• No results found

Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Delårsrapport

januari-mars 2017

(2)

• Försäljningen under kvartalet uppgick till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor ökade försälj- ningen med 3 procent.

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

2,0 (10,7) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med 4,2 (0) Mkr.

• Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till

4,2 (

2,2) Mkr.

Januari-mars 2017

Januari-mars 2016

Helår 2016

Försäljning, Mkr 179,6 171,6 758,8

Rörelseresultat, Mkr –2,0 10,7 24,7

Resultat efter skatt, Mkr –8,5 5,9 17,0

Fritt kassaflöde, Mkr* –4,2

2,2 129,6

Nettoskuld, Mkr 8,4 149,6 2,9

Nettoskuldsättningsgrad, % 2,5 52,4 0,8

Resultat per aktie efter skatt, kr –1,04 0,72 2,07

Eget kapital per aktie, kr* 41,45 34,72 42,41

*Avser den totala verksamheten

Såvitt inget annat anges avser informationen för 2016 i text och siffror verksamheten exklusive under 2016 avyttrade Avfallshante- ring.

(3)

Koncernens försäljning

Försäljningen ökade under kvartalet till 179,6 (171,6) Mkr. I lokala valutor var detta en ökning med 3,2 procent.

Koncernens resultat

Rörelseresultatet minskade till –2,0 (10,7) Mkr. Jämförelse- störande poster främst hänförliga till personalneddragningar i koncernledningen och i den tyska konsultverksamheten be- lastade resultatet med 4,2 (0) Mkr. Rensat från dessa uppgick rörelsemarginalen för kvartalet till 1,2 (6,3) procent. I första kvartalet 2016 erhölls en royaltyintäkt om 16,7 Mkr relaterad till THOR.

Finansnettot under kvartalet var –7,4 (–8,6) Mkr. Resultatet före skatt för kvarvarande enheter minskade till –9,4 (2,1) Mkr och efter skatt till –8,5 (5,9) Mkr.

Bränsle- och materialteknik

Försäljningen ökade till 52,5 (43,5) Mkr. I lokala valutor var ökningen 20,7 procent.

Rörelseresultatet minskade till 5,8 (8,1) Mkr och rörelsemar- ginalen uppgick till 11,0 (18,6) procent. Rörelsemarginalen för kvartalet påverkas negativt av förluster i valutakontrakt (1,4 Mkr), lägre beläggning i ALARA konsultverksamheten och låg marginal i förmedlingsuppdrag.

Efterfrågan är stark inom såväl bränsle- som materialteknik vilket möjliggör en god beläggning av anläggningen i Studsvik.

Studsvik Scandpower

Försäljningen ökade till 19,7 (18,0) Mkr. I lokala valutor var ökningen 5,3 procent. Rörelseresultatet minskade till –3,6 (–2,7) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till –18,3 (–15,0) pro- cent. Försämringen i rörelsemarginalen förklaras av kostnader för att stärka affärsområdets försäljning i bland annat Kina.

Försäljningen av konsulttjänster relaterade till våra programva- ror ökade under kvartalet och efterfrågan på programvara är fortsatt god. Vissa framsteg har gjorts avseende exporttillstånd av beställd programvara för totalt 26 Mkr till Kina. Det är dock fortfarande oklart när de amerikanska myndigheterna kan komma att bevilja ansökan.

Konsulttjänster

Försäljningen minskade till 103,4 (109,6) Mkr. I lokala valu- tor var minskningen 7,2 procent. Rörelseresultatet minskade till 1,6 (12,4) Mkr. Jämförelsestörande kostnader avseende personalneddragningar påverkade resultatet med –1,4 Mkr (0).

Rensat från jämförelsestörande poster uppgick rörelsemargi- nalen under kvartalet till 2,9 (11,3) procent. I första kvartalet 2016 erhölls en royaltyintäkt om 16,7 Mkr relaterad till THOR.

Resultatet i den underliggande konsultverksamheten justerat för royaltyintäkter och jämförelsestörande poster har därmed förbättrats med 7,3 Mkr. Förbättringen drivs av högre utdebite- ringsgrad i USA och Tyskland samt lägre kostnader i England.

Investeringar

Investeringar för den kvarvarande verksamheten uppgick till 5,1 (4,2) Mkr. Investeringarna avser huvudsakligen utrustning för mekanisk provning.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1,6 (1,7) Mkr och det fria kassaflödet till –4,2 (–2,2) Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick till 194,0 (185,5) Mkr. Den räntebärande nettoskulden var vid kvartalets utgång 8,4 (149,6) Mkr, vilket innebär att nettoskuldsättningsgraden var 2,5 (52,4) procent.

Personal

Medelantalet anställda var 633 (697). Minskningen är hänförlig till färre anställda inom konsultverksamheten i Tyskland och England.

Transaktioner med närstående

Under kvartalet har utdelning på 2 (3) Mkr mottagits från UK Nuclear Waste Management Ltd.

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget består av koncernsamordnande uppgifter. Moderbolagets försäljning uppgick till 5,2 (4,7) Mkr.

Resultatet efter finansnetto var –8,4 (–12,0) Mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 73,8 (61,5) Mkr och räntebärande skulder till 200 (200) Mkr.

Risker och osäkerhetsfaktorer

En samlad analys av koncernens risker och hur dessa hanteras återfinns i årsredovisningen 2016, som finns tillgänglig på bola- gets hemsida. Utöver dessa risker bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 och Årsredo- visningslagen. Koncernredovisningen för Studsvikkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redo visningsregler för koncerner, Internatio- nal Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. I årsredovisningen finns en beskriv ning av dessa redovis- ningsprinciper. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärde metoden förutom vad beträffar finan siella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat- räkningen.

Delårsinformationen på sidorna 4–13 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.

Stockholm den 27 april 2017 Michael Mononen

Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Tidplan för ekonomisk information

Delårsrapport januari-juni 2017 21 juli 2017 Delårsrapport januari-september 2017 20 oktober 2017 Bokslutskommuniké januari-december 2017 Februari 2018 För ytterligare information kontakta

Michael Mononen, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 0155-22 10 86 eller

Pål Jarness, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 09.

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens som hålls på engelska den 27 april kl 14:30. Intresserade som vill delta i denna hänvisas till www.studsvik.se för ytterligare information.

(4)

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Belopp i Mkr Januari-mars

2017

Januari-mars 2016

Helår 2016

Försäljningsintäkter 179,6 171,6 758,8

Kostnader för sålda tjänster* –128,5 –121,7 –535,3

Bruttovinst 51,1 49,9 223,5

Försäljnings- och marknadsföringskostnader –10,8 –9,8 –44,4

Administrationskostnader* –30,8 –24,9 –112,8

Forsknings- och utvecklingskostnader –7,3 –6,0 –27,5

Resultatandel i intressebolag 1,6 3,3 4,1

Övriga rörelseintäkter 0,3 1,3 8,2

Övriga rörelsekostnader –6,1 –3,1 –26,4

Rörelseresultat –2,0 10,7 24,7

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,1

Finansiella kostnader –4,1 –4,2 –25,0

Verkligt värde-resultat (realiserat och orealiserat) –3,3 –4,4 8,5

Resultat före skatt –9,4 2,1 8,3

Inkomstskatt 0,9 3,9 8,7

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter –8,5 5,9 17,0

Verksamhet till försäljning Not 1

Periodens resultat från verksamhet till försäljning – –12,5 46,0

PERIODENS RESULTAT –8,5 –6,6 63,0

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras i resultaträk- ningen

Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag 0,2 –8,6 –13,5

Kassaflödessäkringar 0,6 2,8 0,8

Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt total- resultat

–0,1 –0,6 –0,2

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 0,7 –6,4 –12,9

Summa resultat och övrigt totalresultat för perio- den

–7,8 –13,0 50,1

Periodens resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –8,5 –6,6 63,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0

Summa övrigt totalresultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –7,8 –13,0 50,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,1

Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden, kr Resultat per aktie (Någon utspädningseffekt finns ej)

Resultat från kvarvarande verksamheter –1,04 0,72 2,07

Resultat från verksamhet till försäljning 0,00 –1,52 5,60

PERIODENS RESULTAT –1,04 –0,80 7,67

* Omklassificering har gjorts mellan kostnadsslag 2016 för att nå jämförbarhet med 2017.

För kvartalet har administrationskostnader minskats med 4,9 Mkr medan Kostnader för sålda tjänster har ökat med 4,9 Mkr.

(5)

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i Mkr Mars

2017

Mars 2016

December 2016 TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 176,7 172,2 178,0

Materiella anläggningstillgångar 113,4 112,9 113,3

Övriga anläggningstillgångar 154,7 116,0 155,8

Summa anläggningstillgångar 444,8 401,1 447,1

Varulager 2,4 2,3 2,0

Kundfordringar 144,6 148,6 150,8

Övriga kortfristiga fordringar 112,0 74,5 105,7

Likvida medel 190,3 147,5 195,4

Summa omsättningstillgångar 449,3 372,9 453,9

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas till försäljning Not 1 – 275,3 0,0

SUMMA TILLGÅNGAR 894,1 1 049,3 901,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 340,3 285,0 348,1

Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,3 0,4

Summa eget kapital 340,7 285,3 348,5

Upplåning 198,7 297,1 198,2

Avsättningar och övriga långfristiga skulder 160,7 112,4 161,7

Summa långfristiga skulder 359,4 409,5 359,9

Leverantörsskulder och andra skulder 194,0 185,5 192,6

Upplåning 0,0 0,0 0,0

Summa kortfristiga skulder 194,0 185,5 192,6

Skulder i avyttringsgrupp som innehas till försäljning Not 1 – 169,0 0,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 894,1 1 049,3 901,0

Ställda säkerheter 238,4 148,9 238,4

Ansvarsförbindelser 70,6 60,0 71,7

Förändringar i koncernens eget kapital

Belopp i Mkr

Aktie kapital

Övrigt tillskjutet

kapital Reserver

Balanserat resultat

Eget kapital hänförligt till moder- bolagets aktieägare

Innehav utan bestäm-

mande inflytande

Summa eget kapital

Eget kapital den 31 december 2015 8,2 225,3 15,5 49,0 297,9 0,3 298,3

Förändringar den 1 januari – 31 mars 2016

Totalresultat för perioden – – –6,4 –6,6 –13,0 – –13,0

Eget kapital den 31 mars 2016 8,2 225,3 9,1 42,4 285,0 0,3 285,3

Förändringar den 1 april – 31 december 2016

Totalresultat för perioden – – –6,5 69,6 63,1 0,1 63,2

Eget kapital den 31 december 2016 8,2 225,3 2,6 112,0 348,1 0,4 348,5

Förändringar den 1 januari – 31 mars 2017

Totalresultat för perioden – – 0,7 –8,5 –7,8 – –7,8

Eget kapital den 31 mars 2017 8,2 225,3 3,3 103,5 340,3 0,4 340,7

(6)

Koncernens rapport över kassaflöde

Belopp i Mkr

Totala verksamheten Januari-

mars 2017

Januari-

mars 2016 Helår 2016 Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –2,0 –1,7 70,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2,7 6,1 –43,7

Finansiella poster, netto –4,1 –4,3 –25,4

Betald inkomstskatt –0,5 –5,1 –8,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

–3,9 –5,0 –7,4

Förändring i rörelsekapital 2,3 6,7 –48,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1,6 1,7 –56,1

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar –5,1 –7,8 –18,5

Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 –12,1

Avyttring av dotterbolag 0,0 0,0 206,1

Utdelning från intressebolag 2,5 3,0 9,7

Övrigt 0,0 0,9 0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2,6 –3,9 185,7

Fritt kassaflöde –4,2 –2,2 129,6

Finansieringsverksamheten

Förändring lån – 89,3 –10,7

Utdelning till aktieägare – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 89,3 –10,7

Förändring av likvida medel –4,2 87,2 118,9

Likvida medel vid periodens början 195,4 74,9 74,9

Omräkningsdifferens –0,9 –0,4 1,6

Likvida medel vid periodens slut 190,3 161,7 195,4

(7)

Geografisk fördelning av försäljningsintäkterna

Belopp i Mkr Januari-mars

2017

Januari-mars 2016

Helår 2016

Sverige - från kvarvarande verksamheter 37,6 30,1 180,4

Europa, exklusive Sverige - från kvarvarande verksamheter 114,1 99,3 424,9

Nordamerika 18,2 37,9 101,5

Asien 9,7 4,3 30,6

Övriga 0,0 0,0 21,4

Summa kvarvarande verksamheter 179,6 171,6 758,8

Sverige - från verksamhet till försäljning 0,0 10,7 18,3

Europa - exklusive Sverige - från verksamhet till försäljning 0,0 26,4 53,1

Summa totala verksamheten 179,6 208,7 830,2

Data per aktie

Januari-mars 2017

Januari-mars

2016 Helår 2016

Antal aktier vid periodens slut 8 218 611 8 218 611 8 218 611

Genomsnittligt antal aktier 8 218 611 8 218 611 8 218 611

Resultat per aktie före och efter utspädning

Resultat från kvarvarande verksamheter –1,04 0,72 2,07

Resultat från verksamhet till försäljning 0,00 –1,52 5,60

Periodens resultat –1,04 –0,80 7,67

Eget kapital per aktie, kr, totala verksamheten 41,45 34,72 42,41

Koncernens finansiella nyckeltal

Belopp i Mkr Januari-mars

2017

Januari-mars 2016

Helår 2016

Marginaler

Rörelsemarginal, % –1,1 6,3 3,2

Vinstmarginal, % –5,3 1,2 1,1

Räntabilitet

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % –0,4 2,5 7,3

Räntabilitet på eget kapital, % –2,5 2,0 5,3

Kapitalstruktur

Sysselsatt kapital 539,4 476,1 546,7

Eget kapital 340,7 285,3 348,5

Nettoskuld 8,4 149,6 2,9

Nettoskuldsättningsgrad, % 2,5 52,4 0,8

Soliditet, % 38,1 27,2 38,7

Anställda

Medelantal anställda 633 697 687

Försäljningsintäkter per anställd 1,1 1,0 1,1

Kvartalsöversikt

Belopp i Mkr

Kvarvarande verksamheter

2015

Q1 Q2 Q3 Q4

2016

Q1 Q2 Q3 Q4

2017 Q1

Försäljningsintäkter 156,8 177,7 189,8 197,0 171,6 176,3 164,6 246,3 179,6

Rörelsekostnader –158,5 –176,9 –163,7 –185,7 –160,9 –177,5 –176,5 –219,3 –181,6

Rörelseresultat –1,7 0,8 26,1 11,3 10,7 –1,2 –11,9 27,0 –2,0

Finansnetto –1,9 –4,4 –5,4 –5,9 –8,7 –1,7 –2,5 –3,4 –7,4

Resultat efter finansnetto –3,6 –3,6 20,7 5,4 2,1 –2,9 –14,4 23,6 –9,4

(8)

Uppgifter per segment

Belopp i Mkr Totala verksamheten

Januari-mars 2017

Avfalls- hantering*

Konsult- tjänster

Bränsle- och materialteknik

Studsvik

Scandpower Övrigt Elimineringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter – 100,3 51,2 17,9 10,2 – 179,6

Intäkter från segment – 3,1 1,3 1,8 6,7 –12,9 0,0

Rörelseresultat – 1,6 5,8 –3,6 –5,8 0,0 –2,0

Jämförelsestörande poster – –1,4 –0,3 – –2,5 – –4,2

Rörelseresultat justerat – 3,0 6,1 –3,6 –3,3 – 2,2

Tillgångar – 395,0 168,5 112,5 491,8 –273,7 894,1

Skulder – 329,4 145,2 32,3 320,2 –273,7 553,4

Investeringar – 1,0 4,1 0,0 0,0 – 5,1

Avskrivningar – 0,5 2,4 0,2 0,9 – 4,0

Medelantal anställda – 461 98 34 40 – 633

Januari-mars 2016

Avfalls- hantering*

Konsult- tjänster

Bränsle- och materialteknik

Studsvik

Scandpower Övrigt Elimineringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter – 106,6 42,9 14,6 7,5 – 171,6

Intäkter från segment – 3,0 0,6 3,4 4,7 –11,7 0,0

Rörelseresultat – 12,2 8,0 –2,7 –6,8 0,0 10,7

Jämförelsestörande poster – – – – – – –

Rörelseresultat justerat – 12,2 8,0 –2,7 –6,8 – 10,7

Tillgångar 267,8 402,4 139,8 112,0 399,4 –271,9 1 049,3

Skulder 177,8 322,5 93,4 30,4 411,7 –271,9 763,9

Investeringar – 1,0 2,5 0,2 0,5 – 4,2

Avskrivningar – 0,6 1,8 0,2 2,0 – 4,6

Medelantal anställda – 522 93 32 50 – 697

Helår 2016 Avfalls-

hantering*

Konsult- tjänster

Bränsle- och materialteknik

Studsvik

Scandpower Övrigt Elimineringar Koncernen

Externa försäljningsintäkter – 435,1 193,7 86,2 43,8 – 758,8

Intäkter från segment – 13,3 2,6 10,1 28,1 –54,1 0,0

Rörelseresultat – 14,0 29,7 2,8 –21,9 0,0 24,7

Jämförelsestörande poster – –13,4 –0,8 – –2,9 – 17,0

Rörelseresultat justerat – 27,4 30,5 2,8 –19,0 – 41,7

Tillgångar – 425,1 167,8 110,1 487,4 –289,4 901,0

Skulder – 353,1 142,8 28,3 317,7 –289,4 552,6

Investeringar – 2,4 11,7 0,1 1,1 – 15,3

Avskrivningar – 2,9 7,5 0,8 6,4 – 17,6

Medelantal anställda – 523 93 34 37 – 687

(9)

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i Mkr

Januari-mars 2017

Januari-mars

2016 Helår 2016

Försäljningsintäkter 5,2 4,7 22,5

Kostnader för sålda tjänster –0,7 –0,7 –2,8

Bruttoresultat 4,5 4,0 19,7

Övriga kostnader –9,0 –10,3 –36,0

Rörelseresultat –4,5 –6,3 –16,3

Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 14,3

Finansnetto –3,9 –5,7 –6,2

Resultat före skatt –8,4 –12,0 –8,2

Inkomstskatt 1,8 2,6 4,1

PERIODENS RESULTAT –6,6 –9,4 –4,1

Moderbolagets balansräkning

Belopp i Mkr

Mars 2017 Mars 2016 December 2016 TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2,4 3,1 2,6

Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 635,1 621,3 652,9

Summa anläggningstillgångar 637,5 624,4 655,5

Omsättningstillgångar 21,1 53,9 24,1

Likvida medel 73,8 61,5 43,9

Summa omsättningstillgångar 94,9 115,4 68,0

SUMMA TILLGÅNGAR 732,4 739,8 723,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 280,2 281,4 286,8

Avsättningar – – –

Långfristiga skulder 266,8 364,5 267,0

Kortfristiga skulder 185,4 93,9 169,7

Summa skulder 452,2 458,4 436,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 732,4 739,8 723,5

Ställda säkerheter 223,4 133,9 223,4

Ansvarsförbindelser 4,3 5,3 5,3

(10)

Värde på koncernens upplåning (Mkr) 31 mars 2017 31 december 2016

Not 2 Beräkning av verkligt värde

Tabellerna nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde utifrån hur klassificeringen i verkligt värde-hierarkin gjorts. Definitionen av de olika nivåerna återfinns i årsredovisningen, Not 2.3. Nedanstående tabeller avser den totala verksamheten.

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 mars 2017 (Mkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 17,5 12,2

Derivatinstrument som används för säkringsändamål 2,3

Skulder

Derivatinstrument som används för säkringsändamål 5,2

Koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december 2016 (Mkr)

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 17,7 12,3

Derivatinstrument som används för säkringsändamål 2,2

Skulder

Derivatinstrument som används för säkringsändamål 5,9

Not 1 Verksamhet till försäljning

Tillgångar och skulder som hänför sig till affärsområde Avfallshantering, har redovisats som innehav till försäljning.

Belopp i Mkr

Januari-mars 2017

Januari-mars 2016

Helår 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten – –8,4 –47,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten – –3,6 –3,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –0,9 –1,6

Summa kassaflöde –12,9 –51,9

Tillgångar i verksamhet till försäljning

Materiella anläggningstillgångar – 225,2 –

Immateriella anläggningstillgångar – 7,3 –

Finansiella anläggningstillgångar – 13,9 –

Omsättningstillgångar – 28,9 –

Summa tillgångar 275,3

Skulder i verksamhet till försäljning

Leverantörsskulder och andra skulder – 43,7 –

Långfristiga skulder – 23,9 –

Avsättningar – 101,4 –

Summa skulder 169,0

Analys av resultat från verksamhet till försäljning

Intäkter – 37,1 71,6

Kostnader – –49,6 –134,0

Resultat från verksamhet till försäljning - före skatt –12,5 –62,4

Resultat från avyttring – – 107,1

Inkomstskatt – – 1,3

Resultat från verksamhet till försäljning - efter skatt –12,5 46,0

(11)

Avstämningar av nyckeltalsberäkningar

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Belopp i Mkr

Mars 2017

Mars 2016

Helår 2016

Resultat efter finansiella poster –9,4 2,1 8,3

Finansiella kostnader enligt resultaträkningen 4,1 4,2 25,0

Verkligt värde- valutakursförluster 3,3 4,4 0,5

Summa –2,0 10,7 33,8

Balansomslutningen 901,0 686,6 686,6

Avsättningar och övriga långfristiga skulder –161,7 –80,6 –80,6

Leverantörsskulder och andra skulder –192,6 –224,3 –224,3

Ingående sysselsatt kapital 546,7 381,7 381,7

Balansomslutningen 894,1 774,0 901,0

Avsättningar och övriga långfristiga skulder –160,7 –112,4 –161,7

Leverantörsskulder och andra skulder –194,0 –185,5 –192,6

Utgående sysselsatt kapial 539,4 476,1 546,7

Genomsnittligt sysselsatt kapital 543,0 428,9 464,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital –0,4 2,5 7,3

Räntabilitet på eget kapital

Belopp i Mkr Mars 2017 Mars 2016 Helår 2016

Årets resultat –8,5 5,9 17,0

Summa –8,5 5,9 17,0

Ingående eget kapital 348,5 298,3 298,3

Utgående eget kapital 340,7 285,3 348,5

Räntabilitet på eget kapital –2,5 2,0 5,3

Nettoskuld

Belopp i Mkr Mars 2017 Mars 2016 Helår 2016

Kortfristig upplåning 0,0 0,0 0,0

Långfristig upplåning 198,7 297,1 198,2

Totala skulder 198,7 297,1 198,2

Likvida medel 190,3 147,5 195,4

Nettoskuld 8,4 149,6 2,9

(12)

Nyckeltalsdefinitioner

Eget kapital

Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut. Genomsnitt- ligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodes slut.

Fritt kassaflöde

Kassaflöde från verksamheten (efter förändring i rörelseresultat) minus kassaflöde från investeringsverksamheten.

Försäljningsintäkter per anställd

Årets försäljningsintäkter dividerat med medelantal anställda.

Investeringar

Summan av förvärv av rörelse/dotterbolag samt förvärv av immate- riella och materialla anläggningstillgångar.

Medelantal anställda

Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång.

Nettoskuld

Total lång- och kortfristig upplåning med avdrag för likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital inklusive inne- hav utan bestämmande inflytande.

Vissa nyckeltal som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (Inter- national Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnitt- ligt antal aktier har beräknats som ett vägt genomsnitt av antalet aktier utestående under året.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader samt verkligt värde- och valutakursförluster i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. För jämförelseåret har sysselsatt kapital justerats med uppskattade värden för verksamhet till försälj- ning, samt endast beräknats på utgående balans.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av försäljningsintäkterna.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i pro- cent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder.

Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

(13)

Aktieägare den 31 mars 2017

Antal aktier Andel %

Familjen Karinen 1 769 552 21,5

Briban Invest AB 1 285 492 15,6

Peter Gyllenhammar AB 823 000 10,0

Avanza Pensionsförsäkring AB 422 439 5,1

Credit Agricole Suisse SA 363 879 4,4

Malte Edenius 250 000 3,0

Invus Investment AB 216 594 2,6

Leif Lundin 190 190 2,3

Unionen 152 709 1,9

Nordnet Pensionsförsäkring AB 130 485 1,6

Summa av de tio största ägarna - innehavsmässigt 5 604 340 68,0

Övriga aktieägare 2 614 271 32,0

Summa 8 218 611 100,0

Studsvikaktien

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slut- förvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

0 250 500 750 1 000 1 250 1 500

2017 2016

2015 2014

2013 2012

0 2011 25 50 75 100 125 150

OMX Stockholm_PI Studsvik

Källa:

Antal omsatta aktier i 1000-tal per månad

(14)

References

Related documents

För helåret 2013 ökade försäljningen inom dessa kvarvarande produktområden med 11 procent till 76,2 MSEK.. Kvartalets nettoresultat uppgick till 1,0

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Vid periodens slut uppgick den justerade soliditeten till 37,8 procent (36,7), till viss del negativt påverkad av att kommande utdelning på stam­ och preferensaktier skuldförs

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Detta förklaras främst av kostnader för butiker öppnade efter fjärde kvartalet 2009 (13,3 Mkr) , 1,4 Mkr i högre kostnader för snöröjning samt att koncernen under fjärde

Investeringar för butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0 uppgick till 28,7 Mkr för de första nio månaderna 2014.. Koncernen har förändrat bedömd nyttjandeperiod

Försäljningen under vårt tredje kvartal uppgick till 565,0 Mkr jämfört med 443,9 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 27 procent.. Under de för- sta nio

Försäljningen för året uppgick till 3 318 MSEK (3 481), en minskning med 5 procent.. I lokal valuta var