeln kommer att utvecklas i dessa olika områden. Det är många som handlar utanför kommunen idag så förutsättningarna att fler ska handla här och trafiken minska finns.

Miljö och Samhällsbyggnad, VA

VA-avdelningen påpekar att förutsättningen för att planlägga och exploatera områden öster om väg 113 är att möjligheter till dagvattenavledning mot Grybybäcken etableras. VA-avdelningen föreslår förtydliganden av texten avseende dagvatten i planbeskrivningen.

Kommentar: Texten kompletteras enligt VA-avdelningens förslag.

Ringsjö Energi

Befintlig 10 kV ledning och optoslang måste flyttas när cykeltunneln byggs ut söder om rondellen.

Kommentar: Denna fråga avses belysas i ett avtal mellan Ringssjö Energi och Eslövs kommun. Genomförandebeskrivningen kompletteras med denna uppgift.

MERAB

MERAB påpekar att avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med denna uppgift.

Svenska Statoil AB

Lennart Ohlsson Carlsfelt Gård AB

Svenska Statoil AB, som arrenderar Kopparormen 1 där deras bensinmack ligger och Lennart Ohlsson Carlsfelt Gård AB som äger marken har skickat in var sin skrivelse med samma invändningar.

De motsätter sig redovisad sträckning av GC-väg norr om deras fastighet och är därför inte beredda att avstå mark för GC-vägen.

Två skäl till varför GC-vägen är olämplig redovisas:

1. Det är bara 40 meter från korsningen Ringsjövägen (med mycket trafik) och Vikhemsvägen och in- och utfarterna till Statoil och verksamheten väster om Vikhemsvägen. Mellan dessa infarter kommer GC-vägen med oskyddade trafikanter att korsa Vikhemsvägen.

(6)

2. De som cyklar på GC-vägen vet inte att det över deras huvuden ligger en servicestation med sin centrala påfyllning. Det kan vara en risk eftersom GC-vägen går i en djup skärning.

Kommentar: Det finns redan en GC-väg i korsningen Ringsjövägen –

Vikhemsvägen. I planförslaget har det lämnats plats för en rondell som i framtiden kan förbättra situationen i korsningen. För att inte påverka mer i nuläget ändras planen så att befintlig korsning med cykelvägen ligger kvar. På sikt finns det anledning att bygga ut rondellen och se över ut- och infarter till Vikhemsvägen. Detta får dock studeras i annat sammanhang.

GC-vägen kan läggas i ett mycket öppet ”tråg”, med bra sikt åt sidorna. Denna öppna lösning är ju en viktig parameter för en GC- väg med god kvalitet. Öppenhet och ljus skapar trygghet och gör att tunneln blir använd. Innan man cyklar ner i tråget ser man

Statoilmacken tydligt och är därmed medveten om att den ligger där.

HSB Skåne

Handelsutredningen talar om att centrum måste utvecklas samtidigt som ett köpcentrum för att handeln ska utvecklas på båda ställena. Centrum ska utvecklas i dialog och samverkan mellan kommun fastighetsägare och handelsföretag. HSB som fastighetsägare i centrum har varit med och satsat tillsammans med andra fastighetsägare så att bland annat flera större klädkedjor etablerat sig i centrala Eslöv.

Kommunen bör utarbeta och anta sin handelspolicy innan man planerar för ett köpcentrum utanför centrum HSB ser gärna att butiker för sällanköpshandel etableras i Flygstaden men om där blir klädbutiker kommer centrum att utarmas.

Hur kommer handelspolicyn att se ut och när kommer arbetet med den att starta? Det är viktigt att arbetet bedrivs i en grupp där alla berörda aktörer deltar.

Kommentar: Handelsutredningen visar att köptroheten är låg bland Eslövsborna.

En del av dessa kommer att handla i Eslöv om utbudet blir större.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 24 april 2009 Miljö och Samhällsbyggnad i samarbete med näringslivssekreteraren att utarbeta en handelspolicy. Under arbetet med policyn kommer kommunen att ha kontakt med centrumhandlare och fastighetsägare.

(7)

SAMLAD BEDÖMNING

Några redaktionella ändringar och förtydliganden införs i planen efter påpekande från länsstyrelsen och kommunens förvaltningar.

Cykelvägen i korsningen ringsjövägen – Vikhemsvägen ändras i planen så att den kommer att ligga kvar i befintligt läge. I planförslaget var den anpassad för en framtida rondell det är dock oklart om och när den kommer att byggas.

Miljö och Samhällsbyggnad/Stadsbyggnad

Anna Johansson Stadsbyggnadschef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :