T o b i a s S t i f t e l s e n

Full text

(1)

T o b i a s S t i f t e l s e n

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7)

Grevgatan 65, 1401, 114 59 Stockholm. Tel 08-679 97 00

www.tobiasstiftelsen.com PlusGiro 90 10 04–2 Org.nr. 802016-5687

 

         

TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

     

Allmänt om verksamheten  

Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att ”stödja upprättandet och vidmakthållandet av ett svenskt stamcells(benmärgs)register samt stödja forskning på området”.

 

Tobias Stiftelsen står under Länsstyrelsens i Stockholms län överinseende och är ansluten till Svensk Insamlingskontroll, SFI, PlusGirokonto nr 90 10 04-2.

 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

Stiftelsen är skattebefriad.

Tobias registret, Sveriges benmärgsregister  

Tobias Registret, som invigdes den 19 maj 1992, hade vid 2014 års slut över 50 000 möjliga givare registrerade. Målsättningen var att nå 40 000.

 

Från starten 1992 har över 700 benmärgstransplantationer med donatorer från Tobias Registret kunnat genomföras.

 

Arbetet med att vidmakthålla och kvalitetsförbättra Tobias Registret fortsätter planenligt. Genom en mer detaljerad typning och genom att allt fler sjukdomar kan botas med benmärgstransplantation ökar Tobias Registrets betydelse, såväl nationellt som internationellt.

  Tobias Stiftelsen har stött Tobias Registret under dess uppbyggnad med sammanlagt 7,9 Mkr. Efter att Tobias Registret uppnått sin målsättning gällande antalet möjliga givare har avtalsenlig återbetalning erhållits till fullo. Ansvaret för Tobias Registret övergick därefter i sin helhet till Stockholms Läns Landsting.

 

Forskningsanslag  

Tobias Stiftelsen har donerat en professur i stamcellsforskning med en varaktighet uppgående till minst 15 år. Till innehavare av professuren utsågs den 30 juni 2002 Jonas Frisén vid

Karolinska Institutet. Tobias Stiftelsens totala åtagande uppgick till 16,0 Mkr. Donationen är till fullo betald. Jonas Frisén inlämnar enligt överenskommelse årliga rapporter rörande den forskning han bedriver med stöd av medel från Tobias Stiftelsen. Styrelsen kan konstatera att hans

forskning fortsatt är mycket framgångsrik

  Fram till och med 2007 har 51 forskare tilldelats ca 120 anslag på sammanlagt 19,1 Mkr

(2)

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 2(7)

Grevgatan 65, 1401, 114 59 Stockholm. Tel 08-679 97 00

www.tobiasstiftelsen.com PlusGiro 90 10 04–2 Org.nr. 802016-5687

   

I samarbete med Kungl Vetenskapsakademien (KVA) har Tobias Stiftelsen utdelat tre femåriga forskartjänster (akademiforskare). Stiftelsens totala åtagande uppgick till 9,1 Mkr   Tobias Stiftelsen utlyser, i samarbete med KVA, ett Tobias Pris på 100 000 kr kombinerat med

ett årligt forskningsanslag på 2 000 000 kr med en maximal löptid på 5 år. Till innehavare av 2008 års pris utsågs professor Katarina Le Blanc, Huddinge Universitetssjukhus, 2009 års pris tilldelades professor Stefan Karlsson, Lund Universitetssjukhus. 2011 utsågs Hans-Gustaf

Ljunggren, Huddinge Universitetssjukhus. 2014 utsågs Sten-Eirik Jacobsen, Karolinska Institutet, till pristagare för Tobias priset.

  Risker och osäkerhetsfaktorer  

Tobias Stiftelsen har en värdepappersportfölj bestående av aktier och obligationer och därmed utsatt för risker kopplade till utvecklingen på värdepappersmarknaderna samt det allmänna ränteläget.

Historiskt har en god avkastning erhållits. Andra osäkerhetsfaktorer avser givarnas fortsatta gåvor samt tillgången till kvalificerade pristagare.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

 

Gåvor samt bidrag till forskning

Under 2014 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 5 396 436 kr (11 197 021 föregående år).

Tobias Stiftelsen satsade 2014 totalt 6 355 000 kr (6 000 000) på forskning.

KVA utväderar enligt särskilt schema med hjälp av utländska experter pristagarnas

forskningsverksamhet. Rapporterna tillsänds Tobias Stiftelsens styrelse som även denna gång kan konstatera att samtligas pristagares forskningsverksamhet utvecklats mycket väl.

Totala åtagandet för Tobiaspriserna och de årliga forskningsanslagen uppgår till 41,5 Mkr. 2014 utbetalades 6,3 Mkr (6,0) Mkr varefter 10,0 Mkr återstår.

  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång samt framtida utveckling.

 

Stiftelsen fortsätter sitt arbete med KVA för att hitta pristagare till ett 5:e Tobias Pris.

 

Värdepappersportföljen har ökat väsentligt i värde efter 2014, vilket ger goda förutsättningar för

fortsatt verksamhet.

(3)

Tobias Stiftelsen 3(7) 802016-5687

Resultat och ställning tkr 2 014 2013 2012 2011

Insamlade medel 5 396 11 197 2 924 36

Insamlingskostnader/insamlade medel 0% 0% 0% 0%

Ändamålskostnader/totala intäkter 99% 51% 172% 588%

Resultat fr finansiella investeringar 934 1 742 347 292

Eget kapital 19 206 19 245 12 316 15 056

Insamlade medel har påverkats av stora engångsgåvor under senare år.

Förvaltning

Stiftelsen har inga anställda. Förvaltningen hanteras av styrelsen samt stiftaren.

Ersättning för arbetet utgår ej.

RESULTATRÄKNING

Funktionsindelad resultaträkning

Belopp i kronor Not 2014 2013

Verksamhetsintäkter

Gåvor 3 5 396 436 11 197 021

Summa verksamhetsintäkter 5 396 436 11 197 021

Verksamhetskostnader 4,5

Ändamålskostnader -6 355 000 -6 000 000

Administrationskostnader -14 924 -10 210

Summa verksamhetskostnader -6 369 924 -6 010 210

Verksamhetsresultat -973 488 5 186 811

Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och

fordringar som är anläggningstillgångar 6 918 531 1 710 062 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 15 731 31 921 Summa resultat från finansiella investeringar 934 262 1 741 983 Resultat efter finansiella poster -39 226 6 928 794

ÅRETS RESULTAT -39 226 6 928 794

(4)

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2014-12-30 2013-12-31

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 8 18 576 071 11 697 623 Summa anläggningstillgångar 18 576 071 11 697 623

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 0 470 250

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 89 150 324 867

Kassa och bank 540 863 6 752 570

Summa omsättningstillgångar 630 013 7 547 687

SUMMA TILLGÅNGAR 19 206 084 19 245 310

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 9

Donationskapital 687 028 687 028

Balanserat kapital 18 558 282 11 629 488

Årets resultat -39 226 6 928 794

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 206 084 19 245 310

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Utlovade donationer 10 10 000 000 6 000 000

(5)

Tobias Stiftelsen 5(7) 802016-5687

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper

Stiftelsens redovisning- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR2012:1 (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Bytet av redovisningsprincip har inte krävt någon omräkning av 2013 års jämförelsesiffror.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Långfristiga värdepappersinnehav innehåller marknadsnoterade värdepapper där Stiftelsen inte utför egna värderingar och bedömningar. Upplupna ränteintäkter innehåller ett visst mått av bedömning då räntan varierar.

Not 3 Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln när de erhålls. Gåvor som utgörs av annat än kontanter medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

2014 2013

Allmänheten 4 396 435 1 197 021

Företag 1 000 000 10 000 000

5 396 435 11 197 021

Not 4 Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådan kostnader som kan hänföras till stiftelsens uppdrag enligt stadgarna.

2014 utbetalades 6.355.000kr (6.000.000) i forskningsbidrag.

Not 5 Administrationskostnader

Administrationskostnader består av administrativa kostnader som behövs för att administrera organisationen.

Årets administrativa kostnader uppgick till 14 924 kr (10 210).

Stiftelsen har ej haft några anställda under året och har inte betalt ut några löner eller andra ersättningar.

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är änläggningstillgångar

2014 2013

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar

Utdelningar 351 400 193 400

Realisationsvinster netto -90 750 1 218 610

Räntenetto 657 881 298 052

918 531 1 710 062 Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter 15 731 31 921

15 731 31 921

Tobias Stiftelsen 6(7)

802016-5687

Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav

(6)

Antal/Nom Ansk.värde Markn.värde Aktier

Axfood 10 000 3 470 097 4 665 000

Balder pf 5 000 1 763 490 1 750 000

Bilia 300 56 400 71 250

Handelsbanken 2 500 813 524 916 500

NCC 10 000 1 132 260 2 488 000

Nordea 10 000 907 673 909 000

Öresund 3 000 294 363 498 000

SEB 10 000 908 931 995 500

Swedbank 10 000 1 755 803 1 955 000

Obligationer

Aker 2 000 000 2 000 000 2 000 000

SAS 3 000 000 3 243 930 3 000 000

Stena 2 000 000 2 229 600 2 229 600

18 576 071 21 477 850

2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 11 697 623 6 026 750

Förvärv 14 919 848 9 291 000

Försäljning -8 041 400 -3 620 127

Utgående anskaffningsvärde 18 576 071 11 697 623

Placeringar sker utifrån en sammanvägd bedömning avseende risk och avkastning.

Not 9 Eget kapital

Donations Balanserat Totalt eget kapital kapital kapital

Ingående balans 687 028 18 558 282 19 245 310

Årets resultat -39 226

Utgående balans 687 028 18 519 056 19 206 084

Stiftelsen har inga ändamålsbestämda medel, varken från givare eller styrelse.

Not 10 Ansvarsförbindelser 2014 2013

Utlovade donationer 10 000 000 6 000 000

Forskningsdonationerna är förenade med villkor som gör att stiftelsen redovisar dem som ansvars- förbindelser istället för skulder eller ändamålsbestämda medel.

Tobias Stiftelsen 7(7)

802016-5687

Stockholm 2015- -

(7)

Jan Lindsten Ordförande

Bo Angelin Anita Aperia

Erling Norrby Gunilla Storch

Min revisionsberättelse har avgivits 2015- -

Åsa Thelin

Auktoriserad revisor

(8)

               

REVISIONSBERÄTTELSE Till styrelsen i Tobias Stiftelsen Org.nr. 802016-5687

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tobias Stiftelsen för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års- redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo- visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkes- etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i års- redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe- dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.

En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls- enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo- visningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo- visningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Tobias Stiftelsen för år 2014.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse- förordnandet eller årsredovisningslagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Stockholm den 20 april 2015

Åsa Thelin

Auktoriserad revisor

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :